Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Dataindberetning efter § 5
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indsendelse af oplysninger om indvinding (produktion) af kulbrinter fra Danmarks undergrund

I medfør af § 26, stk. 5, § 34 a og § 34 b, stk. 1, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. lovbekendtgørelse nr. 1190 af 21. september 2018, som ændret ved lov nr. 500 af 1. maj 2019, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1068 af 25. oktober 2019 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser:

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter regler om rettighedshaveres indsendelse af oplysninger om indvinding af kulbrinter fra Danmarks undergrund. Oplysningerne indsendes til brug for Energistyrelsens udøvelse af tilsyn og overvågning af rettighedshavernes virksomhed.

Stk. 2. Krav om indsendelse af oplysninger gælder fra det tidspunkt, hvor den første udbygning af et felt er godkendt efter undergrundslovens § 10. Indsendelse af oplysninger i henhold til bekendtgørelsen skal ske pr. mail til ensproduction@ens.dk.

Stk. 3. For felter, hvis afgrænsning strækker sig over et område omfattet af flere tilladelser til efterforskning og indvinding af kulbrinter meddelt efter undergrundsloven, skal rettighedshaverne ved indbyrdes aftale sikre, at indberetninger m.v. efter denne bekendtgørelse fremsendes.

Stk. 4. Energistyrelsen kan efter ansøgning godkende fravigelse af bekendtgørelsen i perioden mellem godkendelse af en udbygning af et felt efter undergrundslovens § 10 og indtil indvinding iværksættes.

Stk. 5. Krav om indberetninger af oplysninger om produktion af propan og butan efter denne bekendtgørelse finder kun anvendelse, såfremt rettighedshaveren bruger separationsfaciliteter i tilknytning til transporten i olierørledningen, jf. lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat (rørledningsloven).

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Aktiv brønd: En brønd, som ikke er endeligt lukket og afsluttet.

2) Allokerede kulbrinter: Producerede kulbrinter opdelt på forskellige fraktioner, fx olie, propan, butan, salgsgas etc.

3) Butan (C4H10): Butan, som er solgt eller forventes solgt, målt i kg. Hvis butan bliver solgt som en del af stabiliseret olie, skal butanen indgå i mængden af stabiliseret olie.

4) Felt: Et afgrænset sammenhængende område, omfattet af en eller flere tilladelser til efterforskning og indvinding af kulbrinter, der er forlænget med henblik på indvinding i henhold til undergrundslovens § 13, stk. 2, samt et område omfattet af en feltafgrænsning foretaget i henhold til Eneretsbevilling til efterforskning og indvinding af kulbrinter m.v. i Danmarks undergrund af 8. juli 1962 med senere ændringer.

5) Flaring: Gas, som afbrændes uden nyttiggørelse af gassens energiindhold, målt i normalkubikmeter (Nm3).

6) Forekomst: En sammenhængende ansamling af kulbrinter i undergrunden.

7) Gas til brændstof (gasfuel): Gas, der anvendes som brændstof ved produktion af energi til brug for behandling, herunder behandling på separationsfaciliteter i Fredericia, og til transport af olie og gas, målt i Nm3.

8) Gasproduktion: Gas, der produceres fra en brønd eller et felt med undtagelse af løftegas, målt i Nm3.

9) Oil field units: Enheder for mængde og volumen, der traditionelt er anvendt i olieindustrien i stedet for SI-enheder.

10) Olieproduktion: Produktion af flydende kulbrinter fra en brønd eller et felt, målt i standardkubikmeter (Sm3).

11) Allokeret olie: Olie og kondensat som er solgt eller forventes solgt til tredjemand som stabiliseret olie, målt i Sm3. I olien indgår ikke vandindhold ved salg (BS&W).

12) Procescenter: Samarbejdende behandlingsanlæg på én eller flere platforme, som behandler produktion fra et eller flere felter.

13) SPE-PRMS 2007: SPE/WPC/AAPG/SPEE Petroleum Resources Management System 2007. Kundgøres ikke i Lovtidene, men kundgøres ved, at den ligger til gennemsyn hos Energistyrelsen.

14) Projekt: Et projekt defineres i overensstemmelse med SPE-PRMS 2007.

15) Propan (C3H8): Propan, som er solgt eller forventes solgt som propan, målt i kg. Hvis propan bliver solgt som en del af stabiliseret olie, skal propanen indgå i mængden af stabiliseret olie.

16) Salgsgas: Gas, som er solgt eller forventes solgt til tredjemand, målt i Nm3.

17) SI-enheder: Enheder baseret på SI-basis-enhederne meter (m), kilogram (kg), sekund (s), ampere (A), kelvin (K), candela (cd) og mol (mol).

