Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32017R0625
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Område
Kapitel 2 Kontrol i slagterivirksomheder med fast bemanding m.v.
Kapitel 3 Kontrol vedrørende levende dyr og visse produkter m.v.
Kapitel 4 Kontrol af fødevarevirksomheder m.v.
Kapitel 5. Importkontrol samt IUU-kontrol
Kapitel 6 Kontrol af visse stoffer og restkoncentrationer i levende dyr og visse animalske produkter samt indberetning af produktionsmængder
Kapitel 7 Anmeldelse og godkendelse m.v. samt forhåndsgodkendelse og rekvireret vejledning efter lov om fødevarer
Kapitel 8 Laboratorieundersøgelser m.v.
Kapitel 9. Kontrol af foder og foderstofvirksomheder
Kapitel 10 Kontrol varetaget af Fødevarestyrelsens specialenheder samt særlig kontrol af kosttilskud
Kapitel 11 Bistand i forbindelse med eksport
Kapitel 12 Kontrol varetaget af Fiskeristyrelsen
Kapitel 13 Dispensation
Kapitel 14 Tilladelse til dyreforsøg
Kapitel 15 Midlertidigt kompetencebevis
Kapitel 16 Identifikationsdokumenter for heste (hestepas)
Kapitel 17 Straf
Kapitel 18 Ikrafttræden m.v.
Bilag 1 Kontrolafgifter for små slagterier og vildtbehandlingsvirksomheder
Bilag 2 Omregning af slagtetal til dyreenheder
Bilag 3 Laboratorietakster
Bilag 4 Procentvis reduktion af mængdeafgift for foder afhængig af salgsværdi
Bilag 5 Takster for udstedelse af identifikationsdokumenter for uregistrerede heste (hobbyheste)
Bilag 6 Takster for kontrol af levende dyr og animalske produkter mv. samt animalske fødevarer mv. med oprindelse i New Zealand
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v.1)

I medfør af § 28, stk. 1, § 44, stk. 2, § 45, stk. 1-4 og 9, § 49, stk. 1, § 56 c, stk. 2, § 59 a og § 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 999 af 2. juli 2018, § 30, stk. 4, i lov om dyrlæger, jf. lovbekendtgørelse nr. 48 af 11. januar 2017, § 31, § 53, § 57, stk. 2, og § 66, stk. 4, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 1 af 2. januar 2019, § 114 a i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 21. marts 2019, § 1, stk. 1 og 2, § 1 a, stk. 1, og § 6, stk. 2, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1000 af 2. juli 2018, § 31 a i dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 20 af 11. januar 2018, § 16, stk. 1, i økologiloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 4. januar 2017, § 5 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 231 af 22. marts 2018, og tekstanmærkning nr. 125 og nr. 158 ad 24.32.01. til § 24 på finansloven for finansåret 2020, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 1, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1523 af 15. december 2017 om Fødevarestyrelsens varetagelse af visse opgaver i henhold til fiskeriloven og efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 1-4 og 6, § 8, § 11, nr. 10, og § 14, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 1614 af 18. december 2018 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Område

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter betaling af afgifter og gebyrer til finansiering af kontrol m.v. herunder tilsyn, autorisation, registrering, godkendelse, anmeldelse, attestering og undersøgelse i forbindelse med fødevarer, foder, levende dyr og virksomheder samt udstyr og produkter, herunder nonfood produkter og ikke animalske produkter. Endvidere er betaling af afgift til finansiering af bistand i forbindelse med eksport omfattet.

§ 2. Betaling på følgende områder er ikke omfattet af bekendtgørelsen:

1) Betaling for kontrol m.v. i henhold til bekendtgørelse om international transport af letfordærvelige levnedsmidler.

2) Betaling ved ansøgninger om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester i vegetabilske og animalske produkter.

3) Bekendtgørelse om betaling for visse veterinære laboratorieanalyser.

Kapitel 2

Kontrol i slagterivirksomheder med fast bemanding m.v.

§ 3. Virksomheder, som i henhold til fødevarelovgivningen er autoriseret til slagtning, og som ikke er omfattet af § 27, skal betale for Fødevarestyrelsens kontrol i henhold til dette kapitel.

Stk. 2. Reglerne i dette kapitel finder ligeledes anvendelse på betalingen for kontrol af et kædehovedkontor for en fødevarekæde hvor en eller flere af kædens fødevarevirksomheder er omfattet af dette kapitel.

§ 4. Den i § 3 nævnte betaling beregnes på grundlag af konstaterede direkte og fælles kontrolomkostninger.

Stk. 2. Direkte kontrolomkostninger på hver enkelt virksomhed omfatter løn m.v. til kontrolpersonalet og øvrige personaleudgifter forbundet med det til virksomheden knyttede kontrolpersonale bortset fra de af stk. 4 omfattede. I de direkte kontrolomkostninger indgår endvidere udgifter til laboratoriemæssig undersøgelse af prøver og administrationsudgifter i forbindelse med kontrollens gennemførelse på den enkelte virksomhed.

Stk. 3. Løndelen beregnes på grundlag af det registrerede timeforbrug multipliceret med en standardtimeløn kalkuleret for dagtimer, aftentimer og nattetimer for henholdsvis hverdage, lørdage og søn- og helligdage for den pågældende personalekategori, hvor afgrænsning af dag, aften, nat samt lørdage, søn- og helligdage sker med udgangspunkt i gældende overenskomst for hver personalekategori. Standardtimeløn nykalkuleres hver måned på grundlag af de i den forløbne del af pågældende kalenderår realiserede samlede lønomkostninger på alle de af § 3 omfattede virksomheder. I løndelen indgår løn under fravær, som ikke er omfattet af stk. 4.

Stk. 4. Følgende fællesomkostninger fordeles mellem virksomhederne i forhold til deres direkte kontrolomkostninger:

1) Omkostninger forbundet med administration af kontrollen.

2) Udgifter som følge af udbetaling af rådighedsløn eller ventepenge til afskediget ledende kontrolpersonale.

3) Udgifter til og forbundet med kontrolpersonalets deltagelse i lederudviklingsaktiviteter, specialistuddannelser og basiskurser for Fødevarestyrelsens medarbejdere.

4) Udgifter til og forbundet med kontrolpersonalets deltagelse i samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalg samt udgifter til kontrolpersonale, der er bevilget frihed med løn til andet fagligt arbejde.

5) Omkostninger forbundet med aflønning af kontrolpersonale på barselsorlov eller forældreorlov.

6) Omkostninger forbundet med aflønning af kontrolpersonale, der er sygemeldt, og hvor arbejdsgiver er berettiget til refusion efter sygedagpengelovens § 54, stk. 1, samt omkostninger forbundet med aflønning af kontrolpersonale, der er bevilget plejeorlov til pasning af syge m.m. og hvor arbejdsgiver er berettiget til refusion efter servicelovens §§ 118-119.

7) Udgifter forbundet med kørsel mellem slagterier med fast bemanding, herunder løn m.v. til kontrolpersonalet under kørsel.

8) Administrationsbidrag til Arbejdsskadestyrelsen samt ydede erstatninger i forbindelse med arbejdsulykker.

9) Andre udgifter som: Flyttegodtgørelse og ikke henførbare bidrag, der betales af arbejdsgiver i henhold til lov eller overenskomst.

10) Udgifter forbundet med Fødevarestyrelsens indsats for at forbedre arbejdsmiljøet på slagterier med fast bemanding.

11) Afskrivninger på IT og inventar.

12) Udgifter forbundet med udvikling og vedligeholdelse af administrative systemer samt afskrivning på administrative systemer.

Stk. 5. På grundlag af de budgetterede direkte og fælles kontrolomkostninger beregnes den procentsats, som de fælles kontrolomkostninger udgør af de direkte kontrolomkostninger.

Stk. 6. Betaling for kontrollen opkræves månedsvis. Efter afslutningen af hver måned opgøres for hver virksomhed de direkte kontrolomkostninger efter stk. 2-3, og opkrævning heraf med tillæg af den i stk. 5 nævnte procentsats fremsendes til virksomheden med en betalingsfrist på 20 dage.

§ 5. Til dækning af pensionsforpligtelser for kontrolpersonale, der er omfattet af en statslig pensionsordning uden indbetaling af pensionsbidrag til en pensionskasse, betales en afgift beregnet på grundlag af den pensionsgivende løn, der vedrører dette personale.

Stk. 2. Betaling efter stk. 1 opkræves som en del af betalingen efter § 4.

§ 6. Hvis en virksomhed omfattet af § 3 ønsker sin autorisation tilbagekaldt eller gennemfører sådanne indskrænkninger i driften, at det kan betinge afskedigelser i kontrolstaben, skal dette meddeles Fødevarestyrelsen i så god tid, at kontrolpersonalets opsigelsesvarsler udløber senest den dag, hvor ændringerne får virkning. Hvis dette ikke sker, godtgør virksomheden samtlige lønudgifter for kontrolpersonalet i perioden fra den dag, hvor ændringerne har fået virkning, til opsigelsesvarslernes udløb.

Stk. 2. For virksomheder omfattet af stk. 1 indgår udgifter forbundet med Fødevarestyrelsens indsats for omstilling og rådgivning af afskediget kontrolpersonale i betalingen opkrævet i henhold til § 3.

§ 7. §§ 3-4 finder tilsvarende anvendelse for kontrollen med andre aktiviteter, f.eks. opskæring eller hakning af kød, fremstilling af kødprodukter eller produkter uden kød, eller oplagring af fødevarer af egen produktion eller modtaget fra andre, når kontrollen udføres af fast tilknyttet kontrolbemanding som en integreret del af slagterikontrollen.

Kapitel 3

Kontrol vedrørende levende dyr og visse produkter m.v.

§ 8. For autorisation, godkendelse, registrering, attestering, tilsyn eller kontrol m.v. i forbindelse med levende dyr, landbrugsbedrifter med animalsk produktion og animalske nonfood produkter, herunder biprodukter, betales der et grundgebyr på 648 kr., hvortil kommer 910 kr. pr. påbegyndt kvarter, jf. dog §§ 9-24.

Stk. 2. Hvis det anses nødvendigt for at opfylde hensigten med kontrolbesøget i en virksomhed eller landbrugsbedrift, eller det anses nødvendigt for at sikre en hurtigere afvikling af kontrollen, at besøget udføres af flere samtidige kontrolmedarbejdere, betales for kontrol efter dette kapitel kvartersatsen for hver af disse.

Stk. 3. Hvis den pågældende kontrol m.v. udføres på Fødevarestyrelsens hjemsted uden at ske i tilknytning til et besøg hos rekvirenten, betales dog ikke grundgebyr.

Stk. 4. For tilsyn med laboratorier, der er godkendt til at foretage patologisk anatomiske, mikrobiologiske, parasitologiske, immunologiske eller serologiske undersøgelser med henblik på konstatering af husdyrsygdomme, zoonoser eller zoonotiske smitstoffer hos dyr, i produkter af dyr eller i fødevarer, betales efter stk. 1.

