Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32009R0606
 
32013R1308
 
32018R0273
 
32018R0274
 
32019R0033
 
32019R0034
 
32019R0934
 
32019R0935
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområdet
Kapitel 2 Mærkning og præsentation
Kapitel 3 Behandlinger
Kapitel 4 Svind
Kapitel 5 Ind- og udgangsbøger (Register)
Kapitel 6 Straffebestemmelser
Kapitel 7 Ikrafttræden mv.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vin1)

I medfør af § 17, stk. 1, § 49, stk. 1, og § 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 999 af 2. juli 2018, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 1614 af 18. december 2018 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelsesområdet

§ 1. Reglerne i denne bekendtgørelse supplerer regler om tilvirkning, mærkning og præsentation af vin samt regler vedr. ind- og udgangsbøger i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1308/2013/EU af 17. december 2013, Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/273 af 11. december 2017, Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/274 af 11. december 2017 om, Kommissionen delegerede forordning (EU) 2019/33 af 17. oktober 2018 og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/934 af 12. marts 2019.

Kapitel 2

Mærkning og præsentation

§ 2. De i bilag VII, del II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter anførte kategorier af vinavlsprodukter er forbeholdt de deri anførte produkter og skal i alle handelsled benyttes som betegnelse for produkterne.

Stk. 2. Ud over de i stk. 1 nævnte kategorier, kan betegnelsen “vin” anvendes, hvis

1) den er ledsaget af navnet på en frugt i form af et sammensat navn til at markedsføre produkter, der er fremstillet ved gæring af andre frugter end druer, eller

2) den er en del af et sammensat navn.

Stk. 3. Enhver forveksling med produkter, der svarer til vinkategorierne i stk. 1, skal undgås.

§ 3. Ved angivelse af producentens navn og adresse, kan udtrykket »forarbejdningsvirksomhed« eller »vinproducent« anvendes i stedet for udtrykket »producent« og udtrykket »forarbejdet af« kan anvendes i stedet for udtrykket »produceret af«.

Stk. 2. Ved angivelse af aftapningsvirksomheden, producenten, forhandleren, eller importøren, kan, hvis flere virksomheder skal anføres i mærkningen, navn og adresse på én af disse virksomheder udskiftes med den pågældende virksomheds CVR-nummer med angivelse af ”DK” foran CVR-nr.

Kapitel 3

Behandlinger

§ 4. De behandlinger, der er omhandlet i del I, afsnit D, nr. 1, i bilag VIII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter, kan foretages i flere arbejdsgange, hvis en sådan fremgangsmåde giver et bedre slutprodukt.

Stk. 2. Når behandlingerne omhandlet i stk. 1, foretages i flere arbejdsgange, skal grænseværdierne, der er fastsat i bilag VIII til forordning (EU) 1308/2013, overholdes for den samlede behandling.

Kapitel 4

Svind

§ 5. Svind, der skyldes fordampning under oplagringen, forskellige behandlinger af produktet, eller at produktet skifter kategori må højst udgøre:

1) 1 % for svind, der skyldes fordampning under oplagring i træfade og 0,1 % for svind, der skyldes fordampning under oplagring i anden form for beholder, pr. måneds lagring.

2) 10 % for svind, der skyldes behandling og aftapning.

3) 10 % for svind, der skyldes at et produkt skifter kategori.

Stk. 2. Hvis det faktiske svind, overstiger de i stk. 1 nævnte maksimumsprocentsatser, skal dette meddeles til Fødevarestyrelsen inden for 30 dage fra konstateringen.

Biprodukter fra vinproduktion

§ 6. Biprodukter skal, efter separering fra vinen, have et minimumsalkoholindhold på mindst 0,4 % i forhold til den fremstillede vin.

§ 7. Vinproducenter, der i det pågældende produktionsår producerer mindre end 50 hl vin eller druemost i egne lokaler er fritaget for at trække deres biprodukter tilbage.

Kapitel 5

Ind- og udgangsbøger (Register)

§ 8. Virksomheder, der er registreret efter § 7, stk. 2 i bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v., og som skal føre ind- og udgangsbøger, jf. artikel 147, stk. 2, i forordning (EU) 1308/2013 og kapitel V i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/273 af 11. december 2017 skal endvidere anføre mængden af eget forbrug af vinprodukter samt svind i mængden af vinprodukter som følge af uheld.

Stk. 2. De i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/273 af 11. december 2017, kapitel V omhandlede oplysninger samt de i stk. 1 omhandlede oplysninger, skal indføres i registret senest 30 dage efter, at leverancerne er henholdsvis indgået, afgået eller behandlingerne er udført.

Kapitel 6

Straffebestemmelser

§ 9. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde, den der overtræder § 2, §§ 4- 6 eller § 8.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller for andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kap. 5.

Kapitel 7

Ikrafttræden mv.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 8 af 7. januar 2016 om tilvirkning af vin ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 26. november 2019

P.D.V.
Annelise Fenger

/ Maria Henriksen

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1308/EU af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 671, Kommissionens forordning 2009/606/EF af 10. juli 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår kategorier af vinavlsprodukter, ønologiske fremgangsmåder og restriktioner i forbindelse hermed, EU-Tidende 2018, nr. L 193, side 1, som senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning 2018/1146/EU af 7. juni 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/892 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager og om ændring af forordning (EF) nr. 606/2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår kategorier af vinavlsprodukter, ønologiske fremgangsmåder og restriktioner i forbindelse hermed, EU-Tidende 2018, nr. L 208, side 9, Kommissionens delegerede forordning 2018/273/EU af 11. december 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår tilladelsesordningen for plantning af vinstokke, fortegnelsen over vindyrkningsarealer, ledsagedokumenter og certificering, ind- og udgangsbøger, obligatoriske anmeldelser, meddelelser og offentliggørelse af meddelte oplysninger, om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår de relevante kontroller og sanktioner, om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 555/2008, (EF) nr. 606/2009 og (EF) nr. 607/2009 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 436/2009 og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/560, EU-Tidende 2018, nr. 58, side 1, som senest ændret ved Kommissionens delegerede forordning 2019/840/EU af 12. marts 2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2018/273 for så vidt angår indførsel af vin med oprindelse i Canada og om fritagelse af detailhandlere for forpligtelsen til at føre ind- og udgangsbøger, EU-Tidende 2019, nr. L 138, side 74, Kommissionens gennemførelsesforordning 2018/274/EU af 11. december 2017 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår tilladelsesordningen for plantning af vinstokke, fortegnelsen over vindyrkningsarealer, certificering, ind- og udgangsbøger, obligatoriske anmeldelser og meddelelser, om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og til Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår de relevante kontroller og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/561, EU-Tidende 2018, nr. L 58, side 60 og Kommissionens delegerede forordning 2019/934/EU af 12. marts 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår vindyrkningsområder, hvor alkoholindholdet kan forhøjes, de tilladte ønologiske fremgangsmåder og restriktioner for produktion og konservering af vinavlsprodukter, minimumsalkoholindholdet for biprodukter og deres bortskaffelse samt offentliggørelsen af OIV-dossierer, EU-Tidende 2019, nr. L 149, side 1. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.