Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om gebyrbetaling til Spillemyndigheden

I medfør af § 42, stk. 10, i lov om spil, jf. lovbekendtgørelse nr. 1494 af 6. december 2016, som ændret ved lov nr. 1725 af 27. december 2018, fastsættes:

§ 1. Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S betaler årligt et gebyr for et kalenderår til dækning af Spillemyndighedens omkostninger forbundet med tilsyn med selskabernes spiludbud af henholdsvis lotteri og klasselotteri, for overvågning af spillemarkedet, tilsyn, som er pålagt Spillemyndigheden i medfør af hvidvaskloven, samt beskyttelse af spillere mod at udvikle spilafhængighed, herunder oplysning, forebyggelse, selvudelukkelse m.v.

Stk. 2. Gebyret indbetales a conto til staten den 1. hverdag i april.

Stk. 3. Acontobeløbets størrelse fastsættes for en 1-årig periode efter aftale mellem Spillemyndigheden og henholdsvis Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S. Ved fastsættelsen af acontobeløbet skal der reguleres for mer- eller mindre udgifter i den foregående periode.

Stk. 4. Udviklingsomkostningerne og andre engangsomkostninger, som det ikke er muligt at skønne over på forhånd, afholdes af Spillemyndigheden og pålægges efterfølgende Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S.

§ 2. Ved overdragelse af tilladelse til lotteri med skatteministerens godkendelse til et af Danske Spil A/S helejet datterselskab gælder § 1 for dette datterselskab.

§ 3. Ved overdragelse af tilladelse til klasselotteri med skatteministerens godkendelse til et af Det Danske Klasselotteri A/S helejet datterselskab gælder § 1 for dette datterselskab.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1304 af 15. december 2011 om tilbagebetalingsprocenter for visse spil ophæves.

Skatteministeriet, den 29. november 2019

Morten Bødskov

/ Jeanette Rose Hansen