Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om produktionsafgift på kartofler

I medfør af § 6, stk. 1 og 4, og § 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 231 af 22. marts 2018, og efter indstilling fra Kartoffelafgiftsfondens bestyrelse fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 1273 af 27. november 2017 om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser:

§ 1. Ved salg af dansk avlede læggekartofler, spisekartofler og industrikartofler skal betales en afgift på 0,20 kr. pr. 100 kg.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte afgiftspligt og § 5 gælder ikke for salg i perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2020 for virksomheder, der er omfattet af § 3, nr. 3.

§ 2. Ved salg forstås i denne bekendtgørelse enhver form for overdragelse mod vederlag, herunder fordeling og levering.

§ 3. Afgiftspligten efter § 1 påhviler følgende:

1) Virksomheder, der sorterer eller pakker læggekartofler og spisekartofler.

2) Virksomheder og kartoffelavlere, der sælger industri- og spisekartofler, der ikke forarbejdes i Danmark.

3) Forarbejdningsvirksomheder, som anvender kartofler af dansk avl til industriel forarbejdning i Danmark.

4) Fysiske eller juridiske personer, der sælger spisekartofler af egen avl eller avl fra nærliggende bedrifter, direkte til forbrugeren eller detailhandlen.

§ 4. Afgift på læggekartofler og spisekartofler skal betales første gang, de sælges fra en afgiftspligtig virksomhed, jf. § 3, nr. 1.

Stk. 2. Afgift på industri- og spisekartofler, der ikke forarbejdes eller anvendes i Danmark, jf. § 3, nr. 2, skal betales første gang, kartoflerne sælges til en udenlandsk modtager, medmindre afgiften allerede er pålagt en virksomhed i medfør af § 3, nr. 1.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 gælder også ved salg til driftsmæssigt adskilte enheder inden for samme virksomhed.

§ 5. Afgiftsbeløbet skal fremgå af salgsafregningen.

§ 6. Virksomheder og kartoffelavlere, der er afgiftspligtige efter § 3, nr. 1 og 2, skal hvert år pr. 31. december udarbejde en opgørelse over køb, salg og anden anvendelse af kartofler i de foregående 12 måneder.

Stk. 2. Opgørelsens overensstemmelse med virksomhedens regnskaber skal attesteres af en godkendt revisor eller af en driftsøkonomisk jordbrugskonsulent godkendt som særligt sagkyndig efter reglerne om støtteordning for yngre jordbrugere.

Stk. 3. Hvis afgiftsgrundlaget er på 20.000 hkg. eller derunder, kan attestationen erstattes af en skriftlig erklæring fra den afgiftspligtige.

Stk. 4. Opgørelsen skal senest den 10. maj indsendes til Kartoffelafgiftsfonden, c/o Landbrug & Fødevarer, Axeltorv 3, 1609 København V.

§ 7. Virksomheder, der er afgiftspligtige efter § 3, nr. 3, skal hvert år pr. 30. juni udarbejde en opgørelse over køb, salg og anden anvendelse af kartofler i de foregående 12 måneder. Opgørelsen skal attesteres af en godkendt revisor.

Stk. 2. Hvis afgiftsgrundlaget er på 20.000 hkg. eller derunder, kan attestationen erstattes af en skriftlig erklæring fra den afgiftspligtige.

Stk. 3. Opgørelsen skal senest den 10. september indsendes til Kartoffelafgiftsfonden, c/o Landbrug & Fødevarer, Axeltorv 3, 1609 København V.

§ 8. Fysiske eller juridiske personer, der sælger spisekartofler af egen avl eller avl fra nærliggende bedrifter direkte til forbrugeren eller detailhandlen, jf. § 3, nr. 4, skal anmelde dette skriftligt til Kartoffelafgiftsfonden og udarbejde en opgørelse pr. 31. december over areal samt køb, salg og anden anvendelse af kartofler i de foregående 12 måneder.

Stk. 2. Opgørelsen skal senest den 10. marts indsendes til Kartoffelafgiftsfonden, c/o Landbrug & Fødevarer, Axeltorv 3, 1609 København V.

§ 9. Kartoffelafgiftsfonden kan efter skriftlig ansøgning godkende, at en virksomhed fraviger datoen for udarbejdelse af opgørelse til fonden og i stedet overholder datoen for virksomhedens regnskabsafslutning.

Stk. 2. Opgørelsen skal indsendes til Kartoffelafgiftsfonden senest 90 dage efter regnskabsperiodens afslutning.

§ 10. Afgifter forfalder til betaling senest 30 dage efter fristen for indsendelse af de opgørelser, der er nævnt i §§ 6-8.

Stk. 2. Hvis det fremgår af opgørelsen til Kartoffelafgiftsfonden, at afgiftsbeløbet er på 100 kr. eller derunder, opkræves beløbet ikke.

§ 11. Beløb, der ikke betales rettidigt, tillægges efter landbrugsstøttelovens § 20, stk. 1, en årlig rente svarende til den rente, der er fastsat i henhold til rentelovens § 5, fra forfaldsdagen at regne. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr.

§ 12. Der er udpantningsret for forfaldne beløb efter lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, herunder for de i § 11 nævnte rentebeløb.

§ 13. Overtrædelse af §§ 6-8 og § 10 straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter kapitel 5 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1672 af 14. december 2018 om produktionsafgift på kartofler ophæves. Bekendtgørelsen gælder dog fortsat for virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelsens § 3, nr. 3, frem til 30. juni 2020.

Landbrugsstyrelsen, den 25. november 2019

Jette Petersen

/ Christina Holm Davidsen