18) Tilladelse: En tilladelse, meddelt efter undergrundslovens § 5 til efterforskning og indvinding af kulbrinter.

Daglig indberetning

§ 3. Rettighedshaveren skal hver dag, senest kl. 13.00, indsende oplysninger om produktion af kulbrinter og forbrug af løftegas og injicerede mængder vand i forbindelse med produktion for hvert felt og procescenter for det foregående kalenderdøgn eller anden fast 24 timers periode, som er afsluttet inden for det foregående kalenderdøgn til Energistyrelsen. Indberetning for fredage, lørdage og helligdage kan sendes til Energistyrelsen den første efterfølgende hverdag. Indberetning skal foretages i SI-enheder eller i oil field units med angivelse af omregningsfaktorer til SI-enheder. Indberetningen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

1) Produktionen af olie, propan, butan og gas. Fordelingen på kulbrinteprodukter skal foretages efter, hvorledes kulbrinterne forventes at blive solgt eller anvendt. Produktionen af gas fordeles på henholdsvis salgsgas, gas til reinjektion og gas forbrugt til henholdsvis brændstof og flaring.

2) Injicerede mængder vand.

3) Kortfattet redegørelse for væsentlige afvigelser fra normal produktion samt kort beskrivelse af årsag og periode for eventuel hel eller delvis nedlukning af feltet eller nedlukning af udstyr, der har betydning for produktionen.

4) Oversigt over aktive brønde, der er midlertidig lukket, med kort angivelse af årsagen til lukningen og oplysning om lukningsperiodens længde (nedetid) i døgnet.

5) Eventuelle andre relevante oplysninger om produktionens forløb.

Månedlige rapporteringer om produktion

§ 4. Rettighedshaveren skal senest den sidste hverdag i hver kalendermåned indsende en rapport vedrørende status for produktionen af kulbrinter og forbruget af løftegas og injicerede mængder vand i forbindelse med produktionen i den foregående måned for hvert felt og procescenter til Energistyrelsen. Rapporten skal indeholde en beskrivelse af produktionens forløb i forhold til den seneste prognose, jf. § 8, samt en forklaring på eventuelle afvigelser. Rapporten skal desuden indeholde en status for igangværende projekter, som Energistyrelsen har givet godkendelse eller tilladelse til i henhold til undergrundslovens §§ 10 og 17.

§ 5. Rettighedshavere skal senest 15 dage efter en kalendermåneds afslutning indsende de produktionsdata for den pågældende kalendermåned, som er specificeret i bilag 1 til Energistyrelsen. Såfremt rettighedshaveren bruger omregningsfaktorer til SI-enheder, skal dette angives. Hvis der senere sker korrektion af fremsendte data, skal de korrigerede data fremsendes til Energistyrelsen straks. Rettighedshaveren skal senest den 15. marts i det efterfølgende år indsende endelige produktionsdata for de enkelte måneder i et kalenderår i forbindelse den årlige rapportering til Energistyrelsen, jf. § 10. Såfremt der bliver konstateret måle- eller allokeringsfejl eller fejl i øvrigt efter denne frist, skal dette oplyses til Energistyrelsen straks. Energistyrelsen afgør hvordan måleresultaterne i stedet for skal opgøres.

Stk. 2. Data for udenlandsk produktion, der behandles eller transporteres i danske anlæg, skal angives separat. Disse data skal som udgangspunkt specificeres som angivet i bilag 1. Rapporteringen skal også omfatte forbrug af gas til brændstof og flaring ved behandling og transport af den udenlandske produktion i danske anlæg. Udformningen af rapporteringen skal inden indberetning godkendes af Energistyrelsen.

Stk. 3. Data for dansk produktion, der behandles eller transporteres i udenlandsk infrastruktur, skal indberettes til Energistyrelsen. Disse data skal specificeres som angivet i bilag 1. Rapporteringen skal også omfatte forbrug af gas til brændstof og flaring ved behandling og transport af dansk produktion i udenlandske anlæg. Udformningen af rapporteringen skal inden indberetning godkendes af Energistyrelsen.

Årlige indberetninger af reserve- og ressourceopgørelse samt prognoser

§ 6. Rettighedshaveren skal senest den 31. januar hvert år indsende en rapport, som indeholder en ajourført reserve- og ressourceopgørelse samt en ajourført produktions- og injektionsprognose med tilhørende prognose for kapital-, drifts- og afviklingsomkostninger til Energistyrelsen. Kapital-, drifts- og afviklingsomkostninger skal angives i afleveringsårets priser. Data i rapporten skal angives i SI-enheder. Data i rapporten for produktions- og injektionsprognosen kan angives i oil field units. Data skal angives i et elektronisk redigerbart format (f.eks. regneark).

