Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32002D0805
 
32002D0994
 
32011D0884
 
32014D0709
 
32016D2008
 
32016R0006
 
32019R1793
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Afsnit I Bekendtgørelsens område, definitioner og generelle krav
Kapitel 1 Område
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Generelle krav
Afsnit II Foder med animalsk indhold - de enkelte restriktioner
Kapitel 4 Belgien
Kapitel 5 Bulgarien
Kapitel 6 Estland
Kapitel 7 Grækenland
Kapitel 8 Italien
Kapitel 9 Japan
Kapitel 10 Kina
Kapitel 11 Letland
Kapitel 12 Litauen
Kapitel 13 Polen
Kapitel 14 Rumænien
Kapitel 15 Slovakiet
Kapitel 16 Ukraine
Kapitel 17 Ungarn
Afsnit III Ikke-animalsk foder - fællesbestemmelser
Kapitel 18 Forhåndsanmeldelse m.v.
Kapitel 19 Tilbageholdte og ikke frigivne sendinger
Kapitel 20 Privat indførsel
Afsnit IV Ikke-animalsk foder - de enkelte restriktioner
Kapitel 21 Japan
Kapitel 22 Kina
Afsnit V Ikke-animalsk foder omfattet af en midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol og beredskabsforanstaltninger i henhold til forordning (EU) 2019/1793
Kapitel 23 Visse tredjelande
Afsnit VI Straf og ikrafttrædelse m.v.
Kapitel 24 Straffebestemmelser
Kapitel 25 Ikrafttræden m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indførsel af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter1)

I medfør af § 1, stk. 1-2, og stk. 3, nr. 10, og § 6, stk. 2, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1000 af 2. juli 2018, og § 37, § 67 og § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 1 af 2. januar 2019, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 1 og 4, i bekendtgørelse nr. 1614 af 18. december 2018 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Afsnit I

Bekendtgørelsens område, definitioner og generelle krav

Kapitel 1

Område

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter indførsel til Danmark samt indførsel via Danmark til et andet samhandelsland af foder pålagt særlige restriktioner.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke det i Afsnit V-VI anførte ikke-animalske foder, der er indført via andre EU-medlemsstater og frigivet til fri omsætning. Hvis dette foder herefter overgår til fri omsætning i Danmark, er foderet omfattet af bestemmelserne i bekendtgørelse om foder og fodervirksomheder og relevante EU-retsakter på området.

Stk. 3. Undtaget fra stk. 1 er vareprøver.

Kapitel 2

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Foder: Alle stoffer eller produkter, herunder tilsætningsstoffer, som, uanset om de er uforarbejdede eller helt eller delvis forarbejdede, er bestemt til at skulle fortæres af dyr.

2) Samhandel: Modtagelse i Danmark af foder, som

a) er produceret i et andet samhandelsland, eller

b) har oprindelse i tredjelande, og som efter officiel foderkontrol er frigivet og videresælges fra modtagervirksomheden i et samhandelsland.

3) Samhandelsland: Et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein og Andorra. Schweiz er samhandelsland på animalske produkter og på produkter omfattet af forordning (EU) 2019/1703 (guargummi fra Indien) og forordning (EU) 2016/6 (foder fra Japan), som senest ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/1787. Færøerne er samhandelsland for fiskevarer og muslinger m.m. Grønland er samhandelsland for fiskevarer og muslinger m.m. samt biprodukter og heraf afledte produkter af fiskevarer og levende muslinger m.m. Disse lande tilsammen betegnes samhandelsområdet. Følgende områder er ikke med i samhandelsområdet:

a) Ceuta og Melilla i Spanien.

b) Oversøiske territorier og departementer i Frankrig.

c) Guernsey og Jersey i Storbritannien.

4) Import: Indførsel af foder fra tredjelande.

5) Transit: Flytning fra et tredjeland til et andet tredjeland under toldtilsyn gennem et af de områder, der er opført i bilag I, eller fra et af de områder, der er opført i bilag I, til et andet område, der er opført i bilag I, efter at have passeret gennem et tredjelands område.

6) Tredjelande: Lande uden for samhandelsområdet, jf. nr. 3.

7) Animalske biprodukter: Hele kroppe eller dele af dyr samt animalske produkter eller andre produkter fra dyr, som ikke er bestemt til konsum.

