Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32013R1303
 
32013R1305
 
32014R0508
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Ansøgning om tilsagn om tilskud
Kapitel 4 Legalitetskontrol, afgørelse og fastsættelse af projektperiode
Kapitel 5 Tværnationalt samarbejde
Kapitel 6 Projekter til fremme af udvikling i landdistrikter og fiskeriområder
Kapitel 7 Betingelser for tilsagn om tilskud
Kapitel 8 Projektudgifter, der er tilskudsberettigede
Kapitel 9 Projektudgifter, der ikke er tilskudsberettigede
Kapitel 10 Beregning af tilskud
Kapitel 11 Ændring af projektet og indtræden i tilsagn
Kapitel 12 Udbetaling af tilskud
Kapitel 13 Underretningspligt
Kapitel 14 Kontrol
Kapitel 15 Bortfald af tilsagn og nedsættelse eller tilbagebetaling af tilskud
Kapitel 16 Ikrafttrædelse
Bilag 1 Oversigt over områder, hvor der kan etableres en lokal aktionsgruppe i landdistriktsområder
Bilag 2 Oversigt over områder, hvor der kan etableres en lokal aktionsgruppe i fiskeriområderne
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling, forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne samt job- og vækstskabende projekter i fiskeriområder1)

I medfør af § 2, § 4, stk. 2, § 6, stk. 1 og 2, § 9 stk. 4, og § 11 i lov om Landdistriktsfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 1375 af 10. december 2019, § 2, § 4, stk. 2, § 6, stk. 1 og 2, § 9, stk. 4, og § 11 i lov om Hav- og Fiskerifonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 19 af 4. januar 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 1 i bekendtgørelse nr. 1811 af 22. december 2015 om henlæggelse af visse beføjelser til Erhvervsstyrelsen og afskæring af klageadgang efter lov om Landdistriktsfonden og lov om Hav- og Fiskerifonden:

Kapitel 1

Formål og anvendelsesområde

§ 1. Erhvervsstyrelsen kan i henhold til artikel 62, 63 og 64 i forordning (EU) 508/2014 og artikel 17, 19, 20, 35 og 44 i forordning (EU) 1305/2013 give tilskud til projekter med det formål at,

1) fremme vækst og etablere nye arbejdspladser i udpegede fiskeriområder og landdistrikter, og

2) styrke rammevilkårene i udpegede landdistrikter, særligt med henblik på at fremme bosætning.

Stk. 2. Tilskudsordningen gennemføres som lokalstyret udvikling i særligt udpegede områder, hvor der er etableret en lokal aktionsgruppe, jf. bilag 1 og 2.

§ 2. De bevillingsmæssige rammer for de lokale aktionsgrupper udgøres af midler fra Erhvervsministeriet og EU, jf. dog stk. 2 og 3. Erhvervsministeriet kan bestemme, at en del af midlerne øremærkes bestemte typer af projekter.

Stk. 2. Ud over de i stk. 1 nævnte rammer kan Erhvervsministeriet udmelde rammer, der alene omfatter EU-midler. Inden for disse rammer kan bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe indstille projekter, der medfinansieres af andre offentlige nationale midler.

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan bestemme, hvordan de lokale aktionsgrupper skal udnytte de bevillingsmæssige rammer, nævnt i stk. 1 og 2, i ansøgnings- og indstillingsrunder. Erhvervsstyrelsen kan herunder fastsætte antallet af runder pr. år, antallet af sager, der kan indstilles til Erhvervsstyrelsen i hver runde og frister for at indstille ansøgninger til Erhvervsstyrelsen.

§ 3. Tilsagn om tilskud til projekter om etablering og udvikling af små virksomheder og mikrovirksomheder, jf. § 11, nr. 1 og 3, kan gives til enhver fysisk eller juridisk person eller grupper af fysiske eller juridiske personer.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud til projekter om fremme af erhvervssamarbejde, § 11, nr. 2-3, kan gives til enhver person, virksomhed, myndighed, institution eller forening, som udpeges som den juridiske ansvarlige for et samarbejdsprojekt.

