Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31982L0213
 
32008L0062
 
Links til øvrige EU dokumenter
32001R0009
 
32002R0178
 
32003R1829
 
32003R2160
 
32004R0882
 
32005R0183
 
32005R0396
 
32007R0141
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde og overordnede krav
Kapitel 2 Fodermidler og foderblandinger samt foder med særlige ernæringsformål (diætetisk foder)
Kapitel 3 Fodertilsætningsstoffer og forblandinger
Kapitel 4 Uønskede stoffer og pesticidrester
Kapitel 5 Mærkning
Kapitel 6 Fodervirksomheders registrering, godkendelse og tilladelser
Kapitel 7 Indberetning til VetStat
Kapitel 8 Straffebestemmelser
Kapitel 9 Ikrafttræden
Bilag 1 Foder med særlige ernæringsformål (diætistisk foder)
Bilag 2 Overgangsbestemmelser om anvendelse af fodertilsætningsstoffer
Bilag 3 Overgangsbestemmelser om anvendelse og mærkning af aminosyrer og deres salte samt urinstof og derivater heraf
Bilag 4 Kategoribetegnelser for fodermidler i foderblandinger til dyr, der ikke bruges i fødevareproduktion, undtagen pelsdyr
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om foder og fodervirksomheder1)

I medfør af § 1, stk. 1-7, § 1 a, stk. 1 og 2, § 2, stk. 4, og § 6, stk. 2, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1000 af 2. juli 2018, fastsættes i henhold til bemyndigelse efter § 7, nr. 4, i bekendtgørelse nr. 1614 af 18. december 2018 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens anvendelsesområde og overordnede krav

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter fodervirksomheders aktiviteter, herunder fremstilling, transport, oplagring, markedsføring, indførsel og anvendelse af foder.

Stk. 2. Foder og fodervirksomheder skal opfylde de bestemmelser, der er fastsat i foderlovgivningen, herunder forordninger fastsat af Den Europæiske Union og bekendtgørelse om indførsel af foder med særlige restriktioner m.v.

Stk. 3. I denne bekendtgørelse anvendes definitionerne i Den Europæiske Unions forordninger om foder, forordningen om animalske biprodukter og gennemførelsesforordningen.

Stk. 4. Ud over definitionerne nævnt i stk. 3, anvendes følgende definitioner i bekendtgørelsen:

1) Uønsket stof: Ethvert stof eller produkt, bortset fra patogener, der forekommer i og/eller på produkter bestemt til foder, og som udgør en potentiel fare for dyrs og menneskers sundhed, dyrevelfærd eller for miljøet, eller som kan påvirke den animalske produktion ugunstigt.

2) Produkter bestemt til foder: Fodermidler, forblandinger, tilsætningsstoffer, foderstoffer og alle andre produkter, der er bestemt til anvendelse i, eller som anvendes i foder.

3) Dyr: Dyr, der tilhører arter, som mennesker normalt fodrer og holder eller anvender til konsum, og dyr, der lever frit i naturen, hvis de fodres med foderstoffer.

Kapitel 2

Fodermidler og foderblandinger samt foder med særlige ernæringsformål (diætetisk foder)

§ 2. Foder med særlige ernæringsformål (diætetisk foder), må kun fremstilles, markedsføres og anvendes i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 af 13. juli 2009 om markedsføring og anvendelse af foder og bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Kapitel 3

Fodertilsætningsstoffer og forblandinger

§ 3. Fodertilsætningsstoffer, der er godkendt i henhold til Rådets direktiv 70/524/EØF af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer, skal fremstilles, markedsføres og anvendes i overensstemmelse med artikel 10, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer, og skal opfylde bestemmelserne såvel i bilag 2, i denne bekendtgørelse som i godkendelsen.

Stk. 2. Fodertilsætningsstoffer, der er godkendt i henhold til Rådets direktiv 82/471/EØF af 30. juni 1982 om visse produkter, der anvendes i foderstoffer, herunder aminosyrer og deres salte, skal fremstilles, markedsføres og anvendes i overensstemmelse med artikel 10, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer og opfylde bestemmelserne i bilag 3, i denne bekendtgørelse.

Kapitel 4

Uønskede stoffer og pesticidrester

§ 4. Produkter bestemt til foder må kun indføres fra tredjelande, bringes i omsætning eller anvendes til fodring, hvis de er af sund og sædvanlig handelskvalitet og derfor, når de anvendes korrekt, ikke udgør nogen fare for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet eller ikke kan påvirke den animalske produktion ugunstigt.

Stk. 2. Navnlig kan produkter bestemt til foder, hvis indhold af uønskede stoffer ikke overholder de maksimumsindhold, der er fastsat i bilag I, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF af 7. maj 2002 om uønskede stoffer i foderstoffer, ikke anses for at være i overensstemmelse med stk. 1.

Stk. 3. Er der ikke fastsat noget tilladt maksimumindhold af uønskede stoffer i tilskudsfoder, må mængden af uønskede stoffer ikke overstige det maksimumindhold, der er fastsat for fuldfoder, under hensyn til den mængde, der foreskrives for anvendelsen af tilskudsfoderet.

Stk. 4. Produkter bestemt til foder, som indeholder uønskede stoffer i større mængder end det maksimumindhold, som fastlagt i bilag I, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF af 7. maj 2002 om uønskede stoffer i foderstoffer, må ikke blandes med det samme eller andre produkter med henblik på fortynding.

Stk. 5. For at mindske eller fjerne kilder til uønskede stoffer i produkter bestemt til foder skal lederen af en fodervirksomhed i samarbejde med Fødevarestyrelsen foretage undersøgelser for at identificere kilderne til uønskede stoffer i tilfælde, hvor det fastsatte maksimumsindhold overskrides, og hvor der påvises et forhøjet indhold af visse stoffer under hensyntagen til baggrundsværdier, herunder hvis de fastsatte indgrebstærskler i direktivets bilag II, er overskredet.

§ 5. For pesticider, der tilhører gruppen »organiske chlorforbindelser (undtagen dioxiner og pcb’er)«, gælder de maksimumindhold, der er fastsat i bilag I, del IV, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF af 7. maj 2002 om uønskede stoffer i foderstoffer.

Salmonella

§ 6. Fodervirksomheder skal effektivt forebygge og bekæmpe salmonellabakterier i foder.

Stk. 2. Fodervirksomheder skal serotype alle salmonella-isolater fra foder- og miljøprøver.

Stk. 3. Ved fund af salmonellabakterier i foder, uanset serotype, må foderet ikke markedsføres. Hvis der findes salmonellabakterier i foder til høns eller kyllinger af arten »Gallus gallus« eller kalkuner, skal fodervirksomheden underrette aftagere af foderet.

Stk. 4. Ved fund i foder af salmonellabakterier, som vurderes at udgøre en fare for menneskers eller dyrs sundhed, er foderet farligt.

Stk. 5. Ved fund af salmonellabakterier, uanset serotype, på produktionsudstyr efter varmebehandling af foder til høns eller kyllinger af arten »Gallus gallus« eller kalkuner, skal fodervirksomheden underrette aftagere af foder, når der er en risiko for, at foderet kan være blevet forurenet med salmonellabakterier.

Stk. 6. Fodervirksomheder skal sikre, at foder til høns eller kyllinger af arten »Gallus gallus« eller kalkuner, er varmebehandlet, så foderet har opnået en temperatur på 81° C i procesforløbet, jf. dog stk. 7.

Stk. 7. Undtaget fra varmebehandlingskravet er:

a) hele kerner af korn og hele kerner af frø, såfremt disse ikke er olieholdige,

b) hø, halm, frisk grønt, rå frugt, grøntsager, rodfrugter, afskårne grene, løv og ensilageprodukter,

c) findelte kerner af korn og kerner af frø, såfremt disse ikke er olieholdige, og kun anvendes til fodring på den ejendom, hvor de er findelt, samt andre ejendomme med samme ejer, og

d) vitaminer, mineraler og enzymer der ikke anses for at udgøre en risiko for introduktion af salmonella.

Stk. 8. Fodervirksomheder, der producerer foder til høns eller kyllinger af arten »Gallus gallus« eller kalkuner, skal udarbejde og følge et egenkontrolprogram, som skal leve op til alle relevante krav i en branchekode, der af Fødevarestyrelsen er vurderet tilstrækkelig til at forebygge, at salmonella introduceres i produktionskæden, og til at sikre, at eventuelt introduceret salmonella fjernes effektivt fra produktionskæden.

§ 7. Fødevarestyrelsen kan, ved modtagelse af behørig dokumentation og efter en konkret vurdering, beslutte at dispensere for reglerne i § 6, stk. 6, hvis Fødevarestyrelsen vurderer, at hensynet bag bestemmelsen som helhed ikke tilsidesættes, herunder at der ikke derved opstår en risiko for smitte til dyr eller opstår en risiko for forringelse af fødevaresikkerheden.

