Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om produktionsafgift ved slagtning og eksport af svin

I medfør af § 6, stk. 1 og 4, og § 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 231 af 22. marts 2018, og efter indstilling fra Svineafgiftsfondens bestyrelse fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 1273 af 27. november 2017 om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser:

§ 1. For hvert svin, herunder søer, orner, polte og smågrise, der er produceret i Danmark, og som slagtes og ved offentlig kontrol ubetinget godkendes til menneskeføde, skal betales en afgift. Afgiftspligten omfatter også svin, der slagtes for private til eget forbrug.

Stk. 2. Afgiften udgør 6,20 kr. pr. svin med en indvejet, slagtet vægt på til og med 109,9 kg og 12,00 kr. pr. svin med en indvejet, slagtet vægt på 110 kg og derover.

Stk. 3. Ved indvejet, slagtet vægt forstås vægten af en svinekrop med hoved og tæer, men uden flomme, i varm tilstand under slagtningen.

§ 2. Slagterivirksomheder skal opkræve det i § 1 nævnte afgiftsbeløb hos leverandøren og hver uge indberette antallet af de i den foregående kalenderuge slagtede og godkendte svin i hver af de 2 vægtkategorier enten direkte til Klassificeringskontrollen, Axeltorv 3, 1609 København V, eller til Klassificeringskontrollen via Danske Slagtermestre, Poppelvej 83, 5230 Odense.

Stk. 2. Klassificeringskontrollen kan stille de i henhold til stk. 1 indberettede data til rådighed for Svineafgiftsfonden.

Stk. 3. Slagterivirksomheden indbetaler den skyldige afgift i henhold til faktura udstedt af Svineafgiftsfonden.

Stk. 4. Afgiftsbeløbet skal anføres i slagterivirksomhedens løbende afregning til svineproducenterne.

§ 3. For smågrise, der er produceret i Danmark og som udføres levende her fra landet, skal eksportøren betale en afgift, der udgør 1,20 kr. for smågrise med en levende vægt på til og med 15 kg og 2,50 kr. for smågrise over 15 kg og til og med 50 kg levende vægt.

Stk. 2. For hvert svin, herunder søer, orner, polte og smågrise, der er produceret i Danmark og som udføres levende her fra landet, skal eksportøren betale en afgift, der udgør 6,20 kr. for svin over 50 kg og til og med 135 kg levende vægt og 12,00 kr. for svin med en levende vægt på over 135 kg.

Stk. 3. Fonden modtager hver måned eksportdata fra Fødevarestyrelsen, via Eksportportalen, om den eksport, som er færdigbehandlet i den forudgående måned. Fonden udsteder på baggrund af den modtagne eksportdata faktura på produktionsafgiften til eksportøren, jf. stk. 4. Er eksportøren ikke producent af de pågældende dyr, skal eksportøren medtage produktionsafgiften i sin afregning til producenten.

Stk. 4. Som eksportør, jf. stk. 1, betragtes den, der har forhåndsanmeldt den stedfundne udførsel til Fødevarestyrelsen, via Eksportportalen, jf. § 3, stk. 3.

§ 4. Beløb, der ikke betales rettidigt, tillægges efter landbrugsstøttelovens § 20, stk. 1, en årlig rente svarende til den rente, der er fastsat i henhold til rentelovens § 5, fra forfaldsdagen at regne. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr.

§ 5. Der er udpantningsret for forfaldne beløb efter lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, herunder for de i § 4 nævnte rentebeløb.

§ 6. Overtrædelse af § 2, stk. 1, 3 og 4, og § 3 straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter kapitel 5 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2018 om produktionsafgift ved slagtning og eksport af svin ophæves.

Landbrugsstyrelsen, den 25. november 2019

Jette Petersen

/ Christina Holm Davidsen