Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32002D0251
 
32002D0994
 
32004D0225
 
32006D0027
 
32006R1635
 
32007D0082
 
32007D0642
 
32008R0733
 
32010D0381
 
32011D0884
 
32013D0764
 
32013R0743
 
32014D0088
 
32014D0709
 
32015R0943
 
32016R0006
 
32019D1351
 
32019R1793
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Afsnit I Bekendtgørelsens område, definitioner og generelle krav
Kapitel 1 Område
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Generelle krav
Afsnit II Animalske fødevarer - de enkelte restriktioner
Kapitel 4 Albanien
Kapitel 5 Belgien
Kapitel 6 Bulgarien
Kapitel 7 Estland
Kapitel 8 Republikken Guinea
Kapitel 9 Indien
Kapitel 10 Italien
Kapitel 11 Japan
Kapitel 12 Kina
Kapitel 13 Kroatien
Kapitel 14 Letland
Kapitel 15 Litauen
Kapitel 16 Mexico
Kapitel 17 Polen
Kapitel 18 Rumænien
Kapitel 19 Serbien
Kapitel 20 Slovakiet
Kapitel 21 Thailand
Kapitel 22 Tyrkiet
Kapitel 23 Ungarn
Kapitel 24 Visse lande
Afsnit III Ikke-animalske fødevarer - fællesbestemmelser
Kapitel 25 Forhåndsanmeldelse m.v.
Kapitel 26 Tilbageholdte og ikke-frigivne sendinger
Kapitel 27 Privat indførsel
Afsnit IV Ikke-animalske fødevarer - de enkelte restriktioner
Kapitel 28 Bangladesh
Kapitel 29 Japan
Kapitel 30 Kina
Kapitel 31 Nigeria
Kapitel 32 Samtlige tredjelande
Kapitel 33 Visse lande
Afsnit V Ikke-animalske fødevarer omfattet af en midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol og beredskabsforanstaltninger i henhold til forordning (EU) 2019//1793
Kapitel 34 Visse tredjelande
Afsnit VI Straf og ikrafttrædelse m.v.
Kapitel 35 Straffebestemmelser
Kapitel 36 Ikrafttræden m.v.
Bilag 1 Oversigt over animalske fødevarer, hvor Fødevarestyrelsen kan forlange et myndighedscertifikat om radioaktivitet, jf. forordning (EF) nr. 733/2008
Bilag 2 Oversigt over ikke-animalske fødevarer, hvor Fødevarestyrelsen kan forlange et myndighedscertifikat om radioaktivitet, jf. forordning (EF) nr. 733/2008
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter1)

I medfør af § 37, § 67 og § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 1 af 2. januar 2019, og § 29, § 37, § 39, § 49, stk. 1, § 50, § 51 og § 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 999 af 2. juli 2018, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 1 og 3, i bekendtgørelse nr. 1614 af 18. december 2018 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Afsnit I

Bekendtgørelsens område, definitioner og generelle krav

Kapitel 1

Område

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter indførsel til Danmark samt indførsel via Danmark til et andet samhandelsland af fødevarer pålagt særlige restriktioner.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke de i afsnit IV-V anførte ikke-animalske fødevarer, der er indført via andre EU-medlemsstater og frigivet til fri omsætning. Hvis disse fødevarer herefter overgår til fri omsætning i Danmark, er fødevarerne omfattet af bestemmelserne i bekendtgørelse om visse forureninger i fødevarer og relevante EU-retsakter på området.

Stk. 3. Undtaget fra stk. 1 er vareprøver.

Kapitel 2

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Samhandel: Modtagelse i Danmark af fødevarer, som

a) er produceret i et andet samhandelsland, eller

b) har oprindelse i tredjelande, og som efter officiel kontrol er frigivet og videresælges fra modtagervirksomheden i et andet samhandelsland.

2) Samhandelsland: Et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein og Andorra. Schweiz er samhandelsland for animalske produkter og for fødevarer omfattet af forordning (EU) 2019/1793 (guargummi fra Indien) og forordning (EU) 2016/6 (fødevarer fra Japan), som senest ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/1787. Færøerne og Grønland er samhandelsland for fiskevarer og muslinger m.m. Disse lande tilsammen betegnes samhandelsområdet. Følgende områder er dog ikke med i samhandelsområdet:

a) Ceuta og Melilla i Spanien.

b) Oversøiske territorier og departementer i Frankrig.

c) Guernsey og Jersey i Storbritannien.

3) Import: Enhver handling, hvorved varer bringes ind på et af de områder, der er opført i bilag I til forordning (EU) 2017/625, fra steder uden for disse områder.

4) Transit: Flytning fra et tredjeland til et andet tredjeland under toldtilsyn gennem et af de områder, der er opført i bilag I til forordning (EU) 2017/825, eller fra et af de områder, der er opført i bilag I i samme forordning, til et andet område, der er opført i bilag I i samme forordning, efter at have passeret gennem et tredjelands område.

5) Ikke-konform oplagring: Midlertidig placering i veterinært udpeget lager i en frizone, et toldoplag eller skibsprovianteringsvirksomhed af ikke-konforme fødevarer, jf. nr. 11, med oprindelse i et tredjeland bestemt til et tredjeland.

6) Tredjelande: Lande uden for samhandelsområdet, jf. nr. 2.

7) Fiskevarer: Alle saltvands- og ferskvandsdyr (bortset fra levende toskallede bløddyr, levende pighuder, levende sækdyr og levende havsnegle samt alle pattedyr, krybdyr og frøer), hvad enten de er vildtlevende eller opdrættede, samt alle spiselige former, dele og produkter af disse dyr.

8) Toskallede bløddyr: Bløddyr af klassen Lamellibranchiata, der filtrerer føden, inden den optages.

9) Fisk: Hvirveldyr af overklassen Pisces.

10) Krebsdyr: Leddyr af underrækken Crustacea.

11) Akvakulturprodukter: Produkter fremstillet af opdrættede fisk, bløddyr eller krebsdyr, uanset deres udviklingstrin.

12) Sammensatte fødevarer: Fødevarer, der indeholder både forarbejdede animalske fødevarer og vegetabilske fødevarer, hvor forarbejdningen af den animalske ingrediens er en integreret del af fremstillingen af den færdige sammensatte fødevare.

13) Sending: En mængde varer omfattet af samme officielle certifikat, officielle attestering eller ethvert andet dokument, som befordres med samme transportmiddel og kommer fra samme område eller tredjeland, og som er af samme type, klasse eller betegnelse.

14) Den ansvarlige for sendingen: Importøren eller en person eller virksomhed, som, bemyndiget af importøren, foretager transport eller oplagring af en specifik sending.

15) Grænsekontrolsted: Et sted med tilhørende faciliteter udpeget af en medlemsstat med henblik på gennemførelse af offentlig kontrol, jf. artikel 47, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625.

16) Kontrolsted: Kontrolsted, som omhandlet i artikel 53, stk. 1, litra a, i forordning (EU) 2017/625.

17) CHED: Det to-sidede fælles sundhedsimportdokument, jf. artikel 56 i forordning (EU) 2017/625. Del 1 er til importørens forhåndsanmeldelse, mens del 2 er forbeholdt grænsekontrollens dokumentation for veterinærkontrol og afgørelse om sendingens lovlighed.

18) Grænsedyrlæge: En af Fødevarestyrelsen ansat embedsdyrlæge ved et grænsekontrolsted.

19) Grænsekontrollen: Grænsedyrlægen eller særligt uddannede officielle personer, udpeget af Fødevarestyrelsen, der er ansvarlige for at gennemføre veterinærkontrol af fiskevarer og levende muslinger m.m. bestemt til konsum på grænsekontrolstederne i de havne, hvor produkterne importeres.

20) Den kompetente myndighed: Fødevarestyrelsen eller andre landes tilsvarende autoriteter på fødevare- og veterinærområdet.

21) Vareprøve: Fødevarer udelukkende bestemt til

a) undersøgelser eller analyser i fødevarevirksomheder eller laboratorier m.v.,

b) afprøvning af maskiner m.m.,

c) fremvisning på udstillinger eller

d) brug i ambassader og konsulater.

Kapitel 3

Generelle krav

§ 3. Privates indførsel af animalske fødevarer kan være begrænset af importrestriktioner.

§ 4. Det er forbudt at tage sendinger omfattet af denne bekendtgørelse, og som er tilbageholdt af Fødevarestyrelsen, i anvendelse eller overdrage dem, før Fødevarestyrelsen meddeler tilladelse hertil.