Kapitel 5

Mærkning

§ 8. Foder med særlige ernæringsformål skal mærkes i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 af 13. juli 2009 om markedsføring og anvendelse af foder og efter bestemmelserne i bilag 1, til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Ved den specifikke angivelse af fodermidler i foderblandinger til dyr, der ikke bruges i fødevareproduktionen, undtagen pelsdyr, kan de i bilag 4, i denne bekendtgørelse anførte kategoribetegnelser anvendes.

§ 9. Ved markedsføring af fodermidler og foderblandinger med indhold af fodertilsætningsstoffer, der er godkendt i henhold til Rådets direktiv 82/471/EØF af 30. juni 1982 om visse produkter, der anvendes i foderstoffer, herunder aminosyrer og deres salte, skal disse, udover hvad der følger af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 af 13. juli 2009 om markedsføring og anvendelse af foder, tillige være mærket i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 3 i denne bekendtgørelse.

Kapitel 6

Fodervirksomheders registrering, godkendelse og tilladelser

§ 10. Fodervirksomheder, herunder virksomheder med primærproduktion, skal efter artikel 9 og 10, i foderhygiejneforordningen registreres eller godkendes hos Fødevarestyrelsen, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Virksomheder med primærproduktion, der producerer op til 5 tons foderstoffer årligt, må levere dette direkte til bedrifter inden for en radius af 50 km fra primærproducenten uden at være omfattet af bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne (foderhygiejneforordningen).

Stk. 3. Virksomheder med primærproduktion må levere op til 5 tons foderstoffer årligt direkte til bedrifter inden for en radius af 50 km fra primærproducenten, uden at denne aktivitet er omfattet af bestemmelserne i foderhygiejneforordningen.

Stk. 4. Fodring af dyr til brug for levering af små mængder animalske fødevarer til endelige forbrugere og lokale detailvirksomheder efter § 5, stk. 2, og § 6, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. er ikke omfattet af bestemmelserne i foderhygiejneforordningen.

§ 11. Fodervirksomheder herunder virksomheder med primærproduktion, skal efter artikel 7 og bilag IV i TSE-forordningen registreres, godkendes eller have en tilladelse hos Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Fodervirksomheder i led efter primærproduktionen skal ansøge om registrering, godkendelse eller tilladelse, der skal indsendes til Fødevarestyrelsen. Der skal benyttes blanketter, som findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside www.fvst.dk, jf. dog § 14.

§ 12. Virksomheder i led efter primærproduktion skal anvende blanketten om registrering og godkendelse som fodervirksomhed, som findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside på fvst.dk i følgende tilfælde, jf. dog § 13:

1) Anmeldelse til registrering af fodervirksomhed, jf. § 10, stk. 1.

2) Ansøgning om godkendelse af fodervirksomhed, jf. § 10, stk. 1.

§ 13. Virksomheder med primærproduktion skal anvende den digitale blanket på landbrugsindberetning.dk – Foder og fødevarer i følgende tilfælde, jf. dog § 14:

1) Anmeldelse til registrering af fodervirksomhed, jf. § 10, stk. 1 eller § 11, stk. 1.

2) Anmeldelse til registrering efter TSE-forordningen, jf. § 11, stk. 1.

3) Give meddelelse om væsentlige ændringer, jf. § 16.

4) Anmeldelse af ophør af fodervirksomhed, jf. § 18.

§ 14. Virksomheder, der af kommunalbestyrelsen er fritaget for tilslutning til Offentlig Digital Post efter bekendtgørelse nr. 985 af 7. august 2013 om fritagelse af juridiske enheder med CVR-nummer samt fysiske personer med erhvervsaktiviteter for tilslutning til Offentlig Digital Post, er fritaget for at anvende blanketten om registrering og godkendelse på Fødevarestyrelsens hjemmeside på fvst.dk, jf. § 11 eller 12, og den digitale blanket på »landbrugsindberetning.dk« til godkendelse og registrering af fodervirksomhed m.v., jf. § 13. Tilsvarende gælder for fysiske personer, der kommunikerer med Fødevarestyrelsen om deres erhvervsaktiviteter, og som af kommunalbestyrelsen er fritaget for tilslutning til Offentlig Digital Post efter bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Dokumentation for fritagelse for tilslutning til Offentlig Digital Post skal indsendes til Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Virksomheder, der ikke er omfattet af krav om CVR-nummer og derfor ikke er omfattet af krav om tilslutning til Digital Post, jf. § 3, stk. 2, i lov om Digital Post fra offentlige afsendere jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 13. juni 2016, og som er forpligtet til at anvende blanketten om registrering og godkendelse på Fødevarestyrelsens hjemmeside på fvst.dk, jf. § 11 eller 11, eller den digitale blanket på »landbrugsindberetning.dk« til godkendelse og registrering af fodervirksomhed m.v., jf. § 11, fritages for anvendelse af blanketten, hvis virksomheden er beliggende på en adresse, hvor det ikke er muligt at få en internetforbindelse med en beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s på almindelige vilkår, og indsender en underskrevet erklæring til Fødevarestyrelsen herom. Fritagelsen gælder i et år fra datoen for underskrift af erklæringen.

Stk. 3. Virksomheder og fysiske personer, der er fritaget for tilslutning til Offentlig Digital Post, jf. stk. 1, eller virksomheder uden CVR-nummer, der opfylder betingelserne for fritagelse, jf. stk. 2, skal i de tilfælde, der er omfattet af §§ 11-13, kontakte Fødevarestyrelsen telefonisk eller ved brug af kontaktformularen på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Virksomheder og fysiske personer skal give de oplysninger, som Fødevarestyrelsen anmoder om til behandlingen af ansøgningen om godkendelse eller anmeldelsen til registrering m.v., herunder oplysninger om navn og adresse, ejerforhold, påtænkte aktiviteter m.v.

§ 15. Fodervirksomheder, der vil importere hampefrø til andre formål end udsæd hørende under KN kode 1207 99 91 fra et tredjeland, skal forinden godkendes til denne aktivitet hos Fødevarestyrelsen.

§ 16. Fodervirksomheder skal skriftligt give Fødevarestyrelsen meddelelse om væsentlige ændringer i aktiviteterne efter artikel 9, stk. 2, litra b, i foderhygiejneforordningen.

Stk. 2. Fodervirksomheder skal skriftligt give Fødevarestyrelsen meddelelse om væsentlige ændringer i aktiviteterne efter artikel 7, jf. bilag IV i TSE-forordningen.

§ 17. Ved ejerskifte i en fodervirksomhed, der er registreret eller godkendt hos Fødevarestyrelsen, skal den, der overtager virksomheden, senest på overtagelsestidspunktet skriftligt anmelde ejerskiftet til Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Fodervirksomheden kan fortsætte efter ejerskifte med de aktiviteter, der er omfattet af den tidligere ejers registrering eller godkendelse. Fodervirksomheden må ikke påbegynde andre aktiviteter, før Fødevarestyrelsen har meddelt godkendelse eller registreret dem.

§ 18. Ved ophør af fodervirksomhed skal virksomheder, der er registreret eller godkendt hos Fødevarestyrelsen, skriftligt anmelde ophøret til Fødevarestyrelsen senest på ophørsdagen efter artikel 9, stk. 2, litra b, i foderhygiejneforordningen.

§ 19. Fødevarestyrelsen kan suspendere en virksomheds registrering eller godkendelse midlertidigt i de tilfælde, der er omfattet af artikel 14, i foderhygiejneforordningen.

§ 20. Fødevarestyrelsen kan tilbagekalde en fodervirksomheds registrering eller godkendelse i de tilfælde, der er omfattet af artikel 15, i foderhygiejneforordningen.

Kapitel 7

Indberetning til VetStat

§ 21. Husdyrbrugere skal ved køb af forblandinger og foderblandinger med indhold af coccidiostatika oplyse sælgeren om CHR-nummeret på det husdyrbrug, hvor de pågældende foderstoffer skal anvendes. Disse husdyrbrugere er slutbrugere af de nævnte fodertilsætningsstoffer.

Stk. 2. Fodervirksomheder, som leverer forblandinger og foderblandinger med indhold af coccidiostatika, til slutbrugere, skal for hvert af fodertilsætningsstofferne indberette de oplysninger, der er nævnt i stk. 6, til Fødevarestyrelsen via VetStat. Indberetningen skal indeholde oplysninger om den forudgående måneds leverancer til slutbrugerne, jf. stk. 1. Indberetning skal ske senest den 10. i hver måned. Leverancerne skal indberettes på de oplyste CHR-numre Leverancer uden CHR-nummer skal indberettes på det fiktive CHR-nummer 999999. Indberetningen skal i dette tilfælde ske samlet for samme fodertilsætningsstof i samme koncentration.