Stk. 3. Tilsagn om tilskud til projekter for at fremme udbuddet og forbedre basale servicefaciliteter og byfornyelse omfattet af § 12 kan gives til private og offentlige aktører.

Stk. 4. Der kan ikke ydes tilsagn om tilskud til offentlige myndigheder, herunder selvejende institutioner, der har indgået en driftsoverenskomst med en offentlig myndighed, statsfinansierede selvejende institutioner og selvejende institutioner, der modtager statsligt eller kommunalt tilskud, der dækker mere end halvdelen af myndigheden eller institutionens driftsudgifter, til varetagelse af opgaver, som offentlige myndigheder normalt varetager.

Kapitel 2

Definitioner

§ 4. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Privat fond med almennyttigt formål, at det af fondens vedtægter fremgår, at fondens midler har til formål at tilgodese en større, typisk ubekendt, kreds af nydere, og at formålet ud fra en almindelig fremherskende opfattelse kan anses som nyttigt for den brede kreds af nydere.

2) Projekt med almennyttig karakter, at projektet har til formål, ved blandt andet offentlig tilgængelighed at tilgodese en større, typisk ubekendt, kreds af nydere, at formålet med projektet ud fra en almindelig fremherskende opfattelse kan anses som nyttigt for den brede kreds af nydere, og at projektet iværksættes uden fortjeneste for øje.

3) Små virksomheder og mikrovirksomheder defineres som virksomheder, der har færre end 50 ansatte, og hvis årlige omsætning ikke overstiger 10 mio. euro.

4) Forretningsplan, en beskrivelse af den virksomhed ansøger vil etablere eller udvikle, herunder en plan for hvordan ansøger vil drive og udvikle virksomheden.

5) Plan for samarbejde, en beskrivelse af formålet med projektet, herunder en finansieringsplan, de forventede resultater, samarbejdsaktiviteter og samarbejdspartnerne.

6) Diversificering, aktiviteter inden eller uden for fiskeri- og akvakultursektorerne, som kommer sektorerne og den maritime økonomi til gode.

7) Innovation, anvendelse af ny viden eller kendt viden på nye måder.

8) Rimelige udgifter, udgifter der svarer til markedsprisen for den pågældende vare eller tjenesteydelse sammenholdt med projektansøgningen samt omfanget og arten af varen eller tjenesteydelsen.

9) Jordbrugsproduktion, produktion af produkter fra det primære jordbrug, der ikke har været genstand for forarbejdning eller forædling.

Kapitel 3

Ansøgning om tilsagn om tilskud

§ 5. Ansøgning om tilskud, jf. § 3, stk. 1-3, indsendes til bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe i det område, hvor projektet skal gennemføres. Ved ansøgning om tilskud skal anvendes et særligt skema, der findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, eller fås ved henvendelse til den lokale aktionsgruppe.

§ 6. Indsendelse af ansøgning kan ske, når bestyrelsen for aktionsgruppen har offentliggjort en lokal udviklingsstrategi for aktionsgruppens geografiske område, som er godkendt efter bekendtgørelse nr. 1835 af 22. december 2015 om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper.

Stk. 2. Når bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe har modtaget ansøgningen om tilskud, kvitterer bestyrelsen for ansøgningens modtagelse og kan i forbindelse hermed give skriftlig tilladelse til, at ansøgeren iværksætter projektet for egen regning og risiko.

Stk. 3. Hvis bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe er ansøger, indsendes ansøgningen til Erhvervsstyrelsen, der kvitterer for ansøgningens modtagelse og i forbindelse hermed, kan give bestyrelsen tilladelse til at iværksætte projektet for egen regning og risiko.

