Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om afgivelse af radiodækningsplaner og oplysninger om eksisterende antennepositioner

I medfør af § 16, stk. 5, i lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1039 af 11. oktober 2019, fastsættes:

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter nærmere regler om afgivelse af oplysninger om radiodækningsplaner og eksisterende antennepositioner.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte oplysninger skal afgives til Energistyrelsen af indehavere af tilladelser til anvendelse af radiofrekvenser inden for geografisk afgrænsede områder (fladetilladelser), jf. dog stk. 3 og stk. 5.

Stk. 3. Der indberettes ikke om eksisterende antennepositioner til konkrete radiotjenester, der er undtaget fra kravet om offentliggørelse af placering af eksisterende antennepositioner og planlagt placering af antennepositioner samt fra kravet om indberetning af oplysninger om placering af eksisterende antennepositioner i bekendtgørelse nr. 955 af 4. august 2010 om offentliggørelse af oplysninger om radiodækningsplaner og eksisterende antennepositioner samt indberetning af oplysninger om eksisterende antennepositioner, jf. bekendtgørelsens § 4.

Stk. 4. For så vidt angår indehavere af tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er omfattet af § 16 i lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v., men som er undtaget fra kravet om offentliggørelse af placering af eksisterende antennepositioner og planlagt placering af antennepositioner samt fra kravet om indberetning af oplysninger om placering af eksisterende antennepositioner i bekendtgørelse nr. 955 af 4. august 2010 om offentliggørelse af oplysninger om radiodækningsplaner og eksisterende antennepositioner samt indberetning af oplysninger om eksisterende antennepositioner, jf. bekendtgørelsens § 4, skal disse dog indberette om fremtidige radiodækningsplaner.

Stk. 5. Uanset stk. 2 er indehavere af tilladelser til anvendelse af radiofrekvenser inden for geografisk afgrænsede områder uden faste antennepositioner undtaget fra at indsende oplysninger til Energistyrelsen om placering af eksisterende antennepositioner eller radiodækningsplaner.

§ 2. Ved radiodækningsplaner forstås planer for fremtidig geografisk udvidelse af det område, som en tilladelsesindehavers radiotjeneste dækker.

Stk. 2. Ved søgeområder forstås de områder, inden for hvilke antennepositioner vil kunne placeres, så der ud fra tekniske estimater kan etableres bedst mulig dækning i de geografiske områder, som fremgår af de i stk. 1 nævnte radiodækningsplaner.

Stk. 3. Ved eksisterende antennepositioner forstås positioner, hvor en tilladelsesindehaver har etableret sendeudstyr, som anvendes i en tilladelsesindehavers radiotjeneste.

§ 3. De i § 1, stk. 2, nævnte tilladelsesindehavere skal til Energistyrelsen indsende oplysninger om radiodækningsplaner rækkende minimum 2 år frem, jf. lovens § 16, stk. 1.

Stk. 2. Oplysninger, som nævnt i stk. 1, afgives som oplysninger om søgeområder og skal for hvert søgeområde omfatte:

1) Navn på tilladelsesindehaver, der afgiver indberetningen.

2) Tilladelsesindehaverens betegnelse for søgeområdet.

3) Dato for forventet idriftsættelse.

4) Positionsangivelse i form af geografiske koordinater samt, hvor det er muligt, nærmeste adresse, som angiver antennepositionens forventede placering.

5) Den påtænkte radiotjeneste.

6) For offentlige elektroniske kommunikationsnet angives tillige frekvensbånd.

7) For radiodækningsplaner, der forventes at omfatte brug i frekvensbåndet 791-821 MHz, oplyses altid 800 i kolonnen frekvensbånd. Er den forventede idriftsættelse inden for tre måneder fra indberetningsdatoen, afgives også oplysning om estimeret antennehøjde i meter over terræn og den forventede maksimale anvendte sendeeffekt (EIRP, Effective Isotropically Radiated Power, ækvivalent isotropisk udstrålet effekt).

8) En beskrivelse af søgeområdets geografiske udstrækning.

Stk. 3. Hvor oplysninger, som nævnt i stk. 2, ikke kendes af tilladelsesindehaveren, angives dette ved betegnelsen ”PS” eller en bindestreg.

§ 4. Samtidig med indsendelse af oplysninger efter § 3 skal de i § 1, stk. 2, nævnte tilladelsesindehavere indsende oplysninger om eventuelle reservationer på egne master, jf. lovens § 9, stk. 2.

Stk. 2. Oplysninger, som nævnt i stk. 1, skal for hver reservation omfatte:

1) Tilladelsesindehaverens unikke betegnelse for egen reservation.

2) Dato for forventet idriftsættelse.

3) Positionsangivelse i form af geografiske koordinater for den omhandlende mast samt, hvor det er muligt, nærmeste adresse som angiver placeringen af den omhandlede mast.

4) Den påtænkte radiotjeneste.

5) For offentlige elektroniske kommunikationsnet angives tillige frekvensbånd.

§ 5. Samtidig med indsendelse af oplysninger efter §§ 3 og 4 skal de i § 1, stk. 2 nævnte tilladelsesindehavere afgive oplysninger om tilladelsesindehaverens eksisterende positioner, jf. dog § 1, stk. 3.

Stk. 2. Oplysninger, som nævnt i stk. 1, afgives som oplysninger om positioner og skal for hver position omfatte:

1) Navn på tilladelsesindehaver, der afgiver indberetningen.

2) Tilladelsesindehaverens unikke betegnelse for den pågældende position.

