Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Dopinglisten 2020
Bilag 2 Det internationale kodeks for antidoping
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fremme af integritet i idrætten

I medfør af § 1, § 8, § 9, stk. 3, § 9 b, stk. 4, og § 10 a i lov om fremme af integritet i idrætten, jf. lovbekendtgørelse nr. 1168 af 7. oktober 2015, fastsættes:

Definition af doping

§ 1. Som doping betragtes de stoffer og metoder, der fremgår af bilag 1, som er en oversættelse af World Anti-Doping Agencys (WADAs) dopingliste for 2020.

Stk. 2. For parter, som har indgået aftale om dopingkontrol med Anti Doping Danmark i henhold til § 9 i lov om fremme af integritet i idrætten, kan det i aftalen bestemmes, at forbudte stoffer og metoder er begrænset til stoffer og metoder omfattet af lov om forbud mod visse dopingmidler.

Tilskudsbetingelser for idrætsorganisationer og -foreninger

§ 2. Det er en forudsætning for ydelse af tilskud i medfør af lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri til Team Danmark, Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund, at organisationerne indfører og håndhæver regler om dopingkontrol og -sanktioner i overensstemmelse med de regler, der fremgår af bilag 2, som er en oversættelse af World Anti-Doping Code, dog undtaget § 4 nedenfor. På motionsområdet kan der indføres regler, som afviger fra bilag 2. Team Danmark og de tre førnævnte idrætsorganisationer skal gøre det til en betingelse for ydelse af tilskud til idrætsforeninger eller forbund m.v. og til individuelle idrætsudøvere, at disse overholder de nævnte dopingregler.

Stk. 2. Det er en forudsætning for ydelse af tilskud i medfør af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde m.v. (folkeoplysningsloven) til idrætsorganisationer og -foreninger samt andre foreninger, hvor der foregår en idrætslig aktivitet for udøveren, at foreningen/organisationen overholder de i stk. 1 nævnte regler om dopingkontrol og -sanktioner. Det er ligeledes en forudsætning for anvisning af lokaler og udendørsanlæg i medfør af folkeoplysningsloven, at foreningen/organisationen overholder de i stk. 1 nævnte regler om dopingkontrol og -sanktioner.

Stk. 3. Økonomiske tilskud som nævnt i stk. 1 og 2 kan reduceres eller bortfalde i tilfælde af overtrædelse af de i stk. 1 nævnte regler om dopingkontrol og -sanktioner. Bortfald eller reduktion skal afvejes i forhold til omfanget og karakteren af den pågældende overtrædelse af reglerne.

Anti Doping Danmarks samarbejdsaftaler med andre idrætsmiljøer

§ 3. Anti Doping Danmark skal søge at indgå samarbejdsaftaler med motions- og fitnesscentre og andre private eller offentlige institutioner, virksomheder m.v., som tilbyder idrætsaktiviteter eller hermed beslægtede aktiviteter, samt foreninger og sammenslutninger af idrætsudøvere uden tilknytning til de i § 2 nævnte idrætsorganisationer. Efter lovens § 11 kan Anti Doping Danmark opkræve gebyrer for ydelser i henhold til samarbejdsaftalerne.

Stk. 2. I samarbejdsaftalerne skal doping defineres i overensstemmelse med § 1. De i samarbejdsaftalerne fastsatte regler om dopingkontrol og -sanktioner skal være i overensstemmelse med bilag 2, dog undtaget bestemmelsen om analyse af test, som reguleres efter § 4.

Stk. 3. I samarbejdsaftalerne skal der fastsættes nærmere regler om gennemførelse af dopingkontroller og om, at institutionen, virksomheden eller sammenslutningen m.v. skal gøre sine kunder, medlemmer m.v. bekendt med konsekvenserne af indgåelsen af samarbejdsaftalen.

Stk. 4. Indgåede samarbejdsaftaler forelægges kulturministeren til orientering.

Analyse af dopingtest foretaget i bredde- og motionsidrætten

§ 4. Dopingtest foretaget i bredde- og motionsidrætten skal analyseres på et WADA-akkrediteret laboratorium eller på et laboratorium, som Anti Doping Danmark vurderer, opfylder tilsvarende krav om kvalitet, sikkerhed og anonymitet.

Appel af dopingsanktioner i bredde- og motionsidrætten

§ 5. Afgørelser om idømmelse af dopingsanktioner i bredde- og motionsidrætten kan indbringes for Danmarks Idrætsforbunds Appelinstans, i det omfang det følger af en samarbejdsaftale mellem Danmarks Idrætsforbund og Anti Doping Danmark. Ved indgåelse af en samarbejdsaftale i henhold til § 3 kan der dog i aftalen dispenseres fra denne bestemmelse.

Register over dopingsanktionerede

§ 6. Anti Doping Danmark opretter og opdaterer løbende et elektronisk register, der indeholder oplysninger om gældende dopingsanktioner.

Stk. 2. Registeret indeholder oplysninger om navn, cpr-nummer samt data om den idømte sanktion, herunder sanktionens varighed, udløbsdato samt årsag til idømmelse. Oplysninger om cpr-nummer skal være krypterede og må alene indgå i registeret for at sikre entydig identifikation af den person, der søges oplysninger om. Oplysning om cpr-nummer må ikke offentliggøres.

Stk. 3. Registeret skal være elektronisk tilgængeligt for de idrætsorganisationer og -foreninger samt andre parter, som har indgået en samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark om bekæmpelse af doping, jf. § 3. Registeret skal gøre det muligt ved indtastning af et cpr-nummer at få oplyst, om den pågældende er idømt en dopingsanktion, samt i bekræftende fald varigheden af sanktionen. Øvrige oplysninger om dopingsanktionen er ikke tilgængelige via elektronisk søgning. Registerets svar skal afspejle, om sanktionen er idømt i et motions- og fitnesscenter, eller i foreningsregi eller andre idrætsmiljøer, herunder om der er tale om en suspensionsperiode forud for nævnsbehandling af en dopingsag.

Stk. 4. Oplysninger vedrørende dopingsanktioner og deres varighed for konkrete personer er ikke tilgængelige for de i stk. 3 nævnte parter efter sanktionens udløb.

Stk. 5. Anti Doping Danmark fastsætter standardvilkår for brug og håndtering af oplysninger, herunder vilkår om, at oplysningerne kun kan videregives til en afgrænset personkreds inden for de idrætsorganisationer og -foreninger samt andre parter, som har indgået en samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark om bekæmpelse af doping.

Stk. 6. Parter, som idømmer dopingsanktioner i overensstemmelse med de regler, der fremgår af bilag 2, har pligt til at indberette oplysninger om nye dopingsanktioner, herunder de i stk. 2 nævnte oplysninger, til Anti Doping Danmark. Indberetningen skal ske samtidig med sanktionens idømmelse.

Bekæmpelse af manipulation af idrætskonkurrencer

§ 7. Sekretariatet for den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing er placeret hos Anti Doping Danmark.

Ikrafttræden

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1582 af 17. december 2018 om fremme af integritet i idrætten ophæves.

Kulturministeriet, den 13. december 2019

Rasmus Prehn

/ Per Nylykke


Bilag 1

Dopinglisten 2020

I overensstemmelse med artikel 4.2.2 i Det Internationale Kodeks for Antidoping skal alle forbudte stoffer betragtes som ’Specificerede stoffer’ – bortset fra stoffer i dopinggrupperne S1, S2, S4. 4, S4. 5, S6. a og forbudte metoder M1, M2 og M3.

Forbudt til enhver tid (i og uden for konkurrence)

S0. Ikke godkendte stoffer

S1. Anabole stoffer

S2. Peptidhormoner, vækstfaktorer, relaterede stoffer og mimetics

S3. Beta-2-agonister

S4. Hormonelle og metaboliske modulatorer

S5. Diuretika og sløringsstoffer

M1. Manipulation af blod og blodkomponenter

M2. Kemisk og fysisk manipulation

M3. Gendoping

Forbudt i konkurrence

S6. Stimulerende stoffer

S7. Narkotika

S8. Cannabinoider

S9. Glukokortikoider

Forbudte i visse idrætsgrene

P1. Beta-blokkere

Forbudt til enhver tid (i og uden for konkurrence)

S0. Ikke godkendte stoffer

Ethvert farmakologisk stof, som ikke er nævnt i nogen af de nedenstående grupper på Dopinglisten, og som ikke er godkendt af nogen lægemiddelmyndigheder til humant brug (f.eks. medicin under udvikling i prækliniske eller kliniske forsøg eller stoppede forsøg, designerstoffer og stoffer kun godkendt til veterinær brug), er altid forbudt. Dette gælder til enhver tid (i og uden for konkurrence).

S1. Anabole stoffer

Anabole stoffer er forbudt til enhver tid (i og uden for konkurrence)

1. Anabole androgene steroider (AAS)

når administreret eksogent, inklusiv men ikke begrænset til:

1-Androstenediol (5α-androst-1-ene-3β,17β-diol), 1-androstenedion (5α-androst-1-ene-3,17-dion), 1-androsterone (3α-hydroxy-5α-androst-1-ene-17-one), 1-epiandrosterone (3β-hydroxy-5-androst-1-ene-17-one), 1-testosterone (17β-hydroxy-5α-androst-1-en-3-one), 4-androstenediol (androst-4-ene-3β,17β-diol), 4-hydroxytestosterone (4,17β-dihydroxyandrost-4-en-3-one), 5-androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione), 7α-hydroxy-DHEA; 7β-hydroxy-DHEA; 7-keto-DHEA, 19-norandrostenediol (estr-4-ene-3,17-diol), 19-norandrostenedion (estr-4-ene-3,17-dion), androstanolone (5α-dihydrotestosterone, 17β-hydroxy-5α-androstan-3-one), androstenediol (androst-5-ene-3β, 17β-diol), androstenedion (androst-4-ene-3,17-dion), bolasteron, boldenon, boldion (and-rosta-1,4-diene-3,17-dion), calusteron, clostebol, danazol ([1,2]oxazolo[4’, 5’:2,3]pregna-4-en-20-yn-17α-ol), dehydrochlormethyltestosteron (4-chloro-17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one), desoxymethyltestosteron (17α-methyl-5α-androst-2-en-17β-ol og 17α-methyl-5α-androst-3-en-17β-ol), drostanolon, epiandrosterone (3β-hydroxy-5α-androstan-17-one), epi-dihydrotestosterone (17β-hydroxy-5β-androstan-3-one), epitestosterone, ethylestrenol (19-norpregna-4-en-17α -ol), fluoxymesteron, formebolon, furazabol (17α-methyl[1,2,5]oxadiazolo[3’,4’:2,3]-5α-androstan-17β-ol), gestrinon, 4-hydroxytestosteron (4,17β-dihydroxyandrost-4-en-3-one), mestanolon, mesterolon, metenolon, methandienon (17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one), methandriol, methasteron (17β-hydroxy-2α,17α-dimethyl-5α-androstan-3-one), methyl-1-testosteron (17β-hydroxy-17α-methyl-5α-androst-1-en-3-one), methylclostebol, methyldienolone (17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9-dien-3-one), methylnortestosteron (17β-hydroxy-17α-methylestr-4-en-3-one), methyltestosteron, metribolon (methyltrienolone, 17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9,11-trien-3-one), miboleron, nandrolon (19-nortestosteron), norboleton, norclostebol (4-chloro-17β-ol-estr-4-en-3-one), norethandrolon, oxabolon, oxandrolon, oxymesteron, oxymetholon, prasteron (dehydroepiandrosteron, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-en-17-one), prostanozol (17β-[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]-1’H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstan), quinbolon, stanozolol, stenbolon, testosteron, tetrahydrogestrinon (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trien-3-one), trenbolon (17β-hydroxyestr-4,9,11-trien-3-one) og andre stoffer med lignende kemisk struktur eller lignende biologisk(e) effekt(er).