§ 7. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe vurderer, om ansøgningerne ligger inden for rammerne af den lokale udviklingsstrategi, og tildeler hver enkel ansøgning point på grundlag af de prioriteringskriterier, der er fastsat i udviklingsstrategien. Kun ansøgninger om tilsagn om tilskud på minimum 50.000 kr. kan komme i betragtning.

§ 8. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe udvælger inden for den afsatte udgiftsramme, jf. § 2, de projekter, som har fået den højeste pointscore, jf. § 7. Bestyrelsen indstiller de udvalgte projekter til Erhvervsstyrelsen til afgørelse om tilsagn om tilskud.

Stk. 2. De projektansøgninger, som bestyrelsen ikke indstiller til tilsagn om tilskud, får afslag fra bestyrelsen.

Kapitel 4

Legalitetskontrol, afgørelse og fastsættelse af projektperiode

§ 9. Når Erhvervsstyrelsen modtager en ansøgning om tilsagn om tilskud, ændring af projektet eller udbetaling af tilskud via en lokal aktionsgruppes bestyrelse, udfører Erhvervsstyrelsen en legalitetskontrol, inden styrelsen træffer afgørelse.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen fastsætter i forbindelse med afgørelse om tilsagn om tilskud og projektændringer efter stk. 1, den projektperiode, som projektet skal afvikles indenfor. Projektperioden kan fastsættes med en slutdato senest den 1. februar 2023.

Kapitel 5

Tværnationalt samarbejde

§ 10. Ansøger bestyrelsen for en lokal aktionsgruppe om tilsagn om tilskud til gennemførelse af et tværnationalt samarbejdsprojekt, kan Erhvervsstyrelsen give et foreløbigt tilsagn om tilskud til gennemførelse af projektet. Erhvervsstyrelsen skal, senest fire måneder efter ansøgningen er modtaget, træffe afgørelse om endelig godkendelse af ansøgningen.

Stk. 2. Ansøgning om tilsagn om tilskud til gennemførelse af tværnationale samarbejdsprojekter skal vedlægges en udfyldt samarbejdsaftale. Skabelon til samarbejdsaftalen findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen orienterer Europa-Kommissionen om det foreløbige tilsagn til ethvert tværnationalt samarbejdsprojekt og udpeger en dansk kontaktperson fra Erhvervsstyrelsen for hvert projekt.

Stk. 4. Erhvervsstyrelsen konsulterer EU’s database for tværnationale samarbejdsprojekter for at sikre, at et tværnationalt samarbejdsprojekt har opnået foreløbig godkendelse af de kompetente myndigheder i de øvrige involverede EU-medlemslande.

Stk. 5. Hvis det tværnationale samarbejdsprojekt opnår foreløbig godkendelse fra de kompetente myndigheder i de øvrige involverede EU-medlemslande, kan Erhvervsstyrelsen meddele endeligt tilsagn om tilskud til bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe til gennemførelse af et tværnationalt samarbejdsprojekt.

Stk. 6. Hvis det tværnationale samarbejdsprojekt ikke opnår foreløbig godkendelse af de kompetente myndigheder i de øvrige involverede EU-medlemslande inden udløbet af Erhvervsstyrelsens foreløbige tilsagn, bortfalder tilsagnet.

Kapitel 6

Projekter til fremme af udvikling i landdistrikter og fiskeriområder

§ 11. Der kan ydes tilskud til projekter i landdistrikter og fiskeriområder, der har til formål at fremme job- og vækstskabende erhvervsudvikling, herunder ved at understøtte bæredygtig og grøn omstilling, inden for følgende temaer:

1) Etablering og udvikling af små virksomheder og mikrovirksomheder.

2) Erhvervssamarbejde.

3) Innovation.

Stk. 2. Ud over de i stk. 1 nævnte formål kan der til projekter i fiskeriområder ydes tilskud til fremme af diversificeringen af den maritime økonomi.