Stk. 2. Anbrud af den kompetente myndigheds officielle forsegling må kun foretages efter forudgående aftale med Fødevarestyrelsen. Fødevarestyrelsen kan fastsætte de nærmere vilkår for aftalen.

Stk. 3. Den ansvarlige for sendingen skal sende CHED til toldmyndighederne ved grænsekontrolstedet henholdsvis ved det udpegede indgangssted efter endt officiel fødevarekontrol.

Stk. 4. Den ansvarlige for sendingen skal over for Fødevarestyrelsen dokumentere, at afviste sendinger er returneret til tredjeland henholdsvis destrueret i EU. Dokumentation for returnering skal være erklæring fra toldmyndighederne ved det sted, hvor sendingen føres ud af EU. Dokumentation for destruktion skal være en vejeseddel fra forbrændingsanlægget eller anden dokumentation efter aftale med Fødevarestyrelsen.

Afsnit II

Animalske fødevarer - de enkelte restriktioner

Kapitel 4

Albanien

Kolera

§ 5. Det er forbudt at importere følgende produkter, der har oprindelse i eller er afsendt fra Albanien, jf. beslutning 2004/225/EF om beskyttelsesforanstaltninger over for bestemte levende dyr og animalske produkter, der har oprindelse i eller kommer fra Albanien:

1) Toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle.

2) Levende fisk og levende toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle, der transporteres i vand.

Histamin

§ 6. Importører må ikke importere sendinger af fiskevarer bestemt til konsum fra Albanien tilhørende familierne Scombridae, Clupeidae, Coryfenidae, Pomatomidae og Scombresosidae, jf. beslutning 2007/642/EF om beredskabsforanstaltninger vedrørende fiskevarer importeret fra Albanien og bestemt til konsum, med mindre hver sending er ledsaget af resultaterne af en analytisk undersøgelse foretaget i Albanien eller af et udenlandsk akkrediteret laboratorium før afsendelsen, der viser, at grænseværdierne for histamin i forordning (EF) nr. 2073/2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer, som senest ændret ved forordning (EU) 2019/229.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte undersøgelser skal foretages efter den prøveudtagnings- og analysemetode, der er omhandlet i den i stk. 2 nævnte forordning.

Stk. 3. Det er en betingelse for import af sendinger af de i stk. 1 nævnte fødevarer, som ikke er ledsaget af de i stk. 1 omhandlede resultater af analytiske undersøgelser, at grænsekontrollen udtager prøver af sendingerne til laboratorieanalyse for indhold af histamin, og at sendingerne overholder grænseværdien for histamin, jf. den i stk. 1 nævnte forordning.

Stk. 4. De i stk. 4 nævnte sendinger skal tilbageholdes på grænsekontrolstedet eller på et af grænsedyrlægen anvist lager, indtil grænsedyrlægen med baggrund i analyseresultaterne afviser sendingen eller meddeler tilladelse til, at sendingen må importeres.

Stk. 5. Fødevarestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for foranstaltninger truffet efter stk. 4, herunder for den dokumentation, som den ansvarlige for sendingen skal fremlægge.

Kapitel 5

Belgien

Afrikanske svinepest

§ 7. Importører af fersk svinekød, tilberedt svinekød og svinekødsprodukter, der består af eller indeholder svinekød fra de i del II i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater og om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2014/178/EU nævnte områder i Belgien, skal sikre sig, at disse fødevarer overholder betingelserne i artikel 13 i gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, som senest ændret ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1952.

Kapitel 6

Bulgarien

Afrikansk svinepest

§ 8. Importører af fersk svinekød, tilberedt svinekød og svinekødsprodukter, der består af eller indeholder svinekød fra de i del II og del III i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater og om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2014/178/EU nævnte områder i Bulgarien, skal sikre sig, at disse fødevarer overholder betingelserne i artikel 13 i gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, som senest ændret ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1994.

Klassisk svinepest

§ 9. Importører af fersk svinekød samt tilberedt kød og kødprodukter bestående af eller indeholdende svinekød fra Bulgarien, skal sikre sig, at disse fødevarer

1) overholder betingelserne i artikel 4 i afgørelse 2013/764/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i visse medlemsstater, som senest ændret ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1972 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/764/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i visse medlemsstater, og

2) ved indførslen er ledsaget af et officielt certifikat, hvori det påtegnes, at »Dette produkt er i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/764/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i visse medlemsstater«.

Kapitel 7

Estland

Afrikansk svinepest

§ 10. Importører af fersk svinekød, tilberedt svinekød og svinekødprodukter, der består af eller indeholder svinekød fra de i del II i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU nævnte områder i Estland, skal sikre sig, at disse fødevarer overholder betingelserne i artikel 13 i gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, som senest ændret ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1994.

Kapitel 8

Republikken Guinea

Fiskevarer

§ 11. Det er forbudt at importere fisk og fiskevarer, herunder toskallede bløddyr, bestemt til konsum fra Republikken Guinea, jf. beslutning 2007/82/EF om beredskabsforanstaltninger, som suspenderer importen fra Republikken Guinea af fiskevarer bestemt til konsum.

Kapitel 9

Indien

Veterinære lægemidler

§ 12. Import af sendinger af akvakulturprodukter bestemt til konsum fra Indien tillades forudsat at hver sending er ledsaget af resultaterne af en analytiske test, der er foretaget på oprindelsesstedet for at sikre, at sendingen ikke udgør nogen risiko for menneskers sundhed. Den analytiske test skal være blevet udført på officielle prøver med særligt henblik på at påvise forekomst af chloramphenicol, tetracycklin, oxytetracyklin, chlortetracyklin og metabolitter af nitrofuraner. De pågældende prøver skal være blevet analyseret under anvendelse af analysemetoder, der er i overensstemmelse med artikel 3 og 4 i beslutning 2002/657/EF om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 96/23/EF for så vidt angår analysemetoders ydeevne og fortolkning af resultater, som senest ændret ved beslutning 2004/25/EF.

Stk. 2. Sendinger af akvakulturprodukter bestemt til konsum fra Indien, som ikke er ledsaget af de i stk. 1 nævnte resultater af en analytiske test, tillades kun importeret, forudsat at grænsekontrollen udtager prøver af sendingerne ved ankomsten til laboratorieanalyse for chloramphenicol, tetracycklin, oxytetracyklin, chlortetracyklin og metabolitter af nitrofuraner, og at resultatet af laboratorieanalysen viser, at sendingerne er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 470/2009 om fastsættelse af EF-omregningskoefficienter og præsentationskoder til omregning af fisks forarbejdede vægt til levende vægt og om ændring af Kommissionens forordning (EØF) nr. 2807/83, som senest ændret ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 404/2011.

Stk. 3. Grænsekontrollen udtager officielle prøver af mindst 50 % af de i stk. 1 omhandlede sendinger, som frembydes til import på grænsekontrolstedet, til laboratorieanalyse for påvisning af restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer, som defineret i artikel 2, litra a, i forordning (EF) nr. 470/2009, navnlig af chloramphenicol, tetracycklin, oxytetracyklin, chlortetracyklin og metabolitter af nitrofuraner.

Stk. 4. Den i stk. 2 og 3 nævnte prøveudtagning skal foretages på grænsekontrolstedet.

Stk. 5. De i stk. 2 og 3 omhandlede sendinger skal tilbageholdes på grænsekontrolstedet eller på et af grænsedyrlægen anvist lager, indtil grænsedyrlægen med baggrund i analyseresultaterne afviser sendingen eller meddeler tilladelse til, at sendingen må importeres.

Stk. 6. Fødevarestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for foranstaltninger truffet efter stk. 5, herunder for den dokumentation, som den ansvarlige for sendingen skal fremlægge.

Kapitel 10

Italien

Afrikansk svinepest

§ 13. Importører af fersk svinekød, tilberedt svinekød og svinekødprodukter, der består af eller indeholder svinekød fra hele Sardiniens område i Italien, skal sikre sig, at disse fødevarer overholder betingelserne i artikel 13 i gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, som senest ændret ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1994.

Kapitel 11

Japan

Radioaktive stoffer

§ 14. Fødevarestyrelsen foretager kontrol og håndhævelse af animalske fødevarer i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EU) 2016/6 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima, og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 322/2014, som senest ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/1787 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima.

Stk. 2. Den ansvarlige for sendingen skal sikre sig, at fødevarer, der er ulovlige iht. til forordning (EU) 2016/6, som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/2058, destrueres eller returneres til oprindelseslandet i henhold til artikel 13 i forordning (EU) 2016/6, som senest ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/1787.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen fastsætter nærmere vilkår for foranstaltninger truffet efter stk. 2, herunder for den dokumentation, som den ansvarlige for sendingen skal fremlægge.

