Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32013R1308
 
32017D0039
 
32017D0040
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål og anvendelse
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Administration
Kapitel 4 Frugt og grønt
Kapitel 5 Mælk
Kapitel 6 Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud
Kapitel 7 Myndigheder og kontrol
Kapitel 8 Ikrafttræden
Bilag 1 Ikke udtømmende liste over læringsaktiviteter, som der kan søges om tilskud til samt læringsaktiviteter, der stilles til rådighed
Bilag 2 Tilskudssatser for uforarbejdede frugt og grønt, jf. bekendtgørelsens § 15
Bilag 3 Tilskudssatser for mælk, jf. bekendtgørelsens § 28
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til frugt, grønt og mælk til uddeling på skoler og dagtilbud mv.

I medfør af § 1, stk. 1, nr. 1 og stk. 2-5, § 1 a, stk. 1-4, § 4, stk. 1, og § 5 a i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 231 af 22. marts 2018, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 1273 af 27. november 2017 om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Formål og anvendelse

§ 1. Landbrugsstyrelsen kan med henblik på at fremme sunde kostvaner og styrke børns og unges adgang til og forbrug af frugt, grønt og mælk, give tilsagn om tilskud til frugt, grønt og mælk under anvendelse af Den Europæiske Unions regler for tilskud til uddeling af frugt og grøntsager, bananer og mælk i uddannelsesinstitutioner under Den Europæiske Unions fælles markedsordning for landbrugsprodukter.

Stk. 2. Følgende produkter er omfattet af denne ordning:

1) Frisk, uforarbejdet frugt og grønt, jf. bilag 2.

2) Mælk og laktosefrie udgaver heraf, såfremt de lever op til kravene under Fødevarestyrelsens nøglehulsmærke for mælk og syrnede produkter, samt letmælk.

Stk. 3. De i stk. 2 omhandlede produkter må ikke være tilsat sukker, salt, fedt, sødemidler, kunstige smagsforstærkere E 620 – 650 og kakao, jf. artikel 23, stk. 6 og 9, i forordning (EU) nr. 1308/2013.

§ 2. Landbrugsstyrelsen kan give tilsagn om tilskud til levering og uddeling af de i § 1, stk. 2, nr. 1 nævnte produkter til børn og unge i skolers børnehaveklasser og 1.-10. klassetrin eller tilsvarende niveau.

Stk. 2. Der kan også gives tilsagn om tilskud til læringsaktiviteter, som ansøger selv iværksætter.

§ 3. Landbrugsstyrelsen kan give tilskud til levering og uddeling af de i § 1, stk. 2, nr. 2, nævnte produkter til børn og unge i:

1) Daginstitutioner og andre dagtilbud til børn indtil skolestart, der er omfattet af lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge.

2) Skolers børnehaveklasser og 1.-10. klassetrin eller tilsvarende niveau.

3) Gymnasiale eller erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner.

4) Produktionsskoler.

5) Andre undervisningsinstitutioner for børn og unge, herunder undervisningstilbud i regionalt regi og institutioner for børn og unge med vidtgående fysiske eller psykiske handicap.

Stk. 2. Landbrugsstyrelsen kan efter ansøgning tillade undervisningsinstitutioner og dagtilbud, der ikke er nævnt i stk. 1, at blive omfattet af ordningen.

Kapitel 2

Definitioner

§ 4. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Skoleår: perioden fra 1. august til 31. juli.

2) Ordning:

a) Tiltag, der indebærer, at børn og unge på skoler, som nævnt i § 2, stk. 1, tilbydes frugt og grønt på undervisningsdage fra 1. august til 31. juli.

b) Tiltag, der indebærer at børn og unge på institutioner og skoler, som nævnt i § 3, stk. 1, tilbydes mælk på undervisningsdage/åbningsdage fra 1. august til 31. juli.

3) Skole: En undervisningsinstitution, hvor der i børnehaveklasser og 1. –10. klassetrin eller på tilsvarende niveau undervises i overensstemmelse med folkeskoleloven eller gives undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

4) Undervisningsdag: Dag, hvor der foretages aktiv, skemalagt undervisning, og hvor der er mødepligt for eleverne.

5) Åbningsdag: Dag, hvor dagtilbud er åben for pasning af børn.

6) Læringsaktiviteter: Pædagogiske ledsageforanstaltninger, som defineret i artikel 23, stk. 10, i forordning (EU) nr. 1308/2013, som ændret ved forordning (EU) nr. 2016/791, der skal øge børns kendskab til landbruget og fremme børnenes viden om ernæring, sundhed og frugt, grønt, mælk og mejeriprodukter.

7) Leveringsliste, der underskrives af skolen, forstås som følgende:

a) Ansøgers navn, adresse og CVR-nr.

b) Udsteders navn, adresse og CVR-nr.

c) Leveringsdato/-periode med angivelse af mængde og art af de leverede varer.

d) Modtagers navn, adresse og CVR-nr.

e) Underskrift og stempel fra modtager.

f) Modtager skal på leveringslisten godkende kvaliteten af de leverede produkter.