§ 12. Der kan ydes tilskud til projekter, der har til formål at forbedre rammevilkårene i landdistrikterne, herunder ved at understøtte bæredygtig og grøn omstilling, inden for følgende temaer:

1) Basale servicefaciliteter.

2) Fornyelse i landsbyer.

3) Innovation.

Kapitel 7

Betingelser for tilsagn om tilskud

§ 13. Det er en betingelse for tilsagn om tilskud, at

1) ansøgningen redegør for, hvordan projektet bidrager til opfyldelse af målsætningerne i den lokale aktionsgruppes godkendte udviklingsstrategi,

2) ansøger afgiver de oplysninger, som bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe og Erhvervsstyrelsen anmoder om til brug ved sagsbehandlingen,

3) der medfølger en forretningsplan ved ansøgning om tilskud til etablering og udvikling af små virksomheder og mikrovirksomheder, jf. § 11,

4) ansøgning om tilskud til erhvervssamarbejde, jf. § 11, nr. 2 og 3, vedlægges en plan og samarbejdsaftale med angivelse af samarbejdspartnere og den ansvarlige for samarbejdets gennemførelse og økonomi,

5) at det er den til enhver tid værende tilsagnshaver, der gennemfører projektet,

6) tilsagnshaver dokumenterer, at nødvendige offentligretlige tilladelser er opnået endeligt inden anmodning om udbetaling,

7) det af ansøgningen fremgår, om indkøb i det tilsagnsberettigede projekt eller dele heraf er omfattet af EU’s udbudsregler, udbudslovens eller tilbudslovens regler,

8) udgifternes rimelighed kan dokumenteres,

9) tilsagnshaver indestår for, at projektet er gennemført, at alle fakturaer er betalt, og at afsluttende projektrapport er indsendt til den lokale aktionsgruppe senest to måneder efter, projektet er afsluttet, dog senest den 1. april 2023,

10) at produktive investeringer, hvortil der er ydet tilskud, opretholdes af tilsagnshaver i mindst fem år, efter at tilsagnshaver har modtaget den endelige afregning af tilskuddet,

11) tilsagnshaver holder al dokumentation mm. vedrørende projektet tilgængeligt i fem og et halvt år fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud,

12) tilsagnshaver indestår for, at løn til betaling for en arbejdsindsats er direkte relateret til projektet og kan dokumenteres ved lønsedler, og

13) tilsagnshaver indestår for, at kontrolmyndigheden har adgang til projektområdet i forbindelse med kontrol på stedet.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud til samarbejdsprojekter under de i §§ 11 og 12 nævnte temaer, og hvor den lokale aktionsgruppe er ansøger, er desuden betinget af, at

1) et tværnationalt samarbejdsprojekt består af mindst to partnere fra mindst to EU-lande, og

2) at den tværnationale samarbejdspartner opnår myndighedernes godkendelse, jf. § 10, stk. 4.

Stk. 3. Tilsagn om tilskud under temaerne fremme af udvikling af basale serviceydelser og fornyelse i landsbyer i landdistrikter, jf. § 12, er desuden betinget af, at

1) der er tale om et almennyttigt projekt,

2) projektet ikke omhandler jordbrugsproduktion, og

3) landsbyplanen er i overensstemmelse med kommunens og regionens planer for udvikling af området.

Stk. 4. Ydes tilskuddet som de minimis støtte, jf. § 18, stk. 2, skal tilsagnshaver opbevare alt materiale til brug for dokumentationen af overholdelse af kravene i forordningen nævnt i § 18, stk. 2, i ti år fra den dato, hvor tilskuddet blev modtaget.

Stk. 5. I tilsagn om tilskud til projekter til fremme af udvikling i landdistrikter fastsætter Erhvervsstyrelsen betingelser for tilsagnshavers forpligtigelse til at informere om den offentlige medfinansiering af projektet og til at offentliggøre oplysninger om projektet på tilsagnshavers hjemmeside eller i relevante dagblade og tidsskrifter.