Stk. 5. Omfattet af stk. 1 er endvidere betaling i forbindelse med udførsel af brugte landbrugsmaskiner og –udstyr m.v. samt andet udstyr, for hvilket der kræves en veterinærattest ved udførsel.

Stk. 6. Takster, der i henhold til dette kapitel opkræves pr. påbegyndt kvarter, anvendes for det tidsrum, i hvilket myndigheden er til stede i den kontrollerede virksomhed eller bedrift m.v.

Stk. 7. Opkrævning af betaling fremsendes løbende umiddelbart efter den udførte kontrol m.v.

§ 9. Samlesteder og karantænefaciliteter omfattet af bekendtgørelse om dyresundhedsmæssige krav til samlesteder og handelsbesætninger og af bekendtgørelse om krav til karantænefaciliteter og eksportkarantæner, hvor der foretages kontrol i forbindelse med udførsel af levende dyr i henhold til bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union og import fra tredjelande af kvæg, svin, får og geder og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter, bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr og bekendtgørelse om offentlig kontrol ved samhandel og indførsel til Unionen af levende dyr, animalske produkter, animalske biprodukter, afledte produkter, avlsmateriale, hø og halm og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter, betaler for kontrollen et grundgebyr på 534 kr., hvortil kommer 344 kr. pr. påbegyndt kvarter.

Stk. 2. Taksterne i stk. 1 omfatter kontrol der udføres på hverdage i tidsrummet mellem kl. 7.00 og kl. 17.00.

Stk. 3. Når en påbegyndt kontrol ikke kan afsluttes inden for det i stk. 2 anførte tidsrum, betales der efter taksterne i stk. 5 for påbegyndte kvarter efter kl. 17.00.

Stk. 4. Når der på samme dag på virksomhedens foranledning udføres kontrol i to eller flere adskilte perioder, beregnes betalingen for hele det samlede tidsrum, medmindre intervallet mellem de enkelte kontrolperioder er på 2 timer eller derover. Hvis intervallet overstiger 2 timer betragtes det som en ny kontrolperiode, der udløser et grundgebyr, jf. stk. 1, og der betales for de efterfølgende kontrolperioder for mindst 2 timer pr. påbegyndt kontrolperiode.

Stk. 5. Når kontrollen efter rekvirentens ønske påbegyndes på hverdage i tidsrummet mellem kl. 17.00 og kl. 7.00, i weekender, på søgnehelligdage eller på grundlovsdag, betales et grundgebyr, jf. stk. 1, samt til dækning af kontrol i de første to timer et gebyr svarende til 8 kvarter á 676 kr. (5.408 kr.). For efterfølgende påbegyndt kvarter uden for det i stk. 2 i anførte tidsrum betales 676 kr. pr. kvarter.

§ 10. For kontrol m.v. i forbindelse med udførsel af levende dyr direkte fra en besætning betales et grundgebyr på 570 kr., hvortil kommer 468 kr. pr. påbegyndt kvarter.

Stk. 2. Taksterne i stk. 1 omfatter kontrol der udføres på hverdage i tidsrummet mellem kl. 7.00 og kl. 17.00.

Stk. 3. Når en påbegyndt kontrol ikke kan afsluttes inden for det i stk. 2 anførte tidsrum, betales der efter taksterne i stk. 4 for påbegyndte kvarter efter kl. 17.00.

Stk. 4. Når kontrollen efter rekvirentens ønske påbegyndes på hverdage i tidsrummet mellem kl. 17.00 og kl. 7.00, i weekender, på søgnehelligdage eller på grundlovsdag, betales grundgebyr, jf. stk. 1, samt til dækning af kontrol i de første to timer et gebyr svarende til 8 kvarter á 718 kr. (5.744 kr.). For efterfølgende påbegyndt kvarter uden for det i stk. 2 anførte tidsrum betales 718 kr. pr. kvarter.

Stk. 5. For udstedelse af et sundhedscertifikat i TRACES betales der, når udstedelsen ikke kan gennemføres online under kontrolbesøget, ud over det efter stk. 1 fastsatte beløb et gebyr på 674 kr., der ved for sen fremsendelse til Fødevarestyrelsen af de nødvendige oplysninger om udførslen dog forhøjes til 1.348 kr. Med for sen fremsendelse af oplysninger menes, at eksportøren i forbindelse med udførsel ikke har forhåndsanmeldt inden for fristen på 2 arbejdsdage før udførslen, jf. bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr og bekendtgørelse om offentlig kontrol ved samhandel og indførsel til Unionen af levende dyr, animalske produkter, animalske biprodukter, afledte produkter, avlsmateriale, hø og halm og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter.

§ 11. Når en rekvireret kontrol omfattet af § 9, stk. 1, aflyses eller omlægges efter ønske fra rekvirenten, betales til dækning af Fødevarestyrelsens ekstraomkostninger ved dette et gebyr på 1.414 kr. Ved en omlægning forstås, at kontrollen flyttes til en anden dato.

Stk. 2. Når en rekvireret kontrol omfattet af § 10, stk. 1, aflyses eller omlægges efter ønske fra rekvirenten, betales til dækning af Fødevarestyrelsens ekstraomkostninger ved dette et gebyr på 1.510 kr. Ved en omlægning forstås, at kontrollen flyttes til en anden dato.

Stk. 3. Når en rekvireret kontrol omfattet af § 9, stk. 5, aflyses efter rekvirentens ønske mindre end 72 timer før det planlagte kontroltidspunkt, betales til dækning af Fødevarestyrelsens ekstraomkostninger ved dette et gebyr på 5.941 kr. Når en rekvireret kontrol omfattet af § 10, stk. 4, aflyses efter rekvirentens ønske mindre end 72 timer før det planlagte kontroltidspunkt, betales til dækning af Fødevarestyrelsens ekstraomkostninger ved dette et gebyr på 6.315 kr.

§ 12. Fødevarestyrelsens udstedelse af en autorisation i henhold til artikel 10 i Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning nr. 1255/97 (transportforordningen) betales et gebyr på 4.889 kr.

Stk. 2. For Fødevarestyrelsens udstedelse af en autorisation i henhold til artikel 11 i transportforordningen betales et gebyr på 6.767 kr.

Stk. 3. Det i stk. 1 og 2 nævnte gebyr skal indbetales i forbindelse med, at transportvirksomheden ansøger om autorisation.

§ 13. For embedsdyrlægens kontrol, jf. artikel 14 og pkt. 8 i bilag II i transportforordningen, af en logbog fra en transportvirksomhed, der er autoriseret i Danmark, betales gebyrer på 249 kr. for den forudgående kontrol og 137 kr. for den efterfølgende kontrol.

Stk. 2. Transportvirksomheder har krav på tilbagebetaling af gebyret for den efterfølgende kontrol, hvis forsendelsen ikke gennemføres.

§ 14. For embedsdyrlægens kontrol, jf. artikel 14 og pkt. 8 i bilag II i transportforordningen, af en logbog fra en transportvirksomhed, der er autoriseret i et andet EU-medlemsland, betales gebyrer på 249 kr. for den forudgående kontrol og 80 kr. for den efterfølgende kontrol.

Stk. 2. Transportvirksomheder har krav på tilbagebetaling af gebyret for den efterfølgende kontrol, hvis forsendelsen ikke gennemføres.

§ 15. Til dækning af omkostninger til kontrol af antibiotikaforbruget i svinebesætninger betales årligt 365 kr. pr. svinebesætning med mindst 10 dyr. Betalingen opkræves hos ejere af svinebesætninger, som i Det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR) pr. 1. februar er registreret med en besætningsstørrelse på mindst 10 dyr.

Stk. 2. Til dækning af omkostningerne ved udstedelse af påbud efter bekendtgørelse om særlige foranstaltninger til nedbringelse af antibiotikaforbruget i svinebesætninger betales for et sådant påbud 4.480 kr.

Stk. 3. For opfølgende kontrol i forbindelse med de i stk. 2 nævnte påbud, betales 2.358 kr. pr. kontrolbesøg.

§ 16. For Fødevarestyrelsens attesteringer ved privates medbringelse af hund, kat eller andet selskabsdyr til andre lande betales et gebyr på 138 kr. pr. dyr.

§ 17. Der betales uanset § 8 ikke for registrering og ordinær kontrol m.v. for et anlæg, en indhegning eller en bedrift

1) med opdræt af strudsefugle,

2) med opdræt af ræve,

3) med opdræt af fjervildt,

4) med opdræt af hjortevildt eller

5) med dyrehold, der er registreret i henhold til bekendtgørelse om tilladelse til opdræt af visse dyrearter.

§ 18. Der betales uanset § 8 ikke for registrering og ordinær kontrol m.v. i akvakulturbrug.

§ 19. For registrering af kvæg, herunder kontrol med bedriftens registrering og øremærkning, betales årligt 14,90 kr. pr. årsdyr (kvæg) i besætningen. Beløbet beregnes på grundlag af antal årsdyr i besætningen i det pågældende år og opkræves hos besætningsejeren.

Stk. 2. For registrering af får og geder, herunder kontrol med bedriftens registrering og øremærkning, betales årligt 360,46 kr. pr. besætning. Beløbet opkræves hos besætningsejeren.

Stk. 3. For registrering og kontrol af flytning af svin m.v. betales årligt 246,23 kr. pr. besætning. Herudover betales for hver flytning af svin et gebyr på 3,49 kr. opgjort samlet for et kalenderår. Beløbene i 1. og 2. punktum opkræves hos besætningsejeren.

Stk. 4. De i stk. 1-3 anførte gebyrer opkræves af SEGES på vegne af Fødevarestyrelsen.

§ 20. For Fødevarestyrelsens tilsendelse af blanke selskabsdyrpas til dyrlæger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 af 12. juni 2013 om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr og om ophævelse af forordning (EF) nr. 998/2003, betales 262,80 kr. pr. 10 stk.

§ 21. Mælkeproducerende landbrugsbedrifter betaler for ordinær kontrol følgende takster:

1) Besætninger, der benytter kvalitetsrådgivning hos SEGES som en del af egenkontrollen, betaler en årlig afgift på 167 kr.

2) Besætninger, der ikke benytter kvalitetsrådgivning hos SEGES som en del af egenkontrollen, betaler en årlig afgift på 922 kr.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte afgift opkræves hos de pågældende mælkeproducerende landbrugsbedrifter en gang årligt i andet kvartal, eller den kan på vilkår aftalt med Fødevarestyrelsen indbetales af en brancheorganisation. Afgiften dækker kalenderåret og betales af alle de bedrifter, der er registreret som mælkeproducerende inden uge 22 det pågældende år.

§ 22. For kontrol i henhold til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater betales der et grundgebyr på 3.749 kr. hvortil kommer 292 kr. pr. påbegyndt kvarter.