Kapitel 12

Kina

Veterinære lægemidler

§ 15. Det er forbudt at importere animalske fødevarer med oprindelse i eller afsendt fra Kina, jf. beslutning 2002/994/EF om beskyttelsesforanstaltninger over for animalske produkter importeret fra Kina, som senest ændret ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1068, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Det er dog tilladt at importere følgende fødevarer:

1) Gelatine.

2) Fiskevarer, bortset fra

a) akvakulturprodukter,

b) pillede eller forarbejdede rejer, og

c) krebs af arten Procambrus clarkii, der er fanget i naturligt ferskvand ved fiskeri.

3) Stoffer, der anvendes som fødevaretilsætningsstoffer, jf. forordning (EF) nr. 1333/2008 om fødevaretilsætningsstoffer, som senest ændret ved forordning (EU) 2018/682.

4) Stoffer, der anvendes som eller i kosttilskud, jf. direktiv 2002/46/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud.

Stk. 3. Det er endvidere tilladt at importeres følgende fødevarer, hvis hver sending ledsages af en erklæring fra de kompetente kinesiske myndigheder, hvoraf det skal fremgå, at sendingen inden eksporten er blevet underkastet en kemisk test for at sikre, at de pågældende fødevarer ikke udgør nogen risiko for menneskers sundhed, herunder at resultaterne af de analytiske undersøgelser viser, at sendingen ikke indeholder chloramphenicol samt metabolitter af nitrofuraner:

1) Akvakulturprodukter.

2) Pillede eller forarbejdede rejer.

3) Krebs af arten Procambrus clarkii, der er fanget i naturligt ferskvand ved fiskeri.

4) Tarme.

5) Kaninkød.

6) Fjerkrækødprodukter.

7) Æg og ægprodukter.

8) Honning.

9) Gelée royale.

10) Propolis og bipollen.

Stk. 4. For sendinger af akvakulturprodukter til konsum skal det desuden fremgå af den i stk. 3 nævnte erklæring fra de kompetente kinesiske myndigheder, at sendingen inden eksporten er blevet underkastet en kemisk test for at sikre, at de pågældende fødevarer ikke udgør nogen risiko for menneskers sundhed, herunder at resultaterne af de analytiske undersøgelser viser, at sendingen ikke indeholder malakitgrønt, krystalviolet eller deres metabolitter.

Ikke EU-godkendt GMO

§ 16. Den ansvarlige for en sending sammensatte produkter med indhold af de risprodukter, der er opført i bilag I til gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt genetisk modificeret ris i risprodukter med oprindelse i Kina og om ophævelse af beslutning 2008/289/EF, som ændret ved gennemførelsesafgørelse 2013/287/EU, og som har oprindelse i eller er afsendt fra Kina, skal sikre sig, at sendingen opfylder kravene i afgørelse 2011/884/EU.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen foretager kontrol og håndhævelse i overensstemmelse med bestemmelserne i gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU, som ændret ved gennemførelsesafgørelse 2013/287/EU, af de i stk. 1 omhandlede fødevarer.

Stk. 3. Den ansvarlige for sendingen skal sikre sig, at sendingen ikke opdeles, før alle offentlige kontroller er udført af de kompetente myndigheder.

Stk. 4. I tilfælde af efterfølgende opdeling efter offentlig kontrol, jf. stk. 2, skal den ansvarlige for hver delsending sikre sig, at en attesteret kopi af sundhedscertifikatet og analyserapporten ledsager de enkelte dele af den opdelte sending til og med engrosleddet.

Stk. 5. Hvis Fødevarestyrelsens kontrol af en sending omfattet af stk. 1 viser, at sendingen ikke opfylder gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU, skal den ansvarlige for sendingen sørge for, at sendingen destrueres eller returneres.

Stk. 6. Fødevarestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for foranstaltninger truffet efter stk. 5, herunder for den dokumentation, som den ansvarlige for sendingen skal fremlægge.

Kapitel 13

Kroatien

Klassisk svinepest

§ 17. Importører af fersk svinekød samt tilberedt kød og kødprodukter bestående af eller indeholdende svinekød fra regionerne Karlovac, Sisak-Moslavina, Slavonski Brod-Posavina og Vukovar-Srijem i Kroatien skal sikre sig, at disse fødevarer

1) overholder betingelserne i artikel 4 i afgørelse 2013/764/EU, som senest ændret ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1972, og

2) ved indførslen er ledsaget af et officielt certifikat, hvori det påtegnes, at »Dette produkt er i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/764/EU af 13. december 2013 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i visse medlemsstater«.

Kapitel 14

Letland

Afrikansk svinepest

§ 18. Importører af fersk svinekød, tilberedt svinekød og svinekødprodukter, der består af eller indeholder svinekød, fra de i del II i bilag til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU nævnte områder i Letland, skal sikre sig, at disse fødevarer overholder betingelserne i artikel 13 i gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, som senest ændret ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1994.

Klassisk svinepest

§ 19. Importører af fersk svinekød samt tilberedt kød og kødprodukter bestående af eller indeholdende svinekød fra de i nr. 3 i bilaget til afgørelse 2013/764/EU, som senest ændret ved gennemførelsesafgørelse (EU 2019/1972, nævnte områder i Letland skal sikre sig, at disse fødevarer

1) overholder betingelserne i artikel 4 i afgørelse 2013/764/EU, som senest senest ændret ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1972, og

2) ved indførslen er ledsaget af et officielt certifikat, hvori det påtegnes, at »Dette produkt er i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/764/EU af 13. december 2013 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i visse medlemsstater«.

Kapitel 15

Litauen

Afrikansk svinepest

§ 20. Importører af fersk svinekød, tilberedt svinekød og svinekødprodukter, der består af eller indeholder svinekød, fra de i del II og del III i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU nævnte områder i Litauen, skal sikre sig, at disse fødevarer overholder betingelserne i artikel 13 i gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, som senest ændret ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1994.

Kapitel 16

Mexico

Hormoner

§ 21. Grænsekontrollen udtager prøver af alle sendinger fersk kød og kødprodukter af dyr af hestefamilien med oprindelse i eller afsendt fra Mexico, jf. beslutning 2006/27/EF om særlige betingelser for kød og kødprodukter af dyr af hestefamilien importeret fra Mexico og bestemt til konsum. Prøverne udtages til kontrol for påvisning af visse stoffer med hormonal virkning og beta-agonister, der anvendes som vækstfremmere.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte særlige kontrol skal foretages på grænsekontrolstedet.

Stk. 3. De i stk. 1 nævnte sendinger skal tilbageholdes på grænsekontrolstedet eller på et af grænsedyrlægen anvist lager, indtil grænsedyrlægen med baggrund i analyseresultaterne afviser sendingen eller meddeler tilladelse til, at sendingen må importeres.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for foranstaltninger truffet efter stk. 3, herunder for den dokumentation, som den ansvarlige for sendingen skal fremlægge.

Kapitel 17

Polen

Afrikansk svinepest

§ 22. Importører af fersk svinekød, tilberedt svinekød og svinekødprodukter, der består af eller indeholder svinekød, fra de i del II og del III i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU nævnte områder i Polen, skal sikre sig, at disse fødevarer overholder betingelserne i artikel 13 i gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, som senest ændret ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1952.

Kapitel 18

Rumænien

Afrikansk svinepest

§ 23. Importører af fersk svinekød, tilberedt svinekød og svinekødprodukter, der består af eller indeholder svinekød, fra de i del II og del III i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU nævnte områder i Rumænien, skal sikre sig, at disse fødevarer overholder betingelserne i artikel 13 i gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, som senest ændret ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1952.

Klassisk svinepest

§ 24. Importører af fersk svinekød samt tilberedt kød og kødprodukter bestående af eller indeholdende svinekød fra Rumænien skal sikre sig, at disse fødevarer

1) overholder betingelserne i artikel 4 i afgørelse 2013/764/EU, som senest senest ændret ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1972, og

2) ved indførslen er ledsaget af et officielt certifikat, hvori det påtegnes, at »Dette produkt er i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/764/EU af 13. december 2013 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i visse medlemsstater«.

Kapitel 19

Serbien

Afrikansk svinepest

§ 25. Import eller transit af kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme af tamsvin, opdrættet klovbærende vildt (svin) eller vildsvin med oprindelse i Serbien må kun ske på følgende betingelser:

1) Produkterne skal før eksport fra Serbien være blevet underkastet den særlige behandling »C« eller »B«, som defineret i del 4 i bilag II til beslutning 2007/777/EF.

