Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om dyrlæger

(Afgift til finansiering af drift af medicinregisteret VetStat m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om dyrlæger, jf. lovbekendtgørelse nr. 48 af 11. januar 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 4 indsættes som stk. 4 og 5:

»Stk. 4. Veterinærstuderende, der opfylder nærmere fastsatte studiekrav, må som led i deres uddannelse på Københavns Universitet deltage i diagnostik og behandling af dyr på universitetets dyrehospitaler og udøve dyrlægegerning som omfattet af § 2, stk. 1, nr. 2 og 3, forudsat, at dette sker efter en dyrlæges anvisninger og under dennes ansvar.

Stk. 5. Ministeren kan fastsætte regler om, hvilke studiekrav der skal være opfyldt, for at veterinærstuderende kan deltage i diagnostik og behandling af dyr og udøve dyrlægegerning, jf. stk. 4.«

2. § 8 b ophæves.

3. I § 11, stk. 5, tre steder i § 20, stk. 1, og i § 26, stk. 1, 2. pkt., ændres »euforiserende stoffer« til: »afhængighedsskabende lægemidler«.

4. I § 17 indsættes som stk. 2-6:

»Stk. 2. Ejere af dyrehold med svin eller kvæg betaler samlet 3,0 mio. kr. (2018-niveau) årligt til finansiering af drift af medicinregisteret VetStat. Fordelingen af beløbet mellem ejere af dyrehold med svin eller kvæg sker forholdsmæssigt i forhold til disses andel af det samlede antibiotikaforbrug for de to dyrearter.

Stk. 3. Antibiotikaforbruget opgøres på baggrund af seneste afsluttede periode den 1. juli til og med den 30. juni.

Stk. 4. Den andel af det samlede beløb efter stk. 2 og 3, som skal betales af ejere af dyrehold med svin, fordeles mellem alle ejere af dyrehold med svin med et ligeligt beløb pr. besætning registreret i Det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR) den 1. februar i det år, beløbet opkræves.

Stk. 5. Den andel af det samlede beløb efter stk. 2 og 3, som skal betales af ejere af dyrehold med kvæg, fordeles mellem alle ejere af dyrehold med kvæg med et ligeligt beløb pr. årsdyr på grundlag af antal årsdyr i senest afsluttede periode den 1. juli til og med den 30. juni.

Stk. 6. Beløbet, jf. stk. 2, pris- og lønreguleres en gang årligt den 1. januar med den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks.«

5. I § 32, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Dyrlæger beskæftiget ved Københavns Universitets dyrehospitaler er dog, for så vidt angår deres behandling af andres dyr, undergivet tilsyn af ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling.«

6. Efter § 36 a indsættes:

»§ 36 b. Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling kan fastsætte regler om betaling af omkostninger ved ekstra kontrol, som udføres, efter at der er påvist manglende overholdelse af loven eller regler fastsat i medfør af loven eller af Den Europæiske Unions forordninger.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om opkrævning af betaling efter stk. 1.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2020, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 4, træder i kraft den 1. januar 2021.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. december 2019

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Mogens Jensen