§ 23. Til dækning af omkostningerne ved ordinær kontrol i besætninger i henhold til lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin, lov om udendørs hold af svin, lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte, lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg, lov om hold af slagtekalkuner, lov om hold af slagtekyllinger og dyreværnsloven betaler ejere af en eller flere besætninger, bortset fra akvakulturbrug, hvoraf mindst en i Det Centrale Husdyrbrugsregister pr. 1. februar er registreret med en besætningsstørrelse på over 40 dyr, for fjerkræ dog 2.000 dyr, et årligt beløb på 1.911 kr. Taksterne finder for så vidt angår fjerkræ kun anvendelse for besætninger, der er registreringspligtige i henhold til bekendtgørelse om registrering af besætninger i Det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR).

Stk. 2. Til dækning af de i stk. 1. nævnte omkostninger betaler ejere af en eller flere besætninger, bortset fra akvakulturbrug, hvoraf mindst en i Det Centrale Husdyrbrugsregister pr. 1. februar er registreret med en besætningsstørrelse på mindst 10, men ikke over 40 dyr, for fjerkræ dog 2.000 dyr, og som ikke er omfattet af stk. 1, et årligt beløb på 691 kr. Taksterne finder for så vidt angår fjerkræ kun anvendelse for besætninger, der er registreringspligtige i henhold til bekendtgørelse om registrering af besætninger i Det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR).

Stk. 3. Til dækning af udgifterne i forbindelse med tilsynet på slagterierne efter § 9 i lov om hold af slagtekyllinger betaler producenter af slagtekyllinger, som leverer slagtekyllinger til slagterier her i landet, et beløb på 759 kr. for hver levering og pr. hus, hvorfra kyllingerne leveres. Beløbet opkræves kvartalsvist.

§ 24. Når der i en virksomhed eller et dyrehold omfattet af dette kapitel bortset fra § 22 udføres ekstrakontrol (opfølgende kontrol), efter at der er påvist manglende overholdelse af lov om fødevarer, af økologiloven eller af lov om hold af dyr, af bekendtgørelser udstedt i medfør af de nævnte love eller af EU-regler inden for området, betales der følgende takster for de med kontrollen forbundne ekstra omkostninger:

1) For udførte kontrolbesøg betales der et grundgebyr på 598 kr., hvortil kommer 839 kr. pr. påbegyndt kvarter.

2) Udføres ekstrakontrollen som opfølgning på et påbud, et forbud eller en bøde betales ud over det i henhold til nr. 1 fastsatte beløb et gebyr på 3.347 kr. til dækning af de ekstra sagsbehandlingsomkostninger i forbindelse hermed.

3) Når der udføres administrativ ekstrakontrol (kontrol af f.eks. dokumentation, som udføres uden et kontrolbesøg) som opfølgning på en anmærkning, betales det i nr. 2 anførte gebyr.

4) Når der i ekstrakontrollen indgår laboratorieundersøgelser, betales de i bilag 3 anførte takster.

5) Når ekstrakontrollen udføres af Fødevarestyrelsens rejsehold med speciale i efterforskning og regnskabskontrol betales der uanset nr. 1-3 for den udførte ekstrakontrol efter § 66, stk. 4.

Stk. 2. Ud over i de i stk. 1 nævnte tilfælde betaler mælkeleverende besætninger de med kontrollen forbundne ekstra omkostninger efter stk. 1, nr. 1 og 4, ved ekstraordinær kontrol som opfølgning på besøg fra SEGES' kvalitetsrådgivere i forbindelse med mulige overtrædelser af fødevarelovgivningen.

Stk. 3. Når der i en virksomhed eller et dyrehold omfattet af dette kapitel bortset fra § 22 udføres ekstrakontrol (opfølgende kontrol), efter at der er påvist manglende overholdelse af lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin, lov om udendørs hold af svin, lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte, lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg, lov om hold af slagtekalkuner, lov om hold af slagtekyllinger, lov om hold af heste, lov om dyrlæger og dyreværnsloven samt af bekendtgørelser udstedt i medfør af de nævnte love eller manglende overholdelse af EU-regler inden for området, betales der følgende takster for de med kontrollen forbundne ekstra omkostninger:

1) For udførte kontrolbesøg betales de i stk. 1, nr. 1, anførte takster.

2) Udføres ekstrakontrollen som opfølgning på et påbud, et forbud eller en bøde betales ud over det i henhold til nr. 1 fastsatte beløb et gebyr på 4.697 kr. til dækning af de ekstra sagsbehandlingsomkostninger i forbindelse hermed.

3) Når der udføres administrativ ekstrakontrol (kontrol af f.eks. dokumentation, som udføres uden et kontrolbesøg) som opfølgning på en anmærkning, betales det i nr. 2 anførte gebyr.

Stk. 4. Betalingen opkræves i overensstemmelse med reglerne i artikel 79, stk. 2, litra c) i kontrolforordningen (forordning (EU) nr. 625/2017) hos den eller de virksomheder m.v., der har ansvaret for den manglende overholdelse, såfremt denne eller disse virksomheder er beliggende i Danmark. I modsat fald opkræves betalingen hos den virksomhed, der ejer eller er indehaver af de pågældende produkter på det tidspunkt, hvor ekstrakontrollen udføres.

§ 25. Betalingsforpligtelser, der er fastsat i henhold til § 23 eller § 24, stk. 3, og som ikke betales rettidigt, tillægges, en årlig rente svarende til den rente, der er fastsat i henhold til rentelovens § 5, fra forfaldsdagen at regne. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr. For erindringsskrivelser betales et gebyr på 100 kr.

Kapitel 4

Kontrol af fødevarevirksomheder m.v.

§ 26. Der betales ikke kontrolgebyr for ordinær kontrol i fødevarevirksomheder, bortset fra de af kapitel 2 omfattede slagterier, og de af §§ 27-29 omfattede virksomheder, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. For rekvirerede ydelser bortset fra ydelser omfattet af § 34, stk. 2, § 44 og § 45 betales et grundgebyr på 469 kr., hvortil kommer 768 kr. pr. påbegyndt kvarter.

Stk. 3. Hvis det anses nødvendigt for at opfylde hensigten med et kontrolbesøg omfattet af stk. 2 eller for at sikre en hurtigere afvikling af en rekvireret ydelse omfattet af stk. 2, at besøget udføres af flere samtidige kontrolmedarbejdere, betales kvartersatsen i stk. 2 for hver af disse.

Stk. 4. Hvis en rekvireret ydelse omfattet af stk. 2 udføres på Fødevarestyrelsens hjemsted uden at ske i tilknytning til et besøg i en virksomhed, betales ikke grundgebyr.

Stk. 5. Takster, der i henhold til dette kapitel, undtagen § 34 stk. 2, opkræves pr. påbegyndt kvarter, anvendes for det tidsrum, i hvilket myndigheden er til stede i den kontrollerede virksomhed eller udfører den pågældende kontrol på Fødevarestyrelsens hjemsted. Opkrævning fremsendes løbende umiddelbart efter den udførte kontrol eller ydelse.

§ 27. Til delvis finansiering af omkostningerne ved kontrol i små slagterier samt i vildtbehandlingsvirksomheder betaler virksomhederne et grundgebyr på 370 kr. pr. dag, hvor kødkontrol udføres, samt en afgift beregnet på grundlag af de i bilag 1 anførte satser.

Stk. 2. Når en producent af opdrættet vildt eller bisonokser benytter muligheden for at få foretaget levende syn af slagtedyr på bedriften, betaler denne særskilt herfor et grundgebyr som anført i stk. 1.

Stk. 3. Ved små slagterier forstås slagterier, som på et år ikke slagter over 35.000 dyreenheder, idet antallet af dyreenheder beregnes som anført i bilag 2. Hvert kvartal opgøres antallet af dyreenheder slagtet i en virksomhed gennem de seneste fire kvartaler, og et slagteri, der i de fire seneste kvartaler har haft en produktion, der overskrider grænsen på 35.000 dyreenheder, betragtes fra og med det følgende kvartal ikke som et lille slagteri.

Stk. 4. I følgende situationer forhøjes de i bilag 1 anførte satser med de nedenfor anførte faktorer:

1) Når kontrollen på virksomhedens foranledning er udført helt eller delvis på en hverdag mellem kl. 17.00 og kl. 22.00 forhøjes satserne ved multiplikation med faktoren 4.

2) Når kontrollen på virksomhedens foranledning er udført helt eller delvis på en hverdag mellem kl. 22.00 og kl. 6.00, på en lørdag efter kl. 14 eller på en søn- eller helligdag, forhøjes satserne ved multiplikation med faktoren 6.

3) Når kontrollen er særligt tidskrævende som følge af hyppige afbrydelser af kapacitetsmæssige eller hygiejniske årsager, forhøjes satserne ved multiplikation med faktoren 4.

4) Når kontrollen er særligt ressourcekrævende, fordi kontrollen tilkaldes mere end tre gange på samme dag af kapacitetsmæssige eller planlægningsmæssige årsager, forhøjes satserne ved multiplikation med faktoren 3 for dagens slagtninger.

Stk. 5. De i stk. 4, nr. 1, 2 og 4, nævnte forhøjelser finder ikke anvendelse i forbindelse med tilkald af veterinærkontrollen til en nødslagtning, jf. stk. 6.

Stk. 6. Anmodning om kontrol skal være fremsat senest kl. 14 hverdagen før, kontrollen ønskes udført. Denne varslingsfrist gælder dog ikke når en dyrlæge har attesteret, at slagtning af dyreværnsmæssige årsager bør finde sted uden unødig forsinkelse (nødslagtning).

Stk. 7. Afgiften opkræves månedsvis med betalingsfrist 30 dage efter regningens fremsendelse. Afgiftsbeløb, der udgør mindre end 25 kr., opkræves ikke.

§ 28. For fødevarevirksomheder, som ikke er omfattet af § 27 eller kapitel 2, og som oplagrer eller håndterer kød eller produkter heraf og er omfattet af temperaturbestemmelser eller andre bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer, og hvor den af tilsynsmyndigheden fastsatte kontrolfrekvens indebærer, at kontrollen er til stede dagligt eller mindst en gang ugentligt, opkræves de direkte og indirekte omkostninger.

Stk. 2. Direkte kontrolomkostninger på hver enkelt virksomhed omfatter løn m.v. til kontrolpersonalet, udgifter til laboratoriemæssig undersøgelse af prøver, udgifter til befordring og administrationsudgifter i forbindelse med kontrollens gennemførelse på den enkelte virksomhed.

Stk. 3. De indirekte omkostninger udgør en forholdsmæssig andel af Fødevarestyrelsens generelle fællesomkostninger.

Stk. 4. Opkrævning af betaling fremsendes månedsvis.

§ 29. For kontrol, som udføres af Fødevarestyrelsen, og som er omfattet af bilag IV, kapitel II, afsnit II, til kontrolforordningen (forordning (EU) Nr. 625/2017), betales for kontrol i opskæringsvirksomheder (kød) følgende takster:

1) For kød af fjerkræ og tamkaniner samt småt fuglevildt og hårvildt 11,18 kr. (1,5 €) pr. ton tilført mængde.

2) For oksekød, kalvekød, svinekød, kød af hovdyr, fåre- og gedekød, samt kød af vildsvin og drøvtyggende vildt 14,91 kr. (2 €) pr. ton tilført mængde.