Stk. 3. Ved indberetninger efter stk. 2 skal indberetteren benytte eget CVR-nummer som indberetter-identifikation.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan tildele slutbrugere, som er forpligtet til at indberette de oplysninger, der er nævnt i stk. 6, adgang til VetStat.

Stk. 5. For slutbrugere, der direkte fra andre EU-lande eller tredjelande indfører forblandinger eller foderblandinger med indhold af coccidiostatika, gælder følgende:

1) For hvert af fodertilsætningsstofferne skal indberettes de oplysninger, der er nævnt i stk. 6, til VetStat.

2) Indberetningen skal ske senest den 10. i hver måned.

3) Indberetningen skal indeholde oplysninger om den forudgående måneds indkøb af forblandinger eller foderblandinger med indhold af coccidiostatika.

4) Leverancerne skal indberettes på CHR-nummeret på det husdyrbrug, hvor foderstofferne anvendes.

5) Som indberetter-identifikation skal slutbrugerne benytte eget CVR-nummer.

Stk. 6. Fodervirksomheder, som producerer forblandinger med indhold af coccidiostatika, og slutbrugere skal, jf. stk. 2 og 5, indberette følgende oplysninger til Fødevarestyrelsen via VetStat om forblandinger og foderblandinger med indhold af coccidiostatika:

1) fodertilsætningsstoffets identifikationsnummer,

2) mængde foderstof angivet som kg forblanding eller foderblanding,

3) indhold af aktivt stof angivet i mg/kg,

4) udleveringsdato og

5) dyreart, som foderstoffet er beregnet til.

Kapitel 8

Straffebestemmelser

§ 22. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der:

1) overtræder §§ 2-9, § 10, stk. 1, § 11, stk. 1, §§ 12-13, § 14, stk. 3, §§ 15-18 eller § 21, stk. 1-3 eller 5-6,

2) overtræder artikel 2 eller 7, nr. 1, 2 eller 3, eller bilag IV i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier, med senere ændringer,

3) overtræder artikel 11, artikel 12, artikel 15, artikel 16, artikel 17, stk. 1, artikel 18 eller artikel 20 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed, med senere ændringer,

4) overtræder artikel 16, stk. 1, eller 2, eller artikel 25, stk. 2, eller 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, med senere ændringer,

5) overtræder artikel 4, stk. 1, 3, eller 4, eller artikel 5, stk. 1 i, litra b eller artikel 5, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer og om ændring af direktiv 2001/18/EF, med senere ændringer,

6) overtræder artikel 3, stk. 1, 2, 3, eller 4, artikel 11, stk. 2, artikel 12, stk. 1, eller artikel 16, stk. 1, 3, 4, 5 eller 6, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer, med senere ændringer,

7) overtræder artikel 4, artikel 5, stk. 1, 2, 3, 5 eller 6, artikel 6, artikel 7, artikel 9, stk. 1, eller 2, artikel 10, artikel 11, artikel 23, artikel 24 eller artikel 25 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne, med senere ændringer,

8) overtræder artikel 4, artikel 5, stk. 1 eller 2, artikel 6, stk. 1, artikel 8, stk. 1, artikel 9, artikel 11, artikel 12, artikel 13 stk. 1, 2 eller 3, artikel 14, stk. 1 eller 2, artikel 15, artikel 16, artikel 17, stk. 1 eller 2, artikel 18, artikel 19, artikel 20, stk. 1, artikel 21, stk. 1, 2, 5, 6 eller 7, artikel 22, stk. 1, artikel 23, artikel 24, stk. 5 eller 6, artikel 25, stk. 4, eller bilag II, punkt 1, 2, 4 eller 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 af 13. juli 2009 om markedsføring og anvendelse af foder, ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 og ophævelse af Rådets direktiv 79/373/EØF, Kommissionens direktiv 80/511/EØF, Rådets direktiv 82/471/ EØF, 83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/113/EF og 96/25/EF og Kommissionens beslutning 2004/217/EF, med senere ændringer,

9) overtræder bilaget, del A, punkt 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 14 eller 15 i Kommissionens forordning (EU) nr. 68/2013 af 16. januar 2013 om fortegnelsen over fodermidler,

10) overtræder artikel 2, artikel 3, stk. 2, artikel 4, stk. 2, artikel 5, stk. 2, eller artikel 6, stk. 1, i Kommissionens forordning (EU) nr. 2015/786 af 19. maj 2015 om fastsættelse af kriterier for godkendelse af de rensningsprocesser, der anvendes for produkter bestemt til foder som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF,

11) overtræder artikel 3, stk. 1 eller artikel 4, stk. 1, i Rådets forordning (Euratom) 2016/52 af 15. januar 2016 om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer og foder som følge af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare og om ophævelse af Rådets forordning (Euratom) nr. 3954/87 og Kommissionens forordning (Euratom) nr. 944/89 og (Euratom) 770/90,

12) overtræder artikel 1 i Kommissionens forordning (EF) nr. 141/2007 af 14. februar 2007 om krav om godkendelse efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af fodervirksomheder, der fremstiller eller markedsfører fodertilsætningsstoffer af kategorien coccidiostatika og histomonostatika,

13) overtræder bilag V, del B, kapitel II, nr. 1 og kapitel III, nr. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 152/2009 af 27. januar 2009 om prøveudtagnings- og analysemetoder til offentlig kontrol af foder, med senere ændringer, eller

14) undlader at efterkomme påbud eller forbud meddelt efter foderstoflovgivningen.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 9

Ikrafttræden

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 935 af 27. juni 2018 om foder og fodervirksomheder ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 29. november 2019

Annelise Fenger

/ Tanja Bundsgaard Müller


Bilag 1

Foder med særlige ernæringsformål (diætistisk foder)

(Til § 2 og § 8, stk. 1.)

1.
Foder med særlige ernæringsformål må kun markedsføres, hvis ernæringsformålet fremgår af tabellen i dette bilag, og det opfylder de øvrige bestemmelser for det pågældende foder til særlig ernæring.
2.
Hvis en gruppe fodertilsætningsstoffer er angivet i tabellen, kolonne 2 eller 4, skal de være EU-godkendt og have de væsentlige ernæringsegenskaber, der er angivet.
3.
Hvis et foder skal opfylde mere end ét særligt ernæringsformål, skal det være i overensstemmelse med de tilsvarende angivelser i tabellen.
4.
Hvis der er anført mere end én gruppe ernæringsegenskaber i tabellen, kolonne 2, angivet ved ”og/eller”, for samme ernæringsformål, kan producenten, for at opfylde de særlige ernæringsformål, der er angivet i tabellen, kolonne 1, enten vælge:
- anvende den ene eller den anden gruppes væsentlige ernæringsegenskaber eller
- begge grupper.
 
For hver valgmulighed er der i tabellen, kolonne 4, fastsat de tilhørende mærkningsoplysninger.
5.
Skal oprindelsen af ingredienserne eller de analytiske bestanddele efter tabellen, kolonne 4, angives, skal der gives præcise oplysninger (f.eks. ingrediensens (ingrediensernes) specifikke navn(e), dyreart eller dyredel), der gør det muligt at vurdere, om ingredienser og bestanddele er i overensstemmelse med de tilsigtede væsentlige ernæringsegenskaber.
6.
Angivelserne efter tabellen, kolonne 4, vedrørende analytiske bestanddele og tilsætningsstoffer skal være kvantitative.
7.
Hvis der i tabellen, kolonne 4, kræves angivelse af et stof, der også er godkendt som fodertilsætningsstof, og angivelsen er fulgt af ordene »i alt«, skal indholdet angives med henvisning til:
- den naturligt forekommende mængde, hvis der ikke er tale om tilsætning, eller
- den samlede mængde af det naturligt forekommende stof og den mængde, der er tilsat som fodertilsætningsstof.
8.
Når angivelserne i tabellen, kolonne 4, er tilføjet ”hvis tilsat”, skal oplysningerne fremgå af mærkningen, hvis:
- fodermidlet eller fodertilsætningsstoffet er blevet tilsat, eller
- indholdet er forøget, for at foderet kan opfylde det særlige ernæringsformål.
9.
Den anbefalede brugsperiode, der er anført i tabellen, kolonne 5, er det interval, inden for hvilket ernæringsformålet normalt skulle være opfyldt.
Der kan anføres mere præcise brugsperioder inden for disse fastsatte grænser.
10.
Ved tilskudsfoder med særlige ernæringsformål skal doseringen af den daglige ration angives i brugsanvisningen på etiketten.
11.
Når foder med særlige ernæringsformål markedsføres i form af bolus, uanset om det er et fodermiddel eller et tilskudsfoder beregnet til indgivelse gennem munden ved tvangsfodring, skal foderets etiket, hvor det er relevant, nævne maksimumsperioden for kontinuerlig frigivelse fra bolus og den daglige afgivelseshastighed for hvert tilsætningsstof, for hvilke der er fastsat et maksimumsindhold i fuldfoder. På den kompetente myndigheds anmodning dokumenterer lederen af fodervirksomheden, der markedsfører en bolus, at det mulige daglige niveau af tilsætningsstoffer i fordøjelseskanalen, hvor relevant, ikke overskrider tilsætningsstoffets maksimumsindhold, som fastsat pr. kg fuldfoder under hele fodringsperioden (langsom afgivelsesvirkning). Det anbefales, at foder i form af bolus indgives af en dyrlæge eller en anden kompetent person.