§ 7. Reserve- og ressourceopgørelsen skal være ajourført ved udgangen af foregående år. Opgørelsen skal være i overensstemmelse med ressourceklassifikationen i SPE-PRMS 2007. For hvert felt, projekt og forekomst skal følgende oplyses:

1) De oprindeligt tilstedeværende mængder af olie (stock tank oil initially in place: STOIIP) og gas (gas initially in place: GIIP).

2) Den hidtidige produktion fordelt på salgbar olie, gas, propan og butan samt gasfuel og flaringforbrug.

3) Reserver fordelt på salgbar olie, gas, propan og butan. Reserveopgørelsen skal omfatte 2P (Proved + Probable).

4) Betingede olie- og gasressourcer, der er klassificeret som 2C (Proved + Probable Contingent Resources), fordelt på salgbar olie, gas, propan og butan. For hvert projekt skal anføres en beskrivelse af modenhed. Modenhedsbeskrivelsen skal angive klassifikationen i SPE-PRMS 2007, afsnit 2.1.3.1., Project Maturity Sub-classes (Development Pending, Development On Hold, Development Unclarified og Development Not Viable).

Stk. 2. Året for rettighedshaverens forventede produktionsophør skal oplyses for hvert felt.

§ 8. Produktions- og injektionsprognoser skal omfatte de i § 7, nr. 1 og 2, angivne mængder, som produceres og injiceres frem til det år, hvor rettighedshaveren forventer at indstille produktionen. I de efterfølgende år indtil tidspunktet for udløb af tilladelsen angives de årligt teknisk producerbare mængder med tilhørende injicerede mængder.

Stk. 2. Prognoserne skal være opdelt i teknisk producerbare reserver og betingede ressourcer.

Stk. 3. For hvert felt, projekt og forekomst skal prognoserne omfatte følgende oplysninger:

1) Olie-, gas- og vandproduktion.

2) Lølftegasforbrug, vand- og gasinjektion.

3) Allokeret olie, propan, butan og salgsgas.

Stk. 4. For hvert procescenter skal prognoserne omfatte oplysninger om forbrug af gas fordelt på gasfuel og flaring.

Stk. 5. Prognoserne skal for de to første år angives for hver kalendermåned. For tredje år og fremefter angives prognoserne som minimum på årsbasis. Produktionen angives som et dagligt gennemsnit for den pågældende periode, dvs. henholdsvis månedlig og årlig.

Stk. 6. For produceret gas, der transporteres i opstrømsgasrørledninger med flere brugere, skal produktionens størrelse og periodeopdelingen være i overensstemmelse med kravene i de indgåede aftaler om benyttelse af rørledningerne mellem producent og transportør.

Stk. 7. For produceret olie, der transporteres i olierørledninger med flere brugere, skal produktionens størrelse og periodeopdelingen være i overensstemmelse med kravene i de transportaftaler, der er indgået , jf. lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat (rørledningsloven).

Stk. 8. Produktions- og injektionsprognoserne skal ledsages af prognoser for de årlige kapital- og driftsomkostninger frem til rettighedshaverens forventede tidspunkt for produktionsophør. Kapital- og driftsomkostninger skal være opgjort for hvert felt, projekt og forekomst. Såfremt rettighedshaveren har estimater for de årlige kapital- og driftsomkostninger efter det forventede tidspunkt for produktionsophør skal disse oplyses. Endvidere skal angives de forventede udgifter til afvikling af anlæg og installationer fordelt på felter og projekter.

Stk. 9. Omkostningsprognoserne i de første fire år skal være i overensstemmelse med henholdsvis rettighedshaverens vedtagne budget for tilladelsen i det aktuelle år og operatørens budgetoverslag for de næste tre år. De forventede udgifter til afvikling skal være i overensstemmelse med opgørelsen af de forventede udgifter efter undergrundslovens § 32 a, stk. 2.

§ 9. Rettighedshaveren skal redegøre for de overvejelser der ligger til grund for reserve- og ressourceopgørelsen samt prognoserne for et felt. Projekter indeholdt i opgørelsen og prognoserne skal beskrives sammen med estimerede tidspunkter for produktionsstart. Væsentlige afvigelser i forhold til den seneste fremsendte reserve- og ressourceopgørelse samt prognose skal angives og begrundes. Har ændringerne fundet sted på baggrund af analyser og reservoirstudier, som tidligere er indsendt til Energistyrelsen, kan der henvises til disse.