3) For kød af strudsefugle 22,37 kr. (3 €) pr. ton tilført mængde.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse for kontrol omfattet af kapitel 2 eller §§ 27-28.

§ 30. Virksomheder, der har aktiviteter omfattet af § 29, indberetter til Fødevarestyrelsen senest en måned efter et kalenderårs udløb oplysninger om mængden af tilførte råvarer med henblik på beregning af betalingen i henhold til § 29. Indberetningen sker digitalt ved anvendelse af indberetningsskemaer på virk.dk. På grundlag af indberetningen fremsendes en opkrævning af skyldigt afgiftsbeløb. Indbetalingen skal ske senest 30 dage efter opkrævningens fremsendelse.

Stk. 2. Undlader en virksomhed at meddele styrelsen de nødvendige oplysninger inden den fastsatte frist, fastsætter styrelsen beregningsgrundlaget for mængdeafgiften skønsmæssigt.

§ 31. Til dækning af omkostningerne ved Fødevarestyrelsens kampagnekontrol i fødevarevirksomheder betaler momsregistrerede fødevarevirksomheder, herunder virksomheder med fremstilling eller distribution af materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer samt offentlige institutioner, der er autoriseret eller registreret som fødevarevirksomhed, et årligt beløb på 549 kr. Beløbet opkræves baseret på CVR-registrets produktionsenhedsnumre (P-numre) hos virksomheder og institutioner, som er registreret hos Fødevarestyrelsen den 1. februar 2020.

§ 32. Betalingsforpligtelser, der er fastsat i henhold til § 31, og som ikke betales rettidigt, tillægges en årlig rente svarende til den rente, der er fastsat i henhold til rentelovens § 5, fra forfaldsdagen at regne. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr. For erindringsskrivelser betales et gebyr på 100 kr.

§ 33. For overvågning af produktionsområder for toskallede bløddyr betaler fiskere, der har indhentet tilladelse til fiskeri efter toskallede bløddyr, de faktiske afholdte prøveudtagnings- og analyseomkostninger til algeovervågningen.

§ 34. Der betales uanset § 26 ikke ud over det i § 69 nævnte beløb særskilt for udstedelse af attester (sundhedscertifikater) og zoosanitære erklæringer til brug ved eksport til tredjelande af fødevarer, herunder tilsætningsstoffer, medmindre den pågældende attestation er omfattet af stk. 2.

Stk. 2. Hvor udstedelse af attest forudsætter særlige undersøgelser eller kontrol af virksomhed eller varer, herunder besøg i virksomheden for plombering, afplombering eller af anden årsag, betales 731 kr. pr. påbegyndt kvarter samt for laboratorieanalyser m.v. i henhold til kapitel 8. Taksten opkræves for fysisk kontrol, dokumentkontrol, forberedelse, efterbehandling mv.

§ 35. Når der i en virksomhed omfattet af dette kapitel bortset fra stk. 2 og § 28 udføres ekstra kontrol (opfølgende kontrol), herunder skærpet kontrol, efter at der er påvist manglende overholdelse af lov om fødevarer, af økologiloven eller af lov om hold af dyr, af bekendtgørelser udstedt i medfør af de nævnte love eller af EU-regler inden for området, betales der følgende takster for de med kontrollen forbundne ekstra omkostninger:

1) For den udførte kontrol betales de i § 26, stk. 2, anførte takster.

2) Udføres ekstrakontrollen som opfølgning på et påbud, et forbud eller en bøde betales ud over det i henhold til nr. 1 fastsatte beløb et gebyr på 2.624 kr. til dækning af de ekstra sagsbehandlingsomkostninger i forbindelse hermed.

3) Når der i ekstrakontrollen indgår laboratorieundersøgelser, betales de i bilag 3 anførte takster.

Stk. 2. Når der i en detailvirksomhed udføres ekstra kontrol (opfølgende kontrol), herunder skærpet kontrol, efter at der er påvist manglende overholdelse af lov om fødevarer, af økologiloven eller af lov om hold af dyr, af bekendtgørelser udstedt i medfør af de nævnte love eller af EU-regler inden for området, betales der følgende takster for de med kontrollen forbundne ekstra omkostninger:

1) For den udførte kontrol betales et grundgebyr på 310 kr. hvortil kommer 496 kr. pr. påbegyndt kvarter.

2) Udføres ekstrakontrollen som opfølgning på et påbud, et forbud eller en bøde betales ud over det i henhold til nr. 1 fastsatte beløb et gebyr på 1.729 kr. til dækning af de ekstra sagsbehandlingsomkostninger i forbindelse hermed.

3) Når der i ekstrakontrollen indgår laboratorieundersøgelser, betales de i bilag 3 anførte takster.

Stk. 3. Ved detailvirksomhed forstås i denne bekendtgørelse behandling og afsætning af fødevarer til den endelige forbruger, herunder ved servering. En detailvirksomhed betragtes stadig som detailvirksomhed i denne bekendtgørelse, selv om den har en begrænset afsætning af fødevarer til andre detailvirksomheder, jf. bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. Ved detailvirksomhed forstås endvidere et kædehovedkontor for en fødevarekæde på detailområdet, jf. bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater.

Stk. 4. Hvis den pågældende kontrol m.v. udføres på fødevarestyrelsens hjemsted uden at ske i tilknytning til et besøg hos rekvirenten, betales dog ikke grundgebyr.

Stk. 5. Hvis det anses nødvendigt for at opfylde hensigten med et kontrolbesøg omfattet af stk. 1 eller 2, eller for at sikre en hurtigere afvikling af kontrollen, at besøget udføres af flere samtidige kontrolmedarbejdere, betales kvartersatserne nævnt i stk. 1, nr. 1, og stk. 2, nr. 1, for hver af disse.

Stk. 6. Betalingen opkræves i overensstemmelse med reglerne i artikel 79, stk. 2, litra c, i kontrolforordningen (forordning (EU) nr. 625/2017) hos den eller de virksomheder, der har ansvaret for den manglende overholdelse, såfremt denne eller disse virksomheder er beliggende i Danmark. I modsat fald opkræves betalingen hos den virksomhed, der ejer eller er indehaver af de pågældende produkter på det tidspunkt, hvor ekstrakontrollen udføres.

Kapitel 5.

Importkontrol samt IUU-kontrol

§ 36. For kontrol ved import af levende dyr og animalske produkter m.v., fødevarer, herunder visse ikke-animalske fødevarer omfattet af importrestriktioner eller intensiveret kontrol, samt materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer, fra lande eller områder, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (tredjelande) betales, jf. dog stk. 5-7, 731 kr. pr. påbegyndt kvarter. Taksten opkræves for dokumentkontrol, identitetskontrol, fysisk kontrol, forberedelse og efterbehandling mv.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for tilførsel til og fraførsel fra toldoplag, lagre i frizoner og skibsprovianteringsvirksomheder af produkter fra tredjelande.

Stk. 3. For veterinær importkontrol af følgende produkter betales efter stk. 1:

1) Gylle.

2) Patogener.

3) Hø og halm.

Stk. 4. Taksten i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved eksport af levende dyr i tilfælde, hvor det pågældende tredjeland kræver, at eksporten finder sted over et grænsekontrolsted.

Stk. 5. Der betales ikke kontrolafgift i forbindelse med import fra følgende lande: Norge, Schweiz, Liechtenstein, Andorra og San Marino. For fisk og fiskevarer samt toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og marine snegle betales desuden ikke kontrolafgift i forbindelse med import fra Færøerne, Grønland og Island.

Stk. 6. For importkontrol af ikke ferske fisk og fiskevarer, der ilandbringes direkte fra søen fra fryse- og fabriksfartøjer o.l. betales uanset stk. 1, 240 kr. pr. påbegyndt kvarter.

Stk. 7. For kontrol af levende dyr og animalske produkter m.v. samt animalske fødevarer med oprindelse i New Zealand betales uanset stk. 1 de i bilag 6 anførte takster.

Stk. 8. For importkontrol af ikke-animalsk foder betales de i § 61, stk. 1, anførte takster.

§ 37. For importkontrol, der ikke kan gennemføres på grund af rekvirentens forhold, betales der et beløb svarende til 8 kvarter, jf. § 36, stk. 1.

§ 38. For ekstraordinære laboratorieundersøgelser af særlige produkter og dyr eller produkter og dyr fra særlige lande, områder eller virksomheder, der er påbudt i henhold til EU-regler eller som følge af EU-guidelines, betales der for analyserne i henhold til bestemmelserne i kapitel 8, jf. bilag 3, når der foretages laboratorieanalyser af 100 % af de importerede sendinger.

Stk. 2. I tilfælde af skærpet kontrol betales der for den medgåede tid efter § 36, stk. 1, og for eventuelle laboratorieundersøgelser efter kapitel 8.

§ 39. Omkostningerne ved håndtering og eventuel oplagring af produkter, herunder beslaglæggelse, tilbagekaldelse, returnering, forarbejdning og destruktion, samt opstaldning og opbevaring af levende dyr i forbindelse med kontrol, er Fødevarestyrelsen uvedkommende.

§ 40. Til finansiering af Fødevarestyrelsens IUU-kontrol i forbindelse med import af fisk og fiskevarer fra tredjelande og i forbindelse med reeksport af sådanne varer betales 356 kr. pr. fangstattest, jf. dog stk. 2-3.

Stk. 2. For import af fisk og fiskevarer fra lavrisikolande betales dog kun 221 kr. pr. fangstattest.

Stk. 3. Stk. 1-2 finder ikke anvendelse for import ved direkte landing.

Stk. 4. Ved et lavrisikoland forstås en flagstat, hvis fangstattester underkastes kontrol og verifikation med en lavere frekvens end standard og hvis produkter udtages til fysisk kontrol med en lavere frekvens end standard på grundlag af den nationalt eller af EU fastsatte risikovurdering.

Stk. 5. Følgende lande betragtes som lavrisikolande: Norge og Grønland.

Stk. 6. Indsendelse af en fangstattest til kontrol betragtes som rekvirering af IUU kontrol.

Kapitel 6

Kontrol af visse stoffer og restkoncentrationer i levende dyr og visse animalske produkter samt indberetning af produktionsmængder

§ 41. Til dækning af udgifterne ved kontrol for visse stoffer og restkoncentrationer i slagtedyr og kød samt fisk, mælk og æg, som foretages i henhold til bekendtgørelse om visse forureninger i fødevarer, og bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer betales følgende takster:

1) Virksomheder, hvor slagtning af husdyr eller opdrættet vildt finder sted, eller hvor slagtemæssig behandling af nedlagt vildt finder sted, betaler 14,89 kr. pr. ton kød.

2) Akvakulturbrug hvor der produceres fisk betaler 23,85 kr. pr. ton nettoproduceret fisk. Ved nettoproduktion forstås vægten af fraførte fisk fratrukket vægten af tilførte fisk. Animalske biprodukter indgår ikke i nettoproduktionen.