8) Leveringsliste, der underskrives af grossist, forstås som følgende:

a) Grossist navn, adresse og CVR-nr.

b) Ansøgers navn, adresse og CVR-nr.

c) Leveringsdato/-periode med angivelse af mængde og art af de leverede varer.

d) Navn på skoler.

e) Underskrift og stempel fra grossist.

Kapitel 3

Administration

Obligatorisk digital kommunikation

§ 5. Al skriftlig kommunikation med Landbrugsstyrelsen i forbindelse med tilskud, godkendelse og udbetaling efter denne bekendtgørelse skal ske via e-mail.

Kapitel 4

Frugt og grønt

Ansøgning om tilsagn om tilskud

§ 6. Følgende kan til brug for levering og uddeling til børn og unge i skolers børnehaveklasser og 1.-10. klassetrin eller tilsvarende niveau søge om tilsagn om tilskud til produkter nævnt i § 1, stk. 2, nr. 1:

1) Skoler.

2) Undervisningsmyndigheder, i det omfang produkterne uddeles til elever, der hører under deres ansvarsområde.

3) Kommuner.

4) Leverandører og distributører.

5) Organisationer, der ansøger om tilskud på vegne af en eller flere institutioner eller undervisningsmyndigheder, og som er oprettet specifikt for at deltage i ordningen.

Stk. 2. Skolefritidsordninger kan ikke søge om tilskud.

§ 7. Ansøgning om tilsagn om tilskud indsendes til Landbrugsstyrelsen på det ansøgningsskema, der kan findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Stk. 2. Ansøgning om tilsagn for skoleåret 2020-2021 kan indsendes fra mandag den 30. marts 2020 kl. 8.00, og skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest mandag den 6. april 2020 kl. 23.59.

Stk. 3. De i § 6, stk. 1, nr. 3-5 nævnte ansøgere, skal sammen med ansøgningen, jf. stk. 1, indsende et af skolen udfyldt og underskrevet erklæringsskema, der kan findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside, for hver skole, der er omfattet af ansøgningen om tilsagn.

Stk. 4. Landbrugsstyrelsen stiller læringsaktiviteter gratis til rådighed, jf. bilag 1, nr. 2. Såfremt ansøger ikke ønsker at anvende Landbrugsstyrelsens læringsaktiviteter, kan ansøger i stedet ansøge om tilsagn om tilskud til udgifter til læringsaktiviteter, som ansøger selv iværksætter, jf. § 2, stk. 2.

Stk. 5. Ved ansøgning om tilsagn til uddeling af frugt og grønt skal ansøger oplyse, hvilken eller hvilke læringsaktiviteter, man agter at anvende, jf. bilag 1.

Stk. 6. Såfremt ansøger selv vil iværksætte læringsaktiviteter, skal ansøger sammen med ansøgningen, jf. stk. 1, indsende et udfyldt og underskrevet ansøgningsskema om læringsaktiviteter, der kan findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Afgørelse på baggrund af oplysninger i ansøgningen

§ 8. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om helt eller delvist afslag på ansøgning om tilsagn, hvis

1) de påkrævede oplysninger i ansøgningen, jf. § 7, ikke er afgivet,

2) der er væsentlige mangler ved ansøgningen,

3) udgifterne ikke er tilskudsberettigede, jf. §§ 13 og 14,

4) ansøger har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

5) ansøger ikke er tilskudsberettiget, jf. § 6, eller

6) ansøgningen ikke vedrører den målgruppe, jf. § 2, stk. 1, og de produkter, jf. § 1, stk. 2, nr. 1, ordningen omhandler.

Afgørelse på baggrund af prioriteringen

§ 9. Landbrugsstyrelsen giver tilsagn til alle ansøgninger modtaget inden for ansøgningsperioden, jf. § 7, stk. 2, hvis ansøgningerne opfylder betingelserne i §§ 7 og 8.

Stk. 2. Såfremt de i stk. 1 nævnte ansøgninger beløbsmæssigt overstiger de midler, der er til rådighed under den af EU fastsatte ramme, reducerer Landbrugsstyrelsen tilsagnene med lige stor procentdel.

Stk. 3. Hvis der ikke ansøges om det fulde beløb under den af EU fastsatte ramme, eller der ikke gives tilsagn for det fulde beløb under rammen, kan overskudsmidler svarende til op til 20 pct. af rammen omfordeles til eventuelle ansøgninger vedrørende mælk.

Stk. 4. Tilsagnets størrelse fastsættes på baggrund af ansøgers udnyttelse af dennes tilsagn for skoleåret 2018-2019. Hvis udnyttelsesgraden er:

1) Under eller lig med 70 pct. af det tildelte tilsagn for skoleåret 2018-2019, tildeles der ikke yderligere midler end det tildelte tilsagnsbeløb for skoleåret 2018-2019, og tilsagnet kan nedsættes efter en skønsmæssig vurdering.

2) Over 70 pct., men under eller lig med 85 pct. af det tildelte tilsagn for skoleåret 2018-2019, kan der tildeles det samme tilsagnsbeløb som for skoleåret 2018-2019.