8) Afledte produkter: Produkter, der er fremstillet ved en eller flere behandlinger, omdannelser eller trin i forarbejdningen af animalske biprodukter.

9) Sending: En mængde varer omfattet af samme officielle certifikat, officielle attestering eller ethvert andet dokument, som befordres med samme transportmiddel og kommer fra samme område eller tredjeland, og som er af samme type, klasse eller betegnelse.

10) Den ansvarlige for sendingen: Importøren eller en person eller virksomhed, som, bemyndiget af importøren, foretager transport eller oplagring af en specifik sending.

11) Kontrolsted: Kontrolsted, som omhandlet i artikel 53, stk. 1, litra a, i forordning (EU) 2017/625.

12) CHED: Det to-sidede fælles sundhedsimportdokument, jf. artikel 56 i forordning (EU) 2017/625. Del 1 er til importørens forhåndsanmeldelse, mens del 2 er forbeholdt grænsekontrollens dokumentation for veterinærkontrol og afgørelse om sendingens lovlighed.

13) Grænsedyrlæge: En af Fødevarestyrelsen ansat embedsdyrlæge ved et grænsekontrolsted.

14) Den kompetente myndighed: Fødevarestyrelsen eller andre landes tilsvarende autoriteter på foderområdet.

15) Vareprøve: Foder udelukkende bestemt til

a) undersøgelser eller analyser i fodervirksomheder eller laboratorier m.v.,

b) afprøvning af maskiner m.m.,

c) fremvisning på udstillinger eller

d) brug i ambassader og konsulater.

Kapitel 3

Generelle krav

§ 3. Privates indførsel af foder med animalsk indhold kan være begrænset af importrestriktioner.

§ 4. Det er forbudt at tage sendinger omfattet af denne bekendtgørelse, som er tilbageholdt af Fødevarestyrelsen, i anvendelse eller overdrage dem, før Fødevarestyrelsen meddeler tilladelse hertil.

Stk. 2. Anbrud af den kompetente myndigheds officielle forsegling må kun foretages efter forudgående aftale med Fødevarestyrelsen. Fødevarestyrelsen kan fastsætte de nærmere vilkår for aftalen.

Stk. 3. Den ansvarlige for sendingen skal sende CHED til toldmyndighederne ved grænsekontrolstedet henholdsvis ved det udpegede indgangssted efter endt officiel kontrol.

Stk. 4. Den ansvarlige for sendingen skal over for Fødevarestyrelsen dokumentere, at afviste sendinger er returneret til tredjeland henholdsvis destrueret i EU. Dokumentation for returnering skal være erklæring fra toldmyndighederne ved det sted, hvor sendingen føres ud af EU. Dokumentation for destruktion skal være en vejeseddel fra forbrændingsanlægget eller anden dokumentation efter aftale med Fødevarestyrelsen.

Afsnit II

Foder med animalsk indhold - de enkelte restriktioner

Kapitel 4

Belgien

Afrikansk svinepest

§ 5. Importører af afledte produkter fremstillet af animalske biprodukter fra svin bestemt til foder fra de i del II i bilag til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU nævnte områder i Belgien, skal sikre sig, at disse produkter overholder betingelserne i artikel 10, nr. 2, litra b, i gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater og om ophævelse af afgørelse 2014/178/EU, som senest ændret ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1994.

Kapitel 5

Bulgarien

Afrikansk svinepest

§ 6. Importører af afledte produkter fremstillet af animalske biprodukter fra svin bestemt til foder fra de i del II og del III i bilag til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU nævnte områder i Bulgarien, skal sikre sig, at disse produkter overholder betingelserne i artikel 10, nr. 2, litra b, i gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater og om ophævelse af afgørelse 2014/178/EU, som senest ændret ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1994.

Lumpy skin disease

§ 7. Importører af kolostrum, mælk eller mejeriprodukter af kvæg og vildtlevende drøvtyggere holdt i fangenskab bestemt til foder fra Bulgarien, jf. dog stk. 2, skal sikre sig, at produkterne ved modtagelsen er ledsaget af et officielt certifikat, som indeholder følgende påtegning: »Kolostrum, mælk eller mejeriprodukter i overensstemmelse med artikel 10 i gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2008 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af lumpy skin disease i visse medlemsstater«. Gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2008 er senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/81.

Stk. 2. Stk. 1 gælder for hele Bulgariens område bortset fra de provinser og kommuner, der er anført i del II, nr. 2, i bilag I til afgørelse (EU) 2016/2008, som senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/81.