Dele af listen gengiver særlige ernæringsformål fastsat i kommissionsforordninger1)
Særligt ernæringsformål
Væsentlige ernæringsegenskaber
Dyreart eller
-kategori
Mærknings-
Oplysninger
Anbefalet
brugsperiode
Andre bestemmelser
1
2
3
4
5
6
Støtte af nyrefunktionen ved kronisk nyreinsufficiens2)
Proteiner af høj kvalitet og begrænset indhold af
phosphor maks. 5 g/kg fuldfoder til kæledyr med et vandindhold på 12 % og
råprotein maks. 220 g/kg fuldfoder til kæledyr med et vandindhold på 12 %
eller
Hunde
Proteinkilde(r)
Calcium
Phosphor
Kalium
Natrium
Indhold af essentielle fedtsyrer (hvis tilsat)
Indledningsvis i indtil 6 måneder3)
Foderet skal markedsføres som fuldfoder.
Anbefalet fordøjelighed af proteiner: mindst 85 %.
På mærkningen anføres:
»Det anbefales at indhente råd fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden.«
I brugsvejledningen angives:
»Dyret bør til enhver tid have adgang til drikkevand.«
Reduceret phosphorabsorption ved tilsætning af lanthancarbonatoctahydrat
Voksne hunde
Proteinkilde(r)
Calcium
Phosphor
Kalium
Natrium
Indhold af essentielle fedtsyrer (hvis tilsat)
Lanthancarbonat-octahydrat
Indledningsvis i indtil 6 måneder3)
På mærkningen anføres: »Det anbefales at indhente råd fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden.«
I brugsvejledningen angives:
»Dyret bør til enhver tid have adgang til drikkevand.«
Proteiner af høj kvalitet og begrænset indhold af
phosphor maks. 6,2 g/kg fuldfoder til kæledyr med et vandindhold på 12 % og
råprotein maks. 320 g/kg fuldfoder til kæledyr med et vandindhold på 12 %
eller
Katte
Proteinkilde(r)
Calcium
Phosphor
Kalium
Natrium
Indhold af essentielle fedtsyrer (hvis tilsat)
Indledningsvis i indtil 6 måneder3)
Foderet skal markedsføres som fuldfoder.
Anbefalet fordøjelighed af proteiner: mindst 85 %.
På mærkningen anføres:
»Det anbefales at indhente råd fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden.«
I brugsvejledningen angives:
»Dyret bør til enhver tid have adgang til drikkevand.«
Reduceret phosphorabsorption ved tilsætning af lanthancarbonatoctahydrat
Voksne katte
— Proteinkilde(r)
— Calcium
— Phosphor
— Kalium
— Natrium
— Indhold af essentielle fedtsyrer (hvis tilsat)
— Lanthancarbonat-octahydrat
Indledningsvis i indtil 6 måneder3)
På mærkningen anføres: »Det anbefales at indhente råd fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden.«
I brugsvejledningen angives: »Dyret bør til enhver tid have adgang til drikkevand.«
Opløsning af
Struvitsten4)
Urinforsurende egenskaber,
Lavt magnesiumindhold, og
Begrænset indhold af protein, der skal være af høj kvalitet
Hunde
Proteinkilde(r)
Calcium
Fosfor
Natrium
Magnesium
Kalium
Klorider
Svovl
Urinforsurende stoffer
5 til 12 uger
I brugsanvisningen anføres: »Dyret bør til enhver tid have adgang til drikkevand«.
På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:
»Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug«.
Urinforsurende egenskaber og
Lavt magnesiumindhold
Katte
Calcium
Fosfor
Natrium
Magnesium
Kalium
Klorider
Svovl
Taurin i alt
Urinforsurende stoffer
Mindskelse af risikoen for ny struvitstendannelse4)
Urinforsurende egenskaber og
Moderat magnesiumindhold
Hunde og katte
Calcium
Fosfor
Natrium
Magnesium
Kalium
Klorider
Svovl
Urinforsurende stoffer
I indtil 6 måneder
På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:
»Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug«.
Mindskelse af urinstendannelse
Lavt purinindhold
Lavt indhold af protein, der skal være af høj kvalitet
Hunde og katte
Proteinkilde(r)
I indtil 6 måneder, men livslang brug ved irreversibel forstyrrelse af urinsyrestofskiftet
På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:
»Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug«.
Mindskelse af
oxalatstendannelse
Lavt calciumindhold,
Lavt indhold af vitamin D og
Lavt indhold af stoffer, der gør urinen alkalisk
Hunde og katte
Fosfor
Calcium
Natrium
Magnesium
Kalium
Klorid
Svovl
Vitamin D i alt
Hydroxyprolin
Stoffer, der gør urinen alkalisk
Indtil 6 måneder
På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:
»Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug«.
Mindskelse af cystinstendannelse
Lavt proteinindhold
Moderat indhold af svovlholdige aminosyrer og
Moderat indhold af stoffer, der gør urinen alkalisk
Hunde og katte
Svovlholdige aminosyrer i alt
Natrium
Kalium
Klorider
Svovl
Stoffer, der gør urinen alkalisk
Indledningsvis i indtil 1 år
På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:
»Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden«.
Mindskelse af intolerancer over for ingredienser og næringsstoffer5)
Udvalgte proteinkilde(r)
Hunde og katte
Proteinkilde(r)
Indhold af essentielle fedtsyrer (hvis tilsat)
3 til 8 uger. Hvis tegn på intolerance forsvinder, kan dette foder anvendes uden tidsbegrænsning.
 