3) Virksomheder, der modtager mælk af husdyr direkte fra mælkeproducenter med henblik på anvendelse som fødevare, betaler 0,18 kr. pr. 1000 l uforarbejdet rå mælk.

4) Ægpakkerier og hønsehold, hvorfra æg sælges direkte til konsum, betaler 10,75 kr. pr. ton æg produceret eller pakket i virksomheden.

§ 42. De i § 41 nævnte virksomheder skal til Fødevarestyrelsen senest 5 arbejdsdage efter et kvartals udløb indberette produktionsomfanget i den forudgående måned. For de fiskeproducerende akvakulturbrug skal dog kun indberettes 1 gang årligt i januar måned for det foregående år. På grundlag af indberetningen fremsendes en opkrævning af skyldigt afgiftsbeløb. Indbetalingen skal ske senest 30 dage efter opkrævningens fremsendelse.

Stk. 2. De af § 41, nr. 1, omfattede virksomheder skal indberette antallet af slagtede dyr eller slagtemæssigt behandlet vildt og vægten heraf fordelt på dyrearter. Indberetningen skal ske digitalt ved anvendelse af indberetningsskemaer på www.virk.dk. Indberetningen kan dog på virksomhedens ansvar foretages af Klassificeringskontrollen og kan i så fald ske pr. dag i stedet for pr. måned.

Stk. 3. De af § 41, nr. 3, omfattede virksomheder skal indberette de indvejede mængder mælk fordelt på leverandører. Indberetningen skal ske digitalt ved anvendelse af indberetningsskemaer på www.virk.dk. Indberetningen kan dog på virksomhedens ansvar foretages af Mejeriforeningen.

Stk. 4. De af § 41, nr. 4, omfattede virksomheder skal indberette de indvejede mængder æg fordelt på produktionsmetoder.

Stk. 5. Undlader en virksomhed omfattet af § 41 at meddele Fødevarestyrelsen de nødvendige oplysninger inden den fastsatte frist, kan styrelsen fastsætte beregningsgrundlaget for mængdeafgiften skønsmæssigt.

Stk. 6. På grundlag af de indberettede produktionsmængder fremsendes en opkrævning af skyldigt afgiftsbeløb. Indbetalingen skal ske senest 30 dage efter opkrævningens fremsendelse. For virksomheder omfattet af § 27 anvendes de indberettede produktionsmængder ud over til beregning af betaling efter § 41 også ved beregning af betaling for kontrol i henhold til § 27, stk. 7.

Stk. 7. Afgiftsbeløb, der udgør mindre end 25 kr. opkræves ikke.

Kapitel 7

Anmeldelse og godkendelse m.v. samt forhåndsgodkendelse og rekvireret vejledning efter lov om fødevarer

§ 43. Virksomheder, der til Fødevarestyrelsen anmelder tilsætning af næringsstoffer til fødevarer i henhold til regler fastsat i medfør af §§ 8 og 9 i lov om fødevarer, betaler et gebyr på 18.700 kr. pr. produkt. Der betales ikke herudover ved anmeldelse af smagsvarianter og identiske produkter, der forhandles under forskellige navne.

Stk. 2. Virksomheder, der anmoder Fødevarestyrelsen om godkendelse af et næringsstof i henhold til regler fastsat i medfør af §§ 8 og 9 i lov om fødevarer betaler følgende takster:

1) Gebyr for godkendelse af et næringsstof: 47.200 kr.

2) Gebyr for godkendelse af et næringsstof, der er vurderet af JECFA eller SCF/EFSA: 21.000 kr.

Stk. 3. Virksomheder, der anmoder Fødevarestyrelsen om godkendelse af kontrol- og overvågningsudstyr m.v. i henhold til regler fastsat i medfør af § 35, stk. 1, i lov om fødevarer, betaler et gebyr på 3.700 kr.

Stk. 4. Virksomheder, der anmoder Fødevarestyrelsen om godkendelse af et enzym i henhold til regler fastsat i medfør af §§ 8 og 9 i lov om fødevarer, eller som anmoder om godkendelse af en ændret anvendelse af et enzym, betaler følgende takster:

1) Gebyr for godkendelse af et enzym: 32.000 kr.

2) Gebyr for godkendelse af et enzym, for hvilket der ikke kræves fremlæggelse af toksikologiske undersøgelser: 14.300 kr.

3) Gebyr for godkendelse af et enzym, for hvilket en ændring af den mikrobielle udgangsorganisme kræver fremlæggelse af toksikologiske undersøgelser: 17.600 kr.

4) Gebyr for godkendelse af ændret anvendelse: 6.800 kr.

5) Gebyr for godkendelse af et enzym, for hvilket produktionsmetoden er ændret, men den mikrobielle udgangsorganisme ikke er ændret: 6.800 kr.

Stk. 5. Virksomheder, der i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser ansøger om godkendelse af nye levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser, betaler et gebyr til dækning af de faktiske omkostninger ved sagens behandling beregnet på grundlag af anvendt sagsbehandlingstid. Gebyret kan dog ikke overstige 223.000 kr. Før sagsbehandlingen kan påbegyndes, skal der være indbetalt et depositum på 10.000 kr. til Fødevarestyrelsen.

Stk. 6. Virksomheder, der anmoder Fødevarestyrelsen om godkendelse af et desinfektionsmiddel, pattedypningsmiddel, pattespraymiddel eller middel som bruges til yverhygiejne, betaler et gebyr på 13.100 kr. Såfremt godkendelsen alene vedrører navneændring, parallelgodkendelse eller lignende, der ikke kræver yderligere toksikologisk vurdering, udgør gebyret dog 4.900 kr.

§ 44. Virksomheder, der ansøger Fødevarestyrelsen om en forhåndsgodkendelse i henhold til regler fastsat i medfør af § 56 b i lov om fødevarer, betaler for sagsbehandlingen 804 kr. pr. time. Betalingen opgøres pr. påbegyndt kvarter.

Stk. 2. Hvis det for at gennemføre sagsbehandlingen er nødvendigt at indhente udtalelser, vurderinger el.lign. fra ekstern ekspertise, tillægges gebyret efter stk. 1 omkostningerne herved.

Stk. 3. Før sagsbehandlingen påbegyndes, modtager virksomheden et overslag over de forventede omkostninger ved sagsbehandlingen. Såfremt timeforbruget under sagsbehandlingen må forventes væsentligt at overskride det i overslaget nævnte, vil virksomheden blive orienteret herom snarest muligt og vil da have mulighed for at få afbrudt videre sagsbehandling. Når sagsbehandling afbrydes på anmodning fra virksomheden, betales de indtil afbrydelsen realiserede omkostninger i henhold til stk. 1 og 2.

§ 45. Virksomheder, der rekvirerer vejledning fra Fødevarestyrelsen i henhold til regler fastsat i medfør af § 56 c i lov om fødevarer, betaler 804 kr. pr. time, som Fødevarestyrelsen anvender på forberedelse og gennemførelse af vejledningsmødet. Betalingen opgøres pr. påbegyndt kvarter. Hvis vejledningsmødet afholdes uden for en af Fødevarestyrelsens lokaliteter, betales et transportgebyr på 579 kr.

Stk. 2. Hvis det for at gennemføre vejledningen er nødvendigt at indhente ekstern bistand, tillægges gebyret efter stk. 1 omkostningerne herved.

Stk. 3. Hvis virksomheden aflyser vejledningen mindre end fem arbejdsdage før afholdelsen af vejledningsmødet, betales efter stk. 1 til dækning af Fødevarestyrelsens omkostninger ved forberedelsen af vejledningen.

Kapitel 8

Laboratorieundersøgelser m.v.

§ 46. Der betales de i bilag 3 anførte takster for laboratorieundersøgelser udført af Fødevarestyrelsens laboratorier, når disse undersøgelser ikke er et led i ordinær kontrol omfattet af §§ 26-27 eller 36.

§ 47. For kontrol med proteinindhold i skinker til eksport betaler de tilmeldte virksomheder efter bilag 3.

§ 48. kvalitetskontrol med leverancer af konserves under Verdensfødevareprogrammet (World Food Programme) betales de udførte analyser efter bilag 3.

Kapitel 9.

Kontrol af foder og foderstofvirksomheder

§ 49. Virksomheder, der i henhold til bekendtgørelse om foder og fodervirksomheder er registrerings- eller godkendelsespligtige, og som ikke er omfattet af § 62, skal betale de i dette kapitel anførte afgifter og gebyrer til dækning af Fødevarestyrelsens udgifter til kontrol m.m. i henhold til lov om foderstoffer, bekendtgørelse om foder og fodervirksomheder samt Den Europæiske Unions forordninger om forhold, der er omfattet af nævnte lov.

Stk. 2. Definitionerne i § 1, stk. 3-4, i bekendtgørelse om foder og fodervirksomheder, finder anvendelse, jf. dog § 53, stk. 4.

Ansøgningsgebyr

§ 50. For ansøgning om registrering eller godkendelse i henhold til § 11 i bekendtgørelse om foder og fodervirksomheder, skal virksomheder, bortset fra sådanne, der udelukkende er beskæftiget med primærproduktion, eller som ved fodring anvender forblandinger eller fodertilsætningsstoffer i ren form, betale et gebyr på 516 kr.

Årsafgift

§ 51. Foderstofvirksomheder, bortset fra sådanne, der alene har aktiviteter som anført i stk. 2 eller stk. 3, skal betale én årlig afgift på 1.360 kr. pr. virksomhed (enhed). For foderstofvirksomheder, hvis indtægt ved salg eller håndtering af foderstoffer i det forudgående kalenderår ikke overstiger 50.000 kr., nedsættes beløbet dog til 132 kr.

Stk. 2. Foderstofvirksomheder, der alene transporterer foder, skal pr. virksomhed (enhed) betale en årlig afgift på 1.045 kr. For foderstofvirksomheder, hvis indtægt ved håndtering af foderstoffer i det forudgående kalenderår ikke overstiger 50.000 kr., nedsættes beløbet dog til 151 kr.

Stk. 3. Foderstofvirksomheder, der ved fodring anvender forblandinger eller fodertilsætningsstoffer i ren form, skal pr. CVR-nr. eller CPR-nr. betale en årlig afgift på 1.020 kr.

Stk. 4. Hvis en enhed af en foderstofvirksomhed i medfør af stk. 1-3, skal betale flere årsafgifter, betales der alene årsafgift for den dyreste kategori.

§ 52. Foderstofvirksomheder, der kun er registreret eller godkendt en del af året, kan ikke kræve tilbagebetaling eller reduktion af årsafgiften.

Mængdeafgift m.v.

§ 53. Foderstofvirksomheder, der producerer forblandinger, skal ved salg betale en mængdeafgift på 559 kr. pr. fulde 100 tons tørstof for de fodermidler, der indgår i det producerede foder. For foder, der eksporteres til tredjelande, nedsættes beløbet dog til 246 kr. Beløbet opkræves årligt.

