Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om produktionsafgift ved slagtning, destruktion og eksport af heste

I medfør af § 6, stk. 1 og 4, og § 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 231 af 22. marts 2018, og efter indstilling fra Hesteafgiftsfondens bestyrelse fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 1273 af 27. november 2017 om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser:

§ 1. For enhver hest, bortset fra føl med en slagtevægt på 25 kg. eller derunder, der er produceret i Danmark, og som slagtes og ved offentlig kontrol godkendes til menneskeføde, skal betales en afgift på 125 kr. Afgiftspligten omfatter også heste, der slagtes for private til eget forbrug.

§ 2. For heste, der slagtes på kreatureksportslagterier, offentlige slagtehuse og eksportsvineslagterier påhviler det vedkommende slagteri/slagtehus at opkræve det i § 1 nævnte afgiftsbeløb hos leverandøren, hver uge at indberette antallet af de i den foregående kalenderuge slagtede heste til Hesteafgiftsfonden, c/o Landbrug og Fødevarer, Axelborg, Axeltorv 3, 1609 København V, og samtidig at indbetale den herefter skyldige afgift til Hesteafgiftsfondens girokonto nr. 7 10 31 82.

Stk. 2. For heste, der slagtes i private slagtehuse, påhviler det slagteren at indbetale det i § 1 nævnte afgiftsbeløb senest 14 dage efter en foretaget slagtning til Hesteafgiftsfonden, c/o Landbrug og Fødevarer, Axelborg, Axeltorv 3, 1609 København V, girokonto nr. 7 10 31 82. Indbetalingskort fås hos den kontrollerende dyrlæge, hvem det påhviler umiddelbart efter den foretagne kontrolstempling at indberette antallet af slagtede heste til nævnte fond.

§ 3. For enhver hest, bortset fra føl under 3 mdr., der er produceret i Danmark, og som destrueres, skal betales en afgift på 125 kr.

Stk. 2. For heste, der destrueres, påhviler det destruktionsvirksomheden at opkræve det i stk. 1 nævnte afgiftsbeløb hos leverandøren, hvert kvartal at indberette antallet af de i det foregående kvartal destruerede heste til Hesteafgiftsfonden, c/o Landbrug og Fødevarer, Axelborg, Axeltorv 3, 1609 København V, og samtidig indbetale den herefter skyldige afgift til Hesteafgiftsfondens girokonto nr. 7 10 31 82.

§ 4. For hver hest, bortset fra føl med en levende vægt på 50 kg. eller derunder, der er produceret i Danmark, og som udføres levende her fra landet, skal eksportøren betale en afgift på 125 kr. pr. hest.

Stk. 2. Undtaget fra afgift er cirkusheste samt trav-, galop- og konkurrenceheste, der genudføres efter deltagelse i væddeløb og sportsstævner, og trav-, galop- og konkurrenceheste, der udføres til væddeløb og sportsstævner og derefter genindføres.

Stk. 3. Fonden modtager hver måned eksportdata fra Fødevarestyrelsen, via Eksportportalen, om den eksport, som er færdigbehandlet i den forudgående måned. Fonden udsteder på baggrund af den modtagne eksportdata faktura på produktionsafgiften til eksportøren, jf. stk. 4. Er eksportøren ikke producent af de pågældende dyr, skal eksportøren medtage produktionsafgiften i sin afregning til producenten.

Stk. 4. Som eksportør, jf. stk. 1, betragtes den, der har forhåndsanmeldt den stedfundne udførsel til Fødevarestyrelsen, via Eksportportalen, jf. stk. 3.

§ 5. Beløb, der ikke betales rettidigt, tillægges efter landbrugsstøttelovens § 20, stk. 1, en årlig rente svarende til den rente, der er fastsat i henhold til rentelovens § 5, fra forfaldsdagen at regne. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr.

§ 6. Der er udpantningsret for forfaldne beløb efter lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, herunder for de i § 5 nævnte rentebeløb.

§ 7. Overtrædelse af §§ 2 - 4 straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter kapitel 5 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1674 af 14. december 2018 om afgift ved slagtning, destruktion og eksport af heste ophæves.

Landbrugsstyrelsen, den 25. november 2019

Jette Petersen

/ Christina Holm Davidsen