Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål og afgrænsning
Kapitel 2 Målsætninger for nationalparkens udvikling
Kapitel 3 Planlægning
Kapitel 4 Nationalparkfond Mols Bjerge
Kapitel 5 Administrative bestemmelser og ikrafttrædelse
Bilag 1 Afgrænsning af Nationalpark Mols Bjerge
Bilag 2 Kort over Nationalpark Mols Bjerge med planlægningszoner
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Nationalpark Mols Bjerge

I medfør af § 3 og § 14, stk. 6, i lov om nationalparker, jf. lovbekendtgørelse nr. 120 af 26. januar 2017, fastsættes:

Kapitel 1

Formål og afgrænsning

§ 1. Bekendtgørelsen opretter Nationalpark Mols Bjerge for at styrke og udvikle naturen og indeholder regler for Nationalparkfond Mols Bjerge.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter de arealer, der er vist på bilag 1.

§ 2. Formålet med at oprette Nationalpark Mols Bjerge er

1) at bevare, styrke og udvikle naturen, dens mangfoldighed, kontinuitet, sammenhæng og frie dynamik, især for de nationalt betydningsfulde kyst-, overdrevs- og skovlandskaber,

2) at bevare og styrke de landskabelige og geologiske værdier i det unikke istidslandskab,

3) at bevare og styrke nationalparkens kulturmiljøer og kulturhistoriske helheder og enkeltelementer,

4) at styrke mulighederne for friluftsliv og særlige naturoplevelser og kulturhistoriske oplevelser i det varierede kyst- og kulturlandskab, herunder bymiljøer,

5) at styrke forskning, undervisning, naturvejledning og formidling af de landskabelige, geologiske, natur- og kulturhistoriske og friluftsmæssige værdier og

6) at støtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne.

Kapitel 2

Målsætninger for nationalparkens udvikling

§ 3. Følgende overordnede målsætninger skal lægges til grund for udviklingen af Nationalpark Mols Bjerge:

1) De væsentligste naturtyper som lavvandede havområder, strandenge, strande og kystskrænter, overdrev, løv- og fyrreskove skal bevares, og deres udbredelse, kvalitet og mangfoldighed styrkes. De skal beskyttes mod tilgroning, afvanding, næringsstofberigelse, invasive arter m.v. og udvikles til at blive bæredygtige og dynamiske økosystemer med naturlig vandbalance m.v.

2) Der skal skabes større sammenhæng mellem nationalparkens naturområder, herunder især overgange mellem kyst-, overdrevs- og skovarealer.

3) Der skal udlægges sammenhængende skovområder, hvor plantager omlægges til lysåbne og naturnært drevne skove domineret af hjemmehørende træarter og buske, og områder med åben græsningsmosaik med sandmarker skal bevares og styrkes.

4) Nationalparkens karaktergivende landskabselementer og markante geologiske formationer, herunder randmoræner og dødislandskaber, skal bevares og synliggøres.

5) Kulturmiljøer og kulturhistoriske helheder og enkeltelementer, der fortæller om brugen af landskab, natur og kyst, skal bevares, synliggøres og gøres tilgængelige, især færdselsveje, fortidsminder, borg- og mølleanlæg, herregårds- og landsbymiljøer samt Ebeltofts historie som købstad. Viden om de nævnte miljøer, helheder og enkeltelementer skal udbygges.

6) Mulighederne for friluftsliv, naturoplevelser og kulturhistoriske oplevelser skal styrkes.

7) Udvikling af friluftsliv og turisme skal ske på et bæredygtigt grundlag og i samarbejde med lokalbefolkningen og turisterhvervet.

8) Beskrivelse og håndtering af trafikale forhold i nationalparken, herunder Mols Bjerge området, for at sikre en øget tilgængelighed uden at øge generne fra trafikken.

9) Særligt sårbare naturområder skal beskyttes mod slitage og forstyrrelse ved hjælp af planlægning af stiforløb, formidling m.v.

10) Formidling og naturvejledning af nationalparkens landskabsdannelse, natur- og kulturhistoriske og friluftsmæssige værdier og adgangsforhold skal styrkes og koordineres i samarbejde med lokale aktører gennem udbygning og etablering af aktiviteter, servicefunktioner og faciliteter.

11) Forskning skal understøttes og undervisning styrkes gennem etablering af faciliteter og undervisningstilbud, herunder tilbud der understøtter natur-, kultur- og miljøbevidstheden hos børn og unge.

12) Udviklingen af nationalparken skal ske i samspil med omgivelserne.

13) Nationalparkens udvikling skal følges og evalueres.

Kapitel 3

Planlægning

Planlægningszoner

§ 4. Nationalpark Mols Bjerge er opdelt i 3 planlægningszoner, der er vist på bilag 2.

Stk. 2. Planlægningszone 1 omfatter de internationale naturbeskyttelsesområder.