Stk. 2. Foderstofvirksomheder, der producerer foderblandinger, undtagen foderblandinger til fisk, skal ved salg betale en mængdeafgift på 559 kr. pr. fulde 100 tons tørstof for de fodermidler, der indgår i det producerede foder. For foder, der eksporteres til tredjelande, nedsættes beløbet dog til 246 kr. Beløbet opkræves årligt.

Stk. 3. Foderstofvirksomheder, der producerer foderblandinger til fisk, skal ved salg betale en mængdeafgift på 279 kr. pr. fulde 100 tons tørstof for de fodermidler, der indgår i det producerede foder. For foder, der eksporteres til tredjelande, nedsættes beløbet dog til 185 kr. Beløbet opkræve sårligt.

Stk. 4. Ved fodermidler forstås i denne bekendtgørelse produkter som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 af 13. juli 2009 om markedsførings og anvendelse af foder, ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 og ophævelse af Rådets direktiv 79/373/EØF, Kommissionens direktiv 80/511/EØF, Rådets direktiv 82/471/EØF, 83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/1113/EF og 96/25/EF og Kommissionens beslutning 2004/217/EF, bortset fra korn af byg, hvede, havre, rug og triticale og forarbejdede produkter heraf.

§ 54. Foderstofvirksomheder, der producerer fodertilsætningsstoffer, skal ved salg betale en mængdeafgift på 8,58 kr. pr. fulde 100 kg for de producerede fodertilsætningsstoffer. For foder, der eksporteres til tredjelande, nedsættes beløbet dog til 5,54 kr. Beløbet opkræves årligt.

Samhandel og eksport

§ 55. Foderstofvirksomheder, der sælger fodermidler til slutbruger her i landet eller til andre EU-lande, skal betale en mængdeafgift på 559 kr. pr. fulde 100 tons tørstof for de solgte fodermidler. For fodermidler, der eksporteres til tredjelande betales en mængdeafgift på 246 kr. pr. fulde 100 tons tørstof. Beløbet opkræves årligt.

Stk. 2. Foderstofvirksomheder, der enten importerer eller fra et andet EU-land indfører foder, skal ved salg betale en mængdeafgift på 559 kr. pr. fulde 100 tons tørstof for fodermidler, der indgår i det importerede eller indførte foder. Beløbet opkræves årligt.

Stk. 3. Foderstofvirksomheder, der til brug på egen bedrift enten importerer, eller fra et andet EU-land indfører fodermidler, foderblandinger eller forblandinger, skal betale en mængdeafgift på 559 kr. pr. fulde 100 tons tørstof for de pågældende fodermidler. Beløbet opkræves årligt.

Stk. 4. Foderstofvirksomheder, herunder virksomheder, der er beskæftiget med primærproduktion, der enten importerer eller fra et andet EU-land indfører foder, skal ved salg eller ved brug på egen bedrift betale en mængdeafgift på 8,58 kr. pr. fulde 100 kg tørstof for fodertilsætningsstoffer i ren form og de fodertilsætningsstoffer, der indgår i det importerede eller indførte foder. Beløbet opkræves årligt.

§ 56. Undtaget fra afgift er fodermidler eller fodertilsætningsstoffer, der påviseligt tidligere har udløst gebyr til Fødevarestyrelsen ved omsætning inden for EU.

Stk. 2. Fodermidler, der påviseligt tidligere har udløst afgift til Fødevarestyrelsen ved eksport, pålægges ved genindførsel i Danmark en afgift svarende til forskellen mellem taksten for fodermidler solgt til lande uden for EU og fodermidler, der sælges inden for EU.

Indberetning

§ 57. Foderstofvirksomheder skal efter anmodning fra Fødevarestyrelsen og inden en frist fastsat af styrelsen meddele styrelsen de oplysninger om foderstofvirksomhedens import, samhandel, produktion og salg i det senest afsluttede kalenderår, der er nødvendige for beregning af mængdeafgift og fastsættelse af årsafgift. Styrelsen kan udbede sig supplerende oplysninger og dokumentation.

Stk. 2. Indberetning i henhold til stk. 1 skal ske digitalt efter Fødevarestyrelsens nærmere anvisning.

Stk. 3. Undlader en foderstofvirksomhed at meddele styrelsen de nødvendige oplysninger inden den fastsatte frist, fastsætter styrelsen beregningsgrundlaget for mængdeafgifterne skønsmæssigt.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen kontrollerer de indberettede oplysninger.

Nye virksomheder

§ 58. For virksomheder, der godkendes eller registreres for første gang, beregnes de årlige mængdeafgifter for perioden fra godkendelses- eller registreringspligtens indtræden og til udløbet af det pågældende kalenderår på grundlag af virksomhedens oplysninger om forventet import, samhandel og salg i den pågældende periode.

Stk. 2. I virksomhedens andet registreringsår beregnes mængdeafgifterne til dækning af kontrollen i dette kalenderår på grundlag af virksomhedens oplysninger om forventet import, samhandel og salg i hele kalenderåret.

Stk. 3. Fra virksomhedens tredje registreringsår beregnes mængdeafgifterne i det indeværende kalenderår på grundlag af virksomhedens oplysninger om faktisk import, samhandel og salg i det umiddelbart foregående år.

Opkrævning af afgift og ophør af virksomhed m.v.

§ 59. De årlige mængdeafgifter opkræves hos den, der på opkrævningstidspunktet er ejer af den pågældende virksomhed.

Stk. 2. Foderstofvirksomheder, der som følge af ophør afmelder deres godkendelse eller registrering i løbet af kalenderåret, kan få refunderet mængdeafgifter svarende til den del af kalenderåret, hvor virksomheden ikke længere har nogen aktivitet, hvis meddelelse om ophør eller forventet ophør som foderstofvirksomhed er modtaget i Fødevarestyrelsen senest den 31. december i det pågældende år.

Stk. 3. Virksomhedsoverdragelse i løbet af kalenderåret medfører ingen refusion af afgifter.

Reduktion af mængdeafgift

§ 60. Virksomheder, der opfylder betingelserne for reduceret kontrolfrekvens, opnår en reduktion på 5 pct. af mængdeafgiften på fodermidler eller fodertilsætningsstoffer.

Stk. 2. Mængdeafgiften beregnes af de fodermidler, der indgår i foderet. I tilfælde, hvor den beregnede afgift udgør et så stort beløb i forhold til fodermidlernes eller fodertilsætningsstoffernes værdi, at dette kan virke væsentligt konkurrenceforvridende, kan Fødevarestyrelsen efter ansøgning foretage en reduktion af mængdeafgiften. Reduktion kan opnås, når mængdeafgiften for et fodermiddel eller et godkendt tilsætningsstof udgør 2 pct. eller mere af produktets salgsværdi, og den beregnes som anført i bilag 4.

Stk. 3. Ansøgning om reduktion af mængdeafgiften skal indsendes samtidig med indberetning af oplysningerne til brug for beregning af mængdeafgiften, jf. § 57.

Betaling for kontrol m.v.

§ 61. Foderstofvirksomheder, der er omfattet af § 51, stk. 1 og 2, skal for tilsyn før godkendelse og for auditering og kontrol, herunder forberedelse og sagsopfølgning på dette, betale et grundgebyr på 1.240 kr., hvortil kommer 763 kr. pr. påbegyndt time for kontrol m.v. udført af akademiske medarbejdere og 568 kr. pr. påbegyndt time for kontrol m.v. udført af kontorfunktionærer, laboranter og kontrollører.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte timetakster opkræves for det samlede anvendte tidsforbrug. Der betales ikke grundgebyr, hvis kontrolaktiviteten ikke indbefatter et kontrolbesøg i virksomheden, eller hvis kontrolaktiviteten alene består i prøvetagning.

Stk. 3. De i stk. 1 anførte takster finder tilsvarende anvendelse ved kontrol af et kædehovedkontor for en foderkæde, jf. bekendtgørelse om foderstofkontrol og certificerede kvalitetsstyringssystemer.

Stk. 4. De i stk. 1 anførte takster finder ikke anvendelse ved stikprøvebaseret kontrol af de af § 51, stk. 2, omfattede virksomheder.

Stk. 5. De i stk. 1 anførte takster finder ikke anvendelse ved ordinær kontrol efter økologilovgivningen.

§ 62. Fødevarevirksomheder, der også er godkendt eller registreret som foderstofvirksomheder i henhold til bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder, fordi de sælger biprodukter til brug som foder, betaler for kontrollen i henhold til kapitel 4.

Ekstrakontrol og forfald

§ 63. Når der i en virksomhed eller bedrift omfattet af dette kapitel udføres ekstra kontrol (opfølgende kontrol) efter at der er påvist manglende overholdelse af lov om foderstoffer, af lov om fødevarer, af økologiloven, af bekendtgørelser udstedt i medfør af de nævnte love eller af EU-regler inden for området, betales der de i § 61 anførte takster.

Stk. 2. Betalingen opkræves i overensstemmelse med reglerne i artikel 79, stk. 2, litra c, i kontrolforordningen (forordning (EU) nr. 625/2017) hos den eller de virksomheder, der har ansvaret for den manglende overholdelse, såfremt denne eller disse virksomheder er beliggende i Danmark. I modsat fald opkræves betalingen hos den virksomhed, der ejer eller er indehaver af de pågældende produkter på det tidspunkt, hvor ekstrakontrollen udføres.

§ 64. Betaling efter dette kapitel forfalder ved påkrav, og betaling skal ske senest 30 dage efter fakturaens dato.

Kapitel 10

Kontrol varetaget af Fødevarestyrelsens specialenheder samt særlig kontrol af kosttilskud

§ 65. Virksomheder godkendt til eksport af kød og kødvarer til USA betaler omkostningerne ved driften af Fødevarestyrelsens auditenhed.

Stk. 2. Auditenhedens omkostninger fordeles mellem de omfattede virksomheder i forhold til det anvendte tidsforbrug ved den enkelte virksomhed og opkræves kvartalsvis.

§ 66. Virksomheder, omfattet af kapitlerne 2 og 4 betaler til delvis finansiering af Fødevarestyrelsens rejsehold med speciale i efterforskning og regnskabskontrol en årlig afgift på 700 kr. Betalingen opkræves for virksomheder, der er autoriseret eller registreret 1. februar i det pågældende år.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse for detailvirksomheder jf. § 35, stk. 3.

Stk. 3. Stk. 1 finder ligeledes ikke anvendelse for små slagterier, jf. § 27, samt for små mejerivirksomheder herunder konsumisproducenter, som producerer på grundlag af under 2 mio. kg mælk pr. år.

Stk. 4. Når Fødevarestyrelsens rejsehold med speciale i efterforskning og regnskabskontrol udfører kontrol efter, at der er påvist manglende overholdelse af lov om fødevarer, af økologiloven eller af lov om hold af dyr, af bekendtgørelser udstedt i medfør af nævnte love eller af EU-regler inden for området, betales der for den fra tidspunktet for påvisning af den manglende overholdelse af lovgivningen udførte ekstra kontrol og for ekstra sagsbehandlingsomkostninger ved udstedelse af påbud, forbud eller bøde de i § 35, stk. 1, nr. 1 og 2, anførte takster.