3) Over 85 pct. kan der tildeles yderligere 15 pct. i tilsagn, hvis ansøger søger herom.

Stk. 5. Hvis ansøger ikke har fået tilsagn for skoleåret 2018-2019, vil tilsagnet blive fastsat på baggrund af tidligere meddelte tilsagn.

Stk. 6. Ansøgere, der ikke tidligere har modtaget tilsagn, er ikke omfattet af stk. 4.

Kriterier for tilskudsberettigelse

§ 10. Tilsagn om tilskud er betinget af følgende:

1) Uddelingsperioden dækker undervisningsdage i det skoleår, ansøgningen vedrører.

2) Ansøger iværksætter læringsaktiviteter.

3) Ansøger i ansøgningen om tilsagn om tilskud oplyser, om uddelingen af frugt og grønt, læringsaktiviteter eller dele heraf er omfattet af udbudsloven eller bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter.

Forpligtelser

§ 11. Ansøgere, som nævnt i § 6, stk. 1, nr. 3-5, er forpligtet til at få skolerne og/eller undervisningsmyndighederne til at underskrive erklæringsskema, hvor skolernes og/eller undervisningsmyndighedernes navn, adresse og CVR-nr./P.nr. er registeret samt antal elever, der er registeret under skolen/undervisningsmyndigheden og de mængder af produkter, der ansøges om at blive uddelt eller leveret hertil. Registreringen skal foretages på et særligt skema, der findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

§ 12. Tilsagnshaver er forpligtet til

1) at gennemføre uddelingen af frugt og grønt og iværksætte læringsaktiviteter i overensstemmelse med tilsagnet,

2) at sikre, at de tilskud, der ydes, anvendes til nedsættelse af den pris, som eleverne betaler for de pågældende produkter,

3) at sikre, at skolen hænger en plakat op på et klart synligt sted ved hovedindgangen eller anvender et internetbanner på sin hjemmeside, der oplyser, at der deltages i ordningen. Plakat eller internetbanner skal være synlig indtil slutudbetalingen har fundet sted. Landbrugsstyrelsen stiller plakat og banner til rådighed,

4) i tilfælde hvor ordningen eller dele heraf er omfattet af udbudsloven eller bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter at opbevare dokumentation for at disse regler er overholdt i mindst fem år og seks måneder fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud,

5) at afgive de oplysninger, som Landbrugsstyrelsen anmoder om til brug for sagsbehandlingen,

6) uden ugrundet ophold at give Landbrugsstyrelsen meddelelse om forhold, der kan medføre, at betingelserne for udbetaling af hele eller dele af tilskuddet er bortfaldet, og derfor ikke skal udbetales, eller som medfører, at allerede udbetalte tilskud skal tilbagebetales,

7) at oplyse Landbrugsstyrelsen, hvis dele af eller hele tilsagnet ikke anvendes, og

8) at sikre, at minimum 80 pct. af tilskuddet bruges til nedsættelse af den pris, som eleverne eller børnene betaler for de pågældende produkter.

Tilskudsberettigede udgifter

§ 13. De tilskudsberettigede udgifter kan omfatte:

1) Uddeling af produkter som nævnt i § 1, stk. 2, nr. 1.

2) De i § 7, stk. 4 nævnte læringsaktiviteter, jf. dog § 15, stk. 3.

§ 14. De tilskudsberettigede udgifter kan ikke omfatte:

1) Udgifter, hvortil der gives andre EU tilskud.

2) Moms.

Beregning af tilskud

§ 15. Tilsagn om tilskud gives på baggrund af standardomkostninger pr. elev pr. undervisningsdag pr. produktgruppe. Landbrugsstyrelsen giver tilskud svarende til 100 pct. af standardomkostningen, jf. tilskudssatsen i bilag 2.

Stk. 2. Tilskud til læringsaktiviteter bliver beregnet på baggrund af de faktiske udgifter.

Stk. 3. Tilskud til læringsaktiviteter kan ikke udgøre mere end 15 pct. af det tildelte tilsagn til uddeling.

Stk. 4. Tilskuddet kan ikke overstige det seneste godkendte tilsagn.

Stk. 5. Tilskuddet kan højest beregnes på grundlag af 200 undervisningsdage.

Ændring og overdragelse af tilsagn

§ 16. Ændring af et tilsagn kan godkendes af Landbrugsstyrelsen på betingelse af, at ændringen er i overensstemmelse med ordningens formål. Ansøgning om ændring af tilsagnet skal indgives på et særligt skema, der findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Stk. 2. Ansøgning om ændring af et tilsagn skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen den første onsdag i april måned i det skoleår tilsagnet vedrører.

Stk. 3. Når ansøgningen er indsendt til Landbrugsstyrelsen, må ændringen sættes i gang for ansøgers egen regning og risiko.

Stk. 4. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændringen.

Stk. 5. Tilsagn kan ikke overføres til kommende skoleår eller anvendes med tilbagevirkende kraft.

