Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilladelsesordning for gennemsejlingslodsning

I medfør af § 13, stk. 6, og § 34, stk. 4, i lodsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 352 af 12. april 2016, fastsættes:

Tilladelse til gennemsejlingslodsning

§ 1. Private lodserier kan opnå tilladelse fra Søfartsstyrelsen til at foretage gennemsejlingslodsning på dansk søterritorium i perioden den 1. januar 2020 til den 31. december 2023.

§ 2. En tilladelse til at foretage gennemsejlingslodsning kan ikke overdrages til andre lodserier.

Betingelser for tildeling af tilladelse til gennemsejlingslodsning

§ 3. Søfartsstyrelsen meddeler tilladelse til at foretage gennemsejlingslodsning, hvis det ansøgende lodseri opfylder følgende betingelser:

1) Lodseriet er registreret efter lodsloven eller i en skriftlig redegørelse har sandsynliggjort, at lodseriet vil blive registreret, inden gennemsejlingslodsninger skal gennemføres.

2) Lodseriets ansatte lodser har alle foreskrevne certifikater og tilladelser, der efter lodslovgivningen er nødvendige, eller lodseriet i en skriftlig redegørelse har sandsynliggjort, at lodseriet vil have lodser med de nødvendige certifikater og tilladelser, inden gennemsejlingslodsninger skal gennemføres.

3) Lodseriet dokumenterer etablering af procedurer, der efter Søfartsstyrelsens vurdering er tilstrækkelige til at sikre, at lodseriet vil overholde lodsloven og regler fastsat i medfør af lodsloven.

Ansøgning om tilladelse til gennemsejlingslodsning

§ 4. En ansøgning om tilladelse til at foretage gennemsejlingslodsning skal sendes pr. mail til Søfartsstyrelsen.

Stk. 2. Ansøgningen inkl. bilag skal være skrevet på dansk eller engelsk.

Stk. 3. Lodserier, der er etableret i EU/EØS-lande, kan sende en ansøgning, som nævnt i stk. 1, elektronisk via Business in Denmark.

§ 5. En ansøgning om tilladelse til at foretage gennemsejlingslodsning skal indeholde følgende oplysninger:

1) Lodseriets navn, adresse og kontaktperson i lodseriet.

2) De oplysninger, der er nødvendige for at opfylde betingelserne i § 3.

Vilkår for en tilladelse til gennemsejlingslodsning

§ 6. En tilladelse til at foretage gennemsejlingslodsning vil indeholde følgende vilkår, som det pågældende lodseri skal overholde:

1) Lodsninger omfattet af tilladelsen må kun udføres af lodser, der er tilknyttet lodseriet.

2) Lodseriet skal overholde lodsloven og regler fastsat i medfør af lodsloven, herunder bl.a. krav om lodscertifikater, indberetning, betaling af eventuelt forsyningsbidrag og bestemmelser om hviletid.

3) Andre vilkår der vurderes væsentlige for det pågældende lodseris udførelse af gennemsejlingslodsning.

Tilbagekaldelse

§ 7. Søfartsstyrelsen kan tilbagekalde en tilladelse til at foretage gennemsejlingslodsning, hvis det pågældende lodseri

1) overtræder § 2 eller § 6, nr. 1 og 2,

2) groft eller gentagne gange har overtrådt vilkår i tilladelsen fastsat i medfør af § 6, nr. 3, eller

3) ikke følger procedurer til sikring af overholdelse af lodsloven og regler fastsat i medfør af lodsloven, jf. bekendtgørelsens § 3, nr. 3.

Stk. 2. Tilladelsen kan tilbagekaldes helt eller delvist.

Stk. 3. En afgørelse om tilbagekaldelse efter stk. 1 kan af den virksomhed, som er afgørelsens adressat, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning om indbringelse for domstolene skal fremsættes over for Søfartsstyrelsen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende virksomhed.

Stk. 4. Søfartsstyrelsen anlægger uden unødigt ophold sag mod virksomheden som nævnt i stk. 3 i den borgerlige retsplejes former.

Stk. 5. Anmodning om sagsanlæg vedrørende tilbagekaldelse efter stk. 1 har opsættende virkning. Retten kan dog ved kendelse bestemme, at den pågældende virksomhed under sagens behandling ikke må foretage gennemsejlingslodsning.

Straf

§ 8. Med bøde straffes det lodseri, der overtræder § 2 eller groft eller gentagne gange overtræder de vilkår, der er nævnt i § 6, nr. 1 og 2.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. Lodserier, som har opnået tilladelse til at foretage gennemsejlingslodsning før den 1. januar 2020 efter bekendtgørelse nr. 1341 af 11. december 2014 om tilladelsesordning for gennemsejlingslodsning kan foretage gennemsejlingslodsning indtil 31. december 2023, medmindre tilladelsen tilbagekaldes, jf. denne bekendtgørelses § 7.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1341 af 11. december 2014 om tilladelsesordning for gennemsejlingslodsning ophæves.

Søfartsstyrelsen, den 29. november 2019

Jan Thorn
P.D.V.

/ Kristina Ravn