Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

§ 1

I bekendtgørelse nr. 488 af 18. maj 2017 om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 12, stk. 1 og 2, § 55, stk. 3, § 56, stk. 2, 3. pkt., § 57 a, stk. 6, § 58 a, stk. 9 og § 367, stk. 4, i lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 763 af 23. juli 2019, § 15 f og § 23, stk. 2, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 659 af 1. juli 2019, § 21 a, stk. 8, i lov om erhvervsdrivende fonde, jf. lovbekendtgørelse nr. 984 af 20. september 2019, § 17 a, stk. 9, i lov om det europæiske selskab (SE-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 5. juli 2019, § 14 a, stk. 9, i lov om det europæiske andelsselskab (SCE-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 658 af 1. juli 2019, § 1 a, stk. 8, i lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper, jf. lovbekendtgørelse nr. 667 af 1. juli 2019, § 23, stk. 10, § 81 b, stk. 8, § 85 b, stk. 8, og § 336 a, stk. 8, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 937 af 6. september 2019, som ændret ved lov nr. 554 af 7. maj 2019, § 111, stk. 8, i lov nr. 1703 af 27. december 2018 om firmapensionskasser, som ændret ved lov nr. 554 af 7. maj 2019, § 136 a, stk. 9, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 14. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 554 af 7. maj 2019, § 14 a, stk. 9, i lov om investeringsforeninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1046 af 14. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 554 af 7. maj 2019, § 11 a, stk. 3, i lov om Det Centrale Virksomhedsregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 1052 af 16. oktober 2019, § 4, stk. 8, og § 52, stk. 8, i lov om fonde og visse foreninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 20. september 2012, som ændret ved lov nr. 554 af 7. maj 2019, samt § 46 a, stk. 9, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 6. september 2019, som ændret ved lov nr. 553 af 7. maj 2019, fastsættes:«

2. I overskriften til kapitel 11 ændres »lov om tilsyn med firmapensionskasser« til: »lov om firmapensionskasser«.

3. I § 23 ændres »lov om tilsyn med firmapensionskasser § 68, stk. 2-5« til: »lov om firmapensionskasser § 111, stk. 1«.

4. I § 24, stk. 1, ændres »jf. § 23, stk. 2« til: »jf. § 111, stk. 1«.

5. I overskriften til kapitel 12 indsættes efter »kapitalforeninger«: »eller AIF-SIKAV’er«.

6. I § 25, stk. 1, indsættes efter »Kapitalforeninger«: »og AIF-SIKAV’er« og efter »kapitalforeningens«: »eller AIF-SIKAV’ens«.

7. I § 25, stk. 2, nr. 1, indsættes efter »kapitalforeningen«: »eller AIF-SIKAV’en«.

8. I § 26, stk. 1 og 5, indsættes efter »Kapitalforeningen«: »eller AIF-SIKAV’en«.

9. I § 26, stk. 4 og 5, indsættes efter »kapitalforeningen«: »eller AIF-SIKAV’en«.

10. I § 26, stk. 4, ændres »kapitalforeningens bestyrelse« til: »bestyrelsen«.

11. Efter kapitel 14 indsættes:

»Kapitel 14 a

Ejeroplysninger i truster og lignende juridiske arrangementer

§ 30 a. En forvalter af en trust eller en person, der varetager en tilsvarende stilling i et lignende juridisk arrangement, skal indhente oplysninger om trustens eller det lignende juridiske arrangements reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder, jf. § 46 a i hvidvaskloven.

§ 30 b. En forvalter af en trust eller en person, der varetager en tilsvarende stilling i et lignende juridisk arrangement, skal registrere de reelle ejere og oplysningerne om, hvori det reelle ejerskab består i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. § 30 a. Datoen for det reelle ejerskabs indtræden og evt. ophør skal desuden registreres.

Stk. 2. For stifter, trustee eller eventuelle protektorer i truster eller lignende juridiske arrangementer, skal der ikke registreres oplysninger om rettigheder, medmindre de pågældende personer betragtes som reelle ejere på anden vis.

Stk. 3. En forvalter af en trust eller en person, der varetager en tilsvarende stilling i et lignende juridisk arrangement, skal registrere navnet på den gruppe personer, i hvis hovedinteresse trusten eller det lignende juridiske arrangement er oprettet eller fungerer, hvis de enkeltpersoner, der nyder godt af trusten eller det lignende juridiske arrangement endnu ikke kendes.

Stk. 4. En forvalter af en trust eller en person, der varetager en tilsvarende stilling i et lignende juridisk arrangement, skal registrere oplysningerne om reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system hurtigst muligt efter, at forvalteren eller personen, der varetager en tilsvarende stilling, er blevet bekendt med, at en person er blevet reel ejer og efter enhver ændring til de oplysninger, som er registreret.«

12. I overskriften til kapitel 15 indsættes efter »juridiske personer«: »samt truster og lignende juridiske arrangementer«.