§ 17. Landbrugsstyrelsen kan efter ansøgning tillade, at tilsagnet overdrages til en anden, der ifølge § 6 kan være tilsagnshaver. Den der får overdraget tilsagnet, overtager alle rettigheder og forpligtigelser efter tilsagnet.

Stk. 2. Ansøgningen skal indgives til Landbrugsstyrelsen på et særligt skema, der findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Stk. 3. Tilsagn kan ikke opdeles og overdrages delvist.

Udbetaling af tilskud

§ 18. Udbetaling af tilskud er betinget af følgende:

1) Alle ansøgte produkter er leveret eller uddelt samt dokumenteret.

2) De i §§ 10-12 anførte kriterier og forpligtigelser er opfyldte.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud sker på baggrund af tilsagnshavers dokumentation over leverede eller uddelte tilskudsberettigede produkter. Ansøgning om udbetaling af tilskud skal indsendes til Landbrugsstyrelsen med bilag, som nævnt i stk. 3 og 4, på det ansøgningsskema, der findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Stk. 3. De i § 6, stk. 1, nr. 1-5 nævnte ansøgere skal indsende følgende:

1) Et ansøgningsskema om udbetaling.

2) Dokumentation for de faktisk leverede eller uddelte produkter, herunder mængde fordelt på produkt, i form af en leveringsliste udarbejdet af leverandøren eller grossisten samt en kvittering for levering, der findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside, underskrevet og stemplet af skolen og/eller undervisningsmyndigheden.

3) Benyttes egne læringsaktiviteter, hvor Landbrugsstyrelsen har givet tilsagn om tilskud, skal der indsendes betalingsdokumentation og faktura, der viser de reelle omkostninger, der skal dækkes af udbetalingen.

Stk. 4. Ansøgning om udbetaling kan indgives som

1) slutudbetaling en gang årligt dækkende perioden 1. august – 31. juli, eller

2) rateudbetaling op til to gange årligt dækkende henholdsvis perioderne 1. august - 31. december og 1. januar - 31. juli.

Stk. 5. Produkter er tilskudsberettigede i den periode, hvor produkterne er leveret eller uddelt.

Stk. 6. Ansøgning om udbetaling af tilskud skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest tre måneder efter udløbet af den af perioderne nævnt i stk. 4, som ansøgningen vedrører. Ansøgninger om udbetaling modtaget før udbetalingsperiodens start vil blive anset som modtaget udenfor udbetalingsperioden.

§ 19. Landbrugsstyrelsen kan forlange rigtigheden af oplysninger, der skal danne grundlag for udbetaling af tilskud, bekræftet af en godkendt revisor.

§ 20. Landbrugsstyrelsen overfører tilskuddet til tilsagnshavers NemKonto.

Kapitel 5

Mælk

Ansøgning om tilskud

§ 21. Følgende kan til brug for levering og uddeling til børn og unge i de undervisningsinstitutioner eller dagtilbud, som er nævnt i § 3, søge om tilskud til produkter nævnt i § 1, stk. 2, nr. 2:

1) Skoler, institutioner og dagtilbud som nævnt i § 3.

2) Undervisningsmyndigheder, i det omfang produkterne uddeles til elever, der hører under deres ansvarsområde.

3) Kommuner.

4) Leverandører og distributører.

5) Organisationer, der ansøger om tilskud på vegne af en eller flere institutioner eller undervisningsmyndigheder, og som er oprettet specifikt for at deltage i ordningen.

Stk. 2. Skolefritidsordninger kan ikke søge om tilskud.

Registrering og godkendelse af tilskudsansøgere

§ 22. Nye ansøgere skal, for at kunne opnå tilskud efter § 1, stk. 2, nr. 2, registreres og godkendes hos Landbrugsstyrelsen. Anmodning herom skal indsendes til Landbrugsstyrelsen på en formular, der kan findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Kriterier for tilskudsberettigelse

§ 23. Tilskud er betinget af følgende:

1) At uddelingsperioden dækker undervisningsdage/åbningsdage i det skoleår ansøgningen vedrører.

2) At ansøger iværksætter læringsaktiviteter.

3) At ansøger i ansøgningen om tilskud oplyser, om uddelingen af mælk, læringsaktiviteter eller dele heraf er omfattet af udbudsloven eller bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter.

Forpligtelser

§ 24. Ansøgere, som nævnt i § 21, stk. 1, nr. 3-5, er forpligtet til at få skolerne, institutionerne, dagtilbuddene og evt. undervisningsmyndighederne til at underskrive erklæringsskema, hvor skolernes, institutionernes, dagtilbuddenes og evt. undervisningsmyndighedernes navn, adresse og CVR-nr./P.nr. er registreret samt antal elever, der er registreret hos skolen, institutionen, dagtilbud eller undervisningsmyndigheden. Registreringen skal foretages på et særligt skema, der findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Stk. 2. Landbrugsstyrelsen kan godkende anden form for dokumentation end erklæringsskema for ovenstående oplysninger.