2. Andre anabole stoffer

Inklusive, men ikke begrænset til:

Clenbuterol, selektive androgen receptor modulatorer [SARMs, f.eks. andarin, LGD-4033 (ligandrol), enobosarm (ostarin) og RAD104], tibolon, zeranol og zilpaterol.

S2. Peptidhormoner, vækstfaktorer, relaterede stoffer og mimetics

Følgende stoffer og andre stoffer med lignende kemisk struktur eller lignende biologisk effekt(er) er forbudt til enhver tid (i og uden for konkurrence):

1. Erytropoietiner og stoffer med indflydelse på erytropoiesen, inklusive, men ikke begrænset til:

1.1 Erytropoietin-receptor agonister, f.eks. darbepoietin (dEPO), erytropoietiner (EPO), EPO-baserede konstruktioner (EPO-Fc, methoxy polyethylen glycol-epoietin beta (CERA)), EPO-mimetic konstruktioner (f.eks. CNTO-530, peginesatide).

1.2 Hypoxia-inducible factor (HIF) aktiverende stoffer, f.eks. kobolt, daprodustat (GSK1278863), molidustat (BAY 85-3934), roxadustat (FG4592), vadadustat (AKB-6548) og xenon.

1.3 GATA-hæmmere, f.eks. K-11706.

1.4 TGF-beta (TGF-β) signalhæmmere, f.eks. Luspatercept og Sotatercept.

1.5 Innate repair receptor agonister, f.eks. asialo EPO og carbamyleret EPO (CEPO)

2. Peptidhormoner og deres ’releasing factors’:

2.1 Choriongonadotropiner (CG) og Luteiniserende Hormon (LH) og deres ’releasing factors’ i mænd, f.eks. buserelin, desmorelin, gonadorelin, goserelin, leuprorelin, nafarelin og triptorelin.

2.2 Kortikotropiner og deres ’releasing factors’, f.eks. corticorelin.

2.3 Væksthormon (GH), dets fragmenter og ’releasing factors’, inklusive, men ikke begrænset til væksthormonfragmenter, f.eks. AOD-9604 og hGH 176-191, væksthormonfrigivende hormon (GHRH) og dets analoger, f.eks. CJC-1293, CJC-1295, sermorelin og tesamorelin, væksthormon secretagogue’er (GHS), f.eks. lenomorelin (ghrelin) og dets mimetics, f.eks. anamorelin, ipamorelin, macimorelin og tabimorelin, væksthormonfrigivende peptider (GHRPs), f.eks. alexamorelin, GHRP-1, GHRP-2 (pralmorelin), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6 og examorelin (hexarelin).

3. Vækstfaktorer og vækstfaktormodulatorer, inklusive, men ikke begrænset til fibroblast vækstfaktorer (FGFs), hepatocyt vækstfaktor (HGF), insulinlignende vækstfaktor 1 (IGF-1) og dets analoger, mekano vækstfaktorer (MGFs), pladederiveret vækstfaktor (PDGF), Thymosin-β4 og dets derivater, f.eks. TB-500 og vaskulær endotel vækstfaktor (VEGF) og andre vækstfaktorer eller vækstfaktormodulatorer, der påvirker muskel, sene eller ledbånds proteinsyntese/nedbrydning, vaskularisering, energiforbrug, regenerativ kapacitet eller fibertypeskift.

S3. Beta-2-agonister

Alle selektive og ikke-selektive beta-2-agonister, inklusive alle optiske isomere, er forbudte til enhver tid (i og uden for konkurrence), inklusive, men ikke begrænset til:

Fenoterol, formoterol, higenamine, indacaterol, olodaterol, procaterol, reproterol, salbutamol, salmeterol, terbutalin, tulobuterol, tretoquinol (trimetoquinol) og vilanterol.

Bortset fra:

- Inhaleret salbutamol (maksimum 1.600 mikrogram over 24 timer opdelt i mindre doser, dog maksimum 800 mikrogram over 12 timer beregnet fra første dosis)

- Inhaleret formoterol (maximum indgivet dosis 54 mikrogram over 24 timer)

- Inhaleret salmeterol (maximum 200 mikrogram over 24 timer)

Tilstedeværelsen i urinen af salbutamol >1.000 ng/ml eller formoterol >40 ng/ml er ikke foreneligt med terapeutisk brug af stoffet og vil blive betragtet som et forbudt analytisk fund, med mindre idrætsudøveren kan bevise – gennem et kontrolleret farmakokinetisk studie/undersøgelse – at det unormale fund var en konsekvens af en inhaleret terapeutisk dosis op til det det maksimalt tilladte defineret i ovenstående.

S4. Hormonelle og metaboliske modulatorer

Følgende hormoner og metaboliske modulatorer er forbudt til enhver tid (i og uden for konkurrence):

1. Aromatase hæmmere, inklusive, men ikke begrænset til: 2-Androstenol (5-androst-2-en-17-ol), 2-androstenone (5-androst-2-en-17-one), 3-androstenol (5-androst-3-en-17-ol), 3-androstenone (5-androst-3-en-17-one); 4-androstene-3,6,17 trione (6-oxo), aminoglutethimid, anastrozol, androsta-1,4,6-triene-3,17-dion (androstatrienedion), androsta-3,5-diene-7,17-dione (arimistane), exemestan, formestan, letrozol og testolacton.

2. Selektive østrogen receptor modulatorer (SERMs), inklusive, men ikke begrænset til: Bazedoxifen, ospemifen, raloxifen, tamoxifen og toremifen.

3. Andre anti-østrogene stoffer, inklusive, men ikke begrænset til: Clomifen, cyclofenil og fulvestrant.

4. Stoffer der forhindrer aktivering af activin receptor IIB, inklusive, men ikke begrænset til: Activin A-neutraliserende antistoffer, activin receptor IIB competitors, f.eks. decoy activin receptorer (f.eks. ACE-031), anti-activin receptor IIB antistoffer (f.eks. bimagrumab), myostatinhæmmere såsom stoffer som reducerer eller slukker myostatinekspressionen, myostatin-bindende proteiner (f.eks. follistatin, myostatin propeptid), myostatin-neutraliserende antistoffer (f.eks. domagrozumab, landogrozumab, stamulumab

5. Metaboliske modulatorer:

5.1 Aktivatorer af AMP-aktiveret protein kinase (AMPK), f.eks. AICAR, SR9009 og peroxisome proliferator aktiveret receptor δ (PPARδ) agonister, f.eks. 2-(2-methyl-4-((4-methyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)thiazol-5-yl)methylthio)phenoxy) acetic acid (GW1516, GW501516)

5.2 Insuliner og insulin-mimetics

5.3 Meldonium

5.4 Trimetazidin

S5. Diuretika og sløringsstoffer

Følgende diuretika og sløringsstoffer er forbudte til enhver tid (i og uden for konkurrence), hvilket andre stoffer med samme kemiske struktur eller samme biologiske effekt(er) også er.

De inkluderer, men er ikke begrænset til:

Desmopressin, probenecid, plasma expanders, f.eks. intravenøs administration af albumin, dextran, hydroxyethylstivelse og mannitol.

Acetazolamid, amilorid, bumetanid, canrenon, chlortalidon, etacrynsyre, furosemid, indapamid, metolazon, spironolacton, thiazider, f.eks. bendroflumethiazid, chlorothiazid og hydrochlorthiazid, triamteren og vaptaner, f.eks. tolvaptan.

Undtagen:

- Drosperinon, pamabrom og optalmisk brug af kulsyreanhydrase hæmmere (f.eks. dorzolamid og brinzolamid).

- Lokal administration af felypressin i forbindelse med bedøvelse hos tandlæge.

Hvis et diuretika eller sløringsstof konstateres i en idrætsudøvers prøve sammen med et af følgende stoffer, som er underlagt grænseværdier (formoterol, salbutamol, cathin, efedrin, methylefedrin og pseudoefedrin), vil det henholdsvis i konkurrence eller til enhver tid afhængigt af hvilke regler, der gælder for det pågældende stof, blive anset som en overtrædelse uanset mængden af stoffet, med mindre idrætsudøveren har en godkendt medicinsk dispensation (TUE) for dette stof samt for det pågældende diuretika eller sløringsstof.

M1. Manipulation af blod og blodkomponenter

Følgende er forbudt til enhver tid (i og uden for konkurrence):

1. Administration eller genindførsel af enhver mængde af autologt, allogenisk (homologt) eller heterologt blod eller røde blodcelleprodukter af enhver oprindelse i kredsløbet.

2. Kunstig forøgelse af optagelsen af ilt, transport eller levering af ilt, inklusive, men ikke begrænset til: Perfluorokemikalier, efaproxiral (RSR13) og modificerede hæmoglobinprodukter, f.eks. hæmoglobinbaseret bloderstatninger, mikroindkapslede hæmoglobinprodukter, bortset fra inhaleret supplerende ilt.

3. Enhver form for intravaskulær manipulation af blodet eller blodkomponenter med fysiske eller kemiske metoder eller midler.

M2. Kemisk og fysisk manipulation

Følgende er forbudt til enhver tid (i og uden for konkurrence):

1. Manipulation eller forsøg på manipulation med det formål at ændre integriteten og gyldigheden af prøver indsamlet ved en dopingkontrol. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til udskiftning af prøve og/eller ændring af prøve f.eks. ved tilsætning af proteaser til prøve.

2. Intravenøs infusion og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling på et hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser.

M3. Gen- og celledoping

Følgende – med potentialet til at forøge præstationsevnen – er forbudt til enhver tid (i og uden for konkurrence):

1. Brugen af nukleinsyrer eller nukleinsyreanaloger der kan ændre genomsekvenser og/eller reguleringen af gen-ekspressionen uafhængigt af mekanismen. Dette inkluderer men er ikke begrænset til teknologier indenfor gen-redigering, gen-dæmpning og gen-overførsel.

2. Administration af normale eller gen-modificerede celler.

Forbudt i konkurrence

S6. Stimulerende stoffer

Alle stimulerende stoffer, inklusive alle optiske isomere, f.eks. d- og l-, hvor det er relevant, er forbudte i konkurrence.

Stimulerende stoffer inkluderer:

a: Ikke specificerede stimulerende stoffer:

Adrafinil, amfepramon, amfetamin, amfetaminil, amifenazol, benfluorex, benzylpiperazin, bromantan, clobenzorex, cropropamide, crotetamid, fencamin, fenetyllin, fenfluramin, fenproporex, fonturacetam [4-phenylpiracetam (carphedon)], furfenorex, kokain, lisdexamfetamin, mefenorex, mefentermin, mesocarb, methamfetamin(d-), p-methylamfetamin, modafinil, norfenfluramin, phendimetrazin, phentermin, prenylamin og prolintan.

Et stimulerende stof, der ikke er specifikt listet i ovennævnte sektion, er et specificeret stof:

b: Specificerede stimulerende stoffer.