og/eller
Udvalgte kulhydratkilde(r)
Kulhydratkilde(r)
Indhold af essentielle fedtsyrer (hvis tilsat)
Mindskelse af akutte absorptionsforstyrrelser i tarmsystemet
Højt indhold af elektrolytter og
Højt indhold af letfordøjelige ingredienser
Hunde og katte
Letfordøjelige ingredienser, herunder deres eventuelle behandling
Natrium
Kalium
Kilder til slimstof (hvis tilsat)
1 til 2 uger
På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:
»I perioder med akut diarré og under efterfølgende rekonvalescens«
»Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug«.
Afhjælpning af dårlig fordøjelse6)
Letfordøjelige ingredienser og
Lavt fedtindhold
Hunde og katte
Letfordøjelige ingredienser, herunder deres eventuelle behandling
3 til 12 uger, men livslang brug ved kronisk pankreatisk insufficiens
På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:
»Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug«.
Støtte af hjertefunktionen ved kronisk hjerteinsufficiens
Natriumindholdet er begrænset til maks. 2,6 g/kg fuldfoder til kæledyr med et vandindhold på 12 %
Hunde og katte
Magnesium
Kalium
Natrium
Indledningsvis i indtil 6 måneder
Foderet skal markedsføres som fuldfoder.
På mærkningen anføres:
»Det anbefales at indhente råd fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden.«
Regulering af glucosetildelingen (Diabetes mellitus)
Lavt indhold af kulhydrater, der hurtigt omdannes til glucose
Hunde og katte
Kulhydratkilde(r)
Eventuel behandling af kulhydrat(er)
Stivelse
Sukker i alt
Fructose (hvis tilsat)
Indhold af essentielle fedtsyrer (hvis tilsat)
Kilde(r) til fedtsyrer med kort og middellang kulstofkæde (hvis tilsat)
Indledningsvis i
indtil 6 måneder
På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:
»Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden«.
Støtte af leverfunktionen ved kronisk leverinsufficiens
Protein af høj kvalitet,
Moderat proteinindhold,
Højt indhold af essentielle fedtsyrer og
Højt indhold af letfordøjelige kulhydrater
Hunde
Proteinkilde(r)
Indhold af essentielle fedtsyrer
Letfordøjelige kulhydrater, herunder deres eventuelle behandling
Natrium
Kobber i alt
Indledningsvis i
indtil 6 måneder
På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:
»Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden«
I brugsanvisningen anføres:
»Dyret bør til enhver tid have adgang til drikkevand«.
Protein af høj kvalitet, Moderat proteinindhold,
Lavt fedtindhold,
Højt indhold af essentielle fedtsyrer
Katte
Proteinkilde(r)
Indhold af essentielle fedtsyrer
Natrium
Kobber i alt
Indledningsvis i
indtil 6 måneder
På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:
»Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden«
I brugsanvisningen anføres:
»Dyret bør til enhver tid have adgang til drikkevand«.
Regulering af lipidmetabolisme i tilfælde af hyperlipidæmi
Lavt fedtindhold og
Højt indhold af essentielle fedtsyrer
Hunde og katte
Indhold af essentielle fedtsyrer
Indhold af n-3-fedtsyrer (hvis tilsat)
Indledningsvis i indtil 2 måneder
På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:
»Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden«.
Mindskelse af jodindholdet i foder i tilfælde af hyperthyreoidisme
Begrænset jodindhold: maks. 0,26 mg/kg fuldfoder til kæledyr med et vandindhold på 12 %
Katte
Jod i alt
Indledningsvis i indtil 3 måneder
Foderet skal markedsføres som fuldfoder.
På mærkningen anføres:
»Det anbefales at indhente råd fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden.«
Mindskelse af kobberophobning i leveren
Begrænset kobberindhold: maks. 8,8 mg/kg fuldfoder til kæledyr med et vandindhold på 12 %
Hunde
Kobber i alt
Indledningsvis i indtil 6 måneder
Foderet skal markedsføres som fuldfoder.
På mærkningen anføres:
»Det anbefales at indhente råd fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden.«
Mindskelse af overvægt
Lavt energiindhold
Hunde og katte
Energiindhold
Indtil den ønskede kropsvægt er nået
I brugsanvisningen anføres anbefalet daglig mængde.
Rekonvalescens7)
Højt energiindhold, høj koncentration af væsentlige næringsmidler og letfordøjelige ingredienser
Hunde og katte
Letfordøjelige ingredienser, herunder deres eventuelle behandling
Energiindhold
Indhold af n-3- og n-6-fedtsyrer (hvis tilsat)
Indtil dyret er kommet sig helt
Når foderet er specielt beregnet til at blive givet via sonde eller slange, anføres følgende på mærkningen:
»Indgives under dyrlægetilsyn.«
Tilskudsfoderet kan indeholde Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 i en koncentration på mere end 100 gange det relevante fastsatte maksimumsindhold i fuldfoder.
Hunde
Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 samt tilsat mængde
10 til 15 dage
Brugsanvisningen for foderet skal sikre, at det tilladte maksimumsindhold af tarmflorastabilisatoren/mikroorganismen er overholdt for fuldfoder.
På mærkningen anføres:
»Det anbefales at indhente råd fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden.«
Støtte af hudfunktionen ved dermatosis og hårtab
Højt indhold af essentielle fedtsyrer
Hunde og katte
Indhold af essentielle fedtsyrer
I indtil 2 måneder
På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:
»Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug«.
Støtte af stofskiftet i leddene ved slidgigt
Hunde:
Tørstoffet skal mindst indeholde 3,3 % omega-3-fedtsyrer i alt og 0,38 % eicosapentaensyre (EPA).
Passende indhold af vitamin E.
Katte:
Tørstoffet skal mindst indeholde 1,2 % omega-3-fedtsyrer i alt og 0,28 % eicosapentaensyre (DHA).
Højt indhold af methionin og mangan.
Passende indhold af vitamin E.
Hunde og katte
Hunde:
Omega-3-fedtsyrer i alt
EPA i alt
Vitamin E i alt
Katte:
Omega-3-fedtsyrer i alt
DHA i alt
Methionin i alt
Mangan i alt
Vitamin E i alt
Indledningsvis i indtil 3 måneder
Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden.
Mindskelse af risikoen for mælkefeber
Lavt calciumindhold
Malkekøer
Calcium
Fosfor
Magnesium
I indtil 4 uger inden kælvningen
I brugsanvisningen anføres:
”Ophør med indgivelse efter kælvning”.
og/eller
Lavt kation/anionforhold
Calcium
Fosfor
Natrium
Kalium
Klorider
Svovl
Eller
Højt indhold af zeolit (natriumaluminiumsilikat, syntetisk)
Indhold af natrium-aluminiumsilikat, syntetisk
I 2 uger inden kælvningen
I brugsanvisningen anføres:
”Det sikres via begrænsningen af fodermængden at et dagligt indtag på 500g natriumaluminiumsilikat pr. dyr ikke overskrides. ”
”Ophør med indgivelse efter kælvning."
Eller
Højt indhold af calcium i form af lettilgængelige calciumsalte
Samlet calciumindhold samt kilder og respektive mængder calcium herfra
Indgives fra de første kælvningstegn til to dage efter kælvning
På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:
Brugsanvisning, dvs. angivelse af antal indgivelser og tidspunkt herfor før og efter kælvning.
Teksten: ”Det anbefales at konsultere en ernæringsekspert inden brug”.
Mindskelse af risikoen for ketosis8)9)
Ingredienser, der tilfører energi i form af glykogen
Malkekøer og moderfår
Ingredienser, der tilfører energi i form af glykogen
Propan-1,2-diol (hvis tilsat som glucoseforstadie)
Glycerol (hvis tilsat som glucoseforstadie)
3 til 6 uger efter kælvning10)
De sidste 6 uger før og de første 3 uger efter læmning11)
 