§ 25. Ansøgere er forpligtet til

1) at gennemføre uddelingen af mælk og iværksætte læringsaktiviteter i overensstemmelse med tilskudsbetingelserne,

2) at sikre at minimum 80 pct. af tilskuddet bruges til nedsættelse af den pris, som eleverne eller børnene betaler for de pågældende produkter,

3) at sikre at skolen, institutionen eller dagtilbuddet hænger en plakat op på et klar synligt sted ved hovedindgangen eller anvender et internetbanner på sin hjemmeside, der oplyser, at der deltages i ordningen. Plakat eller internetbanner skal være synlig indtil slutudbetalingen har fundet sted. Landbrugsstyrelsen stiller plakat og banner til rådighed,

4) i tilfælde hvor ordningen eller dele heraf er omfattet af udbudsloven eller bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, at opbevare dokumentation for at disse regler er overholdt i mindst fem år og seks måneder fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud,

5) at afgive de oplysninger, som Landbrugsstyrelsen anmoder om til brug for sagsbehandlingen, og

6) uden ugrundet ophold at give Landbrugsstyrelsen meddelelse om forhold, der kan medføre, at betingelserne for udbetaling af hele eller dele af tilskuddet er bortfaldet, og derfor ikke skal udbetales, eller som medfører, at allerede udbetalte tilskud skal tilbagebetales.

Tilskudsberettigede udgifter

§ 26. De tilskudsberettigede udgifter kan omfatte produkter som nævnt i § 1, stk. 2, nr. 2.

§ 27. De tilskudsberettigede udgifter kan ikke omfatte:

1) Udgifter, hvortil der gives andre EU tilskud.

2) Moms.

Beregning af tilskud

§ 28. Tilskud bliver givet på baggrund af standardomkostninger pr. elev/barn pr. undervisnings dag/åbningsdag pr. produktgruppe. Landbrugsstyrelsen kan give tilskud svarende til 25 pct. af standardomkostningen, jf. tilskudssatsen i bilag 3.

Stk. 2. For elever i skoler og undervisningsinstitutioner kan der maksimalt ydes tilskud til et kvantum mælk svarende til 0,25 liter mælk pr. elev. pr. undervisnings dag, jf. bilag 3.

Stk. 3. For børn i daginstitutioner og dagtilbud kan der maksimalt ydes tilskud til et kvantum mælk svarende til 0,25 liter mælk pr. barn pr. åbningsdag, jf. bilag 3.

Stk. 4. Tilskuddet kan højest beregnes på grundlag af 200 undervisningsdage eller åbningsdage.

Udbetaling af tilskud

§ 29. Udbetaling af tilskud er betinget af følgende:

1) Alle ansøgte produkter er leveret eller uddelt og dokumenteret.

2) De i §§ 23-25 anførte kriterier og forpligtelser er opfyldte.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud sker på baggrund af ansøgers opgørelse over leveret eller uddelte tilskudsberettigede produkter samt dokumentation for at der er afregnet for produkterne. Ansøgning skal indgives til Landbrugsstyrelsen med bilag, som nævnt i stk. 3-4, på det ansøgningsskema, der findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Stk. 3. De i § 21, stk. 1, nr. 1-5 nævnte ansøgere skal indsende følgende:

1) Et ansøgningsskema om udbetaling.

2) Dokumentation for de faktisk leverede eller uddelte mængder og typer af mælk, i form af en leveringsliste.

3) Dokumentation for at maksimummængderne pr. elev eller barn pr. dag er overholdt, jf. § 28, stk. 2 og 3.

Stk. 4. Ansøgninger om udbetaling fra ansøgere, som nævnt i § 21, stk. 1, nr. 1-5, indgives tre gange årligt dækkende perioderne

1) 1. august – 31. oktober,

2) 1. november – 28. februar, og

3) 1. marts – 31. juli.

Stk. 5. Udgifter er tilskudsberettigede i den periode, hvor mælken er leveret eller uddelt.

Stk. 6. Ansøgning om udbetaling skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen i følgende ansøgningsperioder:

1) 1. januar – 15. januar for uddelingsperioden 1. august – 31. oktober, jf. stk. 4, nr. 1.

2) 1. april – 15. april for uddelingsperioden 1. november – 28. februar, jf. stk. 4, nr. 2.

3) 1. september – 15. september for uddelingsperioden 1. marts – 31. juli, jf. stk. 4, nr. 3.

Afgørelse på baggrund af oplysninger i ansøgningen

§ 30. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om helt eller delvist afslag på ansøgning om tilskud, hvis

1) de påkrævede oplysninger i ansøgningen, jf. § 29, ikke er afgivet,

2) der er væsentlige mangler ved ansøgningen,

3) udgifterne ikke er tilskudsberettigede, jf. §§ 26 og 27,

4) ansøger har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagen afgørelse,

5) ansøger ikke er tilskudsberettiget, jf. § 21,

6) ansøgningen ikke vedrører den målgruppe, jf. § 3, stk. 1, og de produkter, jf. § 1, stk. 2, nr. 2, ordningen omhandler, eller

7) ansøgningen er modtaget i Landbrugsstyrelsen før ansøgningsperioden, jf. § 29, stk. 6.