2) Produkterne skal opfylde kravene i de standard folke- og dyresundhedscertifikater:

a) Der er fastsat i bilag III til beslutning 2007/777/EF (import).

b) Der er fastsat i bilag IV til beslutning 2007/777/EF (transit med eller uden midlertidig oplagring i veterinært udpegede toldoplag, lagre i frizone eller skibsprovianteringsvirksomheder) (ikke import).

3) Sendinger af disse produkter skal ledsages af det relevante certifikat, jf. nr. 2, som attesterer overholdelsen af den krævede særlige behandling, jf. nr. 1. Certifikatet skal være behørigt udfyldt og stemplet samt underskrevet af en embedsdyrlæge i afsendelsestredjelandet.

Kapitel 20

Slovakiet

Afrikansk svinepest

§ 26. Importører af fersk svinekød, tilberedt svinekød og svinekødprodukter, der består af eller indeholder svinekød, fra de i del II og del III i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU nævnte områder i Slovakiet, skal sikre sig, at disse fødevarer overholder betingelserne i artikel 13 i gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, som senest ændret ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1994.

Kapitel 21

Thailand

Antimikrobielle stoffer, nitrofuraner og deres metabolitter

§ 27. Grænsekontrollen udtager prøver af alle sendinger af krebsdyr, fjerkrækød eller fødevarer fremstillet af eller med krebsdyr eller fjerkrækød, der ledsages af et sundhedscertifikat udstedt før den 21. september 2002 med oprindelse i eller afsendt fra Thailand, jf. beslutning 2002/251/EF om beskyttelsesforanstaltninger over for fjerkrækød og visse fiskerivarer og akvakulturprodukter til konsum importeret fra Thailand, senest ændret ved beslutning 2003/895/EF. Prøverne udtages til systematisk kontrol for indhold af antimikrobielle stoffer, navnlig nitrofuraner og deres metabolitter for at sikre, at de pågældende produkter ikke er sundhedsfarlige for mennesker.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte særlige kontrol skal foretages på grænsekontrolstedet.

Stk. 3. De i stk. 1 nævnte sendinger skal tilbageholdes på grænsekontrolstedet eller på et af grænsedyrlægen anvist lager, indtil grænsekontrollen med baggrund i analyseresultaterne afviser sendingen eller meddeler tilladelse til, at sendingen må importeres.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for foranstaltninger truffet efter stk. 3, herunder for den dokumentation som den ansvarlige for sendingen skal fremlægge.

Kapitel 22

Tyrkiet

Escherichia coli og marine biotoksiner

§ 28. Det er forbudt at importere levende og kølede toskallede bløddyr fra Tyrkiet, jf. forordning (EU) 743/2013 om beskyttelsesforanstaltninger over for import fra Tyrkiet af toskallede bløddyr bestemt til konsum, som senest ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/2369.

Stk. 2. Grænsekontrollen udtager prøver af sendinger af frosne og forarbejdede toskallede bløddyr med oprindelse i Tyrkiet til påvisning af forureningsniveauet af Eschericia coli i alle sendinger af frosne toskallede bløddyr med oprindelse i Tyrkiet og tilværelsen af biotoksiner i alle forsendelser af frosne eller forarbejdede toskallede bløddyr med oprindelse i Tyrkiet.

Stk. 3. Kontrollen gennemføres på grænsekontrolstedet.

Stk. 4. De i stk. 2 nævnte sendinger skal tilbageholdes på dette grænsekontrolsted eller på et af grænsedyrlægen anvist lager, indtil grænsekontrollen med baggrund i analyseresultaterne afviser sendingen eller meddeler tilladelse til, at sendingen må importeres.

Stk. 5. Fødevarestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for foranstaltninger truffet efter stk. 4, herunder for den dokumentation som den ansvarlige for sendingen skal fremlægge.

Kapitel 23

Ungarn

Afrikansk svinepest

§ 29. Importører af fersk svinekød, tilberedt svinekød og svinekødprodukter, der består af eller indeholder svinekød fra de i del II i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU nævnte områder i Ungarn, skal sikre sig, at disse fødevarer overholder betingelserne i artikel 13 i gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, som senest ændret ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1994.

Kapitel 24

Visse lande

Radioaktive stoffer

§ 30. Importører af de i bilag 1 omhandlede animalske fødevarer fra de i stk. 2 omhandlede tredjelande skal sikre, at hver sending fødevarer er ledsaget af et eksportcertifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende tredjeland, jf. forordning (EF) nr. 733/2008 om betingelser for indførsel af landbrugsprodukter med oprindelse i tredjelande som følge af ulykken på kernekraftværket i Tjernoby. Eksportcertifikatet skal attestere, at fødevarerne ikke overstiger den kumulerede cæsium 134- og 137-radioaktivitet på:

1) 370 Bq/kg for mælk og mejeriprodukter som anført ved KN koder i bilag II i forordning (EF) nr. 733/2008.

2) 600 Bq/kg for andre animalske fødevarer.

3) 370 Bq/kg for fødevarer, der er bestemt til særlig ernæring til spædbørn i de første fire til seks måneder af deres liv og fuldt ud dækker denne persongruppes ernæringsbehov, og som er emballeret i detailpakninger, hvoraf det klart af etiketten fremgår, at der er tale om fødevarer til spædbørn.

Stk. 2. Tredjelande nævnt i stk. 1 er: Albanien, Bosnien-Herzegovina, Hviderusland, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Liechtenstein, Moldova, Montenegro, Norge, Rusland, Serbien, Schweiz, Tyrkiet eller Ukraine.

Stk. 3. Hvis fødevarerne ikke er ledsaget af det krævede eksportcertifikat eller eksportcertifikatet ikke indeholder de krævede attestationer, udtager grænsekontrollen mistankeprøver af sendingen til analyse for radioaktivitet.

Stk. 4. Fødevarer, der ikke er ledsaget af det krævede eksportcertifikat, jf. stk. 3, skal tilbageholdes på grænsekontrolstedet eller på et af grænsedyrlægen anvist lager, indtil grænsekontrollen med baggrund i analyseresultaterne afviser sendingen eller meddeler tilladelse til, at sendingen må importeres.

Stk. 5. Fødevarestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for foranstaltninger truffet efter stk. 4, herunder for den dokumentation, som den ansvarlige for sendingen skal fremlægge.

Afsnit III

Ikke-animalske fødevarer - fællesbestemmelser

Kapitel 25

Forhåndsanmeldelse m.v.

§ 31. Importøren skal forhåndsanmelde fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, der er omfattet af afsnit IV, bortset fra §§ 34 og 37, og afsnit V til Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Forhåndsanmeldelsen skal være Fødevarestyrelsen i hænde senest én arbejdsdag forud for sendingens fysiske ankomst til samhandelsområdet, jf. dog stk. 3. Én arbejdsdag beregnes fra modtagelsen af anmeldelsen inden for Fødevarestyrelsens normale åbningstid.

Stk. 3. Den ansvarlige for sendingen skal sikre sig, at forhåndsmeddelelse af fødevarer af ikke-animalsk oprindelse fra Japan, jf. § 35, gives senest to arbejdsdage forud for sendingens fysiske ankomst. De to arbejdsdage beregnes fra modtagelsen af ansøgningen inden for Fødevarestyrelsens normale åbningstid.

Stk. 4. Forhåndsanmeldelsen skal ske i Traces NT på et CHED. CHED skal udfyldes på dansk, eller med Fødevarestyrelsens accept på engelsk. CHED skal være korrekt udfyldt og uden rettelser. Hvis det fremsendte CHED er med rettelser eller ikke er korrekt udfyldt, skal den ansvarlige for sendingen rettidigt indsende et nyt CHED uden rettelser.

Stk. 5. Hvis en sending ankommer før det tidspunkt, der er anført på CHED, kan Fødevarestyrelsen acceptere forhåndsanmeldelsen som rettidig, forudsat

1) at forhåndsanmeldelsen er ledsaget af den nødvendige dokumentation for, at det forventede ankomsttidspunkt var som angivet,

2) at sendingen ikke er frigivet til fri omsætning, og

3) at sendingen ikke er forsøgt importeret uden kontrol.

Stk. 6. For sendinger, der skal ledsages af ledsagedokumenter, skal importøren over for Fødevarestyrelsen anmelde sendingens faktiske ankomst, da Fødevarestyrelsen først herefter kan påbegynde kontrollen af sendingen.