Stk. 6. Erhvervsstyrelsen kan i afgørelsen om tilsagn om tilskud fastsætte supplerende betingelser for tilsagnet.

Kapitel 8

Projektudgifter, der er tilskudsberettigede

§ 14. Der kan ydes tilskud til udgifter, der er nødvendige for at gennemføre projektet, og som er direkte relateret til projektet. Udgifterne kan omfatte:

1) Materielle omkostninger, herunder køb af materialer, udstyr og brugt udstyr, jf. § 17, nr. 4.

2) Immaterielle investeringer, herunder erhvervelse eller udvikling af computersoftware og erhvervelse af patentrettigheder, licenser, ophavsret eller varemærker.

3) Opførelse af bygninger eller forbedring af bygninger og fast ejendom.

4) Køb eller leje i projektperioden af nye maskiner og nyt udstyr.

5) Generalomkostninger i forbindelse med de under punkt 3 og 4 nævnte udgiftstyper, herunder honorarer til arkitekter, ingeniører og konsulenter til rådgivning om miljømæssig og økonomisk bæredygtighed, gennemførlighedsundersøgelser, mv.

6) Udgifter vedrørende forberedelse og fremme af samarbejde.

7) Løn til betaling for en arbejdsindsats, som er direkte relateret til projektet.

8) Rejseomkostninger direkte relateret til projektet, der er billigst muligt, herunder kørselsgodtgørelse i henhold til statens laveste takst på tidspunktet for kørslen til tilsagnshaver og dennes medarbejdere.

9) Testaktiviteter m.v., der ligger forud for udviklingsaktiviteterne.

10) Udviklingsomkostninger.

11) Andre omkostninger, som er af væsentlig betydning for gennemførelsen af projektet.

§ 15. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte generelle rammer for timeprisen til løn for projekttilknyttede medarbejdere og standardomkostninger.

§ 16. Frivilligt, ulønnet og tilskudsberettiget arbejde kan indgå som en del af tilsagnshavers finansiering af projektet med 100 kr. pr. time, til projekter omfattet af § 12, hvis projektet har almennyttig karakter, jf. § 4, nr. 2. Dog kan det samlede tilskudsbeløb til et projekt, hvori der indgår frivilligt arbejde, ikke overstige de samlede reelt afholdte udgifter.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen skal godkende udgifterne som tilskudsberettigede.

Kapitel 9

Projektudgifter, der ikke er tilskudsberettigede

§ 17. Der kan ikke ydes tilskud til:

1) Udgifter, som tilsagnshaver har afholdt, inden bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe har givet tilladelse til at iværksætte projektet, jf. § 6, stk. 2.

2) Udgifter, som tilsagnshaver har afholdt, inden Erhvervsstyrelsen har givet tilladelse til at iværksætte projektet, jf. § 6, stk. 3, medmindre bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe har givet skriftlig tilladelse til at iværksætte projektet, jf. § 6, stk. 2.

3) Udgifter i form af naturalydelser, bortset fra frivilligt arbejde, der udføres i forbindelse med almennyttige projekter, jf. § 16.

4) Køb og leje af brugt udstyr og brugt materiel, medmindre Erhvervsstyrelsen har meddelt tilladelse hertil.

5) Udgifter til leasing af udstyr og materiel.

6) Udgifter, hvortil der gives andre EU-tilskud.

7) Udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning.

8) Finansierings-, revisions-, advokat- og pengeinstitutomkostninger, medmindre disse skyldes krav fra Erhvervsstyrelsen.

9) Moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver.

10) Køb af fast ejendom, herunder køb af jord.

11) Driftsudgifter, herunder husleje, med mindre Erhvervsstyrelsen har meddelt tilladelse hertil under temaerne i § 11, stk. 1, nr. 1.

12) Simple genanskaffelser.

