Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32015R1535
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Tilladelse
Kapitel 2 Anmeldelse
Kapitel 3 Information til deltagerne og markedsføring
Kapitel 4 Straf
Kapitel 5 Ikrafttræden m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier1)

I medfør af § 10, stk. 2, § 41, stk. 1, og § 60 i lov om spil, jf. lovbekendtgørelse nr. 1494 af 6. december 2016, som ændret ved lov nr. 651 af 8. juni 2017, fastsættes:

Kapitel 1

Tilladelse

§ 1. Tilladelse til almennyttige lotterier kan meddeles til en forening, institution eller komité bestående af mindst 3 personer.

Stk. 2. Der kan ikke meddeles tilladelse til almennyttigt lotteri, hvor gevinsten fremkommer på grundlag af nogle af deltageren valgte individuelle tal eller markeringer, eller lotteriet afholdes ved automater eller elektroniske terminaler.

Stk. 3. Lotterier i et landsdækkende radio- eller tv-program med indsamling til formål og som er til fordel for velgørenhed kan uanset stk. 2 afholdes ved automater eller elektroniske terminaler.

§ 2. Tilladelse må kun meddeles til ét tidsbegrænset lotteri. Tidsrummet for salg af lodsedler, spilleplader m.v. må ikke overstige 2 måneder.

Stk. 2. Der kan dog undtagelsesvis meddeles tilladelse til, at salg af lodsedler, spilleplader m.v., kan finde sted inden for et tidsrum på op til 6 måneder.

Stk. 3. Når særlige grunde taler derfor, kan der meddeles tilladelse til, at salg af lodsedler, spilleplader m.v. fortsætter i indtil 4 måneder efter udløbet af den i stk. 1 nævnte salgsperiode.

Stk. 4. Har arrangøren tidligere afholdt almennyttigt lotteri, kan tilladelse ikke på ny meddeles, før der foreligger et offentliggjort regnskab fra arrangørens seneste afviklede lotteri.

Stk. 5. Der kan dog undtagelsesvis meddeles tilladelse til afholdelse af almennyttigt lotteri i yderligere to tidsbegrænsede perioder, såfremt arrangøren opfylder vilkårene i § 7.

Stk. 6. Uanset stk. 1-3 kan der meddeles tilladelse til afholdelse af flere lotterier, når lotterierne er tilknyttet ét arrangement af højst 7 dages varighed, og når lotterierne afholdes i forbindelse med et landsdækkende radio- eller tv-program med indsamling til formål, og hvor indsamlingen er til fordel for velgørenhed. Salg må kun ske i samme periode som arrangementet.

Stk. 7. Uanset stk. 1 kan en forening, institution eller komité to gange årligt meddeles tilladelse til afholdelse af flere almennyttige lotterier, når lotterierne er tilknyttet ét arrangement af højst 2 dages varighed. Den samlede salgssum for lotterierne må tilsammen ikke overstige 250.000 kr. Salg må kun ske i samme periode som arrangementet.

§ 3. Ved afholdelse af almennyttigt lotteri ved salg af lodsedler, hvor lodtrækningens resultat offentliggøres efter salgsperiodens udløb (ikke-forhåndstrukne lodder), kan gevinsterne bestå i pengebeløb, værdipapirer eller lignende.

§ 4. Ved afholdelse af almennyttigt lotteri ved forhåndstrukne lodder eller bankospil må gevinsterne ikke bestå i pengebeløb, værdipapirer eller lignende, jf. dog stk. 2. Gevinster kan dog bestå i gavekort, såfremt de ikke kan omsættes i penge.

Stk. 2. Der kan meddeles tilladelse til afholdelse af almennyttigt lotteri ved forhåndstrukne lodder eller bankospil, hvor gevinsterne består i pengebeløb, værdipapirer eller lignende, såfremt tilladelsen begrænses til kun at gælde i 5 politikredse.

§ 5. Lodtrækningen skal foretages af en notar, medmindre der er tale om bankospil eller almennyttigt lotteri ved forhåndstrukne lodder eller lotterier i et landsdækkende radio- eller tv-program med indsamling til formål og som er til fordel for velgørenhed. Notaren kan anvende en tilfældighedsgenerator ved lodtrækningen.

Stk. 2. Hvis den samlede salgssum ikke overstiger 20.000 kr., kan lodtrækningen i stedet foretages af arrangørerne under møder eller fester og i overværelse af publikum.