Stk. 5. Når den i stk. 4 nævnte kontrol sker i en virksomhed omfattet af § 35, stk. 3, betales der dog de i § 35, stk. 2, nr. 1 og 2, anførte takster.

Stk. 6. Hvis det anses nødvendigt for at opfylde hensigten med et kontrolbesøg omfattet af stk. 4, eller for at sikre en hurtigere afvikling af kontrollen, at besøget udføres af flere samtidige kontrolmedarbejdere, betales kvartersatserne nævnt i § 35, stk. 1, nr. 1 og stk. 2, nr. 1, for hver af disse.

Stk. 7. Når der i den i stk. 4 og stk. 5 nævnte ekstrakontrol indgår laboratorieundersøgelser, betales de i bilag 3 anførte takster.

Stk. 8. Når Fødevarestyrelsens rejsehold med speciale i efterforskning og regnskabskontrol i en virksomhed omfattet af kapitel 9 udfører kontrol efter, at der er påvist manglende overholdelse af lov om foderstoffer, af lov om fødevarer, af økologiloven eller af lov om hold af dyr, af bekendtgørelser udstedt i medfør af nævnte love eller af EU-regler inden for området, betales der for den udførte kontrol og tilknyttede sagsbehandlingsomkostninger i henhold til § 63.

§ 67. Virksomheder, der har anmeldt et eller flere kosttilskud til forhandling i Danmark, og som har en årlig omsætning på over 50.000 kr., skal til dækning af omkostningerne i forbindelse med øget kontrol af kosttilskud betale et årligt beløb på 9.573 kr. samt et årligt beløb pr. anmeldt kosttilskud på 766 kr.

Stk. 2. Betalingen opkræves for de virksomheder og produkter, der er registreret 1. februar i det pågældende år.

§ 68. Betalingsforpligtelser, der er fastsat i henhold til § 66, stk. 1, eller § 67, og som ikke betales rettidigt, tillægges, en årlig rente svarende til den rente, der er fastsat i henhold til rentelovens § 5, fra forfaldsdagen at regne. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr. For erindringsskrivelser betales et gebyr på 100 kr.

Kapitel 11

Bistand i forbindelse med eksport

§ 69. Til finansiering af Fødevarestyrelsens arbejde med at skabe og fastholde de bedste muligheder for eksport af fødevarer, foder og levende dyr samt animalske nonfood produkter, herunder avlsmateriale, bl.a. ved at udarbejde modeller for eksportcertifikater og forhandle udformningen af disse med aftagerlande, ved notificering af forsendelser, ved deltagelse i aftagerlandes inspektioner af danske virksomheder og ved deltagelse i møder med aftagerlandes myndigheder, betales ud over de af § 4, § 8 og § 34, stk. 2, omfattede beløb 115 kr. pr. udstedt eksportcertifikat eller -attest, herunder præ-eksportcertifikater m.v.

§ 70. Når Fødevarestyrelsen efter anmodning yder bistand til løsning af særlige problemer i forbindelse med eksport af fødevarer, foder og levende dyr samt animalske nonfood produkter, f.eks. når varepartier på grund af afsenderens egne forhold tilbageholdes i udlandet, når en virksomhed på grund af egne forhold de-listes, eller når en virksomhed ønsker Fødevarestyrelsens deltagelse i inspektioner, den på egen foranledning har arrangeret, betaler rekvirenten herfor 939 kr. pr. time.

Stk. 2. Eventuelle afholdte udlæg i forbindelse med bistanden betales af rekvirenten.

Kapitel 12

Kontrol varetaget af Fiskeristyrelsen

§ 71. For kontrol med fisk og fiskevarer, der ilandbringes fra fartøjer, herunder fabriksfartøjer, hjemmehørende i Den Europæiske Union, Island, Norge eller Færøerne, til forbrug, forarbejdning eller videre forsendelse, betales 19,77 kr. pr. ton for så vidt angår fisk og fiskevarer, der ilandbringes direkte fra søen fra et fartøj, når det drejer sig om mængder indtil 50 tons, og 9,88 kr. pr. ton for mængder herover. For sild og makrel kan afgiften, som anført i 1. pkt., dog ikke overstige 988,21 kr. pr. losset parti.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte afgift opkræves i forbindelse med landing. Dog kan afgiften opkræves ved første markedsføring, hvis opkrævning ved landingen er uhensigtsmæssig. Afgiftens betaling påhviler første køber eller dennes repræsentant.

Stk. 3. De af stk. 1-2 omfattede virksomheder, samt fiskeauktioner, fiskesorteringer, samlecentraler, fiskesalgsforeninger og lignende afgiver oplysning om mængden af ilandbragte fisk, herunder oplysning om førstegangskøber, efter kontrolmyndighedens nærmere anvisning.

§ 72. For kontrol med ferske fisk og fiskevarer, der ilandbringes direkte fra søen fra fartøjer hjemmehørende i lande uden for Den Europæiske Union (EU) bortset fra Island, Norge og Færøerne, til forbrug, forarbejdning eller videre forsendelse inden for EU betales de i § 71, stk. 1, nævnte takster.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte afgift opkræves i forbindelse med landing. Dog kan afgiften opkræves ved første markedsføring. Afgiften betales af første køber eller dennes repræsentant.

§ 73. Samlede årlige afgiftsbeløb efter §§ 71-72 på under 100 kr. opkræves ikke.

§ 74. Til dækning af omkostningerne ved udstedelse af eksportcertifikater (IUU) til virksomheder eller til de ansvarlige for fiskefartøjer, der eksporterer fisk eller fiskevarer til lande, som ikke er medlem af Den Europæiske Union (tredjelande), betales et gebyr på 305 kr. pr. landet parti, som indgår i det samlede certifikat.

Kapitel 13

Dispensation

§ 75. Fødevarestyrelsen kan under overholdelse af EU-reglerne for finansiering af veterinærundersøgelser m.v. i særlige tilfælde nedsætte, herunder helt fritage for, betaling af kontrolafgifter.

Kapitel 14

Tilladelse til dyreforsøg

§ 76. For tilladelser til dyreforsøg efter § 1 i lov om dyreforsøg betales 2.931 kr.

Stk. 2. For hvert af de følgende påbegyndte år betales 587 kr., dog således at dette beløb ikke betales, såfremt den originale tilladelse er midlertidigt deponeret i Dyreforsøgstilsynet.

§ 77. Såfremt der foretages ændringer i et af nedennævnte punkter i den oprindelige tilladelse til dyreforsøg, vil det medføre pligt til at betale nyt gebyr på 2.931 kr.

1) Tilladelsens indehaver.

2) Typen af forsøg.

3) Arten af dyr.

4) Antallet af dyr.

5) Institution eller virksomhed, hvor forsøget må foretages.

6) Varigheden af tilladelsen.

Stk. 2. Når nyt gebyr er betalt efter stk. 1, regnes fristen for pligt til betaling af gebyr efter § 76, stk. 2, fra tidspunktet for udstedelsen af den ændrede tilladelse. Et før udstedelsestidspunktet forfaldent gebyr efter § 76, stk. 2, bortfalder ikke.

§ 78. Betalingsforpligtelser, der er fastsat i henhold til § 76 eller § 77, og som ikke betales rettidigt, tillægges en årlig rente svarende til den rente, der er fastsat i henhold til rentelovens § 5, fra forfaldsdagen at regne. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr. For erindringsskrivelser betales et gebyr på 100 kr.

§ 79. Dyreforsøgstilsynet kan undlade gebyropkrævning i følgende tilfælde:

1) Overførsel af en løbende tilladelse eller dele heraf til en anden person i samme institution/virksomhed ved ny organisation af aktiviteten, ved orlov eller efter ønske fra Dyreforsøgstilsynet.

2) Udvidelse eller ændring af en tilladelse til at omfatte andre dyrearter eller andre metoder, når udvidelsen eller ændringen er begrundet med, at projektet ønskes belyst på en anden måde.

3) Forhøjelse af antallet af dyr, hvor forsøgsudøveren har haft vanskeligt ved forud nøjagtigt at angive antal af dyr, som er nødvendigt til aktiviteten.

4) Ændring af institution eller virksomhed, når den ansvarlige for forsøget efter § 2, stk. 1, i lov om dyreforsøg skifter til et nyt arbejdssted.

5) Forlængelse af varigheden af en tilladelse, når stipendiatforhold, orlov eller lignende har forsinket projektet.

6) Ændring af forsøgsfaciliteter på institutionen eller i virksomheden.

Kapitel 15

Midlertidigt kompetencebevis

§ 80. For udstedelse af midlertidigt kompetencebevis i henhold til bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri betales et gebyr på 632 kr.

Kapitel 16

Identifikationsdokumenter for heste (hestepas)

§ 81. SEGES, Heste, Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N, opkræver et gebyr for udstedelse af identifikationsdokumenter (pas) til dyr af hesteslægten i henhold til § 2 i bekendtgørelse nr. 804 af 22. juni 2017 om identifikation af dyr af hesteslægten. Gebyret beregnes for hvert dokument på grundlag af de i bilag 5 anførte satser.

Kapitel 17

Straf

§ 82. Med bøde straffes den, der undlader at indberette produktionsmængder som anført i § 30, stk. 1, § 42, stk. 1, eller § 57, stk. 1, eller som med forsæt giver Fødevarestyrelsen ukorrekte oplysninger herom.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 18

Ikrafttræden m.v.

§ 83. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1760 af 27. december 2018 om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v. ophæves.

Stk. 3. Afgifter og gebyrer m.v. for tidsrummet før den 1. januar 2020 opkræves efter de hidtil gældende regler.

Fødevarestyrelsen, den 27. december 2019

Esben Egede Rasmussen

/ Flemming Simonsen


Bilag 1

Kontrolafgifter for små slagterier og vildtbehandlingsvirksomheder

For udgifter til undersøgelse og kontrol i forbindelse med slagtning og slagtemæssig behandling opkræves følgende faste beløb:
1.
For oksekød:
 
a)
For voksent kvæg: 52,43 kr. pr. dyr.
 
b)
For ungkvæg: 20,97 kr. pr. dyr.
     
2.
For kød af hovdyr samt kød af strudsefugle: 31,46 kr. pr. dyr.
     
3.
For kød af svin, herunder vildsvin:
 
a)
Slagtekroppe af tamsvin af en vægt på under 25 kg: 5,27 kr. pr. dyr.
 
b)
Slagtekroppe af tamsvin af en vægt på 25 kg og derover: 10,49 kr. pr. dyr.
 
c)
Slagtekroppe af vildsvin: 15,72 kr. pr. dyr.
 
d)
Beløbene forhøjes med udgifterne til trikinkontrol, hvis beløbene er utilstrækkelige til at dække denne undersøgelse.
     
4.
For kød af får, geder og drøvtyggende vildt:
 
a)
Slagtekroppe af får og geder af en vægt på under 12 kg: 1,58kr. pr. dyr.
 
b)
Slagtekroppe af får og geder af en vægt på over 12 kg: 2,62 kr. pr. dyr.
 
c)
Slagtekroppe af drøvtyggende vildt 5,25 kr. pr. dyr.
     