13) Udgifter forbundet med jordbrugsproduktion.

14) Udgifter til øl og vin, der overstiger 500 kr. pr. arrangement, medmindre Erhvervsstyrelsen har meddelt tilladelse hertil.

15) Udgifter, som tilsagnshaver kan få refunderet, fx pant på emballage og transportpaller.

Kapitel 10

Beregning af tilskud

§ 18. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 50 pct. af de tilskudsberettigede udgifter. Tilskud til projekter i landdistrikter, som vedrører fødevareproduktion, kan dog maksimalt udgøre 40 pct. af de tilskudsberettigede udgifter.

Stk. 2. Hvor støtten kan være konkurrenceforvridende gælder Kommisionsforordning (EU) 1407/2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i Traktaten om Den Europæiske funktionsmåde på de minimis støtte. Den samlede støtte til en virksomhed kan herefter højst udgøre 200.000 euro over en periode på tre regnskabsår. For virksomheder, der udfører vejgodstransport for fremmed regning, gælder særlige begrænsninger og vilkår.

§ 19. Forventes der indtægter i projektperioden under temaet forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne, jf. § 12, modregner Erhvervsstyrelsen summen af indtægterne i de samlede tilskudsberettigede projektudgifter.

Kapitel 11

Ændring af projektet og indtræden i tilsagn

§ 20. Tilsagnshaver kan søge om at ændre projektets indhold, budget eller projektperiode. Ved ansøgning skal anvendes et særligt skema, som findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Tilsagnshaver skal sende ansøgningen til den lokale aktionsgruppe i det område, hvor projektet gennemføres. Ansøgningen skal være modtaget hos den lokale aktionsgruppe inden udløbet af den projektperiode, som er fastsat i tilsagnet, jf. stk. 9, stk. 2.

Stk. 2. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe videresender ansøgningen om ændring til endelig godkendelse hos Erhvervsstyrelsen.

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan godkende ændring i et projekts indhold, budget eller projektperiode. Erhvervsstyrelsen fastsætter i afgørelsen om ændring den dato, som ændringen skal have virkning fra. Datoen kan tidligst fastsættes til den dato, hvor ansøgningen er modtaget hos den lokale aktionsgruppe, jf. dog § 9, stk. 2.

Stk. 4. Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med afgørelse efter stk. 3, træffe afgørelse om at nedsætte tilsagnsbeløbet, hvis ændringen medfører væsentlige ændringer i projektets aktiviteter eller budget. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med afgørelsen om ændringer af projektet.

Stk. 5. Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med afgørelse efter stk. 3, fastsætte supplerende betingelser.

§ 21. Tilsagnshaver kan søge om, at en anden, der ifølge § 3 kan godkendes som tilsagnshaver, indtræder i et tilsagn om tilskud. Ved ansøgning skal anvendes et særligt skema, som findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Tilsagnshaver skal sende ansøgningen til den lokale aktionsgruppe i det område, hvor projektet gennemføres. Ansøgningen skal være modtaget hos den lokale aktionsgruppe, inden projektet overdrages til en anden tilsagnshaver.

Stk. 2. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe videresender ansøgningen til endelig godkendelse hos Erhvervsstyrelsen.

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan godkende at en anden, der ifølge § 3 kan godkendes som tilsagnshaver, indtræder i et tilsagn om tilskud. Erhvervsstyrelsen fastsætter i afgørelsen den dato, hvor den nye tilsagnshaver indtræder i tilsagnet. Datoen kan tidligst fastsættes til den dato, hvor ansøgningen, jf. stk. 1, er modtaget hos den lokale aktionsgruppe.

Stk. 4. Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med godkendelse efter stk. 3, fastsætte supplerende betingelser, herunder betingelse om, at den, der indtræder i tilsagnet, indtræder i rettigheder og forpligtelser i henhold til tilsagnet, fra den dato, Erhvervsstyrelsen fastsætter i sin afgørelse.

