Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om momskompensation til velgørende foreninger m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 111 af 2. februar 2015 om momskompensation til velgørende foreninger m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 1772 af 29. december 2017 og bekendtgørelse nr. 1799 af 27. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. Bekendtgørelsens indledning affattes således:

»I medfør af tekstanmærkning nr. 107 ad 09.51.14 til § 9 på finansloven for finansåret 2020 fastsættes:«

2. I § 2, 5. pkt., indsættes efter »regioner«: », kommuner og andre«, og efter »organisationer« indsættes: », medmindre beløbet modtages som betaling for levering af ydelser, der sker på sædvanlige markedsvilkår«.

3. I § 3, stk. 1, 1. pkt., og stk. 4, 1. pkt., og § 5, 1. og 2. pkt., ændres »SKAT« til: »Skatteforvaltningen«.

4. § 3, stk. 2, nr. 1, ophæves.

Nr. 2 og 3 bliver herefter nr. 1 og 2.

5. I § 3, stk. 2, nr. 3, der bliver stk. 2, nr. 2, udgår »for det kalenderår, der søges om kompensation for«.

6. I § 3, stk. 3, ændres »stk. 2, pkt. 2 og 3,« til: »stk. 2«.

7. I § 3, stk. 3, indsættes efter »statsautoriseret revisor«: », der udfyldes på blanket 31.033 B og vedhæftes ansøgningen«.

8. I § 4, stk. 1, 1. pkt., ændres »SKAT, Munch Petersens Vej 8, 3700 Rønne« til: »Skatteforvaltningen«.

9. I § 4, stk. 1, 2. pkt., ændres »kan indgives elektronisk via SKAT on-line i det omfang, det er muligt« til: »med bilag skal indsendes digitalt via www.skat.dk«.

10. I § 4, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Ved ansøgning efter denne bekendtgørelse anvendes blanket 31.033 A.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020 og har virkning for ansøgninger, der indsendes senest den 1. juli 2020 for kalenderåret 2019.

Skatteministeriet, den 27. december 2019

Morten Bødskov

/ Jeanette Rose Hansen