Afgørelse på baggrund af prioriteringen

§ 31. Landbrugsstyrelsen foretager en prioritering af de tilskudsberettigede ansøgninger, jf. stk. 2-4.

Stk. 2. Der gives tilskud til alle tilskudsberettigede ansøgninger modtaget inden for den to ugers periode, hvor ansøger kan indsende ansøgning om udbetaling, jf. § 29, stk. 6, hvis ansøgningerne opfylder betingelserne i §§ 29 og 30.

Stk. 3. Såfremt de i stk. 2 nævnte ansøgninger beløbsmæssigt overstiger de midler, der er til rådighed under den pågældende uddelingsperiode, jf. § 29, stk. 4, reducerer Landbrugsstyrelsen tilskuddene med lige stor procentdel.

Stk. 4. Hvis der ikke ansøges om det fulde beløb under den pågældende uddelingsperiode, jf. § 29, stk. 4, kan overskudsmidler overføres til næste ansøgningsrunde inden for samme skoleår.

Stk. 5. Hvis der ikke ansøges om det fulde beløb under den af EU fastsatte ramme, kan overskudmidler svarende til op til 20 pct. af rammen, omfordeles til eventuelle ansøgninger vedrørende frugt og grønt.

§ 32. Landbrugsstyrelsen kan forlange rigtigheden af oplysninger, der skal danne grundlag for udbetaling af tilskud, bekræftet af en godkendt revisor.

§ 33. Landbrugsstyrelsen udbetaler tilskuddet til ansøgers NemKonto.

Kapitel 6

Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud

§ 34. Landbrugsstyrelsen kan efter en konkret vurdering træffe afgørelse om bortfald eller delvist bortfald af tilsagn og nedsættelse eller tilbagebetaling af tilskud, hvis

1) ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) ansøger undlader at yde den fornødne vejledning og hjælp ved gennemførelse af den i kapitel 7 nævnte kontrol, undlader at sikre, at skolerne, institutionerne eller dagtilbuddene medvirker til at yde den nødvendige vejledning og hjælp ved gennemførelse af den i kapitel 7 nævnte kontrol, som er nødvendige for gennemførelsen af kontrollen,

3) underretningsforpligtigelsen ikke er opfyldt, jf. § 12, stk. 1, nr. 6 og § 25, stk. 1, nr. 6, eller

4) kriterierne for tilskudsberettigelse ikke er opfyldt, jf. §§ 10 og 23.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan Landbrugsstyrelsen opretholde tilsagn eller tilskud eller foretage en nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter, hvis udbudsloven, bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, eller betingelserne i § 10, nr. 3, eller § 23, nr. 3, ikke er opfyldt.

Nedsættelse og tilbagebetaling af tilskud ved overtrædelse af enkelte generelle betingelser

§ 35. Landbrugsstyrelsen nedsætter tilskuddet, hvis tidsfristerne i § 18, stk. 6, eller § 29, stk. 6 overskrides:

1) Med 5 pct. hvis tidsfristen er overskredet med 1-30 kalenderdage.

2) Med 10 pct. hvis tidsfristen er overskredet med 31-60 kalenderdage.

§ 36. Landbrugsstyrelsen nedsætter tilskuddet med yderligere 1 pct. pr. kalenderdag, hvis tidsfristerne i § 18, stk. 6, eller § 29, stk. 6, overskrides med mere end 60 kalenderdage, kalkuleret i forhold til den tilbageværende balance.

Kapitel 7

Myndigheder og kontrol

§ 37. Landbrugsstyrelsen forestår den administrative og fysiske kontrol i forbindelse med administrationen af ordningen.

Stk. 2. Det påhviler støtteberettigede ansøgere at yde den nødvendige bistand ved kontroleftersyn, og at sikre at institutionerne, som nævnt i §§ 2 og 3, medvirker ved kontroleftersyn.

Kapitel 8

Ikrafttræden

§ 38. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1482 af 12. december 2018 om tilskud til frugt, grønt og mælk til uddeling på skoler og dagtilbud mv. ophæves, men finder fortsat anvendelse for tilsagn der er givet i medfør heraf og for øvrige ansøgninger, der vedrører skoleåret 2019-2020.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 268 af 10. april 2018 om tilskud til frugt, grønt, mælk og visse mejeriprodukter til uddeling på skoler og dagtilbud mv. finder dog fortsat anvendelse for tilsagn, der er givet i medfør heraf og for øvrige ansøgninger, der vedrører skoleåret 2018-2019.

Landbrugsstyrelsen, den 26. november 2019

Jette Petersen

/ Camilla Packert Hansen


Bilag 1

Ikke udtømmende liste over læringsaktiviteter, som der kan søges om tilskud til samt læringsaktiviteter, der stilles til rådighed

I nærværende bilag, er der udarbejdet en ikke udtømmende liste over, hvilke læringsaktiviteter, der kan iværksættes, de læringsaktiviteter som Landbrugsstyrelsen stiller til rådighed, samt hvilke der kan søges om tilskud til (gælder kun frugt- og grønt).