Kapitel 6

Estland

Afrikansk svinepest

§ 8. Importører af afledte produkter fremstillet af animalske biprodukter fra svin bestemt til foder fra de i del II i bilag til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU nævnte områder i Estland, skal sikre sig, at disse produkter overholder betingelserne i artikel 10, nr. 2, litra b, i gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, som senest ændret ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1994.

Kapitel 7

Grækenland

Lumpy skin disease

§ 9. Importører af kolostrum, mælk eller mejeriprodukter af kvæg og vildtlevende drøvtyggere holdt i fangenskab bestemt til foder fra Grækenland, jf. dog stk. 2, skal sikre sig, at produkterne ved modtagelsen er ledsaget af et officielt certifikat, som indeholder følgende påtegning: »Kolostrum, mælk eller mejeriprodukter i overensstemmelse med artikel 10 i gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2008 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af lumpy skin disease i visse medlemsstater«.

Stk. 2. Stk. 1 gælder kun for de regioner og regionale enheder i Grækenland, der er anført i del II, nr. 1, litra A og B, i bilag I til afgørelse (EU) 2016/2008, som senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/81.

Kapitel 8

Italien

Afrikansk svinepest

§ 10. Importører af afledte produkter fremstillet af animalske biprodukter fra svin bestemt til foder fra hele Sardiniens område i Italien, skal sikre sig, at disse produkter overholder betingelserne i artikel 10, nr. 2, litra b, i gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, som senest ændret ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1994.

Kapitel 9

Japan

Radioaktive stoffer

§ 11. Fødevarestyrelsen foretager kontrol og håndhævelse i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EU) 2016/6 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima, og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 322/2014, som senest ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/1787 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima.

Stk. 2. Den ansvarlige for sendingen skal sikre sig, at foder, der er ulovligt iht. til forordning (EU) 2016/6, som senest ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/1787, destrueres eller returneres til oprindelseslandet i henhold til artikel 13 i forordning (EU) 2016/6.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for foranstaltninger truffet efter stk. 2, herunder for den dokumentation, som den ansvarlige for sendingen skal fremlægge.

Kapitel 10

Kina

Veterinære lægemidler

§ 12. Det er forbudt at importere animalske produkter bestemt til foder med oprindelse i eller afsendt fra Kina, jf. beslutning 2002/994/EF om beskyttelsesforanstaltninger over for animalske produkter importeret fra Kina, senest ændret ved afgørelse (EU) 2015/1068, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Det er dog tilladt at importere følgende produkter bestemt til foder:

1) Gelatine.

2) Fiskevarer, bortset fra

a) akvakulturprodukter,

b) pillede eller forarbejdede rejer, og

c) krebs af arten Procambrus clarkii, der er fanget i naturligt ferskvand ved fiskeri.

3) Foder til selskabsdyr, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002.

4) Chondroitinsulfat og glucosamin, der betragtes som værende fodermidler, jf. Kommissionens forordning (EU) nr. 68/2013 om fortegnelsen over fodermidler.

5) L-cystein og L-cystin, der betragtes som værende fodertilsætningsstoffer som reguleret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 om fodertilsætningsstoffer.

Kapitel 11

Letland

Afrikansk svinepest

§ 13. Importører af afledte produkter fremstillet af animalske biprodukter fra svin bestemt til foder fra de i del II eller III i bilag til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU nævnte områder i Letland skal sikre sig, at disse produkter overholder betingelserne i artikel 10, nr. 2, litra b, i afgørelse 2014/709/EU, som senest ændret ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1994.

Kapitel 12

Litauen

Afrikansk svinepest

§ 14. Importører af afledte produkter fremstillet af animalske biprodukter fra svin bestemt til foder fra de i del II eller III i bilag til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU nævnte områder i Litauen skal sikre sig, at disse produkter overholder betingelserne i artikel 10, nr. 2, litra b, i afgørelse 2014/709/EU, som senest ændret ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1994.

Kapitel 13

Polen

Afrikansk svinepest

§ 15. Importører af afledte produkter fremstillet af animalske biprodukter fra svin bestemt til foder fra de i del II eller III i bilag til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU nævnte områder i Polen skal sikre sig, at disse produkter overholder betingelserne i artikel 10, nr. 2, litra b, i afgørelse 2014/709/EU, som senest ændret ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1994.