Inklusive, men ikke begrænset til:

3-Methylhexan-2-amine (1,2-dimethylpentylamine), 4-methylhexan-2-amine (methylhexanamin), 4-methylpentan-2-amine (1,3-dimethylbutylamine), 5-methylhexan-2-amine (1,4-dimethylpentylamine), benzfetamin, cathin**; cathinon og dets analoger, f.eks. mephedron, methedron og α-pyrrolidinovalerophenon, dimetamfetamin (dimethylamfetamin), efedrin***, epinefrin**** (adrenalin), etamivan, etilamfetamin, etilefrin, famprofazon, fenbutrazat, fencamfamin, heptaminol, hydroxyamfetamin (parahydroxyamfe-tamin), isomethepten, levmetamfetamin, meclofenoxate, methylenedioxymetamfetamin, methylefedrin***, methylphenidat, nikethamid, norfenefrin, octodrin (1,5-dimethylhexylamin), octopamin, oxilofrin (methylsynefrin), pemolin, pentetrazol, phenethylamin og dets derivater, phenmetrazin, phenpromethamin, propylhexedrin, pseudoefedrin*****, selegilin, sibutramin, stryknin, tenamfetamin (methylenedioxyamfetamin), tuaminoheptan og andre stoffer med lignende kemisk struktur eller lignende biologisk effekt(er).

Undtagen:

Clonidin, imidazolderivater til dermatologisk, nasal eller oftalmologisk brug og de stimulerende stoffer inkluderet i 2020 Monitoring Program*.

* Bupropion, koffein, nikotin, phenylefrin, phenylpropanolamin, pipradol og synefrin: Disse stoffer er inkluderet i 2020 Monitoring Program og er ikke at betragte som forbudte stoffer.

** Cathin: Forbudt, hvis koncentrationen i urinen er større end 5 mikrogram pr. milliliter.

*** Efedrin og methylefedrin: Forbudt, når koncentrationen af en af dem er større end 10 mikrogram pr. milliliter.

**** Epinefrin (adrenalin): Ikke forbudt ved lokal brug, f.eks. nasal, oftalmologisk eller co-administration med lokalbedøvende stoffer.

***** Pseudoefedrin: Forbudt, når koncentrationen i urinen er større end 150 mikrogram pr. milliliter.

S7. Narkotika

Følgende stoffer inklusiv alle optiske isomerer, f.eks. d- og l- hvis relevant er forbudt i konkurrence:

Buprenorfin, dextromoramid, diamorfin (heroin), fentanyl og dets derivater, hydromorphon, methadon, morfin nicomorfin, oxycodon, oxymorphon, pentazocin og pethidin.

S8. Cannabinoider

Alle naturlige og syntetiske cannabinoider er forbudt i konkurrence:

- F.eks. i cannabis (hash og marihuana) og cannibisprodukter

- Naturligt og syntetisk tetrahydrocannabinoler (THCs) .

- Syntetiske cannabinoider som har en lignende effekt som THC

Undtagen:

Cannabidiol

S9. Glukokortikoider

Alle glukokortikoider er forbudt i konkurrence, hvis de indtages oralt, intravenøst, intramuskulært eller rektalt, inklusive, men ikke begrænset til: betamethason, budesonid, kortison, deflazacort, dexamethason, fluticason, hydrokortison, methylprednisolon, prednisolon, prednison og triamcinolon.

Forbudte i visse idrætsgrene

P1. Beta-blokkere

Beta-blokkere er forbudt i visse idrætsgrene. I nogle idrætsgrene er beta-blokkere forbudt til enhver tid (i og uden for konkurrence), men det i andre alene er forbudt i konkurrence.

Beta-blokkere er forbudt til enhver tid (i og uden for konkurrence) i følgende idrætter:

- Bueskydning (WA)

- Skydning (ISSF, IPC)

Beta-blokkere er forbudt i konkurrence i følgende idrætter:

- Automobilsport (FIA)

- Billard (alle discipliner) (WCBS)

- Dart (WDF)

- Golf (IGF)

- Ski/Snowboarding (FIS) i skihop, free style aerials/halfpipe og snowboard halfpipe/big air

- Undervandssport (CMAS) i fridykning med konstantvægt med og uden finner, dynamisk fridykning med og uden finner, free immersion-dykning, Jump Blue-dykning, undervandsjagt, statisk dykning, målskydning og variabelvægt-dykning.

Beta-blokkere omfatter, men er ikke begrænset til:

Acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, carteolol, carvedilol, celiprolol, esmolol, labetalol, metipranolol, metoprolol, nadolol, oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol og timolol.


Bilag 2

Det internationale kodeks for antidoping

DEL ET

DOPINGKONTROL

INDLEDNING

Del 1 i kodekset indeholder specifikke antidopingregler og -principper, der skal overholdes af organisationer med ansvar for vedtagelse, implementering eller gennemtvingelse af antidopingregler inden for deres bemyndigelse, f.eks. Den Internationale Olympiske Komité, Den Internationale Paralympiske Komité, internationale forbund, nationale olympiske og paralympiske komitéer, organisationer for større idrætsarrangementer og nationale antidopingorganisationer. Alle sådanne organisationer betegnes tilsammen antidopingorganisationer.

Alle kodeksets bestemmelser er i realiteten obligatoriske og skal overholdes af hver antidopingorganisation og idrætsudøvereller anden person. Kodekset erstatter eller eliminerer imidlertid ikke behovet for omfattende antidopingregler, der skal vedtages af hver enkelt antidopingorganisation. Mens nogle bestemmelser i kodekset skal indarbejdes uden væsentlige ændringer i hver enkelt antidopingorganisations egne antidopingregler, opstiller andre bestemmelser i kodeksetobligatoriske retningslinjer, der muliggør fleksibilitet i hver enkelt antidopingorganisations formulering af regler, eller opstiller krav, der skal overholdes af hver enkelt antidopingorganisation, men som ikke nødvendigvis skal gentages i de enkelte organisationers egne antidopingregler.

[Kommentar: De artikler i kodekset, der skal indarbejdes i hver enkelt antidopingorganisations regler uden væsentlige ændringer, er anført i artikel 23.2.2. Det er f.eks. afgørende med henblik på harmoniseringen, at alle underskrivende parter baserer deres afgørelser på den samme liste over overtrædelser af antidopingreglerne, de samme bevisbyrder og pålægger de samme konsekvenser for de samme overtrædelser af antidopingreglerne. Disse regler skal være de samme, uanset om der afholdes en høring ved et internationalt forbund, på nationalt plan eller ved Court of Arbitration for Sport (CAS).

Kodeksbestemmelser, der ikke er anført i artikel 23.2.2, er alligevel obligatoriske i realiteten, selvom en antidopingorganisation ikke er forpligtet til at indarbejde dem ordret. Disse bestemmelser falder generelt ind under to kategorier. For det første pålægger nogle bestemmelser antidopingorganisationerne at tage visse skridt, men det er ikke nødvendigt at gentage bestemmelsen i antidopingorganisationens egne antidopingregler. For eksempel skal hver enkelt antidopingorganisation planlægge og gennemføre prøvetagning i henhold til artikel 5, men det er ikke nødvendigt at gentage disse direktiver til antidopingorganisationen i antidopingorganisationens egne regler. For det andet er nogle bestemmelser obligatoriske i realiteten, men giver de enkelte antidopingorganisationer en vis fleksibilitet i forbindelse med implementeringen af de principper, der er anført i bestemmelsen Det er f.eks. ikke nødvendigt for en effektiv harmonisering at tvinge alle underskrivende parter til at anvende en enkelt procedure til resultathåndtering og gennemførelse af høringer. I øjeblikket findes der mange forskellige, men lige effektive, procedurer til resultathåndtering og gennemførelse af høringer inden for forskellige internationale forbund og forskellige nationale organer. Kodekset kræver ikke fuldstændig ensartethed i håndteringen af resultater og i høringsprocedurer, men det kræver dog, at de underskrivende parters forskellige fremgangsmåder opfylder de principper, der er anført i kodekset].

Ligesom konkurrenceidrættens regler er antidopingregler idrætsregler, som fastlægger betingelserne for idrættens udøvelse. Idrætsudøvere eller andre personer accepterer disse regler som betingelse for deltagelse og er bundet af disse regler. Hver enkelt underskrivende part skal etablere regler og procedurer med henblik på at sikre, at alle idrætsudøvereeller andre personer under den underskrivende parts og dens medlemsorganisationers bemyndigelse informeres om og accepterer at være bundet af de gældende antidopingregler fra de relevante antidopingorganisationer.

Hver enkelt underskrivende part skal etablere regler og procedurer for at sikre, at alle idrætsudøvere eller andre personerunder den underskrivende parts og dennes medlemsorganisationers bemyndigelse accepterer videregivelse af deres private data som påkrævet eller tilladt i kodekset og er bundet af og overholder kodeksets antidopingregler, samt at de relevante konsekvenser pålægges de idrætsudøvere eller andre personer, der ikke overholder sådanne regler. Disse idrætsspecifikke regler og procedurer, der har til formål at håndhæve antidopingreglerne på en global og harmoniseret måde, adskiller sig grundlæggende fra procedurerne i kriminal- og civile sager. De har ikke til hensigt at være underlagt eller begrænset af nogen nationale krav og juridiske standarder, der gælder for sådanne sager, selvom det er hensigten, at de skal være gældende på en måde, som respekterer principperne om proportionalitet og menneskerettigheder. Ved gennemgang af fakta og lovgivningen i en given sag skal alle domstole, voldgiftspaneler og andre pådømmende organer være klar over og respektere den særlige karakter af antidopingreglerne i kodekset og den kendsgerning, at disse regler repræsenterer konsensus blandt et bredt spektrum af interessenter over hele verden, som ønsker en fair idræt.

ARTIKEL 1

DEFINITION AF DOPING

Doping defineres som forekomsten af en eller flere overtrædelser af de antidopingregler, der er angivet i artikel 2.1-2.10 i kodekset.

ARTIKEL 2

OVERTRÆDELSER AF ANTIDOPINGREGLERNE

Formålet med artikel 2 er at specificere de omstændigheder og den adfærd, der udgør overtrædelser af antidopingreglerne. Høringer i dopingsager foregår på baggrund af den antagelse, at en eller flere af disse specifikke regler er blevet overtrådt.

Idrætsudøvere eller andre personer har ansvaret for at vide, hvad der udgør en overtrædelse af antidopingreglerne og for at kende de stoffer og metoder, der er medtaget på Dopinglisten.

Følgende udgør en overtrædelse af antidopingreglerne:

2.1 Tilstedeværelse af et forbudt stof eller dets metabolitter eller markører i en prøve fra en idrætsudøver.

2.1.1 Det er idrætsudøverens eget ansvar at sikre, at intet forbudt stof kommer ind i hans eller hendes krop. Idrætsudøvereer ansvarlige for enhver form for forbudt stof eller dets metabolitter eller markører, der konstateres i deres prøver. Det er derfor ikke nødvendigt at påvise forsæt, skyld, uagtsomhed eller bevidst anvendelse fra idrætsudøverens side, før der kan konstateres en overtrædelse af antidopingreglerne i henhold til artikel 2.1.

[Kommentar til artikel 2.1.1: En overtrædelse af antidopingreglerne er i henhold til denne artikel uden hensyn til idrætsudøverens skyld. Denne regel er refereret til i diverse CAS-beslutninger som »objektivt ansvar«. En idrætsudøvers skyld tages i betragtning i beslutningen om konsekvenserne af overtrædelsen af antidopingreglerne under artikel 10. Dette princip er konsekvent opretholdt af CAS].

