Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om afholdelse af udgifter ved hjemtransport ved ufrivilligt ophold i udlandet på grund af æresrelaterede konflikter

I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14.11.02. til § 14 på finansloven for finansåret 2020 fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Udenrigsministeriet eller en kommunalbestyrelse kan efter denne bekendtgørelse afholde udgifter til hjemtransport af personer over 18 år med lovligt opholdsgrundlag i Danmark, der opholder sig ufrivilligt i udlandet som følge af genopdragelsesrejse, tvangsægteskab, tvungen forlovelse eller religiøs vielse, eller som følge af anden æresrelateret konflikt, og som ikke har egne midler til helt eller delvist at afholde udgifterne til hjemrejsen.

Stk. 2. Ved lovligt opholdsgrundlag, jf. stk. 1, forstås dansk statsborgerskab eller en gyldig dansk opholdstilladelse.

Stk. 3. For personer, hvor en dansk opholdstilladelse er udløbet under eller bortfaldet som følge af det ufrivillige ophold i udlandet, kan der alene ydes hjælp til hjemtransport, såfremt Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for International Rekruttering og Integration forinden indrejse i Danmark har truffet afgørelse om, at opholdstilladelsen ikke skal anses som bortfaldet, jf. udlændingelovens § 17, stk. 3, eller har udstedt en ny opholdstilladelse. Tilsvarende gælder i tilfælde, hvor statsforvaltningen har truffet afgørelse om at en persons opholdsret ikke skal anses som ophørt, jf. EU-opholdsbekendtgørelsens § 32.

§ 2. Ved æresrelateret konflikt forstås i denne bekendtgørelse en konflikt inden for nære, familiære relationer, som skyldes en opfattelse af, at familiens ære er blevet krænket, herunder ved konflikter vedrørende social kontrol, undertrykkelse, tvang, trusler og vold, ligestilling mellem kønnene, brud på individuelle rettigheder og muligheden for selv at træffe valg om ægtefælle, kæreste, uddannelse, seksuel orientering m.v.

Betingelser for refusion

§ 3. Styrelsen for International Rekruttering og Integration refunderer efter anmodning Udenrigsministeriets eller en kommunalbestyrelses udgifter efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Der kan ydes refusion af rimeligt begrundede rejseudgifter. Rejsen skal foretages med den billigst mulige rejseform under hensyntagen til, at rejsens formål ikke forspildes.

Stk. 3. Der kan ikke ydes refusion af udgifter til overnatning og lignende, medmindre det indgår som en del af hjemrejsen.

Stk. 4. Der kan kun undtagelsesvist ydes refusion af udgifter til rejseledsager, herunder hvis vedkommende, der arrangeres hjemtransport for, som følge af alvorlig sygdom, psykisk helbredstilstand eller lignende ikke er i stand til at foretage rejsen alene, eller hvis det på baggrund af en vurdering af pågældendes sikkerhed må anses for uforsvarligt at foretage rejsen alene.

Stk. 5. Der kan ydes refusion af udgifter på op til 15.000 kr. per person.

Stk. 6. Det er en betingelse, at den pågældende ikke er i besiddelse af egne midler, der helt eller delvist kan dække udgifterne til hjemtransport, jf. § 1, stk. 1.

Administration

§ 4. En anmodning om refusion skal indsendes til Styrelsen for International Rekruttering og Integration og vedlægges

1) dokumentation for Udenrigsministeriets eller kommunalbestyrelsens udgift til hjemtransport,

2) dokumentation for den pågældendes lovlige opholdsgrundlag i Danmark,

3) sandsynliggørelse af, at der er tale om en æresrelateret konflikt, som følge af hvilken den pågældende person ufrivilligt er efterladt i udlandet, jf. § 1, stk. 1, og

4) sandsynliggørelse af, at den pågældende ikke er i besiddelse af midler til helt eller delvist at afholde udgiften til hjemtransport, jf. § 3, stk. 6.

Stk. 2. Kan den pågældende afholde dele af udgiften til hjemtransporten, ydes der refusion af det resterende beløb, dog jf. § 3, stk. 5.

Klage

§ 5. Styrelsen for International Rekruttering og Integrations afgørelser efter denne bekendtgørelse kan indbringes for Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1765 af 27. december 2018 om afholdelse af udgifter ved hjemtransport ved ufrivilligt ophold i udlandet på grund af æresrelaterede konflikter ophæves.

Stk. 3. Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Udlændinge- og Integrationsministeriet, den 27. december 2019

Mattias Tesfaye

/ Henrik Kyvsgaard