Stk. 3. Planlægningszone 2 omfatter

1) områder, der er fredet efter naturbeskyttelsesloven,

2) områder med de naturtyper, der er særligt karakteristiske for nationalparkens kyst-, overdrevs- og skovlandskaber,

3) områder, hvor disse naturtypers areal kan udvides, og hvor der kan skabes sammenhæng mellem naturtyperne, og

4) nationalt betydningsfulde kulturmiljøer og kulturhistoriske helheder i det åbne land.

Stk. 4. Planlægningszone 3 omfatter øvrige områder, dvs. områder med kulturlandskaber, der knytter sig til istidslandskabet, bebyggede områder og områder, som sikrer sammenhængen i nationalparken.

Kommune- og lokalplanlægning

§ 5. I planlægningszone 1 gælder reglerne i bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter og bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Stk. 2. I planlægningszone 1 følger det af de i stk. 1 nævnte bekendtgørelser, at der ikke må:

1) Udlægges nye arealer til byzone eller til sommerhusområde.

2) Planlægges nye større vejanlæg eller sideanlæg i form af servicestationer, materialepladser og lign.

3) Planlægges nye eller væsentlige udvidelser af andre trafikanlæg og tekniske anlæg og lign., f.eks. lufthavne, flyvepladser, jernbaner, havne, opfyldninger på søterritoriet, luftledningsanlæg, vindmølleklynger og -parker, lossepladser og anlæg for deponering.

4) Udlægges nye områder til råstofindvinding på land.

Stk. 3. Det følger endvidere af bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, at der dog kan planlægges for foranstaltninger, som vil medføre forbedringer af naturforholdene i de berørte områder.

Stk. 4. Den i bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nævnte undtagelse fra forbudet mod linjeføringer af luftledningsanlæg gennem internationale naturbeskyttelsesområder, der alene er udpeget som habitatområder, finder ikke anvendelse i planlægningszone 1.

Stk. 5. Erhvervsministeren kan i særlige tilfælde tillade fravigelse af stk. 2, nr. 1-3, efter reglerne herom i bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde tillade fravigelse af stk. 2, nr. 4, efter reglerne herom i bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

§ 6. I planlægningszone 2 må der ikke planlægges for høje anlæg.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde tillade, at de i stk. 1, nævnte forbud fraviges, medmindre det kan forringe oplevelsen af landskabet i nationalparken.

Kapitel 4

Nationalparkfond Mols Bjerge

§ 7. Nationalparkfond Mols Bjerge har til formål at etablere og udvikle Nationalpark Mols Bjerge.

§ 8. Nationalparkfond Mols Bjerge ledes af en bredt sammensat bestyrelse, der udpeges af miljø- og fødevareministeren. Medlemmerne skal så vidt muligt have lokal tilknytning.

Stk. 2. Fonden afholder udgifterne til et sekretariat, der bistår bestyrelsen i dens arbejde, og som udfører opgaver i forbindelse med administration af fondens midler, planlægning og information m.v.

§ 9. Nationalparkfond Mols Bjerge udarbejder en nationalparkplan for etablering og udvikling af nationalparken, og fonden skal virke for, at planen gennemføres.

Stk. 2. Nationalparkplanen skal være vedtaget senest den 31. august 2011.

Stk. 3. Fonden skal sikre, at der informeres om nationalparken, og at befolkningen inddrages i beslutninger om planlægningen, udviklingen og driften af nationalparken.

Stk. 4. Fonden udfører i øvrigt de opgaver, der er fastlagt om fonde i lov om nationalparker.

§ 10. Nationalparkfond Mols Bjerge nedsætter et nationalparkråd for Nationalpark Mols Bjerge, der skal være rådgivende for nationalparkbestyrelsen i sager af større betydning og om principielle spørgsmål.

Stk. 2. Nationalparkrådet nedsættes for en periode, der svarer til bestyrelsens funktionsperiode.

§ 11. For at realisere den i § 9 nævnte nationalparkplan, kan Nationalparkfond Mols Bjerge indenfor formålet med nationalparken anvende de virkemidler, der fremgår af § 14, stk. 1-5, i lov om nationalparker.

Kapitel 5

Administrative bestemmelser og ikrafttrædelse

§ 12. Nationalparkfond Mols Bjerge kan fastsætte vilkår i forbindelse med indgåelse af aftaler om ydelse af lån og tilskud m.v. efter § 14 i lov om nationalparker.

Stk. 2. Fonden påser, at tilskud og lån m.v. anvendes i overensstemmelse med vilkårene for tilskuddet eller lånet.

Stk. 3. Fonden kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis skal bortfalde, at tilskud skal tilbagebetales eller at lån opsiges, hvis tilskudsforudsætningerne eller vilkårene ikke overholdes.

Stk. 4. Tilsvarende gælder, hvor der er givet urigtige eller vildledende oplysninger, eller modtageren har fortiet oplysninger af betydning for fondens afgørelse.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 868 af 27. juni 2016 om Nationalpark Mols Bjerge ophæves.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 17. december 2019

Lea Wermelin

/ Katrine Barnkob Lindgreen


Bilag 1

Afgrænsning af Nationalpark Mols Bjerge

b1


Bilag 2

Kort over Nationalpark Mols Bjerge med planlægningszoner

b2