13. Efter overskriften til kapitel 15 indsættes før § 31 overskriften:

»Juridiske personer«.

14. Efter § 31 indsættes:

»Truster og lignende juridiske arrangementer

§ 31 a. Registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for truster og lignende juridiske arrangementer, jf. lov om Det Centrale Virksomhedsregister § 11 a, stk. 2, skal mindst angive følgende:

1) Trustens navn.

2) Branche og eventuelle bibrancher.

3) Trustens adresse.

4) Virksomhedsform.

5) Starttidspunkt.

6) Evt. ophørstidspunkt.

7) Oplysning om de fuldt ansvarlige deltagere, jf. § 37.

Stk. 2. For truster og lignende juridiske arrangementer skal indhentning og registrering af oplysninger om reelle ejere, herunder de reelle ejeres rettigheder, ske i henhold til hvidvaskloven, jf. §§ 30 a og 30 b.«

15. Kapitel 16 ophæves og i stedet indsættes:

»Kapitel 16

Fælles bestemmelser om registrering og offentliggørelse

Anvendelse af Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk

§ 32. Registreringer i henhold til denne bekendtgørelse og ændring i allerede registrerede oplysninger, som er registreret i henhold til denne bekendtgørelse, skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen via selvbetjeningsløsningen på www.virk.dk.

Stk. 2. En anmeldelse kan af Erhvervsstyrelsen afgøres ved en digital straksafgørelse, eller sagen kan udtages til manuel sagsbehandling. Erhvervsstyrelsen beslutter, hvorvidt en sag skal udtages til manuel sagsbehandling. Anmelder modtager besked, når sagen er afgjort.

Stk. 3. Når registrering er sket, sendes bekræftelse på registreringen til anmelder og nye legale henholdsvis nye reelle ejere. Er registreringen sket i henhold til §§ 3 eller 9 sendes der også en bekræftelse til kapitalselskabet eller virksomheden.

§ 33. Kan en anmeldelse undtagelsesvis ikke foretages via selvbetjeningsløsningen, skal anmeldelse ske ved anvendelse af selskabsblanketten på www.virk.dk.

Stk. 2. Selskabsblanketten vedlagt dokumentation skal indsendes digitalt til Erhvervsstyrelsen.

Stk. 3. Indeholder en blanket anmeldelse af ændringer i flere forhold, kan registrering ske samlet eller særskilt for de enkelte forhold.

§ 34. Anmeldelse, jf. § 32, skal foregå i overensstemmelse med de betingelser, der fremgår af selvbetjeningsløsningen på www.virk.dk.

Stk. 2. Ved adgangen til selvbetjeningsløsningen anvendes anmelderens digitale signatur eller NemID, medmindre Erhvervsstyrelsen bestemmer andet.

Stk. 3. Hvis Erhvervsstyrelsen har begrundet formodning om, at der er sket eller vil ske misbrug af selvbetjeningsløsningen, kan styrelsen med øjeblikkelig virkning lukke brugerens adgang hertil.

§ 35. Som anmelder kan en virksomhed, en trust, et lignende juridisk arrangement eller en person, som er bemyndiget af virksomheden, trusten eller det lignende juridiske arrangement, få adgang til at foretage anmeldelse af registreringspligtige oplysninger, jf. § 33, hvis virksomheden, trusten, det lignende juridiske arrangement eller personen:

1) er accepteret af Erhvervsstyrelsen som bruger,

2) har indgået en aftale med Erhvervsstyrelsen, der regulerer de nærmere regler for brugen af selvbetjeningsløsningen på www.virk.dk, eller

3) benytter en digital signatur eller NemID, som er accepteret af Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2. Er anmelder en virksomhed, skal anmelders CVR-nummer anføres i anmeldelsen.

Stk. 3. Ved erhvervsmæssig anmeldelse af oprettelse af en virksomhed for andre, skal anmelder bekræfte at være enten advokat, godkendt revisor eller optaget i Registret til bekæmpelse af hvidvask, som opretter af selskaber, virksomheder eller andre juridiske personer.

Anmelderansvar

§ 36. De omfattede juridiske personer, truster og lignende juridiske arrangementer kan bemyndige en anmelder til at optræde som fuldmægtig på vegne af den juridiske person, trust eller lignende juridiske arrangement i forhold til Erhvervsstyrelsen og til at foretage registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk.

Stk. 2. En anmelder, der registrerer et forhold i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk, indestår for, at registreringen er lovligt foretaget, herunder at der foreligger behørig fuldmagt, og at dokumentationen i forbindelse med registreringen er gyldig.