Nr. 1. Eksempler på hvad der kan godkendes som læringsaktiviteter

– Smagekurser hvor børnene smager på forskellige produkter (frugt, grønt eller mejeriprodukter)

– Etablering og opretholdelse af nyttehaver eller skolehaver

– Gårdbesøg eller lignende aktiviteter, der har til formål at bringe børnene tættere på landbruget

– Aktiviteter der vedrører oplysning om eksempelvis:

– sunde kostvarer

– landbrug

– lokale fødevarekæder

– økologisk produktionsmetode

– bæredygtig produktion

– bekæmpelse af madspild

Disse aktiviteter kan gennemføres som temadage, workshops, foredrag, undervisning, leg eller lignende afhængigt af, hvad der findes passende for børnenes alder.

Nr. 2. Læringsaktiviteter, som Landbrugsstyrelsen stiller til rådighed

Såfremt du ikke selv ønsker at iværksætte læringsaktiviteter, stiller Landbrugsstyrelsen læringsaktiviteter gratis til rådighed. For de mindre børn og op til 6. klassetrin er der udarbejdet en tegneserie. For de ældre børn fra 7.- 10. klassetrin, er der udarbejdet en quiz.

Nr. 3. Eksempler på læringsaktiviteter der ydes støtte til (gælder kun frugt- og grønt)

Der kan søges om tilskud til alle de aktiviteter, der er nævnt under nr. 1. Herunder ses eksempler på udgifter der er støtteberettigede.

Beskrivelse
Støtteberettiget
Ikke støtteberettiget
Etablering og vedligeholdelse af nyttehave på skolen
En del af disse omkostninger er
som oftest engangsomkostninger,
og der skal således være en klar sammenhæng til ordningens formål.
Skolen eller institutionen må ikke sælge/få profit af de produkter, der dyrkes via haven.
Alle omkostninger skal være
proportionale med størrelsen af
haven og anvendelse af haven,
og skal udelukkende være relateret til ordningen.
Frugt og grønt frø/planter,
frugttræer og frugtbuske og
frugtplanter.
Leje og køb af haveredskaber
og ikke-motoriserede haveredskaber
(spade, skovl,
rive, hakkejern, etc.).
Vandkande, potter, brochurer
og andre læringsmaterialer
om haver, jord/spagnum,
gødning, nyttedyr, komposteringsudstyr,
opbinding, drivhus i klasse, hobbydrivhus udenfor, fragt/transport af materialer til skolen og ekstern rådgivningsekspert til rådgivning af lærere og
elever for korrekt behandling
af haven.
Vedligeholdelse af grønne områder omkring skolen, motoriseret udstyr, arbejdstøj, omkostninger
til lærere og forældre
og omkostninger ved at
have kendte personer ude at se
på haven.
Omkostninger, som ikke kan
relateres til haven og formålet
med ordningen.
Etablering og vedligeholdelse af gårdhave på skolen
En del af disse omkostninger er
som oftest engangsomkostninger,
og der skal således være en klar sammenhæng til ordningens formål.
Skolen må ikke sælge/få profit af de produkter, der dyrkes via haven.
Alle omkostninger skal være
proportionale med størrelsen af
haven, og anvendelse af haven
og skal udelukkende være relateret til ordningen.
Frugt og grønt, frø/planter,
frugttræer, frugtbuske og
frugtplanter. Leje eller køb af
haveredskaber og ikke motoriserede haveredskaber,
f.eks. spade, skovl, rive, hakkejern, vandkande, potter,
brochurer og andre læringsmaterialer om haver, jord, spagnum, gødning, nyttedyr, komposteringsudstyr, opbinding, drivhus i klasse, hobbydrivhus udenfor, fragt/
transport af materialer til
skolen og ekstern rådgivningsekspert til rådgivning af lærere og elever for korrekt behandling af haven.
Vedligeholdelse af grønne områder omkring skolen, motoriserede udstyr, arbejdstøj, omkostninger til lærere og forældre og omkostninger ved at have kendte personer ude og
se haven.
Omkostninger som ikke kan
relateres til haven og formålet
med ordningen.
Indkøb af frugttræer og frugtbuske samt plantning af disse mv. på skolen
Indkøb eller leje af haveredskaber
og ikke-motoriserede udstyr,
f.eks. spade, skovl, rive, hakke,
vandkande, havemateriale, muld, træ, plast, planker, brædder, jord, tørv, gødning, materiale til bekæmpelse
af skadedyr og ukrudt,
udstyr til kompost, drivhuse til
klasselokale eller hobbydrivhus
til udendørs brug, foldere og anden undervisningsmateriale om havearbejde i forbindelse med undervisning.
Ekspertrådgivning/kvalificerede
personale til at vejlede og uddanne elever og lærere til vedligeholdelse af nyttehave eller gårdhave. Hvis der er tale om en ekstern person, skal der være en klar kontrakt for alle ydelser og specificering
af omkostninger.
Landbrugs- og/eller gartneribesøg for hele skolen, herunder omkostninger forbundet med transport af lærere og elever til stedet for aktiviteten. Der skal vælges den billigst mulige transportform.
Transport evt. indgangsbilletter
(indgangsbilletter for
andre personer, må ikke overstige 10 pct. af prisen til
elever og lærere) en evt. guide,
udgifter til frugt og grønt
i relation til besøget, hvis ikke
omkostningerne allerede
er inkluderet i prisen.
Løn til lærere, værtsgave, løn
til værten, løn til chaufføren,
forsikring, frokost på stedet, snacks, køb af bøger, andet
end de bøger, som købes i forbindelse med læringsmaterialer, omkostninger til producenten/
3. person i forbindelse
med guidetur.
Temadage om frugt, grønt og
sunde madvaner, herunder
smagsklasse, workshops om
madlavning. I forbindelse hermed, kan der ydes tilskud til
kost- og ernæringsfaglige, udstyr der er nødvendigt for at udføre aktiviteten, frugt og grøntsager samt andre hjælpeingredienser. Aktiviteten skal være omfattet af en detaljeret kontrakt og specifikation af omkostningerne.
Leje udstyr fx køkkenudstyr,
hvis ikke skolen har et køkken,
omkostninger til en rådgiver.
Udgifter til lærere.
Anvendelse af undervisningsmateriale
om frugt, grønt og ernæringslære
Udgifter i forhold til at promovere
sunde spisevaner
(frugt og grønt) udført af
eksterne eksperter, undervisningsmateriale
i relation til
skolefrugt og sunde spisevaner,
foldere/brochurer, opskriftsbøger,
undervisnings-
DVD og -film, -bøger, -plakater,
udgifter til layout,
print og levering.
Leje af udstyr relateret til
skolefrugt.
Undervisningsmaterialer som
almindeligvis anvendes i undervisningen eller som pensum stiller krav om, papir, tusser, løn, juicepresser, frugttørrer og organisering af informationsmøder for børn, forældre og lærere.
Pædagogisk/indbydende indpakning af frugt og grønt.
Indpakningen skal have et positivt budskab, som fortæller om frugt og grønts sunde egenskaber.
Det vil være muligt at opnå
tilskud til udvikling af emballage med print.
Printet kan udformes som en
lille tegneserie, hvor frugt og
grønt indgår.
Printet skal være påført EU´s
logo.
 