Mindskelse af risikoen for tetani (hypo-magnesæmi)
Højt magnesium-indhold,
Let tilgængelige kulhydrater,
Moderat proteinindhold og
Lavt kaliumindhold
Drøvtyggere
Stivelse
Sukker i alt
Magnesium
Natrium
Kalium
3 til 10 uger i perioden, hvor græsset vokser hurtigt
Brugsanvisningen skal indeholde oplysninger om sammensætningen af den daglige ration, hvad angår tilførsel af fibre og let tilgængelige energikilder.
For foder til får anføres på emballagen, beholderen eller etiketten:
»Anvendes navnlig til lakterende dyr«.
Mindskelse af risikoen for acidose
Lavt indhold af let(fordøjelige) forgærbare kulhydrater og
Høj bufferkapacitet
Drøvtyggere
Stivelse
Sukker i alt
I indtil 2 måneder12)
Brugsanvisningen skal indeholde oplysninger om sammensætningen af den daglige ration, hvad angår tilførsel af fibre og meget let forgærbare kulhydratkilder.
For foder til malkekøer anføres på emballagen, beholderen eller etiketten: »Især til højtydende køer«
For foder til fedekvæg anføres på emballagen, beholderen eller etiketten: »Især til intensivt fodret…. .«13)
Afgivelse over lang tid af sporelementer og/eller vitaminer til græssende dyr
Højt indhold af Sporstoffer
og/eller
Vitaminer, provitaminer og kemisk veldefinerede stoffer med tilsvarende virkning
Tilskudsfoderet kan indeholde tilsætningsstoffer i en koncentration på mere end 100 gange det relevante fastsatte maksimumsindhold i fuldfoder
Drøvtyggere med en funktionel vom
Navn og samlet mængde af hvert tilføjet sporelement, vitamin, provitamin og kemisk veldefineret stof med tilsvarende virkning
Daglig afgivelseshastighed for hvert sporelement og/eller vitamin, hvis bolus er anvendt
Maksimumsperiode med kontinuerlig frigivelse af sporelementet eller vitaminet, hvis bolus er anvendt
Op til 12 måneder
Indgivelse i form af bolus er tilladt. En bolus kan indeholde op til 20 % jern i en inaktiv form, der ikke er biotilgængelig, for at øge dens massefylde
På foderets mærkning anføres:
» Samtidig supplering af tilsætningsstoffer med et maksimumsindhold fra andre kilder end dem, der indgår i en bolus, skal undgås, hvis relevant.
Det anbefales at søge råd fra en dyrlæge eller ernæringsekspert før brug vedrørende:
balancen af sporelementer i den daglige ration
flokkens status vedrørende sporelementer.
Bolussen indeholder x % inaktivt jern for at øge massefylden, hvis relevant.«
Kompensation for jernmangel efter fødsel
Højt indhold af jernforbindelser tilladt under den funktionelle gruppe »forbindelser af sporelementer« i kategorien »tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber«, jf. bilag I i forordning (EF) nr. 1831/2003
Tilskudsfoderet kan indeholde jern i en koncentration på mere end 100 gange det relevante fastsatte maksimumsindhold i fuldfoder
Pattegrise og kalve
Jernindhold i alt
Op til 3 uger efter fødslen
Brugsanvisningen for foderet skal sikre, at det tilladte maksimumsindhold af jern er overholdt for fuldfoder
Støtte gendannelsen af hove, klove og hud
Højt zinkindhold
Tilskudsfoderet kan indeholde zink i en koncentration på mere end 100 gange det relevante fastsatte maksimumsindhold i fuldfoder
Heste, drøvtyggere og svin
Samlet mængde af zink
methionin
Op til 8 uger
Brugsanvisningen for foderet skal sikre, at det tilladte maksimumsindhold af zink er overholdt for fuldfoder
Støtte forberedelsen af østrus og reproduktion
Højt indhold af selen og
et minimumsindhold af 53 mg vitamin E pr. kg fuldfoder med et vandindhold på 12 % for svin, 35 mg for kaniner og 88 mg for hunde, katte og mink;
et minimumsindhold af 100 mg vitamin E pr. dyr og pr. dag for får, 300 mg for kvæg og 1 100 mg for heste
eller
Højt indhold af Vitamin A
og/eller vitamin D og/eller
et minimumsindhold af 300 mg beta- caroten pr. dyr og pr. dag
Tilskudsfoderet kan indeholde selen, vitamin A og D i en koncentration på mere end 100 gange det relevante fastsatte maksimumsindhold i fuldfoder
Pattedyr
Navn og samlet mængde af hvert tilføjet sporelement og vitamin
Køer: 2 uger før afslutningen på drægtighedsperioden, til den næste drægtighed er bekræftet
Søer: 7 dage før til 3 dage efter fødsel og 7 dage før til 3 dage efter parring
Andre pattedyr af hunkøn: fra den sidste del af drægtighedsperioden, til den næste drægtighed er bekræftet
Hanner: under perioder med reproduktionsaktivitet
Brugsanvisningen for foderet skal sikre, at de respektive tilladte maksimumsindhold er overholdt for fuldfoder
På foderets mærkning anføres:
»Det bør oplyses, hvilke situationer brugen af foderet er beregnet på.«
Højt indhold af A vitamin og/eller vitamin D eller
Højt indhold af selen og/eller zink og/ eller et minimumsindhold på 44 mg vitamin E pr. kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %
Tilskudsfoderet kan indeholde selen, zink samt vitamin A og D i en koncentration på mere end 100 gange det relevante fastsatte maksimumsindhold i fuldfoder
Fugle
Navn og samlet mængde af hvert tilsat sporelement og vitamin
For hunner: under østrus
For hanner: i perioder med reproduktionsaktivitet
Stabilisering af væske- og elektrolytbalancen til støtte af den fysiologiske fordøjelse
Overvejende elektrolytter: natrium, kalium og chlorider
Bufferkapacitet14) mindst 60 mmol pr. liter færdigblandet drik til fodring
Letfordøjelige kulhydrater
Kalve, svin, lam, kid og føl
Natrium
Kalium
Chlorider
Kulhydrat-kilde(r) Bicarbonater og/eller citrater (hvis tilsat)
1 til 7 dage
Anbefalet interval af elektrolytter pr. liter færdigblandet drik til fodring
Natrium: 1,7 g — 3,5 g
Kalium: 0,4 g — 2,0 g
Chlorider: 1 g — 2,8 g
På mærkningen anføres:
1) »Hvis der foreligger risiko for fordøjelsesforstyrrelser og i perioder med fordøjelighedsforstyrrelser (diarré).«
2)»Det anbefales at indhente råd fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden.«
I brugsvejledningen angives:
Det anbefalede indtag af færdigblandede drikke eller mælk, hvis det er relevant.
Hvis bicarbonater og/eller citrater ligger over 40 mmol pr. liter færdigblandet drik til fodring: Samtidig fodring med mælk bør undgås ved dyr med løbemave.
Mindskelse af risikoen for
urinvejssten
Lavt indhold af fosfor,
Magnesium og
Urinforsurende stoffer
Drøvtyggere
Calcium
Fosfor
Natrium
Magnesium
Kalium
Klorider
Svovl
Urinforsurende stoffer
I indtil 6 uger
På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:
»Især til intensivt fodrede ungdyr«
I brugsanvisningen anføres:
»Dyret bør til enhver tid have adgang til drikkevand«.
Mindskelse af stressreaktioner
Højt magnesiumindhold
Svin
Magnesium
1 til 7 dage
Det bør oplyses, hvilke situationer brugen af dette foder er beregnet på.
og/eller
Letfordøjelige ingredienser
Letfordøjelige ingredienser, herunder deres eventuelle behandling
Indhold af n-3-fedtsyrer (hvis tilsat)
Stabilisering af den fysiologiske fordøjelse
Lav bufferkapacitet og letfordøjelige ingredienser
Smågrise
Letfordøjelige ingredienser, herunder deres eventuelle behandling
Bufferkapacitet
Kilde(r) til adstringerende stoffer (hvis tilsat)
Kilde(r) til slimstof (hvis tilsat)
2 til 4 uger
På mærkningen anføres:
»Hvis der i perioder foreligger risiko for fordøjelighedsforstyrrelser eller under fordøjelighedsforstyrrelser eller rekonvalescens fra fordøjelighedsforstyrrelser.«
Letfordøjelige ingredienser
Svin
Letfordøjelige ingredienser, herunder deres eventuelle behandling
Kilde(r) til adstringerende stoffer (hvis tilsat)
Kilde(r) til slimstof (hvis tilsat)
Fodertilsætningsstoffer fra den funktionelle gruppe »tarmflorastabilisator« fra kategorien »zootekniske tilsætningsstoffer«, jf. bilag I til forordning (EF) nr. 1831/2003, eller, hvis proceduren for fornyet godkendelse afventes, jf. artikel 10 i forordning 1831/ 2003, fødevaretilsætningsstoffer fra gruppen »mikroorganismer«.
Tilskudsfoderet kan indeholde tilsætningsstoffer fra den funktionelle gruppe »tarmflorastabilisatorer/mikroorganismer« i en koncentration på mere end 100 gange det relevante fastsatte maksimumsindhold i fuldfoder.
Dyrearter for hvilke tarmflora-stabilisatoren/mikro- organismen er godkendt
Navn og tilsat mængde af tarmflora-stabilisatoren/mikroorganismen
Op til 4 uger
På foderets mærkning anføres:
1) »Hvis der foreligger risiko for fordøjelsesforstyrrelser og i perioder med fordøjelighedsforstyrrelser.«
2) Eventuelt: »Foderet indeholder en tarmflorastabilisator/mikroorganisme i en koncentration på mere end 100 gange det godkendte maksimumsindhold i fuldfoder.«
Brugsanvisningen for foderet skal sikre, at det tilladte maksimumsindhold af tarmflorastabilisatoren/mikroorganisme er overholdt for fuldfoder.
Mindskelse af risikoen for forstoppelse
Ingredienser, der stimulerer passagen gennem tarmene
Søer
Ingredienser, der stimulerer passagen gennem tarmene
10 til 14 dage før og 10 til 14 dage efter faring
 
Mindskelse af risikoen for fedtleversyndrom
Lavt energiindhold og
Høj procentdel af omsættelig energi fra lipider med stort indhold af flerumættede fedtsyrer
Æglæggende høner
Energiværdi (beregnet efter EU-metoden)
Procentdel omsættelig energi fra lipider
Indhold af flerumættede fedtsyrer
I indtil 12 uger
 
Kompensation for malabsorption
Lavt indhold af mættede fedtsyrer og
Stort indhold af fedtopløselige vitaminer
Fjerkræ, bortset fra gæs og duer
Procentdel mættede fedtsyrer i forhold til indholdet af fedtsyrer i alt
Vitamin A i alt
Vitamin D i alt
Vitamin E i alt
Vitamin K i alt
I de første 2 uger efter udklækning
 