Årlig rapport og arbejdsplan

§ 10. Rettighedshaveren skal senest 15. marts hvert år indsende en rapport for hvert felt til Energistyrelsen. Rapporten skal indeholde en status for feltet og en arbejdsplan for det videre arbejde med at optimere indvindingen. Planen skal ligeledes redegøre for, hvorledes det sikres, at eventuelle nye udbygningsmuligheder identificeres.

Stk. 2. Statusdelen skal redegøre for følgende:

1) Forløbet af produktion og injektion i det foregående kalenderår sammenholdt med feltets hidtidige produktions- og injektionsforløb.

2) Kapaciteter på behandlingsanlæg på feltet. Herunder skal beskrives kapaciteter til behandling af olie og gas, hvis gaskompression foregår i trin oplyses kapacitet for hvert trin, om eksporteret olie og gas fra feltets anlæg er færdigbehandlet til salg, kapaciteter til gasinjektion, løftegas, vandbehandling og vandinjektion. Hvis kapaciteter ændres som følge af godkendte udbygningsplaner, oplyses de fremtidige kapaciteter.

3) Aktuelle problemstillinger i forbindelse med indvinding og behandling. I det omfang det ikke er rapporteret på grundlag af sidste år arbejdsplan eller omtalt i indeværende års arbejdsplan, jf. stk. 3, redegøres for nye datatolkninger og arbejde udført i det forgangne kalenderår samt planlagte operationelle aktiviteter i det indeværende kalenderår. Der redegøres for tolkninger af indsamlede data og nye modelleringer af de enkelte reservoirer. Afsluttede rapporter i tilknytning til studier og analyser skal vedlægges rapporten, hvis de ikke tidligere er indsendt.

Stk. 3. Arbejdsplanen skal omfatte 5 år fra og med det år, hvor planen indsendes. Arbejdsplanen skal årligt opdateres. Planen skal omfatte aktiviteter, som er under udførelse eller påbegyndes i arbejdsplanens tidsperiode. Der skal redegøres for væsentlige ændringer i forhold til sidst indsendte arbejdsplan.

Stk. 4. Arbejdsplanen skal som minimum redegøre for følgende forhold:

1) Dataindsamlingsaktiviteter, herunder måleprogrammer, og formålet med disse.

2) Studier, projekter og operationelle aktiviteter til vurdering og forbedring af effektiviteten af indvindingen med den indvindingsstrategi og de udbygninger, som er godkendt eller ansøgt godkendt efter undergrundslovens §§ 10 og 17. Projekter og operationelle aktiviteter kan omfatte nye brønde, brøndoverhalinger og øvrige brøndarbejder, optimering af vandinjektion samt ændringer i behandlingsanlæg m.v. For projekter der er ansøgt om, eller der er godkendt, kan der henvises til godkendelse eller ansøgning.

3) Studier og projekter, der vil afklare, om der er baggrund for videreudbygning af feltet. I rapporteringen skal såvel tekniske aspekter som økonomiske konsekvenser af yderligere indvinding indgå.

4) Hvis et felt ikke har produceret i et år, eller når et felts akkumulerede produktion har nået 90 % af den forventede endelige indvinding, eller senest 5 år før forventet nedlukningstidspunkt, skal arbejdsplanen indeholde en gennemgang af de studier, herunder måleprogrammer, projekter og operationelle aktiviteter, der planlægges gennemført for at opretholde produktionen så længe som muligt på et for samfundet og rettighedshaveren økonomisk forsvarligt grundlag. Der skal endvidere redegøres for hvilket grundlag, der skal foreligge, før der tages beslutning om lukning af feltet, samt hvilke studier, herunder måleprogrammer, projekter og operationelle aktiviteter, der planlægges for at tilvejebringe grundlaget.

Stk. 5. Arbejdsplanen skal indeholde en skematisk tidsplan, f.eks. i form af et Gantt-diagram, for studier, herunder måleprogrammer og projekter for feltet. Rapporteringstidspunkter og beslutningsmilepæle (decision gates) skal angives.

Supplerende indberetning for felter, hvis olieproduktion transporteres i rørledningen fra Gorm E til Fredericia

§ 11. Rettighedshavere til felter, hvis produktion transporteres eller planlægges transporteret i rørledningen fra Gorm E til Fredericia skal indsende kopi af de oplysninger rettighedshaveren fremsender til rørledningens ejer i henhold til modeltransportaftalen til Energistyrelsen. Oplysningerne skal indsendes til Energistyrelsen samtidig med, at de afleveres til ejeren af rørledningen i henhold lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat (rørledningsloven).