§ 6. For at sikre, at deltageren kan gøre sig bekendt dermed, inden indsats betales, skal følgende oplysninger fremgå af lodsedlen:

1) Arrangørens navn og hjemsted.

2) Formålet med det almennyttige lotteri.

3) Prisen for deltagelse.

4) Det samlede antal lodder i lotteriet.

5) Gevinsternes antal, art og værdi i kroner ekskl. afgifter.

6) Det tidsrum, hvori det almennyttige lotteri afholdes.

7) Hvornår lodtrækningen foretages.

8) Hvor og hvornår offentliggørelse af lodtrækningens resultat finder sted. Ved afholdelse af almennyttigt lotteri ved forhåndstrukne lodder kan dette ske ved en offentliggørelse af, hvor mange lodder, der blev solgt, samt en specifikation af, hvor mange gevinstgivende lodder, der blev indløst samt disses fordeling i de enkelte præmiegrupper.

9) Sted og sidste frist for gevinstudleveringen.

10) Hvor og hvornår et revideret lotteriregnskab er offentligt tilgængeligt.

11) Datoen for tilladelsens udstedelse.

12) Hvilke politikredse tilladelsen er gældende for.

Stk. 2. Hvis der på grund af den valgte lotteriform ikke anvendes lodsedler, hvoraf de i stk. 1 nævnte oplysninger kan fremgå, skal arrangøren gøre oplysningerne lettilgængelige for deltageren og myndighederne ved skriftligt opslag, via tekst-tv, på arrangørens hjemmeside eller lignende.

Stk. 3. Ved ansøgning om tilladelse til afholdelse af almennyttigt lotteri skal arrangøren oplyse skriftligt over for Spillemyndigheden, om der tidligere er blevet meddelt tilladelse. I givet fald skal et eksemplar af det offentliggjorte regnskab fra arrangørens seneste afviklede lotteri forelægges Spillemyndigheden eller, hvis betingelserne i § 2, stk. 5, er opfyldt, det offentliggjorte regnskab for det seneste lotteri forud herfor. Desuden skal ansøgningen vedlægges kopi af eventuelle tilladelser, for hvilke der endnu ikke foreligger et offentliggjort regnskab. Herudover skal et udkast til lodseddel, vejledning eller opslag forelægges for Spillemyndigheden, inden der kan meddeles tilladelse til afholdelse af almennyttigt lotteri.

Stk. 4. Ved ansøgning om tilladelse til afholdelse af almennyttigt lotteri ved forhåndstrukne lodder og bankospil skal arrangøren over for Spillemyndigheden godtgøre, at gevinstfordelingen beror på tilfældet, og at afholdelsen af almennyttigt lotteri vil finde sted på betryggende vis. Arrangøren skal navnlig om muligt fremlægge eksempel på lodseddel, oplysning om hvem der har produceret lodsedlerne, oplysning om antallet af producerede lodsedler, oplysning om antallet af gevinstgivende lodsedler, oplysning om gevinsternes fordeling på de enkelte lodder og kontrolnummer for gevinstgivende lodder (kontrolliste).

Stk. 5. Undtaget fra stk. 1, nr. 4, er lotterier i et landsdækkende radio- eller tv-program med indsamling til formål og som er til fordel for velgørenhed.

§ 7. En tilladelse til afholdelse af almennyttigt lotteri skal meddeles på vilkår om:

1) at afholdelsen af lotteriet sker på en sådan måde, at deltageren, inden indsats betales, kan gøre sig bekendt med oplysningerne på den godkendte lodseddel, vejledning eller opslag,

2) at der ved brug af den nævnte vejledning sker udlevering af denne til deltageren, medmindre Spillemyndigheden i særlige tilfælde finder, at forevisning for deltageren er tilstrækkelig,

3) at afholdelsen af lotteriet sker ved benyttelse af den godkendte lodseddel, vejledning eller opslag og i overensstemmelse med de deri anførte oplysninger,

4) at lodtrækningen foretages som anført i § 5,

5) at arrangøren af lotteriet inden 6 måneder efter afslutningen af salget offentliggør et revideret regnskab over lotteriet og en erklæring fra revisor om, hvorledes lotteriets overskud er anvendt, jf. dog stk. 2,

6) at der senest samtidig med offentliggørelsen sendes et eksemplar af det reviderede regnskab og revisorerklæringen samt en kopi af den anvendte lodseddel, vejledning eller opslag (sidstnævnte eventuel i formindsket størrelse) til Spillemyndigheden, og

7) at mindst 35 procent af salgssummen går til velgørenhed eller andre almennyttige formål.