Stk. 3. Stk. 2 gælder tilsvarende for registrering af oplysninger om ihændehaveraktier i henhold til § 4. Ved registrering af ihændehaveraktier, jf. § 4, skal registreringen, hvis denne ikke foretages af ejeren selv, vedlægges en fuldmagt, hvori anmelder bemyndiges til at foretage registreringen på vegne af ejeren.

Registrering af fysiske og juridiske personer i tilknytning til virksomheder m.v.

§ 37. Registreringen af fysiske og juridiske personer i tilknytning til virksomheder, fonde, foreninger samt truster eller lignende juridiske arrangementer som ejere, skal angive fulde navn, funktion i selskabet, CPR-nummer, statsborgerskab ved fødslen, bopælsadresse og -land for fysiske personer eller navn, CVR-nummer og hjemsted for juridiske personer.

Stk. 2. Har den fysiske person ikke et CPR-nummer eller har den juridiske person ikke et CVR-nummer, skal følgende angives:

1) For personer uden CPR-nummer skal der i forbindelse med registreringen indtastes oplysning om fødselsdato, statsborgerskab ved fødslen, køn, pasnummer eller nummer fra identitetskort, der kan anvendes ved indrejse i et Schengenland, samt udstedelsesland for passet eller identifikations-kortet. Foto af gyldigt pas eller nationalt identifikationskort, der kan anvendes ved indrejse i et Schengenland, skal vedlægges anmeldelsen.

2) For juridiske personer uden CVR-nummer skal selskabsregisteret, hvori den juridiske person er registreret, og registreringsnummeret angives, samt oplysninger om vedkommendes eventuelle skatteidentifikationsnummer i hjemlandet. Officielt bevis, der højst må være 3 måneder gammelt, for, at den juridiske person er lovligt bestående i hjemlandet, skal vedlægges anmeldelsen.

Offentliggørelse i Erhvervsstyrelsens it-system

§ 37 a. Oplysninger om betydelige kapitalposter og ejerandele registreret i henhold til §§ 3 og 9, offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. selskabslovens § 58, stk. 3, og § 15 f i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

Stk. 2. Oplysninger om ihændehaveraktier registreret i medfør af § 4, stk. 1 og 3, offentliggøres ikke, men kan alene videregives til offentlige myndigheder, jf. selskabslovens § 57 a, stk. 5.

Stk. 3. Oplysninger om reelle ejere registreret i henhold til §§ 6, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 30 a, 30 b, 31 og 31 a, offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. § 58 a, stk. 9, i selskabsloven, § 15 g, stk. 9, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, § 21 a, stk. 8, i lov om erhvervsdrivende fonde, § 17 a, stk. 9, i lov om det europæiske selskab (SE-loven), § 14 a, stk. 9, i lov om det europæiske andelsselskab (SCE-loven), § 1 a, stk. 8, i lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper, § 23, stk. 10, § 81 b, stk. 8, § 85 b, stk. 8, og § 336 a, stk. 8, i lov om finansiel virksomhed, § 111, stk. 8, i lov om firmapensionskasser, § 136 a, stk. 9, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., § 14 a, stk. 9, i lov om investeringsforeninger, lov om Det Centrale Virksomhedsregister, § 4, stk. 8, og § 52, stk. 8, i lov om fonde og visse foreninger.

§ 37 b. Enhver har adgang til oplysninger om den reelle ejers navn, fødselsmåned og -år, statsborgerskab og bopælsland samt art og omfang af den reelle ejers rettigheder, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Oplysninger, jf. stk. 1, der måtte være undtaget fra offentliggørelse i Det Centrale Virksomhedsregister, kan indhentes ved henvendelse til Erhvervsstyrelsen, jf. dog § 37 c.

§ 37 c. Erhvervsstyrelsen kan helt eller delvist undtage oplysninger om ejere fra offentliggørelse i ekstraordinære situationer, som vil udsætte ejeren for uforholdsmæssig stor risiko for svig, bortførelse, pengeafpresning, vold, intimidering eller lignede. Er den reelle ejer mindreårig eller umyndig, kan konkrete oplysninger ligeledes undtages fra offentliggørelse.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan indhente en udtalelse fra andre kompetente myndigheder inden afgørelse efter stk. 1 træffes.

Stk. 3. Hvidvasksekretariatet og andre kompetente myndigheder samt kredit- og finansieringsinstitutter omfattet af hvidvaskloven kan få oplysninger, der er undtaget fra offentliggørelse, jf. stk. 1, ved henvendelse til Erhvervsstyrelsen.«

16. I § 38 ændres »§ 30 og § 31, stk. 1« til: »§ 30, § 30 a, § 30 b, § 31, stk. 1 og § 31 a, stk. 1«.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. januar 2020.

Stk. 2. Den første registrering af oplysninger, jf. § 30 b, skal være foretaget i Erhvervsstyrelsens it-system senest den 31. juli 2020.

Erhvervsministeriet, den 10. december 2019

Simon Kollerup

/ Sigrid Dahlerup