Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om produktionsafgift på æg og ved slagtning og eksport af fjerkræ

I medfør af § 6, stk. 1 og 4, og § 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 231 af 22. marts 2018, og efter indstilling fra Fjerkræafgiftsfondens bestyrelse fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 1273 af 27. november 2017 om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser:

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Fjerkræ: Høns, kalkuner, ænder, gæs, emuer, nanduer og afrikanske strudse samt afkom heraf.

2) Slagtefjerkræ: Fjerkræ, som føres til et slagtested med henblik på slagtning.

3) Vildtfugle: Agerhøns (rødben og gråben) og fasaner.

§ 2. For slagtefjerkræ, der er produceret i Danmark, og som slagtes på et autoriseret slagteri, skal der betales en afgift. Dette gælder også slagterier, der er autoriserede i henhold til bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v., såfremt de pågældende slagterier på dispensation fra Fødevarestyrelsen foretager slagtninger af arterne anført i § 1.

Stk. 2. Afgiften på slagtekyllinger udgør 2,35 øre pr. kg levende vægt.

Stk. 3. Afgiften på afrikanske strudse udgør 30 kr. pr. stk. struds.

Stk. 4. Afgiften på emuer udgør 15 kr. pr. stk. emu.

Stk. 5. Afgiften på nanduer udgør 6 kr. pr. stk. nandu.

Stk. 6. For andet fjerkræ udgør afgiften 0,5 øre pr. kg fjerkræ i opskåret (grydeklar) stand, der ved offentlig kontrol ubetinget er godkendt til menneskeføde.

§ 3. For hvert stykke slagtefjerkræ, der er produceret i Danmark, og som udføres levende fra landet, skal eksportøren betale en afgift.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte afgift udgør følgende beløb pr. 100 stk.:

1) Slagtekyllinger indtil 14 dage: 290 øre.

2) Slagtekyllinger over 14 dage: 505 øre.

3) Udsætterhøns: 60 øre.

4) Ænder: 110 øre.

5) Gæs: 275 øre.

6) Kalkuner indtil 14 uger: 150 øre.

7) Kalkuner over 14 uger: 500 øre.

Stk. 3. Den i stk. 1 nævnte afgift udgør følgende beløb pr. stk.:

1) Afrikanske strudse: 30 kr.

2) Emuer: 15 kr.

3) Nanduer: 6 kr.

Stk. 4. Som eksportør, jf. stk. 1, betragtes den, der har forhåndsanmeldt den stedfundne udførsel til Fødevarestyrelsens, via Eksportportalen, jf. § 7, stk. 3

§ 4. Ethvert pakkeri, der er autoriseret til kvalitetssortering af æg, skal betale en afgift af den mængde æg, der er produceret i Danmark, og som er indgået til autorisationshaveren.

Stk. 2. Enhver virksomhed, der er autoriseret til produktion af ægprodukter, skal betale en afgift af den mængde æg, der er produceret i Danmark, og som er indgået til autorisationshaveren, medmindre æggene er modtaget fra et autoriseret ægpakkeri, jf. stk. 1.

Stk. 3. Enhver konsumægsproducent, der fra egen ejendom sælger konsumæg fra egen produktion, skal betale en afgift af den mængde æg, der er solgt. Afgiften skal betales første gang æggene afhændes til en modtager, der ikke er afgiftspligtig efter stk. 1 eller stk. 2.

Stk. 4. Den i stk. 1-3 anførte afgift udgør 3,20 kr. pr. 1.000 stk. æg.

§ 5. Alle registrerede rugerier samt producenter, der selv udklækker kyllinger, ællinger, kalkunkyllinger og gæslinger i stalden, skal betale en afgift for anvendte kyllinger, ællinger, kalkunkyllinger og gæslinger, der er produceret i Danmark.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte afgift udgør følgende beløb pr. stk.:

1) Hønsekyllinger til konsumægsproduktion og forældre- og bedste-forældredyr: 10 øre.

2) Slagtekyllinger: 0,1 øre.

3) Ællinger: 8 øre.

4) Kalkunkyllinger og gæslinger: 6 øre.

§ 6. Alle registrerede rugerier af vildtfugle skal betale en afgift af anvendte rugeæg, der er produceret i Danmark.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte afgift udgør 20 øre pr. rugeæg.

Stk. 3. Enhver eksportør af rugeæg fra vildtfugle skal betale en afgift af de rugeæg, der er eksporteret.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte afgift udgør 20 øre pr. rugeæg.

§ 7. De i §§ 2-6 nævnte afgifter indgår i Fjerkræafgiftsfonden, Axeltorv 3, 1609 København V.

Stk. 2. De autoriserede slagterier skal inden den 15. i hver måned indberette virksomhedens samlede slagtninger af afgiftspligtigt fjerkræ i den forudgående måned (afgiftsperioden) til Fjerkræafgiftsfonden og samtidig indbetale den heraf skyldige afgift til fonden. Slagterierne opkræver afgiften hos fjerkræsproducenten. Hvis slagteriernes årlige afgiftsindbetaling er over 10.000 kr., skal slagterierne endvidere ved hvert regnskabsårs afslutning indsende en opgørelse over virksomhedens samlede afgiftspligtige slagtninger af fjerkræ i det forløbne regnskabsår til Fjerkræafgiftsfonden. Opgørelsen skal attesteres af en godkendt revisor.