Kapitel 26

Tilbageholdte og ikke-frigivne sendinger

§ 32. Den ansvarlige for sendingen skal sikre sig, at en ikke-færdigkontrolleret sending, herunder en sending, der er tilbageholdt af myndighederne på et kontrolsted i afventning af analyseresultatet, ikke tages i anvendelse eller overdrages til andre.

Stk. 2. Sendinger, der videresendes fra et kontrolsted med henblik på identitetskontrol og fysisk kontrol, eller i afventning af analyseresultat for sendingen, må ikke tages i anvendelse eller overdrages til andre, før Fødevarestyrelsen har afsluttet kontrollen og godkendt sendingen til fri omsætning.

Stk. 3. Den ansvarlige for sendingen skal sikre sig, at videresendelse fra Danmark til et andet samhandelsland af sendinger, der endnu ikke er godkendt til fri omsætning af myndighederne, sker i transportmidler eller beholdere, der er forseglet af Fødevarestyrelsen.

Kapitel 27

Privat indførsel

§ 33. Reglerne i afsnit III-V finder ikke anvendelse på sendinger af fødevarer, som udelukkende er bestemt til en privatpersons eget forbrug eller anvendelse. I tilfælde af tvivl ligger bevisbyrden hos modtageren af sendingen.

Afsnit IV

Ikke-animalske fødevarer - de enkelte restriktioner

Kapitel 28

Bangladesh

Salmonella

§ 34. Det er forbudt at importere fødevarer, der indeholder eller består af betelblade (blade af Piper betle) med oprindelse i eller afsendt fra Bangladesh, jf. afgørelse 2014/88/EU om midlertidig suspension af importen fra Bangladesh af fødevarer, der indeholder eller består af betelblade (blade af Piper betle), som ændret ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/935.

Kapitel 29

Japan

Radioaktive stoffer

§ 35. Fødevarestyrelsen foretager kontrol og håndhævelse i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EU) 2016/6 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima, og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 322/2014, som senest ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/1787 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima.

Stk. 2. Den ansvarlige for sendingen skal sikre sig, at fødevarer, der er ulovlige iht. til forordning (EU) 2016/6, som senest ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/1787, destrueres eller returneres til oprindelseslandet i henhold til artikel 13 i forordning (EU) 2016/6.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for foranstaltninger truffet efter stk. 2, herunder for den dokumentation, som den ansvarlige for sendingen skal fremlægge.

Kapitel 30

Kina

Ikke EU-godkendt GMO

§ 36. Den ansvarlige for en sending risprodukter, der er opført i bilag I til gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt genetisk modificeret ris i risprodukter med oprindelse i Kina og om ophævelse af beslutning 2008/289/EF, som ændret ved gennemførelsesafgørelse 2013/287/EU, og som har oprindelse i eller er afsendt fra Kina, skal sikre sig, at sendingen opfylder kravene i afgørelse 2011/884/EU.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen foretager kontrol og håndhævelse i overensstemmelse med bestemmelserne i afgørelse 2011/884/EU, som ændret ved gennemførelsesafgørelse 2013/287/EU, af de i stk. 1 omhandlede fødevarer.

Stk. 3. Den ansvarlige for sendingen skal sikre sig, at sendingen ikke opdeles, før alle offentlige kontroller er udført af de kompetente myndigheder.

Stk. 4. I tilfælde af efterfølgende opdeling efter offentlig kontrol, jf. stk. 2, skal den ansvarlige for hver delsending sikre sig, at en attesteret kopi af sundhedscertifikatet og analyserapporten ledsager de enkelte dele af den opdelte sending til og med engrosleddet.

Stk. 5. Hvis Fødevarestyrelsens kontrol af en sending omfattet af stk. 1 viser, at sendingen ikke opfylder afgørelse 2011/884/EU, skal den ansvarlige for sendingen sørge for, at sendingen destrueres eller returneres.

Stk. 6. Fødevarestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for foranstaltninger truffet efter stk. 5, herunder for den dokumentation, som den ansvarlige for sendingen skal fremlægge.

Kapitel 31

Nigeria

Pesticider

§ 37. Det er forbudt at importere tørrede bønner med KN-kode 0713 39 00 med oprindelse i eller afsendt fra Nigeria, jf. forordning (EU) 2015/943 om beredskabsforanstaltninger, som suspenderer importen fra Nigeria af tørrede bønner, og om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009.

Kapitel 32

Samtlige tredjelande

Patogener

§ 38. Fødevarestyrelsen foretager kontrol og håndhævelse i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EU) nr. 211/2013 om certifikatkrav for import til Unionen af spirer og frø beregnet til produktion af spirer, som ændret ved forordning (EU) nr. 704/2014.

Stk. 2. Importører af spirer og frø beregnet til produktion af spirer skal opbevare de originale certifikater, der ledsager disse sendinger, så længe fødevaren er på virksomheden, dog mindst ét år.

Kapitel 33

Visse lande

Radioaktive stoffer

§ 39. Denne bestemmelse gælder for import fra en række tredjelande af de svampe til konsum, der fremgår af bilag I til forordning (EF) nr. 1635/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 737/90 om betingelser for indførsel af landbrugsprodukter med oprindelse i tredjelande som følge af ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen foretager kontrol, herunder stikprøvevis prøveudtagning til laboratorieanalyser, af sendinger af de i stk. 1 omhandlede svampe fra de i stk. 3 omhandlede tredjelande i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1635/2006.

Stk. 3. Tredjelande nævnt i stk. 1 er: Albanien, Bosnien-Herzegovina, Hviderusland, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Liechtenstein, Moldova, Montenegro, Norge, Rusland, Serbien, Schweiz, Tyrkiet eller Ukraine.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan fastsætte særlige vilkår iht. artikel 1, nr. 4 i forordning (EF) nr. 1635/2006.

§ 40. Denne bestemmelse gælder for import af visse ikke-animalske fødevarer med oprindelse i en række tredjelande som følge af ulykken på kernekraftværket i Tjernoby, jf. forordning (EF) nr. 733/2008 om betingelser for indførsel af landbrugsprodukter med oprindelse i tredjelande som følge af ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl.

Stk. 2. Importører af de i bilag 2 omhandlede ikke-animalske fødevarer fra de i stk. 3, omhandlede tredjelande skal sikre, at hver sending fødevarer er ledsaget af et eksportcertifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende tredjeland. Eksportcertifikatet skal attestere, at fødevarerne ikke overstiger den kumulerede cæsium 134- og 137-radioaktivitet på:

1) 600 Bq/kg for ikke-animalske fødevarer, jf. dog stk. 2.

2) 370 Bq/kg for ikke-animalske fødevarer, der er bestemt til særlig ernæring til spædbørn i de første fire til seks måneder af deres liv, og som er emballeret i detailpakninger mærket med fødevarer til spædbørn.

Stk. 3. Tredjelande nævnt i stk. 1 er: Albanien, Bosnien-Herzegovina, Hviderusland, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Liechtenstein, Moldova, Montenegro, Norge, Rusland, Serbien, Schweiz, Tyrkiet eller Ukraine.

Stk. 4. Hvis en sending fødevarer ikke er ledsaget af det krævede eksportcertifikat, eller eksportcertifikatet ikke indeholder de krævede attestationer, udtager Fødevarestyrelsen mistankeprøver af sendingen til analyse for radioaktivitet.

Stk. 5. Fødevarestyrelsen tilbageholder de i stk. 4 omhandlede fødevarer, indtil Fødevarestyrelsen med baggrund i analyseresultaterne afviser sendingen eller meddeler tilladelse til, at sendingen må frigives.

Stk. 6. Fødevarestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for foranstaltninger truffet efter stk. 5, herunder for den dokumentation, som den ansvarlige for sendingen skal fremlægge.

Afsnit V

Ikke-animalske fødevarer omfattet af en midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol og beredskabsforanstaltninger i henhold til forordning (EU) 2019//1793

Kapitel 34

Visse tredjelande

Risiko for mykotoksiner, herunder aflatoksiner, dioxiner, mikrobiologisk kontaminering, pesticidrester og pentachlorphenol

§ 41. Fødevarestyrelsen foretager kontrol og håndhævelse af ikke-animalske fødevarer i overensstemmelse med bestemmelserne i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 om midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol og beredskabsforanstaltninger, der regulerer indførsel til Unionen af visse varer fra visse tredjelande, til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 og (EF) nr. 178/2002 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 og (EU) 2018/1660.

Afsnit VI

Straf og ikrafttrædelse m.v.