Bilag 2

Tilskudssatser for uforarbejdede frugt og grønt, jf. bekendtgørelsens § 15

Konventionelt frugt og
grønt
Gruppe 1
Prissats pr. elev pr. dag 0,52 kr.
Gulerødder
Gruppe 2
Prissats pr. elev pr. dag 1,05 kr.
Appelsiner
Vandmelon
Pærer
Æbler
Ananas
Bananer
Honningmelon
Klementiner
Gruppe 3
Prissats pr. elev pr. dag 1,69 kr.
Kiwi
Tomater
Galiamelon
Agurker
Cantalopmelon
Nektariner
Fersken
Blommer
Gruppe 4
Prissats pr. elev pr. dag 2,75 kr.
Peberfrugt
Radiser

Bemærk: En tilskudssats er pr. 100 gram pr. barn pr. dag. Der skal derfor som minimum uddele 100 gram frugt/grønt pr. barn.

Økologisk frugt
og grønt
Gruppe 1
Prissats pr. elev. Pr. dag. 0,82 kr.
Gulerødder
Gruppe 2
Prissats pr. elever pr. dag: 1,34 kr.
Ananas
Vandmelon
Appelsiner
Bananer
Gruppe 3
Prissats pr. elev pr. dag: 1,93 kr.
Galiamelon
Pærer
Cantalopmelon
Æbler
Klementiner
Gruppe 4
Prissats pr. elev pr. dag: 2,69 kr.
Fersken
Agurk
Blommer
Kiwi
Tomater
Nektariner
Gruppe 5
Prissats pr. elev pr. dag: 3,20 kr.
Peberfrugt

Bemærk: En tilskudssats er pr. 100 gram pr. barn pr. dag. Der skal derfor som minimum uddele 100 gram frugt/grønt pr. barn.


Bilag 3

Tilskudssatser for mælk, jf. bekendtgørelsens § 28

Produktgruppe
Mængde kg/l
Tilskudssats pr. mængde
Produktbeskrivelse
Konventionelt konsummælk og kærnemælk
Uddelt i karton af 0,25 liter
0,74 kr.
Nøglehulsmærket mælk, samt letmælk, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 2, nr. 2
Konventionelt mælk og kærnemælk
Uddelt i portion af 0,25 liter fra en stor beholder
0,48 kr.
Nøglehulsmærket mælk, samt letmælk, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 2, nr. 2
Økologisk mælk og kærnemælk
Uddelt i karton af 0,25 liter
0,83 kr.
Nøglehulsmærket mælk, samt letmælk, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 2, nr. 2
Økologisk mælk og kærnemælk
Uddelt i portion af 0,25 liter fra en stor beholder
0,68 kr.
Nøglehulsmærket mælk, samt letmælk, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 2, nr. 2

Bemærk: Landbrugsstyrelsen giver tilskud til 0,25 liter mælk pr. barn pr. dag.