Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om afgift af indvejet mælk

I medfør af § 6, stk. 1 og 4, og § 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 231 af 22. marts 2018, og efter indstilling fra Mælkeafgiftsfondens bestyrelse fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 1273 af 27. november 2017 om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser:

§ 1. Af mælk, som er produceret i Danmark, og som af en mejerivirksomhed indvejes direkte fra mælkeproducenter, skal erlægges en afgift.

Stk. 2. Afgiften udgør 0,8 øre pr. kg. indvejet mælk.

§ 2. Det påhviler vedkommende mejerivirksomhed at opkræve den i § 1 nævnte afgift hos mælkeproducenten og hver måned senest den 20. i måneden at indsende indberetning til Mælkeafgiftsfonden, c/o Mejeriforeningen, Agro Food Park 13, 8220 Aarhus N, om det i den foregående månedsperiode indvejede kvantum mælk. Dokumentation for indberetningernes rigtighed skal på begæring forelægges Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Afgiftsbeløbet skal anføres i mejerivirksomhedens løbende afregning til mælkeproducenterne.

Stk. 3. Mejerivirksomheden skal indbetale den opkrævede afgift for hver månedsperiode til Mælkeafgiftsfondens konto i Nordea Bank, reg. nr. 2211, kontonr. 0251324689 senest 45 dage efter månedsperiodens afslutning.

Stk. 4. Hvis det samlede afgiftsgrundlag hos mejerivirksomheden for hver månedsperiode udgør mindre end 50 kr., skal afgiften ikke indbetales til Mælkeafgiftsfonden.

§ 3. Beløb, der ikke betales rettidigt, tillægges efter landbrugsstøttelovens § 20, stk. 1, en årlig rente svarende til den rente, der er fastsat i henhold til rentelovens § 5, fra forfaldsdagen at regne. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr.

§ 4. Der er udpantningsret for forfaldne beløb efter lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, herunder for de i § 3 nævnte rentebeløb.

§ 5. Overtrædelse af § 2 straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter kapitel 5 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1667 af 14. december 2018 om afgift af indvejet mælk ophæves.

Landbrugsstyrelsen, den 25. november 2019

Jette Petersen

/ Christina Holm Davidsen