2.1.2 Tilstrækkeligt bevis på en overtrædelse af en antidopingregel i henhold til artikel 2.1 konstateres ved et eller flere af følgende forhold: Tilstedeværelse af et forbudt stof eller dets metabolitter eller markører i idrætsudøverens A-prøve, hvor idrætsudøveren giver afkald på analyse af B-prøven, og B-prøven ikke analyseres; eller hvor idrætsudøverens B-prøveanalyseres, og analysen af idrætsudøverens B-prøve bekræfter tilstedeværelsen af det forbudte stof eller dets metabolittereller markører, der er konstateret i idrætsudøverens A-prøve; eller hvor idrætsudøverens B-prøve deles i to flasker og analysen af den anden flaske bekræfter tilstedeværelsen af det forbudte stof eller dets metabolitter eller markører fundet i den første flaske.

[Kommentar til artikel 2.1.2: Antidopingorganisationen med ansvar for resultathåndtering kan efter eget valg vælge at få analyseret B-prøven, selvom idrætsudøveren ikke anmoder om analyse af B-prøven].

2.1.3 Med undtagelse af de stoffer, for hvilke Dopinglisten specifikt angiver en kvantitativ grænse, udgør tilstedeværelse af enhver mængde forbudt stof eller dets metabolitter eller markører i en idrætsudøvers prøve en overtrædelse af antidopingreglerne.

2.1.4 Som en undtagelse fra den generelle regel i artikel 2.1 kan Dopinglisten eller internationale standarder opstille specielle kriterier for vurdering af et forbudt stof, der også kan produceres endogent.

2.2 En idrætsudøvers anvendelse eller forsøg på anvendelse af et forbudt stof eller en forbudt metode

[Kommentar til artikel 2.2: Det har altid været sådan, at anvendelse eller forsøg på anvendelse af et forbudt stof eller en forbudt metode vil kunne konstateres ved hjælp af enhver pålidelig metode. Som anført i kommentaren til artikel 3.2 i kodekset og til forskel fra det bevis, der kræves for at konstatere en overtrædelse af en antidopingregel i henhold til artikel 2.1, kan anvendelse eller forsøg på anvendelse også fastslås ved hjælp af andre pålidelige metoder, f.eks. idrætsudøverens tilståelse, vidneudsagn, dokumentation, konklusioner, der drages på baggrund af longitudinelle profiler, inklusive data indsamlet som en del af idrætsudøverens biologiske pas eller anden analytisk information, der ikke på anden måde opfylder alle kravene til at konstatere »tilstedeværelse« af et forbudt stof i henhold til artikel 2.1.

Anvendelse kan f.eks. konstateres på baggrund af pålidelige analysedata fra analysen af en A-prøve (uden bekræftelse fra en analyse af en B-prøve) eller fra analysen af en B-prøve alene, hvor antidopingorganisationen giver en tilfredsstillende forklaring på manglende bekræftelse i den anden prøve].

2.2.1 Det er idrætsudøverens eget ansvar at sikre, at intet forbudt stof kommer ind i hans eller hendes krop, og at ingen forbudt metode anvendes. Det er derfor ikke nødvendigt at påvise forsæt, skyld, uagtsomhed eller bevidst anvendelse fra idrætsudøverens side, før der kan konstateres en overtrædelse af antidopingreglerne for anvendelse af et forbudt stof eller en forbudt metode.

2.2.2 Hvorvidt anvendelsen eller forsøget på anvendelse af et forbudt stof eller en forbudt metode lykkes eller ej, er uvæsentligt. Det er tilstrækkeligt, at det forbudte stof eller den forbudte metode blev anvendt eller forsøgt anvendt, for at der er tale om overtrædelse af en antidopingregel.

[Kommentar til artikel 2.2.2: Påvisning af »forsøg på anvendelse« af et forbudt stof eller en forbudt metode kræver bevis på forsæt fra idrætsudøverens side. At forsæt kan være nødvendigt for at påvise netop denne overtrædelse af antidopingreglerne underminerer ikke princippet om objektivt ansvar, der er opstillet for overtrædelser af artikel 2.1 og overtrædelser af artikel 2.2 vedrørende anvendelse af et forbudt stof eller en forbudt metode.

En idrætsudøvers anvendelse af et forbudt stof udgør en overtrædelse af antidopingreglerne, medmindre et sådant stof ikke er forbudt uden for konkurrence, og idrætsudøverens anvendelse finder sted uden for konkurrence. (Imidlertid er tilstedeværelsen af et forbudt stof eller dets metabolitter eller markører i en prøve, der er taget under konkurrence, en overtrædelse af artikel 2.1, uanset hvornår det pågældende stof måtte være administreret)].

2.3 Unddrage, nægte eller undlade at medvirke til prøvetagning.

At unddrage sig prøvetagning eller, uden tvingende årsag, at nægte eller undlade at medvirke til prøvetagning, når man er indkaldt i overensstemmelse med de gældende antidopingregler.

[Kommentar til artikel 2.3: F.eks. vil det være en overtrædelse af antidopingreglerne for »unddragelse af prøvetagning«, hvis det bliver konstateret, at en idrætsudøver med overlæg undgik en dopingkontrollant for at undvige indkaldelse eller prøvetagning. En overtrædelse for »at undlade at medvirke til prøvetagning« kan baseres enten på forsætlig eller uagtsom adfærd fra idrætsudøverens side, mens »unddragelse« eller »nægtelse« af prøvetagning forudsætter forsætlig adfærd fra idrætsudøverens side].

2.4 Whereabouts-overtrædelser.

Enhver kombination af tre mislykkede forsøg på dopingkontrol og/eller indberetningsfejl inden for 12-måneders periode af en idrætsudøver i en prioriteret testgruppe, som defineret i den internationale standard for prøvetagning og efterforskning.

2.5 Snyd eller forsøgsnyd med alle dele af dopingkontrollen.

Adfærd, der undergraver dopingkontrolproceduren, men som ikke på anden måde falder ind under definitionen på forbudte metoder. Snyd inkluderer, uden begrænsning, forsætlig indblanding eller forsøg på indblanding i en dopingkontrollants arbejde, angivelse af falsk information til en antidopingorganisation eller true eller forsøg på at true et potentielt vidne.

[Kommentar til artikel 2.5: Denne artikel vil f.eks. forbyde ændring af identifikationsnumre på en dopingkontrolblanket under prøvetagning, brud på B-prøveglasset på tidspunktet for analyse af B-prøven eller ændring af en prøve ved tilføjelse af et fremmed stof.

Krænkende adfærd overfor en dopingkontrollant eller anden person involveret i dopingkontrol, som ikke på anden måde udgør snyd, skal behandles efter den relevante idrætsorganisations disciplinære regler].

2.6 Besiddelse af et forbudt stof eller en forbudt metode.

2.6.1 En idrætsudøvers besiddelse af forbudte stoffer eller forbudt metode under konkurrence, eller en idrætsudøvers besiddelse af forbudte stoffer eller forbudte metoder uden for konkurrence, som er forbudte uden for konkurrence, medmindre idrætsudøveren påviser, at besiddelsen er i overensstemmelse med en dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (»TUE«) bevilget i overensstemmelse med artikel 4.4 eller anden acceptabel årsag.

2.6.2 En idrætsudøvers støttepersons besiddelse af forbudte stoffer eller forbudt metode under konkurrence, eller en idrætsudøvers støttepersons besiddelse af forbudte stoffer eller forbudte metoder uden for konkurrence, som er forbudte uden for konkurrence i forbindelse med en idrætsudøver, konkurrence eller træning, medmindre idrætsudøverens støtteperson påviser, at besiddelsen er i overensstemmelse med en TUE bevilget til en idrætsudøver i overensstemmelse med artikel 4.4 eller anden acceptabel årsag.

[Kommentar til artiklerne 2.6.1 og 2.6.2: En acceptabel forklaring omfatter f.eks. ikke køb eller besiddelse af et forbudt stof med henblik på at give det til en ven eller slægtning, medmindre det sker under forsvarlige medicinske omstændigheder, hvor den pågældende person er i besiddelse af en læges recept, f.eks. ved køb af insulin til et barn med diabetes. ]

[Kommentar til artikel 2.6.2: En acceptabel forklaring omfatter f.eks. en holdlæge, der medbringer forbudte stoffer til brug i en akut situation eller en nødsituation].

2.7 Ulovlig handel eller forsøg på ulovlig handel med ethvert forbudt stof eller forbudt metode.

2.8 Administration eller forsøg på administration af et forbudt stof eller en forbudt metode til en idrætsudøver under konkurrence eller administration eller forsøgadministration af et forbudt stof eller en forbudt metode, der er forbudt uden for konkurrence, til en idrætsudøver uden for konkurrence.

2.9 Medvirken.

At assistere med, opmuntre til, hjælpe med, tilskynde til, konspirere mod, dække over eller enhver anden form for forsætlig medvirken, der involverer en overtrædelse af antidopingreglerne, forsøg på overtrædelse af antidopingreglerne eller overtrædelse af artikel 10.12.1 af en anden person.

2.10 Forbudt tilknytning.

Tilknytning i en professionel eller idrætsrelateret sammenhængmellem en idrætsudøvers støtteperson og en idrætsudøver elleranden person, som er underlagt en antidopingorganisations jurisdiktion, hvis:

2.10.1 støttepersonen er under udelukkelse i henhold til antidopingregler; eller

2.10.2 støttepersonen ikke er underlagt en antidopingorganisations jurisdiktion og er blevet dømt eller fundet skyldig i en retssag, disciplinærsag eller faglig sag i adfærd, som ville have udgjort en overtrædelse af antidopingreglerne, hvis regler i overensstemmelse med kodekset havde gjort sig gældende for denne person og hvor udelukkelse ikke er blevet behandlet efter en resultathåndteringsprocedure i henhold til kodekset.

En diskvalificerende status for en sådan person skal være gældende i den længste periode af enten seks år fra afgørelsen af kriminalsagen, den faglige sag eller disciplinærsagen eller varigheden af den strafferetlige, disciplinære eller faglige straffeforanstaltning, der er pålagt; eller

2.10.3 støttepersonen tjener som en front- eller mellemmand for et individ som beskrevet i artikel 2.10.1 eller 2.10.2.

For at denne bestemmelse skal være gældende, er det nødvendigt, at idrætsudøveren eller en anden person tidligere er blevet informeret skriftligt af en antidopingorganisation med jurisdiktion over idrætsudøveren eller anden person eller af WADA om idrætsudøverens støttepersons diskvalificerende status og de potentielle konsekvenser af forbudt tilknytning, og at idrætsudøveren eller anden person med rimelighed kan undgå tilknytningen. Antidopingorganisationen skal også gøre en rimelig indsats for at informere idrætsudøverens støtteperson, som er grunden til meddelelsen til idrætsudøveren eller anden person, om, at idrætsudøverens støtteperson indenfor 15 dage kan henvende sig til antidopingorganisationen for at forklare, at kriterierne beskrevet i artikel 2.10.1 og 2.10.2 ikke gælder ham eller hende. (Trods artikel 17, gælder denne artikel selvom idrætsudøverens støttepersons diskvalificerende adfærd fandt sted før den gældende dato fastsat efter artikel 25).