Kapitel 12

Udbetaling af tilskud

§ 22. Ansøgning om udbetaling af tilskud skal være modtaget hos den lokale aktionsgruppe senest to måneder efter projektperiodens afslutning, jf. dog stk. 9. Ved ansøgning om udbetaling skal anvendes et særligt udbetalingsskema samt afgives en afsluttende projektrapport. Skema og skabelon til projektrapport findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Stk. 2. Ansøgning om udbetaling af tilskud, jf. stk. 1, skal vedlægges udgiftsbilag på alle udgifter samt dokumentation for betaling dateret og specificeret således, at udgiften kan henføres til en tilskudsberettiget og nødvendig aktivitet.

Stk. 3. Udbetaling af tilskud sker på baggrund af tilsagnshavers opgørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter, der skal kunne dokumenteres. Fakturaer og andre relevante bilag skal være udstedt til tilsagnshaver for at være tilskudsberettigede. Lønsedler skal være udstedt af tilsagnshaver for at være tilskudsberettigede.

Stk. 4. Tilsagnshaver kan søge om at få udbetalt tilskud i to rater inden for projektperioden på baggrund af dokumenterede afholdte støtteberettigede udgifter, hvis

1) projektet er omfattet af § 11,

2) Erhvervsstyrelsens tilsagn om tilskud til projektet udgør mindst 200.000 kroner, og

3) den enkelte rate udgør mindst 20 % af det samlede tilsagnsbeløb.

Stk. 5. Ansøgning om rateudbetaling, jf. stk. 4, skal sendes til den lokale aktionsgruppe vedlagt dokumentationen for afholdte udgifter, som er nævnt i stk. 2 og 3.

Stk. 6. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe besigtiger projektet, hvis tilsagnshaver i henhold til stk. 1 eller 5, anmoder om udbetaling af tilskud på mindst 100.000 kr. Bestyrelsen udarbejder en rapport over besigtigelsen.

Stk. 7. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe sender en indstilling til Erhvervsstyrelsen om udbetaling af tilskud til projektet, jf. stk. 1 og 5. Indstillingen skal være vedlagt

1) tilsagnshavers ansøgning om udbetaling af tilskud,

2) dokumentationen nævnt i stk. 2 og 3, og

3) den lokale aktionsgruppes rapport over besigtigelsen, hvis projektet er besigtiget, jf. stk. 6.

Stk. 8. Indstillingen vedrørende udbetaling af tilskud efter stk. 1, skal være modtaget hos Erhvervsstyrelsen senest tre måneder efter projektets afslutning, dog senest den 1. maj 2023.

Stk. 9. Erhvervsstyrelsen kan efter begrundet ansøgning herom fra tilsagnshaver eller den lokale aktionsgruppe meddele dispensation fra fristen for indsendelse af ansøgning om udbetaling af tilskud, jf. stk. 1 og 8.

Stk. 10. Hvis tilsagnshaver har indgået aftale om mellemfinansiering med tredje part, og mellemfinansieringen er godkendt af Erhvervsstyrelsen, skal dokumentation for, at tilsagnshaver har overført et udbetalt tilskud til den mellemfinansierende part, være modtaget hos Erhvervsstyrelsen senest tre uger efter, tilskuddet er udbetalt. Tilsagnshavers betalingsdokumentation skal omfatte et beløb, der svarer til det beløb, som tredje part kan dokumentere at have betalt på tilsagnshavers vegne.

§ 23. Tilskuddet overføres til tilsagnshavers NemKonto.

Kapitel 13

Underretningspligt

§ 24. Tilsagnshaver skal i hele perioden, hvor betingelserne for tilsagn om tilskud skal opfyldes, på forlangende afgive en erklæring til Erhvervsstyrelsen om, hvorvidt betingelserne for tilsagn om tilskud fortsat opfyldes.