3) Dato for idriftsættelse.

4) Positionsangivelse, aflæst maksimalt en meter fra antennepositionens fysiske placering, i form af geografiske koordinater for antennepositionens placering, samt hvor det er muligt, nærmeste adresse som angiver antennepositionens placering.

5) Den anvendte radiotjeneste.

6) For offentlige elektroniske kommunikationsnet angives tillige frekvensbånd.

Stk. 3. For eksisterende positioner til brug i frekvensbåndet 791-821 MHz oplyses altid 800 i kolonnen frekvensbånd. For denne brug afgives også oplysninger om antennehøjden i meter over terræn og den maksimale anvendte sendeeffekt (EIRP, Effective Isotropically Radiated Power, ækvivalent isotropisk udstrålet effekt).

§ 6. Indsendelse efter §§ 3-5 skal foretages kvartalsvis henholdsvis pr. 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober, hvor oplysningerne skal være Energistyrelsen i hænde senest den 15. i den pågældende måned.

Stk. 2. Foretagne ændringer i tidligere indberettede radiodækningsplaner og indberetninger om eksisterende positioner kan oplyses til Energistyrelsen uden for de i stk. 1 nævnte terminer, jf. lovens § 16, stk. 4.

Stk. 3. Afgivelse af oplysninger efter stk. 1 og 2, skal ske som en opdateret, samlet oversigt.

Stk. 4. Afgivelse af oplysninger til Energistyrelsen skal ske ved at anvende følgende metode:

Oplysninger indberettes via Excel 2003 eller nyere version eller CSV (kommasepareret tekstfil) ved anvendelse af et af Energistyrelsen udarbejdet skema. Oplysningerne indberettes til en af Energistyrelsen nærmere angivet tjeneste på internettet. Oplysningerne, der skal indberettes, svarer til de i bilag 1 angivne oplysninger.

Stk. 5. Ved indberetning skal tilladelsesindehaver anvende virk.dk eller tilsvarende platform. Tilladelsesindehaver skal selv anskaffe og installere relevante klientcertifikater.

Stk. 6. Efter tilladelsesindehaver har indsendt data til den af Energistyrelsen angivne tjeneste på internettet, skal Energistyrelsen, såfremt de indsendte data er korrekt indberettet, sørge for, at oplysningerne frigives til offentliggørelse.

Stk. 7. Hvis de indsendte data ikke er korrekt indberettet, vil Energistyrelsen anmode den pågældende tilladelsesindehaver om at korrigere indberetningen med en frist på en uge fra den dato, hvor Energistyrelsen anmoder herom.

Stk. 8. Oplysninger omfattet af § 1, stk. 4, indsendes direkte til Energistyrelsen i de i § 6, stk. 4, nævnte formater.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1142 af 5. december 2012 om afgivelse af radiodækningsplaner og oplysninger om eksisterende antennepositioner ophæves.

Stk. 3. § 3, stk. 2, nr. 7 og § 5, stk. 4, ophæves 1. juli 2020.

Energistyrelsen, den 22. november 2019

Kristoffer Böttzauw

/ Maria Schmidt Jensen


Bilag 1

Del 1 - I forbindelse med indsendelse af oplysninger til Energistyrelsens database over radiodækningsplaner skal oplysninger angives på følgende form:
Tilladelsesinde
haver
Unik Station
navn
Forventet
idriftsættelses-
dato
Idriftsættelsesdato
Ejerskab
Position-
vejnavn
Postnr
By
Navn på den tilladelses-
indehaver, der afgiver indberetningen.
Tilladelses-indehaverens unikke betegnelse for den pågældende antenneposition.
Dato på formen DD-MM-YY for, hvornår stationen forventes sat i drift.
Udfyldes kun i forbindelse med fremtidige positioner og indberetninger om egne reservationer.
Dato på formen DD-MM-YY for, hvornår en given station er idriftsat.
Udfyldes kun i forbindelse med eksisterende positioner.
Såfremt der ikke er indberettet en idriftsættelsesdato, angives positionen af Energistyrelsen som en fremtidig position.
Angivelse af ejer med henblik på reservationer.
Adresse eller en nærmere beskrivelse af antennens placering.
Postnummer svarende til adressen.
Bynavnet svarende til postnummeret.

Del 2 - I forbindelse med indsendelse af oplysninger til Energistyrelsens database over radiodækningsplaner skal oplysninger angives på følgende form:
Tjeneste art
Frekvensbånd
Antennehøjde
Sendeeffekt (EIRP)
Radius i meter
UTM E
UTM N
Angivelse af radiotjenestens type.
Angives ved en af følgende:
GSM
GSM-R
UMTS
Landmobile radiotjenester
Radiokæde
FWA
TK
LTE
DAB
DVB-T
FM
TV
5G-NR
Teknologineutrale tilladelser
Andre
700
800
900
1500
1800
2100
2300
2600
3500
26000
Antennens højde i meter over terræn.
Kun obligatorisk for frekvensbånd 800.
Basisstationens sendeeffekt (EIRP) i dBm inden for den frekvensblok, der fremgår af tilladelsen.
Kun obligatorisk for frekvensbånd 800. (Bortfalder 1. juli 2020 jf. bekendtgørelsens § 7 stk. 3).
Søgeområde angives ved en radius i meter.
Alene relevant i forhold til fremtidige positioner.
Koordinat (UTM32 EUREF89 eller UTM32 WGS84) for den pågældende position.
Koordinat (UTM32 EUREF89 eller UTM32 WGS84) for den pågældende position.