Bevisbyrden for, at enhver tilknytning med idrætsudøvers støttepersonale beskrevet i artikel 2.10.1 eller 2.10.2 ikke er i en professionel eller idrætsrelateret kapacitet, tilfalder idrætsudøveren eller anden person.

Antidopingorganisationer, der kender til idrætsudøvers støttepersonale, som opfylder kriterierne beskrevet i artikel 2.10.1 og 2.10.2 eller 2.10.3, skal videregive den information til WADA.

[Kommentar til artikel 2.10: Idrætsudøvere eller andre personer må ikke samarbejde med coaches, trænere, læger eller andet støttepersonale, som er diskvalificeret på grund af en overtrædelse af antidopingreglerne, eller som er dømt i straffesager eller faglige eller disciplinære sager i forbindelse med doping. Eksempler på typer af tilknytning, som er forbudte, inkluderer: at få råd vedrørende træning, strategi, teknik og ernæring eller lægelige råd; få terapi, behandling eller recepter; afgive nogen form for kropslige produkter til analyse; eller tillade idrætsudøverens støtteperson at fungere som agent eller repræsentant. Forbudt tilknytning behøver ikke involvere nogen form for kompensation].

ARTIKEL 3

BEVIS PÅ DOPING

3.1 Bevisbyrde og beviskrav.

Antidopingorganisationen har ansvaret for over for det behandlende organ at påvise, at en overtrædelse af antidopingreglerne har fundet sted, idet beskyldningens alvor tages i betragtning. Kravet til bevisets styrke skal være større end den blotte sandsynlighedsovervægt, men det kræves ikke, at det kan bevises uden rimelig tvivl, at en overtrædelse af Antidopingreglerne har fundet sted. Hvor kodekset placerer bevisbyrden for at modbevise en formodning eller påvise specifikke fakta eller omstændigheder hos den idrætsudøver eller anden person, der er anklaget for overtrædelse af en antidopingregel, skal beviskravet være overvejende sandsynlighed.

[Kommentar til artikel 3.1: Dette beviskrav, der skal opfyldes af antidopingorganisationen, kan sammenlignes med det beviskrav, der gælder i de fleste lande i forbindelse med sager vedrørende tjenesteforseelser].

3.2 Metoder til konstatering af fakta og antagelser.

Fakta om overtrædelser af antidopingreglerne kan tilvejebringes ved hjælp af alle pålidelige midler, herunder tilståelser. Følgende regler er gældende for bevis i dopingsager:

[Kommentar til artikel 3.2: En antidopingorganisation kan f.eks. påvise en overtrædelse af antidopingreglerne i henhold til artikel 2.2 på basis af idrætsudøverens tilståelser, troværdigt vidneudsagn fra tredjemand, pålidelig dokumentation, pålidelige analysedata fra enten en A- eller B-prøve i henhold til kommentarerne til artikel 2.2, eller konklusioner på baggrund af profilen fra en række af idrætsudøverens blod- eller urinprøver, som f.eks. data fra idrætsudøvers biologiske pas].

3.2.1 Analytiske metoder eller grænseværdier godkendt af WADA efter konsultation med det relevante videnskabelige miljø, og som har været underlagt peer review, formodes at være videnskabeligt gyldige. Enhver idrætsudøver eller anden person, som prøver at modbevise denne formodning om videnskabelig gyldighed skal, som en betingelse for enhver sådanindsigelse, først give WADA besked om indsigelsen og grunden for indsigelsen. CAS kan på eget initiativ også give WADA besked om enhver sådan indsigelse. På WADA’s forespørgsel skal CAS-panelet udvælge en passende videnskabelig ekspert til at assistere panellet i evalueringen af indsigelsen. Indenfor 10 dage fra WADA's modtagelse af sådan en besked og WADA’s modtagelse af CAS-filen, skal WADA også have ret til at indtræde som part, give møde som amicus curiae eller på anden måde fremlægge bevis i sådanne sager.

3.2.2 Der gælder en formodning om, at laboratorier med WADA-akkreditering og andre laboratorier godkendt af WADA udfører analyser af prøver og overholder procedurer for opbevaring i henhold til den internationale standard for laboratorier. Idrætsudøveren eller anden person kan imødegå denne formodning ved at påvise, at der er forekommet en afvigelse fra den internationale standard for laboratorier, der med rimelighed kan have medført det positive analyseresultat.

Hvis idrætsudøveren eller en anden person imødegår den foregående formodning ved at påvise, at afvigelse fra den internationale standard for laboratorier fandt sted, hvilket med rimelighed kan have medført det positive analyseresultat, skal antidopingorganisationen påvise, at en sådan afvigelse ikke medførte det positive analyseresultat.

[Kommentar til artikel 3.2.2: Det påhviler idrætsudøveren eller den anden person at påvise, med rimelig sandsynlighed, at afvigelsen fra den internationale standard for laboratorier med rimelighed kunne have medført det positive analyseresultat. Hvis idrætsudøveren eller en anden person gør dette, overgår bevisbyrden til antidopingorganisationen, der skal påvise til det behandlende organs rimelige tilfredshed, at afvigelsen ikke medførte det positive analyseresultat].

3.2.3 Afvigelser fra andre internationale standarder eller andre antidopingregler eller -politikker omfattet af kodekset eller i en antidopingorganisations regler, der ikke medførte et positivt analyseresultat eller andre overtrædelser af antidopingreglerne gør ikke sådanne beviser eller resultater ugyldige. Hvis idrætsudøveren eller en anden person kan påvise, at der er sket afvigelser fra en anden international standard eller en anden antidopingregel eller -politik, der med rimelighed kan have medført en overtrædelse af antidopingreglerne baseret på et positivt analyseresultat eller anden overtrædelse af antidopingreglerne, påhviler det antidopingorganisationen at påvise, at en sådan afvigelse ikke medførte det positive analyseresultat eller udgør den konkrete baggrund for overtrædelsen af antidopingreglerne.

3.2.4 De fakta, der påvises ved en retskendelse eller et fagligt disciplinærtribunal med kompetent jurisdiktion, og som ikke er genstand for en verserende appel, er uigendriveligt bevis mod idrætsudøveren eller den anden person, som afgørelsen vedrørte, vedrørende sådanne fakta, medmindre idrætsudøveren eller den anden person påviser, at afgørelsen stred imod principperne om naturlig retfærdighed.

3.2.5 Det behandlende organ kan i en høring vedrørende overtrædelse af antidopingreglerne drage en følgeslutning, der går imod idrætsudøveren eller den anden person, der er indklaget for at have begået en overtrædelse af antidopingreglerne, på basis af idrætsudøverens eller den anden persons afvisning, efter fremsættelse af en anmodning i rimelig tid forud for høringen, af at give møde ved høringen (enten personligt eller telefonisk efter det behandlende organs anvisning) og af at besvare spørgsmål fra det behandlende organ eller den antidopingorganisation, der nedlægger påstand om overtrædelse af antidopingreglerne.

ARTIKEL 4

DOPINGLISTEN

4.1 Offentliggørelse og revision af Dopinglisten.

Så tit det er nødvendigt, og mindst en gang om året, offentliggør WADA Dopinglisten som en international standard. Det foreslåede indhold til Dopinglisten med alle ændringer sendes omgående skriftligt til de underskrivende parter og regeringer til kommentering og høring. WADA skal omgående sende den årlige version af Dopinglisten inklusive ændringer til alle underskrivende parter, WADA-akkrediterede eller –godkendte laboratorier og regeringer. Samtidigt skal den offentliggøres på WADA's hjemmeside, og de underskrivende parter fremsender Dopinglisten til deres medlemmer og medlemsorganisationer. Antidopingorganisationernes regelsæt skal angive, at medmindre andet fremgår af Dopinglisteneller en revision, træder Dopinglisten med ændringer i kraft i henhold til antidopingorganisationens regler tre måneder efter, at WADA har offentliggjort Dopinglisten, og uden at antidopingorganisationen behøver træffe yderligere foranstaltninger.

[Kommentar til artikel 4.1: Revision og offentliggørelse af Dopinglisten fremskyndes, når der opstår behov herfor. Af hensyn til forudsigeligheden offentliggøres en ny forbudt liste imidlertid hvert år, uanset om der er foretaget ændringer eller ej. WADA offentliggør altid den nyeste forbudte liste på sin hjemmeside. Dopinglisten er en integreret del af den internationale konvention mod doping i idræt. WADA informerer UNESCO's generaldirektør om eventuelle ændringer i Dopinglisten].

4.2 Forbudte stoffer og forbudte metoder opført på Dopinglisten.

4.2.1 Forbudte stoffer og forbudte metoder.

Dopinglisten identificerer de forbudte stoffer og forbudte metoder, der til enhver tid karakteriseres som doping (både under konkurrence og uden for konkurrence), fordi de potentielt kan forbedre en præstation i en fremtidig konkurrence eller på grund af deres evne til at sløre doping, samt de stoffer og metoder, der udelukkende er forbudte under konkurrence. Dopinglisten kan udvides af WADA for en bestemt idræt. Forbudte stoffer og forbudte metoder kan opføres på Dopinglistensom en generel kategori (f.eks. anabole stoffer) eller med specifik henvisning til et bestemt stof eller en bestemt metode.

[Kommentar til artikel 4.2.1: Anvendelse uden for konkurrence af et stof, der kun er forbudt under konkurrence, er ikke en overtrædelse af antidopingreglerne, medmindre der indberettes et positivt analyseresultat for stoffet eller dets metabolitter eller markører i forbindelse med en prøve, der er taget under konkurrence].

4.2.2 Specificerede stoffer.

Med henblik på anvendelse af artikel 10 er alle forbudte stoffer »specificerede stoffer«, bortset fra stoffer i klasserne anabole stoffer og hormoner, samt de stimulerende midler og hormonantagonister og -modulatorer, der identificeres som ikke-specificerede på Dopinglisten. Kategorien af specificerede stoffer inkluderer ikke forbudte metoder.

[Kommentar til artikel 4.2.2: De specificerede stoffer identificeret i artikel 4.2.2 bør ikke på nogen måde anses som mindre vigtige eller mindre farlige end andre dopingstoffer. Tværtimod er de blot stoffer, som en idrætsudøver med større sandsynlighed har indtaget med andre formål for øjet end en forbedret idrætspræstation].

4.2.3 Nye grupper af forbudte stoffer.

Hvis WADA udvider Dopinglisten ved at tilføje en ny gruppe af forbudte stoffer i henhold til artikel 4.1, afgør WADA's eksekutivkomité, om nogle eller alle forbudte stoffer inden for den nye gruppe af forbudte stoffer skal anses for specificerede stoffer i henhold til artikel 4.2.2.

4.3 Kriterier for optagelse af stoffer og metoder på Dopinglisten.

Når WADA skal beslutte, om et stof eller en metode skal optages på Dopinglisten, skal følgende kriterier indgå i vurderingen:

4.3.1 Et stof eller en metode skal vurderes til optagelse på Dopinglisten, såfremt WADA beslutter, at stoffet eller metoden opfylder to af nedenstående tre kriterier:

4.3.1.1 Medicinsk eller andet videnskabeligt bevis, farmakologisk virkning eller erfaringer, der viser, at stoffet eller metoden kan forbedre eller forbedrer idrætspræstationer alene eller i kombination med andre stoffer eller metoder;

[Kommentar til artikel 4.3.1.1: Ifølge denne artikel forventes det, at der kan være stoffer, der ikke er forbudte, når de anvendes alene, men som er forbudte, hvis de anvendes i kombination med visse andre stoffer. Et stof, der føjes til Dopinglisten, fordi det kun har potentiale til at forbedre præstationer i kombination med et andet stof, mærkes således og er kun forbudt, hvis der er dokumentation vedrørende begge stoffer i kombination].

