Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1597 af 14. december 2018 om forsøg på beskæftigelsesområdet, som ændret ved bekendtgørelse nr. 198 af 28. februar 2019, bekendtgørelse nr. 484 af 29. april 2019, bekendtgørelse nr. 546 af 6. maj 2019, bekendtgørelse nr. 650 af 28. juni 2019 og bekendtgørelse nr. 705 af 7. juli 2019, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, § 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., § 80 i lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2019 og § 13 c i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 23. september 2019, fastsættes efter bemyndigelse:«

2. Efter § 11 b indsættes før overskriften før § 12:

»Pulje til grundforløb til erhvervsuddannelser

§ 11 c. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der gennemføres forsøg, hvorefter staten inden for en pulje refunderer 80 pct. af en kommunes udgifter til personer omfattet af § 2, nr. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som er fyldt 30 år, og som får tilbud om et grundforløb i form af grundforløbets 2. del, eller grundforløb plus (GF+) efter lov om erhvervsuddannelser. Det er en betingelse, at personen

1) ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, eller

2) har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med, men ikke overstiger en erhvervsuddannelse, men hvor uddannelsen ikke har været anvendt i de seneste 5 år.

Stk. 2. Senest ved afgivelse af tilbuddet skal personen og en virksomhed have indgået en uddannelsesaftale, som træder i kraft efter grundforløbets afslutning, eller uddannelsen skal optræde på listen over fordelsuddannelser efter lov om arbejdsgivernes uddannelsesbidrag.

Stk. 3. For personer omfattet af § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal grundforløbet kunne færdiggøres inden for den periode, hvor personen er berettiget til dagpenge efter lov om arbejdsløshedsdagpenge m.v.

Stk. 4. Under grundforløbet er personen fritaget for pligten til at være aktivt jobsøgende og for at stå til rådighed for henvist arbejde.

Stk. 5. Personen vil under grundforløbet modtage den ydelse, som vedkommende er berettiget til i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik eller lov om sygedagpenge.

Stk. 6. § 3 om fordeling af tilsagn om tilskud fra puljen til uddannelsesløft i bekendtgørelse om puljen til uddannelsesløft finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 7. Forsøgstilladelsen indebæreren fravigelse af

1) § 11, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter bl.a. personer omfattet af § 2, nr. 1 og 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal være aktivt jobsøgende og dokumentere jobsøgningsaktiviteter i en joblog,

2) § 34 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der til personer omfattet af § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats alene kan gives tilbud om vejledning og opkvalificering i op til i alt 6 uger inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed,

3) § 48, stk. 1, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter bl.a. personer omfattet af § 2, nr. 1-3, som deltager i tilbud, skal være aktivt jobsøgende samt stå til rådighed for henvist arbejde og

4) § 13 a, stk. 1 og 3, i lov om aktiv socialpolitik, hvorefter personer omfattet af § 2, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal være aktivt jobsøgende samt stå til rådighed for henvist arbejde.

Stk. 8. Forsøgsperioden løber fra den 25. november 2019 til den 31. marts 2021.

Stk. 9. Tilbud om grundforløb, der er påbegyndt senest den 31. marts 2021, kan færdiggøres, selvom grundforløbet har slutdato efter dette tidspunkt.

Ret til erhvervsuddannelse gennem jobrotation for voksne med erfaring

§ 11 d. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der gennemføres forsøg, hvorefter private og offentlige arbejdsgivere inden for en pulje har ret til at få udbetalt jobrotationsydelse, når en beskæftiget som led i en jobrotation deltager i en erhvervsuddannelse uden grundforløb og praktikforløb (euv1) efter lov om erhvervsuddannelse.

Stk. 2. Der kan ikke udbetales jobrotationsydelse til arbejdsgiveren, hvis arbejdsgiveren samtidig modtager tilskud til den beskæftigedes løn fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Stk. 3. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 98 a, stk. 1, 2. pkt., i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der ikke kan betales jobrotationsydelse, hvis den beskæftigede deltager i en erhvervsuddannelse.

Stk. 4. Forsøgsperioden løber fra den 25. november 2019 til den 31. december 2020.

Stk. 5. Jobrotationsforløb, der er påbegyndt senest den 31. december 2020, kan færdiggøres, selvom forløbet har slutdato efter dette tidspunkt.

Pulje til opkvalificering inden for mangelområder

§ 11 e. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at alle jobcentre gennemfører forsøg, hvorefter staten inden for en pulje refunderer 80 pct. af kommunernes udgifter til tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i op til 3 måneder forud for ansættelse uden løntilskud af

1) personer omfattet af § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med minimum 3 måneders sammenlagt forudgående ledighed, og

2) personer omfattet af § 2, nr. 2-7 og 9-14, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med minimum 3 måneders sammenhængende forudgående ledighed.

Stk. 2. Det er en betingelse, at der i forhold til den person, der skal deltage i opkvalificering, foreligger en arbejdsgivererklæring om ansættelse uden løntilskud, og at der er tale om ansættelse inden for stillingsbetegnelser med rekrutteringsudfordringer, jf. mangelområderne på de regionale arbejdsmarkedsbalancer. Ansættelsen skal i henhold til erklæringen ske i umiddelbar forlængelse af uddannelsen.

Stk. 3. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af

1) § 34 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der til personer omfattet af § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats alene kan gives tilbud om opkvalificering i op til i alt 6 uger inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed, hvis personen er under 30 år og har en erhvervskompetencegivende uddannelse, eller hvis personen er fyldt 30 år, og

2) § 119 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter staten, inden for et rådighedsforløb, refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter for § 2, nr. 6, 11 og 14, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, når udgiften angår bl.a. tilbud efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 4. Forsøgsperioden løber fra den 25. november 2019 til den 31. december 2020.

Stk. 5. Et tilbud, der er påbegyndt senest den 31. december 2020, kan færdiggøres, selvom forløbet har slutdato efter dette tidspunkt.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. november 2019.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 21. november 2019

Maria Schack Vindum

/ Christian Solgaard