Kapitel 14

Rumænien

Afrikansk svinepest

§ 16. Importører af afledte produkter fremstillet af animalske biprodukter fra svin bestemt til foder fra de i del II og del III i bilag til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU nævnte områder i Rumænien skal sikre sig, at disse produkter overholder betingelserne i artikel 10, nr. 2, litra b, i afgørelse 2014/709/EU, som senest ændret ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1994.

Kapitel 15

Slovakiet

Afrikansk svinepest

§ 17. Importører af afledte produkter fremstillet af animalske biprodukter fra svin bestemt til foder fra de i del II og del III i bilag til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU nævnte områder i Slovakiet skal sikre sig, at disse produkter overholder betingelserne i artikel 10, nr. 2, litra b, i afgørelse 2014/709/EU, som senest ændret ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1994.

Kapitel 16

Ukraine

Chloramphenicol

§ 18. Grænsekontrollen udtager officielle mistankeprøver af alle sendinger af mælkepulver og mælkeerstatning fremstillet af mælkepulver, der er bestemt til foder og importeret fra Ukraine til laboratorieanalyse for at forvisse sig om, at produkterne ikke er sundhedsfarlige for mennesker og dyr, og især for påvisning af chloramphenicol, jf. beslutning 2002/805/EF om beskyttelsesforanstaltninger over for visse animalske produkter til foder importeret fra Ukraine.

Stk. 2. De i stk. 1 omhandlede sendinger skal tilbageholdes på grænsekontrolstedet eller på et af grænsedyrlægen anvist lager, indtil grænsedyrlægen med baggrund i analyseresultaterne afviser sendingen eller meddeler tilladelse til, at sendingen må importeres.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for foranstaltninger truffet efter stk. 2, herunder for den dokumentation, som den ansvarlige for sendingen skal fremlægge.

Kapitel 17

Ungarn

Afrikansk svinepest

§ 19. Importører af afledte produkter fremstillet af animalske biprodukter fra svin bestemt til foder fra de i del II i bilag til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU nævnte områder i Ungarn skal sikre sig, at disse produkter overholder betingelserne i artikel 10, nr. 2, litra b, i afgørelse 2014/709/EU, som senest ændret ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1994.

Afsnit III

Ikke-animalsk foder - fællesbestemmelser

Kapitel 18

Forhåndsanmeldelse m.v.

§ 20. Importøren skal forhåndsanmelde foder af ikke-animalsk oprindelse, der er omfattet af afsnit IV og V til Fødevarestyrelsen. Forhåndsanmeldelse skal ske til Fødevarestyrelsen, FødevareAarhus. Forhåndsanmeldelse af foder fra Japan, jf. § 23, skal dog ske til Fødevarestyrelsen, FødevareKøbenhavn.

Stk. 2. Forhåndsanmeldelsen skal være Fødevarestyrelsen i hænde senest én arbejdsdag inden sendingens fysiske ankomst til samhandelsområdet, jf. dog stk. 3. Én arbejdsdag beregnes fra modtagelsen af anmeldelsen inden for Fødevarestyrelsens normale åbningstid.

Stk. 3. Den ansvarlige for sendingen skal sikre sig, at forhåndsmeddelelse af produkter fra Japan, jf. § 23, gives senest to arbejdsdage forud for sendingens fysiske ankomst. De to arbejdsdage beregnes fra modtagelsen af ansøgningen inden for Fødevarestyrelsens normale åbningstid.

Stk. 4. Forhåndsanmeldelsen skal ske i Traces NT på et CHED. CHED skal udfyldes på dansk, eller med Fødevarestyrelsens accept på engelsk. CHED skal være korrekt udfyldt og uden rettelser. Hvis det fremsendte CHED er med rettelser eller ikke er korrekt udfyldt, skal den ansvarlige for sendingen rettidigt indsende et nyt CHED uden rettelser.

Stk. 5. Hvis en sending ankommer før det tidspunkt, der er anført på CED, kan Fødevarestyrelsen acceptere forhåndsanmeldelsen som rettidig, forudsat

1) at forhåndsanmeldelsen er ledsaget af den nødvendige dokumentation for, at det forventede ankomsttidspunkt var som angivet,

2) at sendingen ikke er frigivet til fri omsætning, og

3) at sendingen ikke er forsøgt importeret uden kontrol.