Stk. 2. Er den samlede salgssum i et almennyttigt lotteri over 100.000 kr., skal revisor, jf. stk. 1, nr. 5, være statsautoriseret eller registreret.

Stk. 3. Ved meddelelse af tilladelse til almennyttigt lotteri ved tombola skal det af tilladelsen fremgå, hvorfra salg af lodder m.v. må finde sted.

Kapitel 2

Anmeldelse

§ 8. Afholdelse af almennyttige lotterier, herunder bankospil, der afholdes af foreninger eller organisationer, kræver ikke tilladelse under følgende forudsætninger:

1) Alene foreningens medlemmer og disses pårørende må deltage i lotteriet.

2) Det skal af eventuel annoncering fremgå tydeligt, at kun medlemmer og disses pårørende må deltage.

3) Værdien af hver enkelt gevinst må ikke overstige 5.000 kr.

4) Salgssummen, eller ved flere lotterier samme dag den samlede salgssum af disse, må ikke overstige 100.000 kr.

5) Foreningens eller organisationens formål må ikke udelukkende eller fortrinsvis være at afholde almennyttige lotterier.

Stk. 2. Foreninger eller organisationer kan endvidere to gange årligt uden tilladelse afholde offentligt lotteri til fordel for velgørenhed eller andre almennyttige formål, jf. lovens § 10, under følgende forudsætninger:

1) Foreningens eller organisationens formål må ikke udelukkende eller fortrinsvis være at afholde almennyttige lotterier.

2) Den samlede salgssum må ikke overstige 20.000 kr.

3) Lotterierne skal ske i overensstemmelse med § 2, stk. 1, 2. pkt., §§ 3-5, og § 6, stk. 1, nr. 1-10, og stk. 2.

4) At det i forbindelse med lotteriet fremgår, at lotteriet er anmeldt til Spillemyndigheden.

5) Der skal senest 14 dage inden afholdelse af det almennyttige lotteri ske skriftlig anmeldelse herom til Spillemyndigheden. I forbindelse med anmeldelsen skal værdien af den største gevinst oplyses.

Kapitel 3

Information til deltagerne og markedsføring

§ 9. Arrangøren skal ved afholdelse og markedsføring af et almennyttigt lotteri, jf. § 2, på dennes hjemmeside eller brugergrænseflade, ved indgangen til salgsstedet, og på relevant materiale eller lignende anvende Spillemyndighedens mærkningsordning.

Stk. 2. Mærket skal være let synligt for deltageren.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder ikke lodsedler.

Stk. 4. Arrangøren skal til enhver tid benytte sig af den seneste offentliggjorte version af mærket, der er udarbejdet af Spillemyndigheden. Mærket må ikke af arrangøren ændres i design, proportioner eller farver.

Stk. 5. Mærket må ikke anvendes på en måde, der giver indtryk af, at Spillemyndigheden er medarrangør eller sponsor.

Stk. 6. Mærket må ikke benyttes af arrangørens samarbejdspartnere eller andre parter, der ikke har en tilladelse fra Spillemyndigheden.

Kapitel 4

Straf

§ 10. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der forsætligt eller groft uagtsomt:

1) overtræder § 2, stk. 1, 2. pkt., §§ 4 og 5, § 6, stk. 1 og 2 og stk. 3, 1. pkt., § 7, stk. 2, § 8, § 9, stk. 1, 2, 4, 5 og 6, eller

2) tilsidesætter vilkår for en tilladelse, der er meddelt efter § 7, stk. 1.

Stk. 2. Der kan pålægges foreninger m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Kapitel 5

Ikrafttræden m.v.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1301 af 15. december 2011 om almennyttige lotterier ophæves.

Stk. 3. § 9 har virkning for lotterier, der afvikles fra og med den 1. april 2020.

Skatteministeriet, den 29. november 2019

Morten Bødskov

/ Jeanette Rose Hansen

Officielle noter

1) Bekendtgørelse nr. 1301 af 15. december 2011 om almennyttige lotterier, som denne bekendtgørelse afløser, har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation).