Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om Statens-tilskudspuljer.dk

Formål

§ 1. Formålet med Statens-tilskudspuljer.dk er at understøtte en fælles digital indgang til statslige ansøgningspuljer. Den fælles portal skal medvirke til øget gennemsigtighed og skabe et samlet overblik på området, herunder lette og ligestille brugernes adgang til at ansøge om tilskudsmidler.

Anvendelsesområde

§ 2. Cirkulæret finder anvendelse for statslige tilskudspuljer, hvor tilskudsmidlerne tildeles efter ansøgning, hvor modtagerkredsen ikke er entydigt fastlagt i lovgivningen, og hvor potentielle tilskudsansøgere, ved opfyldelse af objektive tildelingskriterier, ikke er garanteret de ansøgte tilskudsmidler, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Tilskudspuljer, der udelukkende er rettet mod ikke-danske ansøgere, som ikke er bosiddende i Danmark, er ikke omfattet.

Annoncering på Statens-tilskudspuljer.dk

§ 3. Statens-tilskudspuljer.dk er det officielle sted for annoncering af de omfattede tilskudspuljer, jf. § 2, stk. 1.

Stk. 2. Tilskudspuljerne må ikke annonceres andetsteds, før de er fyldestgørende annonceret på Statens-tilskudspuljer.dk, jf. § 4, stk. 1 og 2.

Stk. 3. Statslige tilskudspuljer, der ikke er omfattet af § 2, stk. 1, kan annonceres på Statens-tilskudspuljer.dk, såfremt de opføres fyldestgørende, jf. § 4, stk. 1 og 2.

§ 4. Tilskudspuljer skal opføres på Statens-tilskudspuljer.dk med følgende grundoplysninger:

1) Puljens titel,

2) Puljens formål,

3) Ansvarshavende myndighed,

4) Ansøgerkreds,

5) Annonceringsdato,

6) Ansøgningsfrist(er),

7) Økonomi,

8) Vurderingskriterier,

9) Forventet sagsbehandlingstid, og

10) Hvorvidt tilskudspuljen indeholder EU-midler

Stk. 2. Den ansvarlige administrerende myndighed har pligt til at sikre, at grundoplysningerne om de enkelte tilskudspuljer er korrekte og tilstrækkeligt belyst. De angivne oplysninger skal herunder gøre en potentiel tilskudsansøger i stand til umiddelbart at vurdere, hvorvidt de kan forvente at komme i betragtning til et tilskud fra tilskudspuljen.

Stk. 3. Såfremt der findes supplerende oplysninger om tilskudspuljen, som ikke allerede er oplyst på Statens-tilskudspuljer.dk, skal der laves en henvisning til denne information.

Stk. 4. Såfremt den ansvarlige administrerende myndighed stiller et online ansøgningssystem til rådighed, som skal anvendes ved ansøgning om tilskud fra tilskudspuljen, skal der laves en henvisning til dette system.

Puljekalender

§ 5. Annoncerede tilskudspuljer publiceres i en kvartalsvis puljekalender på Statens-tilskudspuljer.dk, så længe som tilskudspuljerne kan ansøges. Puljekalenderen udgives kvartalsvis på den første hverdag i månederne februar, maj, august og november.

Stk. 2. En tilskudspulje skal være publiceret i en kvartalsvis puljekalender i mindst 14 dage inden dato for puljens ansøgningsfrist.

Disponeringsregel

§ 6. Tilskudsmidlerne må ikke disponeres, før tilskudspuljen er fyldestgørende annonceret på Statens-tilskudspuljer.dk, jf. § 4, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Tilskudsmidlerne må ikke disponeres, før tilskudspuljen har været annonceret i minimum 14 dage.

Stk. 3. Administrationsomkostningerne, jf. Budgetvejledning 2016 pkt. 2.10.5 og 2.12.4, som den ansvarlige administrative myndighed afholder af en tilskudspulje, er ikke omfattet af § 6, stk. 1 og 2.

Dispensation mv.

§ 7. Moderniseringsstyrelsen kan efter ansøgning dispensere for, at en tilskudspulje skal være omfattet af bestemmelserne i dette cirkulære.

Stk. 2. Moderniseringsstyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer og vejledning for tilskudsyderes tilslutning og indberetninger af puljeoplysninger til Statens-tilskudspuljer.dk, herunder om kontrolforanstaltninger mv.

Ikrafttræden mv.

§ 8. Cirkulæret har virkning fra og med den 1. december 2019.

Stk. 2. Ansøgningspuljer, der er annonceret før den 1. december 2019, er ikke omfattet af § 4, stk. 1, nr. 5.

Stk. 3. Ansøgningspuljer, der er annonceret før den 1. februar 2020, er ikke omfattet af § 5, stk. 2.

Stk. 4. Cirkulære nr. 9619 af 29. juni 2017 om Statens-tilskudspuljer.dk ophæves.

Finansministeriet, den 26. november 2019

Nicolai Wammen

/ Poul Taankvist