Stk. 6. For sendinger, der skal ledsages af ledsagedokumenter, skal importøren over for Fødevarestyrelsen anmelde sendingernes faktiske ankomst, da Fødevarestyrelsen først herefter kan påbegynde kontrollen af sendingerne.

Kapitel 19

Tilbageholdte og ikke frigivne sendinger

§ 21. Den ansvarlige for sendingen skal sikre sig, at et ikke-færdigkontrolleret sending, herunder en sending, der er tilbageholdt af myndighederne på et midlertidigt godkendt kontrolsted i afventning af analyseresultatet, ikke tages i anvendelse eller overdrages til andre.

Stk. 2. Sendinger, der videresendes fra et udpeget indgangssted (DPE) med henblik på identitetskontrol og fysisk kontrol, eller i afventning af analyseresultat for sendingen, må ikke tages i anvendelse eller overdrages til andre, før Fødevarestyrelsen har afsluttet kontrollen og godkendt sendingen til fri omsætning.

Stk. 3. Den ansvarlige for sendingen skal sikre sig, at videresendelse fra Danmark til et andet samhandelsland af sendinger, der endnu ikke er godkendt til fri omsætning af myndighederne, sker i transportmidler eller beholdere, der er forseglet af Fødevarestyrelsen.

Kapitel 20

Privat indførsel

§ 22. Reglerne i afsnit III-V finder ikke anvendelse på sendinger af fødevarer, som udelukkende er bestemt til en privatpersons eget forbrug eller anvendelse. I tilfælde af tvivl ligger bevisbyrden hos modtageren af sendingen.

Afsnit IV

Ikke-animalsk foder - de enkelte restriktioner

Kapitel 21

Japan

Radioaktive stoffer

§ 23. Fødevarestyrelsen foretager kontrol og håndhævelse i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EU) 2016/6 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima, og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 322/2014, som senest ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/1787 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima.

Stk. 2. Den ansvarlige for sendingen skal sikre sig, at foderstoffer, der er ulovlige iht. til forordning (EU) 2016/6, som senest ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/1787, destrueres eller returneres til oprindelseslandet i henhold til artikel 13 i forordning (EU) 2016/6.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for foranstaltninger truffet efter stk. 2, herunder for den dokumentation, som den ansvarlige for sendingen skal fremlægge.

Kapitel 22

Kina

Ikke EU-godkendt GMO

§ 24. Den ansvarlige for en sending risprodukter beregnet til foder, der er opført i bilag I til afgørelse 2011/884/EU om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt genetisk modificeret ris i risprodukter med oprindelse i Kina og om ophævelse af beslutning 2008/289/EF, som ændret ved gennemførelsesafgørelse 2013/287/EU, og som har oprindelse i eller er afsendt fra Kina, skal sikre sig, at sendingen opfylder kravene i afgørelse 2011/884/EU.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen foretager kontrol og håndhævelse i overensstemmelse med bestemmelserne i afgørelse 2011/884/EU, som ændret ved gennemførelsesafgørelse 2013/287/EU, af de i stk. 1 omhandlede foderstoffer.

Stk. 3. Den ansvarlige for sendingen skal sikre sig, at sendingen ikke opdeles, før alle offentlige kontroller er udført af de kompetente myndigheder.

Stk. 4. I tilfælde af efterfølgende opdeling efter offentlig kontrol, jf. stk. 2, skal den ansvarlige for hver delsending sikre sig, at en attesteret kopi af sundhedscertifikatet og analyserapporten ledsager de enkelte dele af den opdelte sending til og med engrosleddet.

Stk. 5. Hvis Fødevarestyrelsens kontrol af en sending omfattet af stk. 1 viser, at sendingen ikke opfylder afgørelse 2011/884/EU, som ændret ved gennemførelsesafgørelse 2013/287/EU, skal den ansvarlige for sendingen sørge for, at sendingen destrueres eller returneres.

Stk. 6. Fødevarestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for foranstaltninger truffet efter stk. 5, herunder for den dokumentation, som den ansvarlige for sendingen skal fremlægge.