4.3.1.2 Medicinsk eller andet videnskabeligt bevis, farmakologisk virkning eller erfaring, der viser, at anvendelse af stoffet eller metoden udgør en faktisk eller potentiel sundhedsfare for idrætsudøveren

4.3.1.3 WADA's beslutning om, at anvendelsen af stoffet eller metoden er i modstrid med idrættens ånd som beskrevet i indledningen til kodekset.

4.3.2 Et stof eller en metode kan også optages på Dopinglisten, hvis WADA beslutter, at der er medicinsk eller andet videnskabeligt bevis, en farmakologisk virkning eller erfaringer, der viser, at stoffet eller metoden kan sløre anvendelsen af andre forbudte stoffer eller forbudte metoder.

[Kommentar til artikel 4.3.2: Som led i proceduren hvert år inviteres alle underskrivende parter, regeringer og andre interesserede personer til at fremsætte kommentarer til WADA vedrørende indholdet af Dopinglisten].

4.3.3 WADA's beslutning om, hvilke forbudte stoffer eller forbudte metoder, der skal optages på Dopinglisten, og hvordan stofferne skal klassificeres i kategorier på Dopinglisten, og klassifikationen af et stof som forbudt til enhver tid eller kun under konkurrence, er endelig og kan ikke anfægtes af en idrætsudøver eller en anden person under henvisning til argumenter om, at stoffet eller metoden ikke er et slørende stof eller ikke har potentiale til at forbedre præstationer, ikke udgør en sundhedsfare eller ikke er i modstrid med idrættens ånd.

4.4 Dispensationer til behandlingsmæssig anvendelse (»TUE«)

4.4.1 Tilstedeværelse af et forbudt stof eller dets metabolitter eller markører, og/eller anvendelse eller forsøg på anvendelse, besiddelse eller administration eller forsøg på administration af et forbudt stof eller forbudt metode skal ikke betragtes som en overtrædelse af antidopingreglerne, hvis det er i overensstemmelse med en dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE) bevilget i overensstemmelse med den internationale standard for dispensationer for behandlingsmæssig anvendelse.

4.4.2 En idrætsudøver, der ikke er en idrætsudøver på internationalt plan, skal ansøge om dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE) hos sin nationale antidopingorganisation. Hvis den nationale antidopingorganisationikke imødekommer ansøgningen, kan idrætsudøveren udelukkende appellere til klageinstansen på nationalt plan beskrevet i artikel 13.2.2 og 13.2.3.

4.4.3 En idrætsudøver, som er idrætsudøver på internationalt plan, skal ansøge hos sit internationale forbund.

4.4.3.1 I de tilfælde, hvor en idrætsudøver allerede har en dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE) bevilliget af sin nationale antidopingorganisation for det relevante stof eller den relevante metode, og hvis den dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE) opfylder kriterierne fastsat i den internationale standard for dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE), så skal det internationale forbund acceptere det. Hvis det internationale forbund finder, at dispensationen for behandlingsmæssig anvendelse (TUE) ikke opfylder disse kriterier og derfor nægter at acceptere den, så skal den meddele idrætsudøveren og hans eller hendes nationale antidopingorganisation øjeblikkeligt med begrundelse. Idrætsudøveren eller den nationale antidopingorganisation har 21 dage fra sådan en meddelelse til at henvise sagen til WADA til vurdering. Hvis sagen henvises til WADA til vurdering, forbliver den bevilligede dispensationen for behandlingsmæssig anvendelse (TUE) givet af den nationale antidopingorganisation gyldig ved prøvetagning under konkurrencer på nationalt plan og uden for konkurrence (men er ikke gyldig ved konkurrence på internationalt plan), mens WADA's afgørelse afventes. Hvis sagen ikke henvises til WADA til vurdering, bliver dispensationen for behandlingsmæssig anvendelse (TUE) ugyldig for enhver anvendelse, når deadlinen på 21 dage for genvurdering udløber.

4.4.3.2 Hvis idrætsudøveren ikke allerede har en dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE) bevilliget fra sin nationale antidopingorganisation for det relevante stof eller den relevante metode, skal idrætsudøveren ansøge direkte hos sit internationale forbund for en dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE), så snart behovet opstår. Hvis det internationale forbund (eller den nationale antidopingorganisation, som har indvilliget i at vurdere ansøgningen på vegne af det internationale forbund) afviser idrætsudøvers ansøgning skal det øjeblikkeligt meddele idrætsudøveren dette med begrundelse. Hvis det internationale forbund godkender idrætsudøverens ansøgning skal den meddele dette ikke kun til idrætsudøveren, men også til hans eller hendes nationale antidopingorganisation, og hvis den nationale antidopingorganisation vurderer, at dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE) ikke opfylder kriterierne som anført i den internationale standard for dispensation for behandlingsmæssig anvendelse, har den 21 dage fra modtagelsen af sådan en meddelelse til at henvise sagen til WADA til vurdering. Hvis den nationale antidopingorganisation henviser sagen til WADA til vurdering, forbliver den bevilligede dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE) gyldig ved prøvetagning i og uden for konkurrencer på internationalt plan (men er ikke gyldig ved konkurrence på nationalt plan), mens WADA's afgørelse afventes. Hvis den nationale antidopingorganisation ikke henviser sagen til WADA til vurdering, så er den bevilligede dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE) givet af det internationale forbund også gyldig for konkurrencer på nationalt plan, når deadlinen på 21 dage for genvurdering udløber.

[Kommentar til artikel 4.4.3: Hvis det internationale forbund nægter at godkende en dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE) givet af en national antidopingorganisation, blot fordi medicinske journaler eller andre oplysninger mangler, som er nødvendige for at påvise opfyldelse af kriterierne i international standard for dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE), skal sagen ikke henvises til WADA. I stedet for bør materialet færdiggøres og på ny sendes til det internationale forbund.

Hvis det internationale forbund vælger at foretage en test på en idrætsudøver, som ikke er en idrætsudøver på internationalt plan, så skal det godkende en dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE) givet til idrætsudøveren af hans eller hendes nationale antidopingorganisation].

4.4.4 En organisation for større idrætsarrangementer kan forlange, at idrætsudøvere ansøger om en dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE), hvis de ønsker at anvende et forbudt stof eller en forbudt metode i forbindelse med idrætsarrangementet. I sådan tilfælde:

4.4.4.1 skal organisationen for større idrætsarrangementer sikre, at en proces er tilgængelig for idrætsudøveren, så han eller hun kan ansøge om dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE), hvis han eller hun ikke allerede har en. Hvis dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE) gives, er det kun gyldig for dens idrætsarrangement.

4.4.4.2 skal organisationen for større idrætsarrangementer godkende det i de tilfælde, hvor en idrætsudøver allerede har en dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE) bevilliget af sin nationale antidopingorganisation eller internationale forbund, og hvis den dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE) opfylder kriterierne fastsat i den internationale standard for dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE). Hvis organisationen for større idrætsarrangementer bestemmer, at dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE) ikke opfylder de kriterier og derfor afviser at godkende den, skal den øjeblikkeligt meddele idrætsudøveren om dette og forklare årsagerne hertil.

4.4.4.3 en afgørelse truffet af en organisation for større idrætsarrangementer om ikke at godkende eller give en dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE) kan udelukkende appelleres af idrætsudøveren til en uafhængig instans etableret eller udpeget af organisationen for større idrætsarrangementer til formålet. Hvis idrætsudøveren ikke appellerer (eller appellen er forgæves), kan han eller hun ikke anvende det omhandlende stof eller den omhandlende metode i forbindelse med idrætsarrangementet, men enhver dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE) givet af hans eller hendes nationale antidopingorganisation eller internationale forbund for stoffet eller metoden forbliver gyldig udenfor idrætsarrangementet.

[Kommentar til artikel 4.4.4.3: F.eks. kan CAS ad hoc-afdelingen eller lignende instans fungere som den uafhængige instans for appelsager for specifikke idrætsarrangementer, eller WADA kan indvillige i at udføre den funktion. Hvis hverken CAS eller WADA udfører funktionen, beholder WADA retten (men ikke pligten) til til enhver tid at vurdere beslutningerne om dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE) i forbindelse med idrætsarrangementet i henhold til artikel 4.4.6].

4.4.5 Hvis en antidopingorganisation vælger at tage en prøve fra en person, som ikke er en idrætsudøver på internationalt eller nationalt plan, og den person anvender et forbudt stof eller en forbudt metode af behandlingsmæssige årsager, kan antidopingorganisationen tillade ham eller hende at ansøge om en dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE) med tilbagevirkende kraft.

4.4.6 WADA skal vurdere et internationalt forbunds afgørelse om ikke at godkende en dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE) givet af den nationale antidopingorganisation, og som henvises til dem af en idrætsudøver eller idrætsudøverens nationale antidopingorganisation. Herudover skal WADA vurdere et internationalt forbunds afgørelse om at give en dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE), som henvises til dem af idrætsudøverens nationale antidopingorganisation. WADA kan til enhver tid vurdere enhver anden afgørelse om dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE), enten på grund af en forespørgsel fra de berørte eller på eget initiativ. Hvis den afgørelse vedrørende dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE), som er til vurdering, møder kriterierne anført i international standard for dispensation for behandlingsmæssig anvendelse, blander WADA sig ikke. Hvis afgørelsen vedrørende dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE) ikke møder disse kriterier, omstøder WADA den.

[Kommentar til artikel 4.4.6: WADA er berettiget til at kræve et gebyr for at dække omkostningerne af (a) enhver vurdering som det kræves, at den udfører i henhold til artikel 4.4.6; og (b) enhver vurdering, den vælger at udføre, hvor afgørelsen, der vurderes, omstødes].

4.4.7 Enhver afgørelse vedrørende dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE) foretaget af et internationalt forbund (eller af en national antidopingorganisation, hvor den har indvilliget i at vurdere en ansøgning på vegne af et internationalt forbund), som ikke vurderes af WADA, eller som vurderes af WADA, men som ikke omstødes efter vurderingen, kan appelleres af idrætsudøveren og/eller idrætsudøverens nationale antidopingorganisation udelukkende til CAS.

[Kommentar til artikel 4.4.7: I sådanne tilfælde er det det internationale forbunds afgørelse, som appelleres, ikke WADA’s afgørelse om ikke at vurdere afgørelsen vedrørende dispensationen for behandlingsmæssig anvendelse (TUE) eller (efter at have vurderet den) at omstøde afgørelsen om dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE). Tidsfristen for at appelafgørelsen om dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE) begynder ikke før datoen, hvor WADA kommunikerer sin afgørelse. I alle tilfælde, hvad enten afgørelsen er blevet vurderet af WADA eller ej, skal WADA meddeles om appellen, så de kan deltage, som de finder det passende].

4.4.8 WADA’s afgørelse om at omstøde en afgørelse vedrørende dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE) kan udelukkende appeleres til CAS af idrætsudøveren, den nationale antidopingorganisation og/eller det pågældende internationale forbund.

4.4.9 Hvis der ikke handles inden for rimelig tid på en korrekt indsendt ansøgning om tildeling/godkendelse af en dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE) eller om vurdering af afgørelse vedrørende dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE), anses det som en afvisning af ansøgningen.

