Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om gebyrer for ekspedition af Udbetaling Danmarks opgaver i forbindelse med tilbagebetaling af stats- og studielån og opkrævningen af krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt uddannelsesstøtte og godtgørelse efter kilometersats

I medfør af § 38 i SU-loven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1037 af 30. august 2017, § 4 c, stk. 3, i lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 791 af 9. august 2019, og § 9 c, stk. 3, i lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 605 af 24. maj 2019, fastsættes efter bemyndigelse og efter bemyndigelse i henhold til § 1, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 809 af 23. juni 2017 om delegation af undervisningsministerens beføjelser i lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. og i lov om statens voksenuddannelsesstøtte:

§ 1. For ekspedition af Udbetaling Danmarks opgaver i forbindelse med tilbagebetaling af stats- og studielån, jf. SU-lovens kapitel 8 og § 46 e, stk. 5, opkrævning af krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt uddannelsesstøtte, jf. SU-lovens kapitel 7 og § 46 f, stk. 4, og opkrævning af krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt godtgørelse efter en kilometersats, jf. § 4 b i lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, og § 9 b i lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., opkræves følgende gebyrer:

1) Opkrævning af ydelser i henhold til betalingsordninger pr. ordinær ydelse: 6 kr.

2) Udsendelse af rykker ved for sen betaling: 60 kr.

3) Opsigelse af lån og krav om tilbagebetaling: 80 kr.

Stk. 2. For opkrævning af krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt uddannelsesstøtte og godtgørelse efter en kilometersats finder alene stk. 1, nr. 2 og 3, anvendelse.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020 og har virkning for gebyrer, der opkræves den 1. januar 2020 eller senere.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 633 af 24. juni 2019 om gebyrer for ekspedition af Udbetaling Danmarks opgaver i forbindelse med tilbagebetaling af stats- og studielån og opkrævningen af krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt uddannelsesstøtte og godtgørelse efter kilometersats ophæves.

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, den 10. december 2019

Nikolaj Veje

/ Marianne Gjevert Petersen