Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om produktionsafgift på frø

I medfør af § 6, stk. 1 og 4, og § 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 231 af 22. marts 2018, og efter indstilling fra Frøafgiftsfondens bestyrelse, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 1273 af 27. november 2017 om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser:

§ 1. For græs-, kløver- og havefrø, der avles her i landet, skal der betales en afgift. Afgiften udgør 2 promille af det samlede afregningsbeløb, der kontraktmæssigt tilkommer avleren i perioden 1. juli til 30. juni, inden fradrag af omkostninger til tørring og rensning, men før tillæg af merværdiafgift.

§ 2. Det påhviler køberen af danskavlet græs-, kløver- og havefrø at tilbageholde den i § 1 nævnte afgift ved den endelige afregning med avleren hvert år senest den 11. juni. Køberen skal inden 3 uger efter afregningen sende en opgørelse over produktionsafgiften for frø og indbetale afgiften til Frøafgiftsfonden, c/o Landbrug & Fødevarer, Axeltorv 3, 1609 København V. Når den årlige afgiftsindbetaling er over 10.000 kr., skal indbetalingernes overensstemmelse med køberens afregninger med avlerne attesteres af en godkendt revisor.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte forpligtelser påhviler ligeledes en udenlandsk købers repræsentant her i landet, såfremt afregningen med avleren sker gennem ham.

Stk. 3. I tilfælde, hvor afregning til avleren sker direkte fra en udenlandsk køber, påhviler det avleren at indbetale den i § 1 nævnte afgift. Avleren skal inden 14 dage efter modtagelsen af afregningsbeløbet sende en opgørelse over produktionsafgiften for frø og indbetale afgiften til Frøafgiftsfonden, c/o Landbrug & Fødevarer, Axeltorv 3, 1609 København V. Når den årlige afgiftsindbetaling er over 10.000 kr., skal avleren samtidig indsende dokumentation fra en godkendt revisor for afgiftens overensstemmelse med den udenlandske købers afregning.

§ 3. Beløb, der ikke betales rettidigt, tillægges efter landbrugsstøttelovens § 20, stk. 1, en årlig rente svarende til den rente, der er fastsat i henhold til rentelovens § 5, fra forfaldsdagen at regne. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr.

§ 4. Der er udpantningsret for forfaldne beløb efter lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, herunder for de i § 3 nævnte rentebeløb.

§ 5. Overtrædelse af § 2, stk. 1-3 straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter kapitel 5 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v.

Stk. 2. Det kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1671 af 14. december 2018 om produktionsafgift på frø ophæves.

Landbrugsstyrelsen, den 25. november 2019

Jette Petersen

/ Christina Holm Davidsen