4.5 Overvågningsprogram.

Rapporterne skal ikke omfatte yderligere oplysninger om de specifikke prøver. Mindst en gang årligt fremsender WADAstatistiske oplysninger om de overvågede stoffer fordelt på hver enkelt idrætsgren til de internationale forbund og de nationale antidopingorganisationer. WADA implementerer forholdsregler, der sikrer fuldstændig anonymitet for de enkelte idrætsudøvere i forbindelse med sådanne rapporter. Anmeldt anvendelse eller konstateret tilstedeværelse af overvågede stoffer udgør ikke en overtrædelse af antidopingreglerne.

ARTIKEL 5

PRØVETAGNING OG EFTERFORSKNING

5.1 Formål med prøvetagning og efterforskning

Prøvetagning og efterforskning skal kun foretages i antidopingøjemed.

5.1.1 Prøvetagning skal foretages for at opnå analytisk bevis på en idrætsudøverenss overholdelse (eller mangel på overholdelse) af kodeksets strenge forbud mod tilstedeværelse/anvendelse af et forbudt stof eller en forbudt metode.

5.1.2 Efterforskning skal foretages:

(a) i relation til atypiske resultater og positive ABP-resultater skal efterretninger eller beviser (inklusive især analytiske beviser) indsamles i overensstemmelse med henholdsvis artikel 7.4 og 7.5 for at afgøre, om der er sket en overtrædelse af antidopingreglerne efter artikel 2.1 og/eller artikel 2.2; og

(b) i relation til andre tegn på potentielle overtrædelser af antidopingreglerne skal efterretninger eller beviser (inklusive især ikke-analytiske beviser) indsamles i overensstemmelse med artikel 7.6 og 7.7 for at afgøre, om der er sket en overtrædelse af antidopingreglerne efter nogle af artiklerne fra 2.2 til 2.10.

5.2 Prøvetagningsomfang

Enhver idrætsudøver kan til enhver tid og hvor som helst blive pålagt at afgive en prøve af en antidopingorganisation med bemyndigelse til prøvetagning over ham eller hende.

Med forbehold for begrænsningerne i jurisdiktion for prøvetagning ved et idrætsarrangement som anført i artikel 5.3 gælder følgende:

5.2.1 Hver national antidopingorganisation har bemyndigelse til prøvetagning under konkurrence og uden for konkurrence over alle idrætsudøvere, som er statsborgere, bosiddende, licensindehavere eller medlemmer af idrætsorganisationer i det land, eller som er til stede i den nationale antidopingorganisations land.

5.2.2 Hvert internationalt forbund har bemyndigelse til prøvetagning under konkurrence og uden for konkurrence over alle idrætsudøvere, som er underlagt dets regler, inklusive dem, som deltager i internationale idrætsarrangementer eller som deltager i idrætsarrangementer under det internationale forbunds regler, eller som er medlemmer eller licensindehavere af det internationale forbund eller dets nationale forbundsmedlemmer eller deres medlemmer.

5.2.3 Hver organisation for større idrætsarrangementer, inklusive Den Internationale Olympiske Komité og Den Internationale Paralympiske Komité har bemyndigelse til prøvetagning under konkurrence under deres idrætsarrangementer og bemyndigelse til prøvetagning uden for konkurrence over alle idrætsudøvere, som er tilmeldt et af deres fremtidige idrætsarrangementer eller som på anden måde er underlagt bemyndigelse til prøvetagning af organisationen for større idrætsarrangementer i fremtidige idrætsarrangementer.

5.2.4 WADA har bemyndigelse til prøvetagning under konkurrence og uden for konkurrence som anført i artikel 20.

5.2.5 Antidopingorganisationer kan fortage en test på enhver idrætsudøver, som de har bemyndigelse til prøvetagning over og som ikke har trukket sig tilbage, inklusive idrætsudøvere, som afsoner en udelukkelsesperiode.

5.2.5 Hvis et internationalt forbund eller organisation for større idrætsarrangementer uddelegerer til eller indgår en kontrakt med en national antidopingorganisation (direkte eller indirekte) om at varetage dele af prøvetagningen, så kan den nationale antidopingorganisation indsamle yderligere prøver eller bede laboratoriet om at udføre yderligere typer af analyser, som betales af den nationale antidopingorganisation. Hvis ydereligere prøver indsamles eller yderligere typer af analyser udføres, så skal det internationale forbund eller organisationen for større idrætsarrangementer oplyses om dette.

[Kommentar til artikel 5.2: Yderligere bemyndigelse til at udføre prøvetagning kan tillægges ved hjælp af bilaterale eller multilaterale aftaler mellem underskrivende parter. Medmindre idrætsudøveren har identificeret et 60-minutters tidsrum for prøvetagning inden for den tidsperiode, der beskrives i det følgende eller på anden måde indvilliget i prøvetagning i den tidsperiode, så bør en antidopingorganisation have seriøs og specifik mistanke om, at idrætsudøveren kan være engageret i doping, før der tages en prøve i tidsrummet fra kl. 23 til kl. 6. En indsigelse mod, hvorvidt en antidopingorganisation havde nok mistanke til at foretage en prøvetagning i dette tidsrum, skal ikke være et forsvar for en overtrædelse af antidopingreglerne baseret på en sådan prøvetagning eller forsøg på prøvetagning].

5.3 Prøvetagning ved idrætsarrangement.

5.3.1 Kun en enkelt organisation bør være ansvarlig for at starte og lede prøvetagning ved arrangementssteder i en arrangementsperiode, på nær som ellers anført nedenfor. Indsamling af prøver ved internationale idrætsarrangementer skal startes og ledes af den internationale organisation, som er den ansvarlige organisation ved idrætsarrangementet (f.eks. Den Internationale Olympiske Komité for de Olympiske Lege, det internationale forbund ved et verdensmesterskab og den Panamerikanske Sportsorganisation (PASO) for de Panamerikanske Lege). Ved nationale idrætsarrangementer skal indsamlingen af prøver startes og ledes af landets nationale antidopingorganisation. Efter anmodning fra den ansvarlige organisation for et idrætsarrangement skal al prøvetagning i arrangementsperioden udenfor arrangementsstedetkoordineres med den ansvarlige organisation.

[Kommentar til artikel 5.3.1: Nogle organisationer med ansvar for internationale idrætsarrangementer kan udføre deres egen prøvetagning udenfor arrangementsstedet i løbet af idrætsarrangementet og derfor ønske at koordinere prøvetagningen med den nationale antidopingorganisations prøvetagning].

5.3.2 Hvis en antidopingorganisation, som ellers ville have bemyndigelse til prøvetagning, men ikke er ansvarlig for at iværksætte og lede prøvetagning ved et idrætsarrangement, ønsker at udføre prøvetagning på idrætsudøvere arrangementsstedet i løbet af idrætsarrangementet, så skal antidopingorganisationen først rådføre sig med den ansvarlige organisation for idrætsarrangementet for at opnå tilladelse til at udføre og koordinere sådan prøvetagning. Hvis antidopingorganisationen ikke er tilfreds med svaret fra den ansvarlige organisation for idrætsarrangementet, kan antidopingorganisationen i overensstemmelse med procedurer offentliggjort af WADA, anmode WADA om tilladelse til at udføre prøvetagning og om at bestemme, hvordan en sådan prøvetagning skal koordineres. WADA giver ikke tilladelse til sådan prøvetagning, før den har konsulteret og informeret idrætsarrangementets ansvarlige organisation. WADA’s afgørelse er endelig og kan ikke appelleres. Medmindre det på anden måde er anført i tilladelsen til at udføre prøvetagning, skal sådanne prøvetagninger betragtes som prøvetagninger uden for konkurrence. Den antidopingorganisation, der tog initiativet til testen, er ansvarlig for resultathåndteringsproceduren for enhver sådan test, medmindre andet fremgår i den for idrætsarrangementet ansvarlige organisations regler.

[Kommentar til artikel 5.3.2: Før WADA godkender, at en national antidopingorganisation kan iværksætte og udføre prøvetagning ved et internationalt idrætsarrangement, konsulterer WADA den internationale organisation, som er den ansvarlige organisation ved idrætsarrangementet. Før WADA godkender, at en national antidopingorganisation kan starte og udføre prøvetagning ved et internationalt idrætsarrangement, konsulterer WADA den nationale antidopingorganisation i landet, hvor idrætsarrangementet finder sted. Antidopingorganisationen, som »iværksætter og leder prøvetagningen«, kan, hvis den vælger det, indgå en aftale med andre organisationer, som den uddelegerer ansvaret for prøvetagning eller andre dele af dopingkontrolprocessen til].

5.4 Testplanlægning.

5.4.1 I samråd med internationale forbund og andre antidopingorganisationer indfører WADA et teknisk dokument under den internationale standard for prøvetagning og efterforskning, som ved hjælp af risikovurdering fastslår, hvilke forbudte stoffer og/eller forbudte metoder, som med størst sandsynlighed bliver misbrugt indenfor en specifik idræt eller idrætsdisciplin.

5.4.2 Med udgangspunkt i den risikovurdering skal hver antidopingorganisation med bemyndigelse til prøvetagning udvikle og implementere en effektiv, intelligent og forholdsmæssig plan for fordeling af prøvetagning, som prioriterer hensigtsmæssigt mellem discipliner, kategorier af idrætsudøvere, typer af prøver indsamlet og typer af prøveanalyser - alt sammen i overensstemmelse med kravene i den internationale standard for prøvetagning og efterforskning. Hver antidopingorganisation skal på forespørgsel levere en kopi af dens nuværende plan for fordeling af prøvetagning til WADA.

5.4.3 Hvor det med rimelighed er muligt, skal prøvetagning koordineres gennem ADAMS eller andet system godkendt af WADA for at maksimere effektiviteten af den kombinerede prøvetagningsindsats og for at undgå unødvendig gentagelse af prøvetagning.

5.5 Krav til prøvetagning.

Al prøvetagning skal udføres i overensstemmelse med den internationale standard for prøvetagning og efterforskning.

5.6 Oplysning om idrætsudøvers opholdssted (whereabouts)

Idrætsudøvere, som er inkluderet i en prioriteret testgruppe af deres internationale forbund og/eller nationale antidopingorganisation, skal opgive deres oplysninger om opholdssted på den måde, som er specificeret i den internationale standard for prøvetagning og efterforskning. Det internationale forbund og den nationale antidopingorganisation skal koordinere identifikationen af sådanne idrætsudøvere og indsamlingen af deres oplysninger om opholdssted. Hvert internationalt forbund og hver nationale antidopingorganisation skal gennem ADAMS eller andet system godkendt af WADA gøre en liste tilgængelig, som identificerer de idrætsudøvere, der er inkluderet i dens prioriterede testgruppe enten ved navn eller klart definerede og specifikke kriterier. Idrætsudøvere skal gives besked, før de inkluderes i en prioriteret testgruppe, og når de bliver fjernet fra denne testgruppe. Oplysningerne om deres opholdssted, som de opgiver, mens de er i den prioriterede testgruppe bliver gjort tilgængelig for WADA og andre antidopingorganisationer, som har bemyndigelse til at foretage prøvetagning på idrætsudøveren som anført i artikel 5.2 gennem ADAMS eller andet system godkendt af WADA. Disse oplysninger opbevares altid i streng fortrolighed; skal udelukkende benyttes til det formål at planlægge, koordinere og udføre dopingkontrol, opgive oplysninger, som er relevante for idrætsudøverens biologiske pas eller andre analytiske resultater til støtte af en efterforskning af en potentiel overtrædelse af antidopingreglerne eller til at støtte retsprocesser, som hævder overtrædelse af antidopingreglerne; og skal blive destrueret efter de ikke længere er relevante til disse formål i overensstemmelse med den internationale standard for beskyttelse af private og personlige oplysninger.