Stk. 2. Tilsagnshaver er i hele perioden, hvor betingelserne for tilsagn om tilskud skal opfyldes, forpligtet til uden ugrundet ophold give Erhvervsstyrelsen meddelelse om forhold, der kan medføre bortfald af tilsagn om tilskud eller tilbagebetaling af tilskud efter § 26.

Kapitel 14

Kontrol

§ 25. Erhvervsstyrelsen foretager kontrol i forbindelse med administrationen efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen forestår den fysiske kontrol og den efterfølgende regnskabskontrol.

Stk. 3. Den lokale aktionsgruppe besigtiger projekter, hvor tilsagnshaver anmoder om udbetaling af tilskud på mindst 100.000 kr.

Stk. 4. Tilsagnshaver og den lokale aktionsgruppe står på anmodning herom fra Erhvervsstyrelsen til rådighed for kontrollen.

Stk. 5. Erhvervsstyrelsen kan til brug for kontrollen indhente oplysninger fra andre myndigheder i nødvendigt omfang.

Stk. 6. Landbrugsstyrelsen kan efter aftale med Erhvervsstyrelsen varetage de i stk. 1, 2, 3 og 5 nævnte beføjelser i forhold til projekter i landdistrikter omfattet af §§ 11-12.

Stk. 7. Fiskeristyrelsen kan efter aftale med Erhvervsstyrelsen varetage de i stk. 1, 2, 3 og 5 nævnte beføjelser i forhold til projekter i fiskeriområder omfattet af § 11.

Kapitel 15

Bortfald af tilsagn og nedsættelse eller tilbagebetaling af tilskud

§ 26. Tilsagn om tilskud bortfalder, hvis

1) betingelserne for tilsagn om tilskud ikke er opfyldt,

2) tilsagnshaver har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

3) projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet,

4) tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter, eller

5) tilsagnshaver ikke overholder sin underretningspligt efter § 24.

Stk. 2. I de i stk. 1, nævnte tilfælde træffer Erhvervsstyrelsen afgørelse om tilbagebetaling af tilskud. Ved opgørelse af et tilbagebetalingskrav tillægges der renter. Rentetillægget beregnes fra tidspunktet for meddelelse af tilbagebetalingskravet til tilbagebetaling sker og med den i lov om renter ved forsinket betaling m.v. (Renteloven) fastsatte referencesats med tillæg. Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr.

§ 27. Erhvervsstyrelsen kan nedsætte den samlede værdi af de tilskudsberettigede projektudgifter for et projekt, hvis styrelsen vurderer, at reglerne i EU's udbudsregler eller reglerne i tilbuds- og udbudsloven ikke er overholdt. Nedsættelse af tilskud vil blive fastsat ud fra en vurdering af art og grovhed af overtrædelsen samt ud fra en vurdering af det eventuelle økonomiske tab for Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) eller den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), der vurderes at være forbundet hermed.

Kapitel 16

Ikrafttrædelse

§ 28. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 305 af 29. marts 2016 om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling, forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne samt job- og vækstskabende projekter i fiskeriområder ophæves.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for sager, hvor der er udbetalt tilskud i medfør af denne bekendtgørelse og for klager over afgørelser truffet af de lokale aktionsgrupper i henhold til denne bekendtgørelse.

Erhvervsstyrelsen, den 25. januar 2020

Sigmund Lubanski

/ Morten Boye Hansen


Bilag 1

Oversigt over områder, hvor der kan etableres en lokal aktionsgruppe i landdistriktsområder

Foto1


Bilag 2

Oversigt over områder, hvor der kan etableres en lokal aktionsgruppe i fiskeriområderne

Foto2

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 508/2014/EU af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011, EU-Tidende 2014, nr. L 149, side 1, Europa-Parlamentets og Rådet forordning nr. 1305/2013/EU af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005, Europa-Parlamentets og Rådet forordning nr. 1303/2013/EU af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.