Kompensation for kronisk insufficiens i
tyndtarmsfunktionen
Kulhydrater,
Proteiner og fedtstoffer, der stort set fordøjes, før de når tyndtarmen
Hovdyr (Equines)15)
Letfordøjelige kulhydrat-, protein- og fedtstofkilder, herunder deres eventuelle behandling
Indledningsvis i indtil 6 måneder
Det bør oplyses, hvilke situationer brugen af foderet er beregnet på, og hvordan det bør indgives, herunder mange små rationer pr. dag.
På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:
»Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden«.
Kompensation for kroniske fordøjelsesforstyrrelser i tyktarmen
Letfordøjelige fibre
Hovdyr (Equines)
Fiberkilde(r)
Indhold af n-3-fedtsyrer (hvis tilsat)
Indledningsvis i
indtil 6 måneder
Det bør oplyses, hvilke situationer brugen af foderet er beregnet på, og hvordan det bør
indgives.
På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:
»Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden«.
Mindskelse af stressreaktioner
Letfordøjelige ingredienser
Hovdyr (Equines)
Magnesium
Letfordøjelige ingredienser, herunder deres eventuelle behandling
Indhold af n-3-fedtsyrer (hvis tilsat)
2 til 4 uger
Det bør oplyses, præcist hvilke situationer brugen af foderet er beregnet på.
Kompensation for elektrolyttab ved kraftig sved-
afsondring
Overvejende elektrolytter og letoptagelige kulhydrater
Hovdyr (Equines)
Calcium
Natrium
Magnesium
Kalium
Klorider
Glucose
1 til 3 dage
Det bør oplyses, hvilke situationer brugen af foderet er beregnet på.
Hvis foderet svarer til en stor del af dagsrationen, bør det oplyses, at det er risikabelt at foretage bratte ændringer i fodersammensætningen.
I brugsanvisningen anføres:
»Dyret bør til enhver tid have adgang til drikkevand«.
Støtte forberedelsen af og restitution efter sportspræstationer
Højt selenindhold og et minimumsindhold på 50 mg vitamin E pr. kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %
Tilskudsfoderet kan indeholde selenforbindelser i en koncentration på mere end 100 gange det relevante fastsatte maksimumsindhold i fuldfoder
Dyr af hestefamilien
Samlet mængde af
vitamin E
selen
Op til 8 uger før sportspræstationer udfoldelser — op til 4 uger efter sportspræstationer
Brugsanvisningen for foderet skal sikre, at det tilladte maksimumsindhold af selen er overholdt for fuldfoder
Rekonvalescens
Høj koncentration af væsentlige næringsstoffer og letfordøjelige ingredienser
Hovdyr (Equines)
Let fordøjelige ingredienser, herunder deres eventuelle behandling
Indhold af n-3-og n-6-fedtsyrer (hvis tilsat)
Indtil dyret er kommet sig helt
Det bør oplyses, hvilke situationer brugen af foderet er beregnet på.
Når foderet er specielt beregnet til at blive givet via sonde eller slange, anføres følgende på emballagen, beholderen eller etiketten:
»Indgives under dyrlægetilsyn«.
Støtte af leverfunktionen ved kronisk leverinsufficiens
Lavt indhold af protein, som er af høj kvalitet,
og letfordøjelige
kulhydrater
Hovdyr (Equines)
Protein- og fiberkilder
Letfordøjelige kulhydrater, herunder deres eventuelle behandling
Methionin
Cholin
Indhold af n-3 fedtsyrer (hvis tilsat)
Indledningsvis i indtil 6 måneder
Det bør oplyses, hvordan foderet bør indgives, herunder mange små portioner pr. dag.
På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:
»Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden«.
Støtte af nyrefunktion ved kronisk nyreinsufficiens
Lavt indhold af protein, som er af høj kvalitet, og
Lavt fosforindhold
Hovdyr (Equines)
Proteinkilde(r)
Calcium
Fosfor
Kalium
Magnesium
Natrium
Indledningsvis i indtil 6 måneder
På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:
»Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden«
I brugsanvisningen anføres: »Dyret bør til enhver tid have adgang til drikkevand«.

1) Kommissionens direktiv 2008/82/EF af 30. juli 2008 om ændring af direktiv 2008/38/EF for så vidt angår foder til støtte af nyrefunktionen ved kronisk nyreinsufficiens, Kommissionens forordning (EU) nr. 1070/2010 af 22. november 2010 om ændring af direktiv 2008/38/EF for at tilføje støtte af stofskiftet i leddene ved slidgigt hos hunde og katte til listen over anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål, Kommissionens forordning (EU) nr. 5/2014 af 6. januar 2014 om ændring af direktiv 2008/38/EF om udarbejdelse af en liste over anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål, Kommissionens forordning (EU) nr. 1123/2014 af 22. oktober 2014 om ændring af direktiv 2008/38/EF om udarbejdelse af en liste over anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål.

2) Fabrikanten kan eventuelt også anbefale anvendelse heraf i tilfælde af midlertidig nyreinsufficiens.

3) Hvis foderet anbefales ved midlertidig nyreinsufficiens, er den anbefalede brugsperiode 2 til 4 uger.

3) Hvis foderet anbefales ved midlertidig nyreinsufficiens, er den anbefalede brugsperiode 2 til 4 uger.

3) Hvis foderet anbefales ved midlertidig nyreinsufficiens, er den anbefalede brugsperiode 2 til 4 uger.

3) Hvis foderet anbefales ved midlertidig nyreinsufficiens, er den anbefalede brugsperiode 2 til 4 uger.

4) Når det gælder foder til katte, kan »Feline lower urinary tract disease« eller »Acute Feline Urological Syndrome — F. U. S.« føjes til under særligt ernæringsformål.

4) Når det gælder foder til katte, kan »Feline lower urinary tract disease« eller »Acute Feline Urological Syndrome — F. U. S.« føjes til under særligt ernæringsformål.

5) Når det gælder foder til mindskelse af en bestemt intolerance, kan en henvisning til den specifikke intolerance erstatte »Ingredienser og næringsstoffer«.

6) Fabrikanten kan tilføje under særligt ernæringsformål: »Exokrin pankreatisk insufficiens«.

7) Fabrikanten kan supplere det særlige ernæringsformål med angivelsen »leverlipidose hos kat«.

8) I stedet for »ketosis« kan der anføres »acetonæmia«.

9) Fabrikanterne kan også anbefale anvendelse ved rekonvalescens efter ketosis.

10) Når det gælder foder til malkekøer.

11) Når det gælder foder til moderfår.

12) Når det gælder foder til malkekøer: »Højst 2 måneder fra begyndelsen af laktionen.«

13) Anfør kategorien af drøvtyggere.

14) Beregnet ved hjælp af metoden Strong Ion Difference (SID-værdi): SID er forskellen mellem summen af koncentrationer af de stærke kationer og de stærke anioner. [SID] = [mmol Na+ /l] + [mmol K+ /l] + [mmol Ca++ /l] + [mmol Mg++ /l] — [mmol Cl- /l] — [mmol andre stærke anioner/l].

15) Når det drejer sig om foder, der er specielt beregnet til meget gamle dyrs særlige behov (let fortærbare ingredienser), tilføjes der »gamle dyr« i forbindelse med dyrearten eller -kategorien.


Bilag 2

Overgangsbestemmelser om anvendelse af fodertilsætningsstoffer

(Til § 3, stk. 1)

Fodertilsætningsstoffer, der er godkendt efter Rådets direktiv 70/524/EØF, skal foruden at opfylde bestemmelserne i fodertilsætningsstofforordningen også opfylde bestemmelserne i dette bilag og i godkendelsen.

 
I. Generelle bestemmelser om anvendelse af tilsætningsstoffer:
A.
Tilsætningsstoffer må kun anvendes til fremstilling af foder med de begrænsninger, der er anført i godkendelsen om dyreart eller dyrekategori, henholdsvis mindste- og størsteindhold i foderet og den kategori af foder, som tilsætningsstofferne må anvendes til. Hvis intet er anført om ”Dyreart eller dyrekategori” i godkendelsen, må tilsætningsstoffet anvendes til alle dyrearter eller dyrekategorier.
B.
Tilsætningsstoffer må kun anvendes til andet end foderblandinger, hvis der i godkendelsen af tilsætningsstoffet, er angivet ”Alle foderstoffer” i kolonnen ” Bestemmelser i øvrigt”.
C.
De fastsatte mindste- og størsteindhold gælder for fuldfoder med et vandindhold på 12 %, medmindre andet er anført i godkendelsen.
D.
Tilsætningsstofferne skal anvendes efter betingelserne i bilag IV, nr. 1 og 2, i fodertilsætningsstofforordningen.
   
II. Supplerende bestemmelser for coccidiostatika, vitamin D og selen:
A.
Ved fremstilling af foderblandinger med indhold af coccidiostatika,vitamin D og selen til dyr, der anvendes i fødevareproduktionen og pelsdyr, skal disse tilsætningsstoffer tilsættes i form af forblandinger med et bærestof.
B.
Coccidiostatika må ikke blandes indbyrdes, når de har samme virkning, medmindre der er tale om en blanding fastsat i godkendelsen.
C.
Coccidiostatika må ikke blandes med mikroorganismer, medmindre dette er tilladt ved godkendelsen af den pågældende mikroorganisme.
 


Bilag 3

Overgangsbestemmelser om anvendelse og mærkning af aminosyrer og deres salte samt urinstof og derivater heraf

(Til § 3, stk. 2)

Fodertilsætningsstoffer, der er godkendt efter Rådets direktiv 82/471/EØF, skal opfylde bestemmelserne i Fodertilsætningsstofforordningen og bestemmelserne i dette bilag.

   
   
1.
Tilsætningsstofferne nævnt i tabellen nedenfor kan anvendes til dyrearter nævnt i kolonne 7, hvis tilsætningsstofferne opfylder de betingelser, der er anført i kolonne 4-6.
2.
Ved markedsføring af aminosyrer og deres salte, eller foder hvori de indgår, skal de mærkes som angivet i kolonne 8, og de skal benævnes som angivet i kolonne 3, medmindre andet fremgår af kolonne 8.
3.
Ved salg af foderblandinger, hvori tilsætningsstoffer indgår, skal det tilsatte indhold af fodertilsætningsstoffer anføres under ”Fodertilsætningsstoffer”.