5.
For fjerkræ, kaniner, fjervildt og småhårvildt:
 
a)
For dyr af en vægt på under 2 kg: 0,06kr. pr. dyr.
 
b)
For dyr af en vægt mellem 2 og 5 kg: 0,14 kr. pr. dyr.
 
c)
For dyr af en vægt på over 5 kg: 0,26 kr. pr. dyr.
     
For udgifter til undersøgelse og kontrol i forbindelse med opskæring af fersk kød opkræves følgende faste beløb: 20,97 kr. pr. ton.


Bilag 2

Omregning af slagtetal til dyreenheder

Dyreart
Slagtet vægt
Gruppe
Dyreenheder
Kvæg
> 150 kg
 
4
 
< 150 kg
 
2
 
< 90 kg
fedekalve
2
   
Spædekalve
1,33
       
Heste
   
4
       
Får og geder
   
0,5
       
Svin
> 110 kg
 
2
Øvrige svin
   
1
       
Kyllinger
   
0,067
Ænder
   
0,1
Duer
   
0,1
Øvrigt tamfjerkræ, herunder høns
   
0,133
Kaniner
   
0,133
       
Hjorte
   
1
Strudse
   
1


Bilag 3

Laboratorietakster

For laboratorieundersøgelser jf. §§ 24, 34, 38, 46-48 og 66 betales følgende takster:

Analyse
Takst i kr.
Generelt:
 
Forbehandling pr. prøve *)
110
Certifikater
208
Sensoriske analyser:
 
Syn, lugt og smag (min. 2 personer). Ikke akkrediteret
144
Syn, lugt og smag. Komplicerede opgaver (ex. skadedyr, smagsfejl). Ikke akkrediteret
342
Kemiske og fysiske undersøgelser:
 
Aske
496
Citrat
1.167
Histamin, ELISA
1.818
Natriumchlorid
336
Natriumnitrit, salt
440
Nettovægt
137
PABA, p-aminobenzoesyre
1.171
pH
120
Phosphat, mælkeprodukter
711
Phosphat, kødprodukter
711
Protein
346
Sorbitol, xylitol, malitol, mannitol, lactitol
3.166
Tørstof i brød
392
Tørstof, mejeri- og kødprodukter
252
Tørstof, vacuummetode
298
Farvestoffer:
 
Carotenoider i slik og læskedrikke
2.795
Karmin
1.850
Syntetiske farvestoffer, kvalitativt
1.421
Syntetiske farvestoffer, kvantitativt
3.330
Konserveringsstoffer:
 
Benzoesyre og sorbinsyre
1.211
Natamycin
2.079
Nitrit og nitrat
1.539
Parbener
1.485
Propionsyre
2.156
Antioxidanter:
 
Gallater
2.351
Svovldioxid
1.048
Sødestoffer:
 
Aspartam, acesulfam-k og saccharin
1.458
Cyklamat
1.850
Smagsgivere:
 
Ammoniumchlorid
473
Glutaminsyre
1.528
Bærestoffer:
-
Propylenglycol
1.692
Mineraler:
 
Undersøgelser for et el. flere af mineralerne Na, K, Mg, Ca, Fe, Cu, Mn, Zn, P, Mo, Co, Sn.
 
1 mineral
1.035
2 mineraler
1.287
3 mineraler
1.536
4 mineraler
1.789
5 mineraler
2.039
6 mineraler
2.289
7 mineraler
2.541
8 mineraler
2.791
9 mineraler
3.043
10 mineraler
3.293
11 mineraler
3.545
12 mineraler
3.810
Selen i kosttilskud
991
Henfaldstid
619
Sporelementer:
 
Undersøgelser for et el. flere af sporelementerne As, Pb, Cd, Cr, Hg, Ni, Se.
 
1 sporelement
1.523
2 sporelementer
1.874
3 sporelementer
2.224
4 sporelementer
2.576
5 sporelementer
2.925
6 sporelementer
3.277
7 sporelementer
3.626
Bly og cadmium (keramik) fladvare
1.310
Bly og cadmium (keramik) mundrand
1.310
Vitaminer:
-
A-vitamin/caroten
2.510
A-vitamin + caroten
2.679
D3-vitamin/D2-vitamin
3.793
D3-vitamin + D2-vitamin
5.732
E-vitamin, foder + præp.
1.141
E-vitamin, fødevarer
2.428
Mykotoksiner:
 
Aflatoksin, (figner) parti ≤ 1 ton
1.928
Aflatoksin, (figner) parti > 1 ton
2.750
Aflatoksin M1, (mælk)
1.198
Ochratoksin A i korn
1.243
Ochratoksin A, ELISA
528
Mikrobiologiske undersøgelser:
 
Biokemisk karakterisering, simpel (API)
354
Biokemisk karakterisering, udvidet (API)
708
Bacillus cereus, NMKL
126
Bacillus cereus, tillæg for påvisning ved verifikation
171
Bakteriologisk kødkontrol (BU) – exclusiv A/K
499
Campylobacter, primær analyse
121
Campylobacter, speciesbestemmelse
542
Clostridier, sulfitreducerende
145
Clostridier, sulfitreducerende, tillæg for påvisning ved verifikation
269
Clostridium perfringens
145
Clostridium perfringens, tillæg for påvisning ved verifikation
341
Coliforme bakterier, NMKL, 37º/44º C
126
Coliforme bakterier, tillæg for påvisning ved verifikation
126
Coliforme bakterier, MPN
216
E.coli, præsumptive
133
E.coli, tillæg for påvisning ved verifikation (IMVC/API)
354
E.coli O:157
496
E.coli O:157, tillæg for påvisning ved verifikation
427
Enterobacteriaceae
133
Enterobacteriaceae, tillæg for påvisning ved verifikation
126
Enterococcer (Slanetz) NMKL
133
Enterococcer (Slanetz), NMKL, tillæg for påvisning ved verifikation
171
Fremmede kim
114
Gær/skimmel
133
Kimtal
114
Kimtal, svabermetode ell. Kontaktplader
114
Lactobaciller, mejeriprodukter
234
Lactobaciller, tillæg for påvisning ved verifikation
280
Listeria monocytogenes, kvalitativ
259
Listeria monocytogenes, kvantitativ
304
Listeria monocytogenes, tillæg for påvisning ved verifikation
530
Mikroskopi
177
Mælkesyrebakterier
151
Mælkesyrebakterier, identifikation
177
Salmonella NMKL / Immunologisk
243
Salmonella, tillæg for påvisning ved verifikation excl. typebestemmelse
576
Sporetal, aerobt
171
Sporetal, anaerobt
171
Staphylococcus aureus
207
Staphylococcus aureus, tillæg for påvisning ved verifikation
154
Trikiner (poolet op til fem dyr)
376
Yersinia enterocolitica
577
Yersinia enterocolitica, tillæg for påvisning ved verifikation
530
Specielle analyser:
 
Staphylococcus aureus toxin, ELISA
376
Artsbestemmelse:
 
Artsbestemmelse, (Orbit/prime) A 261
171
Artsbestemmelse, ELISA
483
Artsbestemmelse, ELISA, (haster)
2.881
Artsbestemmelse, ELISA, 2 species
619
Artsbestemmelse, ELISA, 2 species (haster)
3.429
Veterinære lægemidler:
 
Antimikrobielle stoffer multimetode inkl. evt. verifikation
839
Ved eksport af skinker
 
PFF kontrol
927
Pesticid-importkontrol
 
Multimetode GC-MS
1489
Multimetode LC-MS
1489
Glyphosat
763
Stråforkorter
763

Ved hasteprøver tillægges 50 %.

For laboratorieundersøgelser, der ikke er omfattet af listen, betales efter regning på grundlag af de faktiske omkostninger ved undersøgelserne beregnet ud fra en timetakst for AC-personale på 751 kr. og for laboranter 524 kr.

*) Forbehandling dækker fremstilling af fortyndingsrække og pooling af prøver i forbindelse med mikrobiologiske analyser samt homogenisering af prøver før kemiske analyser.


Bilag 4

Procentvis reduktion af mængdeafgift for foder afhængig af salgsværdi

Mængdeafgiftens størrelse i forhold til salgsværdien
Reduktion
Afgift udgør fra 2 % til og med 3 %
50 %
Afgift udgør fra 3 % til og med 5 %
70 %
Afgift udgør fra 5 % til og med 6 %
80 %
Afgift udgør fra 6 % til og med 8 %
85 %
Afgift udgør fra 8 % til og med 14 %
88 %
Afgift udgør fra 14 % til og med 16 %
91 %
Afgift udgør mere end 16 %
94 %


Bilag 5

Takster for udstedelse af identifikationsdokumenter for uregistrerede heste (hobbyheste)

Takst i kr.

Gebyr for ejerskifte
150
Tillæg for hastebehandling af ejerskifte
200
Gebyr for udstedelse af hestepas uden foto (uregistreret)
420
Gebyr for udstedelse af hestepas med foto (uregistreret)
518
Tillæg for hastebehandling af hestepas (uregistreret)
200
Gebyr for udstedelse af duplikat- eller erstatningspas uden foto
1290
Gebyr for udstedelse af duplikat- eller erstatningspas med foto
1388
Tillæg for hastebehandling af udstedelse af duplikat- eller erstatningspas
400
Gebyr for genudstedelse af bortkommet ejercertifikat
645
Tillæg for hastebehandling af genudstedelse af bortkommet ejercertifikat
200
Løbende opdatering af konsumstatus i lokal database og pas
100
Registrering af ny transponderkode for hest
100
Registrering af ny status som hobbyhest
276
Opdateringer af lokal database ved indførsel af heste
266
Håndtering af duplikatpas fra 3. lande
266
Udstedelse af midlertidigt dokument (hestepas)
200
Genudlevering af pas på død hest
100
Opdatering af pas udstedt før 1. januar 2016
155


Bilag 6

Takster for kontrol af levende dyr og animalske produkter mv. samt animalske fødevarer mv. med oprindelse i New Zealand

Varegruppe
Mængde/maksimum
Takst
Levende dyr og avlsmateriale
Sending op til og med 6 tons
410 kr. (55 €)
For mængder over 6 tons tillægges pr. yderligere ton
67 kr. (9 €)
Dog betales ikke over
3.131 kr. (420 €)
Fødevarer og andre animalske produkter i transit gennem Den Europæiske Union
Sending op til og med 6 tons
410 kr. (55 €)
For mængder over 6 tons tillægges pr. yderligere ton
67 kr. (9 €)
Dog betales ikke over
3.131 kr. (420 €)
Fødevarer og andre animalske produkter til omsætning inden for Den Europæiske Union
Sending op til og med 6 tons
321 kr. (43 €)
For mængder over 6 tons tillægges pr. yderligere ton
52 kr. (7 €)
Dog betales ikke over
2.431 kr. (326 €)

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning 625/2017/EU af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol). Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelse af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke den nævnte forordnings umiddelbare gyldighed i Danmark.