Kapitel 35

Straffebestemmelser

§ 42. Med bøde straffes den, der

1) overtræder § 4, stk. 1, stk. 2, 1. pkt., stk. 3 eller stk. 4, 1. pkt., § 5, § 6, stk. 1-4, §§ 7-11, § 12, stk. 1, eller stk. 2, 2. eller 3. pkt., § 13, § 14, stk. 2, § 15, stk. 1 eller stk. 4, § 16, stk. 1, eller stk. 3-5, §§ 17-20, § 21, stk. 3, §§ 22-23, § 24, stk. 1, §§ 25-26, § 27, stk. 3, § 28, stk. 1 eller stk. 4, § 29, § 30, stk. 1 eller stk. 4, § 31, stk. 1, stk. 2, 1. pkt., stk. 3, 1. pkt., stk. 4, eller stk. 6, § 32, § 34, § 35, stk. 2, § 36, stk. 1 eller stk. 3-5, § 37, § 38, stk. 2, eller § 40, stk. 2, eller

2) tilsidesætter vilkår fastsat i medfør af § 4, stk. 2, 2. pkt., § 6, stk. 5, § 12, stk. 6, § 14, stk. 3, § 16, stk. 6, § 21, stk. 4, § 27, stk. 4, § 28, stk. 5, § 30, stk. 5, § 35, stk. 3, § 36, stk. 6, eller § 40, stk. 6.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 43. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder artikel 1, nr. 3, litra a, 2. pkt., eller nr. 4, 2. pkt., i Kommissionens forordning (EF) nr. 1635/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 737/90 om betingelser for indførsel af landbrugsprodukter med oprindelse i tredjelande som følge af ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl, ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 519/2013 om tilpasning af visse forordninger, beslutninger og afgørelser vedrørende frie varebevægelser, frie personbevægelser, retten til fri etablering og til fri udveksling af tjenesteydelser, selskabsret, konkurrencepolitik, landbrug, fødevaresikkerhed og veterinær- og plantesundhedspolitik, fiskeri, transportpolitik, energi, beskatning, statistikker, socialpolitik og beskæftigelse, miljø, toldunion, eksterne forbindelser samt udenrigspolitik og sikkerheds- og forsvarspolitik på grund af Kroatiens tiltrædelse.

§ 44. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 733/2008 om betingelser for indførsel af landbrugsprodukter med oprindelse i tredjelande som følge af ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl, ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1048/2009 om ændring af forordning (EF) nr. 733/2008 om betingelser for indførsel af landbrugsprodukter med oprindelse i tredjelande som følge af ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl.

Stk. 2. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der undlader at efterkomme forbud efter artikel 3, nr. 1, tredje afsnit i den i stk. 1 nævnte forordning.

§ 45. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens afgørelse 2011/884/EU om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt genetisk modificeret ris i risprodukter med oprindelse i Kina og om ophævelse af beslutning 2008/289/EF, ændret ved gennemførelsesafgørelse 2013/287/EU om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt genetisk modificeret ris i risprodukter med oprindelse i Kina:

1) Artikel 3, nr. 1-2.

2) Artikel 4.

3) Artikel 7.

§ 46. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder artikel 3 i Kommissionens forordning (EU) nr. 211/2013 om certifikatkrav for import til Unionen af spirer og frø beregnet til produktion af spirer, ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 704/2014 om ændring af forordning (EU) nr. 211/2013 om certifikatkrav for import til Unionen af spirer og frø beregnet til produktion af spirer.

§ 47. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelse i Kommissionens forordning (EU) nr. 743/2013 om beskyttelsesforanstaltninger over for import fra Tyrkiet af toskallede bløddyr bestemt til konsum, senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2369 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 743/2013 om beskyttelsesforanstaltninger over for import fra Tyrkiet af toskallede bløddyr bestemt til konsum for så vidt angår dens anvendelsesperiode:

1) Artikel 2.

2) Artikel 3, nr. 1, andet afsnit, og nr. 3.

§ 48. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder artikel 2 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/943 om beredskabsforanstaltninger, som suspenderer importen fra Nigeria af tørrede bønner, og om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009.

§ 49. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima, og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 322/2014, som senest ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/1787 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima:

1) Artikel 3.

2) Artikel 4.

3) Artikel 5.

4) Artikel 6.

5) Artikel 7.

6) Artikel 8.

7) Artikel 9.

8) Artikel 12.

9) Artikel 13.

§ 50. Med mindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 af 22. oktober 2019 om midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol og beredskabsforanstaltninger, der regulerer indførsel til Unionen af visse varer fra visse tredjelande, til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 og (EF) nr. 178/2002 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 og (EU) 2018/1660:

1) Artikel 5.

2) Artikel 7.

3) Artikel 9, nr. 1-2.

4) Artikel 10.

5) Artikel 11.

Kapitel 36

Ikrafttræden m.v.

§ 51. Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. december 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 915 af 2. september 2019 om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 10. december 2019

Esben Egede Rasmussen

/ Erik Engelst


Bilag 1

Oversigt over animalske fødevarer, hvor Fødevarestyrelsen kan forlange et myndighedscertifikat om radioaktivitet, jf. forordning (EF) nr. 733/2008

Kapitel i Toldtariffen
Varebeskrivelse
ex 0403
Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, yoghurt, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, aromatiseret eller tilsat frugt eller kakao
0403 10 51 til 0402 10 99
Yoghurt, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao
0403 90 71 til 0403 90 99
Yoghurt i andre tilfælde, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao
0405 20 10 og 0405 20 30
Smørbare mælkefedtprodukter, med fedtindhold på 39 vægtprocent og derover, men ikke over 75 vægtprocent
1506 00 00
Andre animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede - Kun til konsum
ex 1517
Margarine; spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra kapitel 15 i toldtariffen, undtagen spiselige fedtstoffer og olier eller fraktioner deraf henhørende under pos. 1516
1517 10 10
Margarine, undtagen flydende margarine, med indhold af mælkefedt på over 10 vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent
1517 90 10
Andre varer med indhold af mælkefedt på over 10 vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent
1521
Vegetabilsk voks (undtagen triglycerider), bivoks og anden insektvoks samt spermacet (hvalrav), også raffineret eller farvet - Kun med animalsk indhold
1522 00 10
Degras
ex 1901
Maltekstrakt; tilberedte fødevarer fremstillet af mel, gryn, groft mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet; tilberedte næringsmidler fremstillet af produkter henhørende under pos. 0401 til 0404, ikke med indhold af kakao, eller med et indhold af kakao på mindre end 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet, undtagen tilberedte næringsmidler henhørende under KN-kode 1901 90 91 - Kun med animalsk indhold
ex 1902
Pastaprodukter, også kogte eller med fyld (af kød eller andre varer) eller på anden måde tilberedt, fx spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; Couscous, også kogt, undtagen pasta med fyld, henhørende under KN-kode 1902 20 10 og 1902 20 30 - Kun med animalsk indhold
1905
Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også tilsat kakao; kirkeoblater, oblatkapsler af den art, der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse - Kun med animalsk indhold
2103
Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf; sammensatte smagspræparater; sennepsmel og tilberedt sennep
2104
Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf; homogeniserede sammensatte næringsmidler
2105 00
Konsumis, også med indhold af kakao - Kun med animalsk indhold
ex 2106
Tilberedte fødevarer, ikke andetsteds tariferet
ex 2106 10
Proteinkoncentrater og teksturerede proteinstoffer
2106 10 20
Uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglukose, glukose eller stivelse, eller med indhold på under 1,5 vægtprocent af mælkefedt, på under 5 vægtprocent af saccharose og isoglukose, på under 5 vægtprocent af glukose eller stivelse - Kun med indhold af animalske fødevarer
2106 90 92
Andre tilberedninger, uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglukose, glukose eller stivelse, eller med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, af saccharose og isoglukose på under 5 vægtprocent, af glukose eller stivelse på under 5 vægtprocent - Kun med indhold af animalske fødevarer
3302 10 21
Tilberedninger af den art, der anvendes i drikkevareindustrien, indeholdende samtlige de smagsstoffer, der kendetegner en bestemt drik med et alkoholindhold på 0,5 % vol. og derunder, uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglukose, glukose eller stivelse, eller med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, af saccharose eller isoglukose på under 5 vægtprocent og af glukose eller stivelse på under 5 vægtprocent - Kun med animalsk indhold
3501
Kasein, kaseinater og andre kaseinderivater, kaseinlim
ex 3502
Albuminer (herunder koncentrater af to eller flere valleproteiner, med indhold af valleproteiner på over 80 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørstofindholdet), albuminater og andre albuminderivater:
– Ægalbumin
ex 3502 20
Mælkealbumin, herunder koncentrater af to eller flere valleproteiner