Afsnit V

Ikke-animalsk foder omfattet af en midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol og beredskabsforanstaltninger i henhold til forordning (EU) 2019/1793

Kapitel 23

Visse tredjelande

Risiko for mykotoksiner, herunder aflatoksiner, dioxiner, mikrobiologisk kontaminering, pesticidrester og pentachlorphenol

§ 25. Fødevarestyrelsen foretager kontrol og håndhævelse af ikke-animalsk foder i overensstemmelse med bestemmelserne i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 om midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol og beredskabsforanstaltninger, der regulerer indførsel til Unionen af visse varer fra visse tredjelande, til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 og (EF) nr. 178/2002 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 og (EU) 2018/1660.

Afsnit VI

Straf og ikrafttrædelse m.v.

Kapitel 24

Straffebestemmelser

§ 26. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) overtræder § 4, stk. 1, stk. 2, 1. pkt., stk. 3, eller stk. 4, 1. pkt., §§ 5-6, § 7, stk. 1, § 8, § 9, stk. 1, § 10, § 11, stk. 2, § 12, stk. 1, §§ 13-17, § 18, stk. 2, § 19, § 20, stk. 1, 1. pkt., stk. 2, 1. pkt., stk. 3, 1. pkt., stk. 4 eller stk. 6, § 21, § 23, stk. 2, § 24, stk. 1 eller stk. 3-5, eller

2) tilsidesætter vilkår fastsat i medfør af § 4, stk. 2, 2. pkt., § 11, stk. 3, § 18, stk. 3, eller § 23, stk. 3, eller § 24, stk. 6.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 27. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens afgørelse 2011/884/EU om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt genetisk modificeret ris i risprodukter med oprindelse i Kina og om ophævelse af beslutning 2008/289/EF, som ændret ved gennemførelsesafgørelse 2013/287/EU om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt genetisk modificeret ris i risprodukter med oprindelse i Kina:

1) Artikel 3, stk. 1-2.

2) Artikel 4.

3) Artikel 7.

§ 28. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima, og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 322/2014, som senest ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/1787 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima:

1) Artikel 3.

2) Artikel 4.

3) Artikel 5.

4) Artikel 6.

5) Artikel 7.

6) Artikel 8.

7) Artikel 9.

8) Artikel 12, 1. pkt.

9) Artikel 13.

10 Artikel 16.

§ 29. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 af 22. oktober 2019 om midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol og beredskabsforanstaltninger, der regulerer indførsel til Unionen af visse varer fra visse tredjelande, til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 og (EF) nr. 178/2002 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 og (EU) 2018/1660:

1) Artikel 5.

2) Artikel 7.

3) Artikel 9, nr. 1-2.

4) Artikel 11.

Kapitel 25

Ikrafttræden m.v.

§ 30. Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. december 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 916 af 2. september 2019 om indførsel af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 10. december 2019

Esben Egede Rasmussen

/ Erik Engelst

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Kommissionens beslutning 2002/805/EF af 15. oktober 2002 om beskyttelsesforanstaltninger overfor visse animalske produkter til foder importeret fra Ukraine, EU-Tidende 2002, nr. L 278, side 24, Kommissionens beslutning 2002/994/EF af 20. december 2002 om beskyttelsesforanstaltninger over for animalske produkter importeret fra Kina, EU-Tidende 2002, nr. L 348, side 154, senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2015/1068/EU, EU-Tidende 2015, nr. L 174, side 30, Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU af 22. december 2011 om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt genetisk modificeret ris i risprodukter med oprindelse i Kina og om ophævelse af beslutning 2008/289/EF, EU-Tidende 2011, nr. L 343, side 140, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/287/EU, EU-Tidende 2013, nr. L 162, side 10, Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU af 9. oktober 2014 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater og om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2014/178/EU, EU-Tidende 2014, nr. L 295, side 63, senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2019/1994/EU, EU-Tidende 2019, nr. L 308 side 112 og Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2016/2008/EU af 15. november 2016 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af lumpy skin disease i visse medlemsstater, EU-Tidende 2016, nr. L 310, side 51, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2019/81/EU, EU-Tidende 2019, nr. L 18, side 43. I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Kommissionens gennemførelsesforordning 2016/6/EU af 5. januar 2016 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima, og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 322/2014, EU-Tidende 2016, nr. L 58, side 5, som senest ændret ved gennemførelsesforordning 2019/1787/EU, EU-Tidende 2019, nr. 272, side 140 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 af 22. oktober 2019 om midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol og beredskabsforanstaltninger, der regulerer indførsel til Unionen af visse varer fra visse tredjelande, til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 og (EF) nr. 178/2002 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 og (EU) 2018/1660. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.