Stk. 2. Rettighedshaveren skal sammen med oplysningerne til Energistyrelsen redegøre for sammenhængen mellem oplysningerne og den seneste produktionsprognose leveret til Energistyrelsen i henhold til § 8 samt Energistyrelsens seneste fastsættelse af produktion i henhold til undergrundslovens § 15. Rettighedshaveren skal endvidere redegøre for grundlaget for oplysningerne om sammensætningen af produktionen og den forventede udvikling i denne.

Ikrafttræden

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Energistyrelsen, den 26. november 2019

Martin Hansen

/ Carl-Christian Munk-Nielsen


Bilag 1

Dataindberetning efter § 5

Den månedlige indberetning af oplysninger efter § 5 skal omfatte nedenstående data, såfremt de bliver målt.

Data skal angives i SI-enheder som angivet nedenfor.

Data indsendes til Energistyrelsen i elektronisk form i et format, som Energistyrelsen angiver.

Hvis en brønd eller platform ikke producerer i en måned, skal brønden og platformen stadig indgå i dataindberetningsfilen med angivelse heraf. Hvis en brønd eller platform er permanent lukket, skal brønden og platformen ikke mere indgå i denne dataindberetningsfil.

Hvis data, såsom brøndhoved temperatur, ikke måles, angives dette.

Produktionsbrønde

Data pr. døgn
Brøndnavn
Dato
Gas, produktion (Nm3)
Gas, Masse (kg)
Gas, løftegas (Nm3)
Olie, produktion (Sm3)
Vand, produktion (Sm3)
Brøndhoved, tryk (kPa)
Brøndhoved, temperatur (°C)
Bundhul, tryk (kPa)
Bundhul, temperatur (°C)
Up-time (timer)
 

Injektionsbrønde

Data pr. døgn
Brøndnavn
Dato
Vand, injektion (Sm3)
Gas, injektion (Nm3)
Brøndhoved, tryk (kPa)
Bundhul, tryk (kPa)
Up-time (timer)
 

Platformsdata

Data pr. døgn
Navn på platform1
Dato
Gas, eksport til land2 (Nm3)
Gas, import fra eksportrørledning (Nm3)
Gas, brændstof (Nm3)
Gas, afbrænding af gas uden nyttiggørelse (Nm3)
Gas, injektion (Nm3)
Gas, løftegas (Nm3)
Olie, beholdning3 (Sm3)
Vand, produktion (Sm3)
Vand, injektion total (Sm3)
Vand, injiceret produktionsvand (Sm3)

1 Opgøres for procesplatforme med et gasbrændstofforbrug og/eller flaring.

Gasbrændstofforbrug og flaring allokeret til udenlandsk produktion skal

opgøres under eget feltnavn.

2 Platform hvorfra der er eksport af salgsgas til land. Salgsgas allokeret

til udenlandsk produktion skal opgøres under eget feltnavn.

3 Beholdning i evt. lagertank ultimo døgnet.

Allokerede kulbrinteprodukter per felt og/eller tilladelse

Data pr. kalendermåned
Navn på tilladelse
Navn på felt
Dato (måned)
Olie (volumen), allokeret (Sm3)
Propan (volumen), allokeret (Sm3)
Propan (masse), allokeret (kg)
Butan (volumen), allokeret (Sm3)
Butan (masse), allokeret (kg)
Salgsgas, allokeret (Nm3)
Gas (volumen), brændstof allokeret (Nm3)
Gas (volumen), flaring allokeret (Nm3)
Vand (volumen), allokeret (Sm3)
 

Brøndtest

For de brønde, som er testet i perioden, skal følgende rapporteres:
Brøndnavn
Testnummer
Sekvensnummer
Dato (start tidspunkt)
Varighed (minutter)
Blænde/Choke (mm)
Brøndhoved, tryk (kPa)
Bundhul, tryk (kPa)
Separator, temperatur (°C)
Separator, tryk (kPa)
Gas rate, produktion (Nm3/dag)
Gas rate, løftegas (Nm3/dag)
Olie rate (Sm3/dag)
Vandindhold (vol%)
Olie, densitet (kg/Sm3)
Testårsag
 
 

Cargo

For platforme, hvorfra olie lastes på skib, skal følgende rapporteres for hver last:

Data for perioden
Navn på platform
Lastnummer
Dato (tidspunkt for lastning)
Tankernavn
Olie1 (Sm3)
Densitet (kg/Sm3)
Destination
Ejerskab til last2
 

1Olie udskibet, nettomængden (ekskl. BS&W).

2Oplysning om selskaber og deres andele.