Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om produktionsafgift ved slagtning og eksport af kvæg

I medfør af § 6, stk. 1 og 4, og § 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 231 af 22. marts 2018, og efter indstilling fra Kvægafgiftsfondens bestyrelse fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 1273 af 27. november 2017 om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser:

§ 1. For alt kvæg - herunder kalve - der er produceret i Danmark, og som slagtes og ved offentlig kontrol ubetinget eller betinget godkendes til menneskeføde, skal der betales en afgift på 30 kr. pr. stk. Afgiften omfatter også kvæg, der slagtes for private til eget brug.

§ 2. Slagterivirksomheder skal opkræve det i § 1 nævnte afgiftsbeløb hos leverandøren og senest den 15. i hver måned at indberette antallet af de i den foregående måned slagtede og godkendte voksne kreaturer og kalve enten direkte til Klassificeringskontrollen, Axeltorv 3, 1609 København V, eller til Klassificeringskontrollen via Landbrug og Fødevarers Kvægslagtedatabase. Klassificeringskontrollen for Svin og Kvæg stiller herefter de indberettede data til rådighed.

Stk. 2. Slagterivirksomheden indbetaler den herefter skyldige afgift i henhold til faktura udstedt af Kvægafgiftsfonden.

§ 3. Ved enhver udførsel her fra landet af levende kvæg, herunder kalve, der produceret i Danmark, skal eksportøren betale en afgift på 30 kr. pr. stk.

Stk. 2. Fonden modtager hver måned eksportdata fra Fødevarestyrelsen, via Eksportportalen, om den eksport, som er færdigbehandlet i den forudgående måned. Fonden udsteder på baggrund af den modtagne eksportdata faktura på produktionsafgiften til eksportøren, jf. stk. 3. Er eksportøren ikke producent af de pågældende dyr, skal eksportøren medtage produktionsafgiften i sin afregning til producenten.

Stk. 3. Som eksportør, jf. stk. 1, betragtes den, der har forhåndsanmeldt den stedfundne udførsel til Fødevarestyrelsen, via Eksortportalen, jf. stk. 2.

§ 4. Beløb, der ikke betales rettidigt, tillægges efter landbrugsstøttelovens § 20, stk. 1, en årlige rente svarende til den rente, der er fastsat i henhold til rentelovens § 5, fra forfaldsdagen at regne. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr.

§ 5. Der er udpantningsret for forfaldne beløb efter lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, herunder for de i § 4 nævnte rentebeløb.

§ 6. Overtrædelse af §§ 2 og 3 straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter kapitel 5 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1665 af 14. december 2018 om produktionsafgift ved slagtning og eksport af kvæg ophæves.

Landbrugsstyrelsen, den 25. november 2019

Jette Petersen

/ Christina Holm Davidsen