Numrene i kolonne 2 i denne tabel henviser til de numre, som stofferne har i EU’s register over godkendte fodertilsætningsstoffer. Stoffer, der er godkendt efter forordning, fremgår ikke af tabellen, men er alene medtaget i registeret.

               
1
2
3
4
5
6
7
8
Benævnelse af tilsætningsstofgrupper
Nr.
Benævnelse
af tilsætningsstoffer
Den ernæringsfysiologisk aktive
substans
Kultursubstrat (eventuelle nærmere angivelser)
Karakteristika for produktets sammensætning
Dyreart
Særlige bestemmelser
3.2.
Lysin
         
3.2.2.-3.2.5.
3.2.2.-3.2.5. inkl. :
             
inkl. : Alle dyrearter
Følgende oplyses på tilsætningsstoffets etiket eller emballage:
   
3.2.2.
Flydende koncentrat af L-lysin (base)
NH2(CH2)4-CH(NH2)-COOH
Saccharose, melasse, stivelsesprodukter og hydrolysater heraf
L-lysin: min. 50 %
 
-
angivelsen: »L-lysin« for produkt 3.2.1., »Flydende koncentrat af L-lysin« for produkt 3.2.2., »L-lysinhydrochlorid« for produkt 3.2.3., »Flydende koncentrat af L-lysinhydrochlorid« for produkt 3.2.4. og »L-lysinsulfat og biprodukter heraf« for produkt 3.2.5
   
3.2.3.
L-lysinhydrochlorid, teknisk rent
NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH·HCI
-
L-lysin: min. 78 %
 
-
producentens godkendelsesnummer tildelt efter Foderhygiejneforordningen
   
3.2.4.
Flydende koncentrat af L-lysinhydrochlorid
NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH·HCI
Saccharose, melasse, stivelsesprodukter og hydrolysater
L-lysin: min. 22,4 %
 
-
indhold af L-lysin og vand
         
heraf
       
   
3.2.5.
L-lysinsulfat og biprodukter heraf fremstillet ved fermentering med Corynebacterium glutamicum
[NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH]2·H2SO4
Sirup, melasse, korn, stivelsesprodukter og hydrolysater heraf
L-lysin: min. 40 %
     


Bilag 4

Kategoribetegnelser for fodermidler i foderblandinger til dyr, der ikke bruges i fødevareproduktion, undtagen pelsdyr

(Til § 8, stk. 2)

Ved mærkning med indholdet af fodermidler i foderblandinger til dyr, der ikke bruges i fødevareproduktion, undtagen pelsdyr, kan fodermidlernes navn erstattes af navnet på den kategori, som fodermidlerne tilhører. Betingelserne herfor er, at der ikke benyttes andre kategorier end anført nedenfor.

     
 
Betegnelse
Beskrivelse
1.
Kød og animalske biprodukter
Alle køddele af slagtede, varmblodede landdyr, friske eller konserverede ved en passende behandling samt alle produkter og biprodukter fra bearbejdning af dyrekroppe eller dele af dyrekroppe af varmblodede landdyr
2.
Mælk og mejeriprodukter
Alle mejeriprodukter, friske eller konserverede ved en passende behandling, samt biprodukter fra deres forarbejdning
3.
Æg og ægprodukter
Alle ægprodukter, friske eller konserverede ved en passende behandling, samt biprodukter fra deres forarbejdning
4.
Olie og fedtstoffer
Alle animalske og vegetabilske olier og fedtstoffer
5.
Gær
Al gær, hvor gærcellerne er dræbt og tørret
6.
Fisk og fiskeprodukter
Fisk og dele af fisk, friske eller konserverede ved en passende behandling, samt biprodukter fra deres forarbejdning
7.
Korn
Alle kornarter og kornprodukter uanset deres præsentationsform samt produkter fremkommet ved forarbejdning af kornarternes stivelsesholdige kerner
8.
Grønsager
Alle grønsager og bælgfrugter, friske eller konserverede ved en passende behandling
9.
Vegetabilske biprodukter
Biprodukter fremkommet ved behandling af vegetabilske produkter, navnlig korn, grønsager, bælgfrugter og olieholdige frø
10.
Vegetabilsk proteinekstrakt
Alle vegetabilske produkter, hvori proteinet er blevet koncentreret ved en passende behandling og eventuelt er blevet struktureret, således at råproteinindholdet udgør mindst 50 % i tørstoffet
11.
Mineralstoffer
Alle uorganiske stoffer, der kan indgå i foderstoffer
12.
Sukker
Alle former for sukker
13.
Frugt
Al slags frugt, frisk eller konserveret ved en passende behandling
14.
Nødder
Alle kerner af stenfrugter og nødder
15.
Frø
Alle slags frø, hele eller groft formalede
16.
Alger
Alle alger, friske eller konserveret ved en passende behandling
17.
Bløddyr og skaldyr
Alle bløddyr, muslinger, skaldyr og krebs, friske eller konserverede ved en passende behandling, samt biprodukter fra deres forarbejdning
18.
Insekter
Alle slags insekter på alle udviklingstrin
19.
Bagværk
Alle former for bagværk, brød og kager samt dejvarer

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Kommissionens direktiv 82/475/EØF af 23. juni 1982, EF-Tidende 1982, nr. L 213, side 27, som senest ændret ved Kommissionens direktiv 98/67/EF af 7. september 1998, EF-Tidende 1998, nr. L 261, side 10, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF af 7. maj 2002, EF-Tidende 2002, nr. L 140, side 10, som senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1275/2013 af 6. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 328, side 86, Kommissionens direktiv 2008/38/EF af 5. marts 2008, EU-Tidende 2008, nr. L 62, side 9, som senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1123/2014 af 22. oktober 2014, EU-Tidende 2014, nr. L 304, side 81. I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001, EU-Tidende 2001, nr. L 147, side 1, som senest ændret Kommissionens forordning (EU) nr. 2017/893 af 24. maj 2017, EU tidende 2017, nr. L 138, side 92, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002, EU-Tidende 2002, nr. L 31, side 1, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 652/2014 af 15. maj 2014, EU-Tidende 2014, nr. L 189, side 1, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober EU-Tidende 2009, nr. L 300, som senest ændret ved Rådets forordning (EU) nr. 1385/2013 af 17. december 2013, EU-Tidende 2012, nr. L 354, side 6, Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011, EU-Tidende 2011, nr. L 54, side 1, senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 2017/893 af 24. maj 2017, EU-Tidende nr. L 138, side 92, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003, EU-Tidende 2003, nr. L 268, side 1, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 298/2008 af 11. marts 2008, EU-Tidende 2008, nr. L 97, side 64, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/2003 af 22. september 2003, EU-Tidende 2003, nr. L 268, side 24, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1137/2008 af 22. oktober 2008, EU-Tidende 2008, nr. L 311, side 1, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003, EU-Tidende 2003, nr. L 268, side 29, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 af 13. juli 2009, EU-Tidende 2009, nr. L 229, side 1, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 af 17. november 2003, EU-Tidende 2003, nr. L 325, side 1, som senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 517/2011 af 25. maj 2011, EU-Tidende 2011, nr. L 138, side 45, Kommissionens forordning (EF) nr. 141/2007 af 14. februar 2007, EU-Tidende nr. L 43, side 9, Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 af 24. juli 2009, EU-Tidende 2009, nr. L 194, side 11, som senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1295/2014 af 4. december 2014, EU-tidende 2014, nr. L 349, side 33, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004, EU-Tidende 2004, nr. L 165, side 1, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 652/2014 af 15. maj 2014, EU-Tidende 2014, nr. L 189, side 1, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005, EU-Tidende 2005, nr. L 35, side 1, som senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 2015/1905 af 22. oktober 2015, EU-Tidende 2015, nr. L 278, side 5, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005, EU-Tidende 2005, nr. L 70, side 1, som senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 991/2014 af 19. september 2014, EU-Tidende 2014, nr. L 279, side 1, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 af 13. juli 2009, EU-Tidende 2009, nr. L 229, side 1, som senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 939/2010 af 20. oktober 2010, EU-Tidende nr. L 277, side 4, Kommissionens forordning (EF) nr. 1135/2009 af 25. november 2009, EU-Tidende 2009, nr. L 311, side 3, som senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1156/2014 af 29. oktober 2014, EU-Tidende 2014, 309, side 29, og Kommissionens forordning (EU) nr. 68/2013 af 16. januar 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 29, side 1. Ifølge artikel 288 i EUF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark. Bekendtgørelsen har været notificeret i 2018 i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/48/EF.