Bilag 2

Oversigt over ikke-animalske fødevarer, hvor Fødevarestyrelsen kan forlange et myndighedscertifikat om radioaktivitet, jf. forordning (EF) nr. 733/2008

Kapitel i Toldtariffen
Varebeskrivelse
0710 40 00
Sukkermajs, også kogt i vand eller dampkogt, frossen
0711 90 30
Sukkermajs, foreløbigt konserverede f.eks. med svovldioxid, i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedt til umiddelbar fortæring
ex 1302
Plantesafter og planteekstrakter; pektinstoffer, pektinater og pektater; agar-agar og andre planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af vegetabilske stoffe
1302 12 00
– Plantesafter og planteekstrakter af lakrids
1302 13 00
– Plantesafter og planteekstrakter af humle
1302 19 20 og
1302 19 70
– Plantesafter og planteekstrakter undtagen plantesafter og planteekstrakter af lakrids, humle, vanilleoleoresiner og opium
ex 1302 20
– Pektater
1302 32 10
– Planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af johannesbrød eller af frø af johannesbrød
ex 1515 90 11
Jojobaolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men¬ ikke kemisk modificerede
1516 20 10
Hærdet ricinusolie (såkaldt opalvoks)
1517 90 93
Spiselige blandinger eller tilberedninger af den art, der anvendes til
frigørelse af støbeforme
1520 00 00
Rå glycerol (glycerin); glycerolvand og glycerollud
1521
Vegetabilsk voks (undtagen triglycerider), bivoks og anden insektvoks samt spermacet (hvalrav), også raffineret eller farvet - Uden animalsk indhold
1702 30 91
Glucose og glucosesirup, med indhold af fruktose i tør stand på 20 vægtprocent eller derover, men under 50 vægtprocent, undtagen invertsukker
- I form af hvidt krystallinsk pulver, også agglomereret, med et glukoseindhold i tør tilstand på under 99 vægtprocent
1702 40 90
Glukose og glukosesirup, med et fruktoseindhold i tør tilstand på 20 vægtprocent og derover, men under 50 vægtprocent, undtagen
Invertsukker
- Andre varer
1702 50 00
Kemisk ren fruktose
1702 90 10
Kemisk ren maltose
ex 1704
Sukkervarer uden indhold af kakao (herunder hvid chokolade) undtagen lakridssaft, der indeholder over 10 vægtprocent saccharose, uden tilsætning af andre stoffer, henhørende under pos. 1704 90 10
1704 90 10
Lakridssaft, der indeholder over 10 vægtprocent saccharose, uden tilsætning af andre stoffer
1803
Kakaomasse, også affedtet
1804 00 00
Kakaosmør, kakaofedt og kakaoolie
1805 00 00
Kakaopulver, usødet
1806
Chokolade og andre tilberedte fødevarer med indhold af kakao
Ex 1901
Maltekstrakt; tilberedte fødevarer fremstillet af mel, gryn, groft mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet; tilberedte næringsmidler fremstillet af produkter henhørende under pos. 0401 til 0404, ikke med indhold af kakao, eller med et indhold af kakao på mindre end 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet, undtagen tilberedte næringsmidler henhørende under KN-kode 1901 90 91 - Uden animalsk indhold
1901 90 91
– Uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglukose, glukose eller stivelse, eller med indhold på under 1,5 vægtprocent af mælkefedt, med indhold på under 5 vægtprocent af saccharose (herunder invertsukker) eller isoglukose, af glukose eller stivelse, bortset fra tilberedte næringsmidler i pulverform fremstillet af produkter henhørende under pos. 0401 til 0404
ex 1902
Pastaprodukter, også kogte eller med fyld (af kød eller andre varer) eller på anden måde tilberedt, fx spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; Couscous, også kogt, undtagen pasta med fyld, henhørende under KN-kode 1902 20 10 og 1902 20 30 - Uden animalsk indhold
1903 00 00
Tapioka og tapiokaerstatninger fremstillet af stivelse, i form af flager, gryn, perlegryn, sigtemel o.l.
1904
Tilberedte fødevarer fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter (fx cornflakes); korn, undtagen majs, i form af kerner, flager eller andet bearbejdet korn (undtagen mel, gryn eller groft mel), forkogt eller på anden måde tilberedt, ikke andetsteds tariferet
1905
Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også tilsat kakao; kirkeoblater, oblatkapsler af den art, der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse
2001 90 30
Sukkermajs (Zea mays var. saccharata), tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre
2001 90 40
Yamsrødder, søde kartofler og lignende spiselige dele af planter, med indhold af stivelse på 5 vægtprocent og derover, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre
ex 2001 90 92
Palmehjerter, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre
2004 10 91
Kartofler, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne, undtagen varer henhørende under pos. 2006, i form af mel eller flager
2004 90 10
Sukkermajs (Zea mays var. saccharata), tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne, undtagen varer henhørende under pos. 2006
2005 20 10
Kartofler, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne, undtagen varer henhørende under pos. 2006, i form af mel eller flager
2005 80 00
Sukkermajs (Zea mays var. saccharata), tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne, undtagen varer henhørende under pos. 2006
ex 2008
Frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret på anden måde, også tilsat sukker, andre sødemidler eller alkohol, ikke andetsteds tariferet
2008 11 10
– Jordnøddesmør
2008 91 00
– Palmehjerter
2008 99 85
Majs, undtagen sukkermajs (Zea mays var. saccharata) tilberedt eller konserveret på anden måde, ikke tilsat alkohol eller sukker
2008 99 91
Yamsrødder, batater (søde kartofler) og lignende spiselige dele af planter, med indhold af stivelse på 5 vægtprocent og derover, tilberedt eller konserveret på anden måde, ikke tilsat sukker eller alkohol
ex 2101
Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe, te eller maté samt varer tilberedt på basis af disse produkter; brændt cikorie og ekstrakter, essenser og koncentrater deraf, undtagen tilberedninger henhørende under KN-kode 2101 12 98, 2101 20 98, 2101 30 19 og 2101 30 99
2101 12 98
Varer tilberedt på basis af kaffe
2101 20 98
Varer tilberedt på basis af te eller maté
2101 30 19
Brændte kaffeerstatninger, undtagen brændt cikorie
2101 30 99
Ekstrakter, essenser og koncentrater af brændte kaffeerstatninger, undtagen af brændt cikorie
ex 2102 10
Levende gær
2102 10 10
– Kulturgær
2102 10 90
– Andre varer, undtagen bagegær
2102 10 31 og 2102 10 39
Bagegær, også tørret
2105 00
Konsumis, også med indhold af kakao - Uden animalsk indhold
ex 2106
Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet, undtagen varer henhørende under pos. 2106 10 20, 2106 90 20 og 2106 90 92, andre end sirup og andre sukkeropløsninger, tilsat smagsstoffer eller farvestoffer
2102 20
Inaktiv gær; andre inaktive encellede mikroorganismer
2102 30 00
Bagepulver, tilberedte
2103
Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf; sammensatte smagspræparater; sennepsmel og tilberedt sennep - Uden animalsk indhold
2104
Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf; homogeniserede sammensatte næringsmidler- Uden animalsk indhold
ex 2106
Tilberedte fødevarer, ikke andetsteds tariferet - Uden animalsk indhold
ex 2106 10
– Proteinkoncentrater og teksturerede proteinstoffer
2106 10 20
– – Uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglukose, glukose eller stivelse, eller med indhold på under 1,5 vægtprocent af mælkefedt, på under 5 vægtprocent af saccharose og isoglukose, på under 5 vægtprocent af glukose eller stivelse - Uden animalsk indhold
ex 2106 90
– Andre varer
2106 90 20
– Sammensatte alkoholholdige tilberedninger (undtagen tilberedninger på basis af lugtstoffer), af den art der anvendes til fremstilling af drikkevarer
2106 90 92
– – Andre tilberedninger, uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglukose, glukose eller stivelse, eller med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, af saccharose og isoglukose på under 5 vægtprocent, af glukose eller stivelse på under 5 vægtprocent
2201 10
Mineralvand og vand tilsat kulsyre, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler og ikke aromatiseret
2202 10 00
Vand, herunder naturligt eller kunstigt mineralvand, og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret
2202 90 10
Ikke-alkoholholdige drikkevarer, undtagen frugt- og grøntsagssafter henhørende under pos. 2009, ikke med indhold af varer henhørende under pos. 0401 til 0404 eller fedt af varer henhørende under pos. 0401 til 0404 - Uden animalsk indhold
2202 90 91, 2202 90 95
og 2202 90 99
Ikke-alkoholholdige drikkevarer, undtagen frugt- og grøntsagssafter henhørende under pos. 2009, med indhold af varer henhørende under pos. 0401 til 0404 eller fedt af varer henhørende under pos. 0401 til 0404 - Uden animalsk indhold
2203 00
Øl fremstillet af malt
2205
Vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromatiske planter eller aromastoffer
ex 2207
Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på 80 % vol. eller derover og ethanol (ethylalkohol) og anden spiritus, denatureret, uanset alkoholindholdet, ikke fremstillet på basis af landbrugsprodukter, der er anført i bilag I til TEUF
ex 2208
Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på under 80 % vol., ikke fremstillet på basis af landbrugsprodukter, der er anført i bilag I til TEUF; spiritus, likør og andre spiritusholdige drikkevarer
2905 43 00
Mannitol
2905 44
D-glucitol (sorbitol)
3301 90
Ekstraherede oleoresiner; koncentrater af flygtige vegetabilske olier i fedtstoffer, ikke-flygtige olier, voks eller lignende, fremkommet ved enfleurage eller maceration; terpenholdige biprodukter fra behandling af flygtige vegetabilske olier; vandfase fra vanddampdestillation af flygtige vegetabilske olier samt vandige opløsninger af sådanne olier - Kun fødevarer
ex 3302
Blandinger af lugtstoffer samt blandinger (herunder alkoholiske opløsninger) på basis af et eller flere af disse stoffer af den art, der anvendes som råvarer i industrien; andre tilberedninger på basis af lugtstoffer, af den art der anvendes til fremstilling af drikkevarer
3302 10 10
– Tilberedninger af den art, der anvendes i drikkevareindustrien, indeholdende samtlige de smagsstoffer, der kendetegner en bestemt drik med et virkeligt alkoholindhold på over 0,5 % vol.
3302 10 21
– Tilberedninger af den art, der anvendes i drikkevareindustrien, indeholdende samtlige de smagsstoffer, der kendetegner en bestemt drik med et alkoholindhold på 0,5 % vol. og derunder, uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglukose, glukose eller stivelse, eller med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, af saccharose eller isoglukose på under 5 vægtprocent og af glukose eller stivelse på under 5 vægtprocent
3302 10 29
Blandinger af lugtstoffer samt blandinger (herunder alkoholiske opløsninger) på basis af et eller flere af disse stoffer, andre tilberedninger på basis af lugtstoffer, af den art, der anvendes i drikkevareindustrien, indeholdende samtlige de smagsstoffer, der kendetegner en bestemt drik, med et virkeligt alkoholindhold på 0,5 % vol. og derunder, undtagen varer henhørende under pos. 3302 10 21
ex 3505 10
Dekstrin og anden modificeret stivelse, undtagen esterificeret eller etherificeret stivelse henhørende under pos. 3505 10 50
3505 20
Lim på basis af stivelse, dekstrin eller anden modificeret stivelse - Kun fødevarer
3809 10
Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt andre produkter og præparater (f.eks. tilberedte appretur- og bejdsemidler), af den art, der anvendes i tekstil-, papir- eller læderindustrien eller i nærstående industrier, på basis af stivelse eller stivelsesprodukter, ikke andetsteds tariferet - Kun fødevarer
3823
Industrielle monocarboxylfedtsyrer; sure olier fra raffinering; industrielle fedtalkoholer - Kun fødevarer
3824 60
Sorbitol, undtagen varer henhørende under pos. 2905 44