Stk. 3. Fonden modtager hver måned eksportdata fra Fødevarestyrelsen, via Eksportportalen, om den eksport, som er færdigbehandlet i den forudgående måned. Fonden udsteder på baggrund af den modtagne eksportdata en faktura på produktionsafgiften til eksportøren, jf. § 3, stk. 4. Er eksportøren ikke producent af de pågældende dyr, skal eksportøren medtage produktionsafgiften i sin afregning til producenten. Hvis eksportørens årlige afgiftsindbetaling er over 10.000 kr., skal eksportøren endvidere ved hvert regnskabsårs afslutning indsende en opgørelse over virksomhedens samlede eksport af levende slagtefjerkræ og rugeæg i det forløbne regnskabsår til Fjerkræafgiftsfonden.

Stk. 4. De autoriserede pakkerier, ægproduktvirksomheder og registrerede rugerier skal indsende en opgørelse over henholdsvis indvejede afgiftspligtige æg og anvendte afgiftspligtige rugeæg, kyllinger m.v. til Fjerkræafgiftsfonden. De nærmere retningslinier herfor fastsættes af fonden, hvortil de skyldige beløb indbetales. Indbetalingen sker månedsvis med en indbetalingsfrist på en måned til Fjerkræafgiftsfonden. Hvis pakkeriernes, ægproduktvirksomhedernes og rugeriernes årlige afgiftsindbetaling er over 10.000 kr., skal pakkerierne, ægproduktvirksomhederne og rugerierne endvidere ved hvert regnskabsårs afslutning indsende en opgørelse over virksomhedens samlede henholdsvis indvejede afgiftspligtige æg og anvendte afgiftspligtige rugeæg, kyllinger m.v. i det forløbne regnskabsår til Fjerkræafgiftsfonden. Opgørelsen skal attesteres af en godkendt revisor eller af en driftsøkonomisk jordbrugskonsulent godkendt som særligt sagkyndig efter reglerne om støtteordning for yngre jordbrugere.

§ 8. Producenter, der agter selv at udklække kyllinger, ællinger, kalkunkyllinger og gæslinger i stalden, skal anmelde dette skriftligt til Fjerkræafgiftsfonden.

Stk. 2. Producenterne skal indsende en opgørelse over anvendte afgiftspligtige kyllinger, ællinger, kalkunkyllinger og gæslinger til Fjerkræafgiftsfonden. De nærmere retningslinjer herfor fastsættes af fonden, hvortil de skyldige beløb indbetales. Indbetalingen sker månedsvis med en indbetalingsfrist på en måned til Fjerkræafgiftsfonden.

Stk. 3. Hvis producenternes årlige afgiftsindbetaling er over 10.000 kr., skal producenterne endvidere ved hvert regnskabsårs afslutning indsende en opgørelse over deres samlede anvendte kyllinger m.v. i det forløbne regnskabsår til Fjerkræafgiftsfonden. Opgørelsen skal attesteres af en godkendt revisor eller af en driftsøkonomisk jordbrugskonsulent godkendt som særligt sagkyndig efter reglerne om støtteordning for yngre jordbrugere. Revisors attestation afgives som en erklæring med sikkerhed.

§ 9. Konsumægsproducenter, der agter at sælge konsumæg fra egen produktion fra egen ejendom skal hvert år inden den 1. februar anmelde dette skriftligt til Fjerkræafgiftsfonden med oplysning om antal høner på ejendommen.

Stk. 2. Producenterne skal halvårligt udarbejde en opgørelse over produktion og salg af æg i de foregående 6 måneder.

Stk. 3. Opgørelsen skal indsendes til Fjerkræafgiftsfonden senest den 1. august og 1. februar.

Stk. 4. Forfaldne afgifter skal indbetales til Fjerkræafgiftsfonden samtidig med indsendelsen af de i stk. 3 nævnte opgørelser. Konsumægsproducenterne skal endvidere ved hvert regnskabsårs afslutning indsende en opgørelse over det samlede salg i det forløbne regnskabsår til fonden.

§ 10. Såfremt det fremgår af indberetningen til Fjerkræafgiftsfonden, jf. §§ 7-9, at det samlede afgiftsbeløb er på 50 kr. eller derunder, opkræves afgiften ikke.

§ 11. Beløb, der ikke betales rettidigt, tillægges efter landbrugsstøttelovens § 20, stk. 1, en årlig rente svarende til den rente, der er fastsat i henhold til rentelovens § 5, fra forfaldsdagen at regne. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr.

§ 12. Der er udpantningsret for forfaldne beløb efter lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, herunder for de i § 11 nævnte rentebeløb.

§ 13. Overtrædelse af §§ 7-9 straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter kapitel 5 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1668 af 14. december 2018 om produktionsafgifter på æg og ved slagtning og eksport af fjerkræ ophæves.

Landbrugsstyrelsen, den 25. november 2019

Jette Petersen

/ Christina Holm Davidsen