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Kommissionens beslutning 2002/251/EF af 27. marts 2002 om beskyttelsesforanstaltninger over for fjerkrækød og visse fiskerivarer og akvakulturprodukter til konsum importeret fra Thailand, EU-Tidende 2002, nr. L 84, side 77, senest ændret ved beslutning 2003/895/EF, EU-Tidende 2003, nr. L 333, side 92, Kommissionens beslutning 2002/994/EF af 20. december 2002 om beskyttelsesforanstaltninger over for animalske produkter importeret fra Kina, EU-Tidende 2002, nr. L 348, side 154, senest ændret ved afgørelse 2015/1068/EU, EU-Tidende 2015, nr. L 174, side 30, Kommissionens beslutning 2004/225/EF af 2. marts 2004 om beskyttelsesforanstaltninger over for bestemte levende dyr og animalske produkter, der har oprindelse i eller kommer fra Albanien, EU-Tidende 2004, nr. L 68, side 34, Kommissionens beslutning 2006/27/EF af 16. januar 2006 om særlige betingelser for kød og kødprodukter af dyr af hestefamilien importeret fra Mexico og bestemt til konsum, EU-Tidende 2006, nr. L 19, side 30, Kommissionens beslutning 2007/82/EF af 2. februar 2007 om beredskabsforanstaltninger, som suspenderer importen fra Republikken Guinea af fiskevarer bestemt til konsum, EU-Tidende 2007, nr. L 28, side 25, Kommissionens beslutning 2007/642/EF af 4. oktober 2007 om beredskabsforanstaltninger vedrørende fiskevarer importeret fra Albanien og bestemt til konsum, EU-Tidende 2007, nr. L 260, side 21, Kommissionens afgørelse 2010/381/EU af 8. juli 2010 om beredskabsforanstaltninger vedrørende sendinger af akvakulturprodukter importeret fra Indien og bestemt til konsum, EU-Tidende 2010, nr. L 174, side 51, senest ændret ved afgørelse (EU) 2016/1774, EU-Tidende 2016, nr. L 271, side 7, Kommissionens afgørelse 2011/884/EU af 22. december 2011 om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt genetisk modificeret ris i risprodukter med oprindelse i Kina, EU-Tidende 2011, nr. L 343, side 140, som ændret ved afgørelse 2013/287/EU, EU-Tidende 2013, nr. L 162, side 10, Kommissionens afgørelse 2013/764/EU af 13. december 2013 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i visse medlemsstater, EU-Tidende 2013, nr. L 338, side 102, som senest ændret ved gennemførelsesafgørelse 2019/1994/EU, EU-Tidende 2019, nr. L 308, side 112, Kommissionens afgørelse 2014/88/EU af 13. februar 2014 om midlertidig suspension af importen fra Bangladesh af fødevarer, der indeholder eller består af betelblade (blade af Piper betle), EU-Tidende 2014, nr. L 45, side 34, senest ændret ved afgørelse 2018/935/EU, EU-Tidende 2018, nr. L 165, side 40, Kommissionens afgørelse 2014/709/EU af 9. oktober 2014 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater og om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2014/178/EU, EU-Tidende 2014, nr. L 295, side 63, senest ændret ved afgørelse 2019/1952/EU, EU-Tidende 2019, nr. L 304, side 23 og Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2019/1351/EU af 19. august 2019 om særlige betingelser for import til og transit gennem Unionen af kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme fra svin med oprindelse i Republikken Serbien efter forekomsten af afrikansk svinepest i dette land og om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/426/EU, EU-Tidende 2019, nr. L 216 I, side 1. I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Kommissionens forordning 2006/1635/EF af 6. november 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv (EØF) 737/90 om betingelser for indførsel af landbrugsprodukter med oprindelse i tredjelande som følge af ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl, EU-tidende 2006, nr. L 306, side 3, som ændret ved forordning 2013/519/EU, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 74, Rådets forordning 2008/733/EF af 15. juli 2008 om betingelser for indførsel af landbrugsprodukter med oprindelse i tredjelande som følge af ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl, EU-tidende 2008, nr. L 201, side 1, som ændret ved forordning 2009/1048/EF, EU-Tidende 2009, nr. L 290, side 4, Kommissionens forordning 2013/743/EU af 31. juli 2013 om beskyttelsesforanstaltninger over for import fra Tyrkiet af toskallede bløddyr bestemt til konsum, EU-Tidende 2013, nr. L 205, side 1, senest ændret ved afgørelse 2017/2369/EU, EU-Tidende 2017, nr. L 337, side 26, Kommissionens forordning 2015/943/EU af 18. juni 2015 om beredskabsforanstaltninger, som suspenderer importen fra Nigeria af tørrede bønner og om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009, EU-Tidende 2015, nr. L 154, side 8, Kommissionens forordning 2016/6/EU af 5. januar 2016 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 322/2014, EU-Tidende 2016, nr. L 3, side 5, senest ændret ved forordning 2019/1787/EU, EU-Tidende 2019, nr. L 272, side 140 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 af 22. oktober 2019 om midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol og beredskabsforanstaltninger, der regulerer indførsel til Unionen af visse varer fra visse tredjelande, til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 og (EF) nr. 178/2002 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 og (EU) 2018/1660, EU-Tidende 2019, nr. L 277, side 89. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.