5.7 Idrætsudøvere, der har trukket sig tilbage og som efterfølgende vender tilbage til konkurrence.

5.7.1 Hvis en idrætsudøver på internationalt eller nationalt plan i en prioriteret testgruppe trækker sig tilbage og derefter ønsker at vende tilbage til aktiv deltagelse i idræt, kan idrætsudøveren ikke konkurrere ved internationale idrætsarrangementer eller nationale idrætsarrangementer før idrætsudøveren har stillet sig selv til rådighed for prøvetagning ved at give skriftlig besked 6 måneder forud til sit internationale forbund og nationale antidopingorganisation. WADA kan i samråd med det relevante internationale forbund og den nationale antidopingorganisation give en undtagelse til reglen om 6-måneders skriftlig besked i tilfælde, hvor streng overholdelse af reglen ville være åbenlyst unfair overfor enidrætsudøver. Denne afgørelse kan appelleres under artikel 13.

5.7.1.1 Ethvert konkurrenceresultat opnået ved overtrædelse af artikel 5.7.1 diskvalificeres.

5.7.2 Hvis en idrætsudøver trækker sig tilbage fra idræt i en udelukkelsesperiode og derefter ønsker at vende tilbage til aktiv konkurrence i idræt, kan idrætsudøveren ikke konkurrere ved internationale idrætsarrangementer eller nationale idrætsarrangementer før idrætsudøveren har stillet sig selv til rådighed for prøvetagning ved at give skriftlig besked til sit internationale forbund og nationale antidopingorganisation 6 måneder forinden (eller give besked så lang tid forinden, som er tilbage af udelukkelsesperioden fra den dag, idrætsudøveren trak sig tilbage, hvis den periode er længere end 6 måneder).

5.8 Efterforskning og efterretningsindsamling

Antidopingorganisationer skal sikre, at de er i stand til at foretage følgende, når det er aktuelt, og i overensstemmelse med den internationale standard for prøvetagning og efterforskning:

5.8.1 at indsamle, vurdere og behandle antidopingefterretninger fra alle tilgængelige kilder som grundlag for udarbejdelse af en effektiv, intelligent og proportional plan for fordeling af prøvetagning, planlægning af målrettet prøvetagning og/eller til at danne grundlag for en efterforskning af mulig(e) overtrædelse(r) af antidopingregler; og

5.8.2 at efterforske atypiske resultater og positive ABP-resultater i overensstemmelse med henholdsvis artikel 7.4 og 7.5; og

5.8.3 at efterforske alle andre analytiske eller ikke-analytiske oplysninger eller efterretninger, som indikerer mulig(e) overtrædelse(r) af antidopingreglerne i overensstemmelse med artikel 7.6 og 7.7 for enten at udelukke den mulige overtrædelse eller opbygge beviser, som kan underbygge påbegyndelse af en sag om overtrædelse af antidopingreglerne.

ARTIKEL 6

ANALYSE AF PRØVER

Prøver skal analyseres i overensstemmelse med følgende principper:

6.1 Anvendelse af akkrediterede og godkendte laboratorier.

For så vidt angår artikel 2.1 må prøver kun analyseres i WADA-akkrediterede laboratorier eller laboratorier, der på anden måde er godkendt af WADA. Det WADA-akkrediterede eller WADA-godkendte laboratorium, som anvendes til analyse af prøver, vælges suverænt af den antidopingorganisation, der har ansvaret for resultathåndtering.

[Kommentar til artikel 6.1: Af hensyn til omkostninger og geografisk placering kan WADA godkende laboratorier, som ikke er WADA-akkrediterede, til at udføre specifikke analyser, fx analyser af blod, som skal afleveres fra indsamlingsstedet til laboratoriet indenfor en fastsat deadline. Før sådan et laboratorium godkendes, sikrer WADA, at det opfylder de høje standarder for analyse og opbevaring, som kræves af WADA.

Overtrædelser af artikel 2.1 kan kun konstateres ved en prøveanalyse, der udføres af et WADA-akkrediteret laboratorium eller et andet laboratorium godkendt af WADA.

Overtrædelser af andre artikler kan konstateres ved hjælp af analyseresultater fra andre laboratorier, så længe resultaterne er pålidelige].

6.2 Formålet med analyse af prøver.

Dopingkontrolprøver analyseres for at afsløre forbudte stoffer og forbudte metoder, der optræder på Dopinglisten, samt andre stoffer, der er valgt af WADA i henhold til artikel 4.5 eller for at hjælpe en antidopingorganisation med at profilere relevante parametre i en idrætsudøvers urin, blod eller anden matrix, herunder DNA- eller genomisk profilering eller med henblik på andet lovligt antidopingformål. Prøver kan indsamles og opbevares til fremtidig analyse.

[Kommentar til artikel 6.2: Relevante profiloplysninger kan f.eks. anvendes som retningslinje for målrettet prøvetagning eller som støtte for en sag om overtrædelse af antidopingreglerne i henhold til artikel 2.2 eller begge].

6.3 Forskning i prøver.

Prøver må ikke anvendes til forskning uden idrætsudøverens skriftlige samtykke. På prøver, der anvendes til andre formål end som beskrevet i artikel 6.2, skal enhver form for identifikation fjernes, således de ikke kan spores tilbage til en bestemt idrætsudøver.

[Kommentar til artikel 6.3: Som det er tilfældet i de fleste medicinske kontekster, anses brug af anonymiserede prøver til kvalitetssikring, kvalitetsforbedring eller til at etablere en referencebefolkning ikke som forskning].

6.4 Standarder for analyse og rapportering.

Laboratorierne skal analysere prøver og rapporterer resultaterne i overensstemmelse med den internationale standard for laboratorier. For at sikre effektiv prøvetagning er der i det tekniske dokument henvist til i artikel 5.4.1 i kodekset fastsat prøveanalysemenuer baseret på risikovurdering passende til en specifik idrætsdisciplin, og laboratorier skal analysere prøver i overensstemmelse med disse menuer, undtagen som i det følgende:

6.4.1 Antidopingorganisationer kan kræve, at laboratorier analyserer deres prøver ved brug af mere omfattende menuer end de, der er beskrevet i det tekniske dokument.

6.4.2 Antidopingorganisationer kan kun kræve, at laboratorier analyserer deres prøver ved hjælp af mindre omfattende menuer, end de, der er beskrevet i det tekniske dokument, hvis de har overbevist WADA om, at en mindre omfattende analyse er passende grundet de specifikke omstændigheder i deres land eller idrætten, som anført i deres testplanlægning.

6.4.3 Som anført i den internationale standard for laboratorier, kan laboratorier på eget initiativ og for egen regning analysere prøver for forbudte stoffer eller forbudte metoder, som ikke er inkluderet i prøveanalysemenuen beskrevet i det tekniske dokument eller som specificeret af prøvetagningsmyndigheden. Resultater fra enhver sådan analyse skal rapporteres og have den samme gyldighed og konsekvens som alle andre analytiske resultater.

[Kommentar til artikel 6.4: Formålet med denne artikel er at udvide princippet om »intelligent prøvetagning« til prøveanalysemenuen, for så effektivt som muligt at afsløre doping. Det er anerkendt, at de tilgængelige ressourcer til at bekæmpe doping er begrænsede, og at en udvidet prøveanalyse indenfor visse idrætsgrene eller lande kan reducere antallet af prøver, som kan analyseres].

6.5 Yderligere analyse af prøver.

Enhver prøve kan til enhver tid underlægges yderligere analyser af den antidopingorganisation, som er ansvarlig for resultathåndtering, før både A- og B-prøvers analytiske resultater (eller resultatet af A-prøve, hvor B-prøveanalyser er frafaldet eller ikke udføres) er blevet kommunikeret af antidopingorganisationen til idrætsudøveren som den påståede grund for en overtrædelse af antidopingreglerne i artikel 2.1.

Prøver kan opbevares og til enhver tid underlægges yderligere analyser med henblik på artikel 6.2 udelukkende under ledelse af den antidopingorganisation, som startede og ledte indsamlingen af prøver, eller WADA. (Al opbevaring af prøver eller yderligere analyse, som WADA har taget initiativ til, betales af WADA). Yderligere analyse af prøver skal opfylde kravene i den internationale standard for laboratorier og den internationale standard for prøvetagning og efterforskning.

ARTIKEL 7

RESULTATHÅNDTERING

Enhver antidopingorganisation, der håndterer resultater, skal etablere en procedure for, hvordan potentielle overtrædelser af antidopingreglerne skal håndteres inden høringen. Proceduren skal overholde følgende principper:

[Kommentar til artikel 7: Forskellige underskrivende parter har oprettet deres egne fremgangsmåder med hensyn til resultathåndtering. De forskellige fremgangsmåder har ikke været fuldstændig ensartede, men mange har vist sig at være rimelige og effektive systemer til resultathåndtering. Kodekset erstatter ikke de enkelte underskrivende parters systemer til resultathåndtering. Denne artikel specificerer imidlertid de grundlæggende principper med henblik på at sikre den elementære retfærdighed i den procedure for resultathåndtering, der skal overholdes af de underskrivende parter. Hver enkelt underskrivende parts specifikke antidopingregler skal være i overensstemmelse med disse grundlæggende principper. Ikke alle antidopingsager, som der er taget initiativ til af en antidopingorganisation, behøver at blive sendt til høring. Der kan være sager, hvor idrætsudøveren eller anden person accepterer sanktionen, som enten er krævet af kodekset, eller, hvor fleksibilitet i fastsættelsen af sanktionen er tilladt, som antidopingorganisationen finder passende. En sanktion pålagt på grundlaget af sådan en aftale skal i alle tilfælde rapporteres til parter med ret til at appellere i henhold til artikel 13.2.3 som anført i artikel 14.2.2 og offentliggøres som anført i artikel 14.3.2].

7.1 Ansvar for gennemførelse af resultathåndtering.

Resultathåndtering og høringer skal, på nær som anført i artikel 7.1.1 og 7.1.2 nedenfor, være den antidopingorganisationsansvar, som iværksatte og ledede prøvetagningen, og skal reguleres af dens proceduremæssige regler (eller hvis der ikke er prøvetagning involveret, den antidopingorganisation, som først giver besked til en idrætsudøver eller anden person om en påstået overtrædelse af antidopingreglerne og som herefter omhyggeligt forfølger den påståede overtrædelse af antidopingreglerne). Uanset hvilken organisation, der håndterer resultaterne eller høringerne, så skal principperne anført i denne artikel og artikel 8 overholdes, og reglerne identificeret i artikel 23.2.2 som skal inkorporeres uden indholdsmæssige ændringer, skal følges.

Hvis en tvist opstår mellem antidopingorganisationerne angående, hvilken antidopingorganisation der har ansvaret for resultathåndtering, så skal WADA afgøre, hvilken organisation der har ansvaret. WADA’s beslutning kan appelleres til CAS af alle de antidopingorganisationer, som er involveret i tvisten, indenfor syv dage fra meddelelsen om WADA’s afgørelse. Appellen skal håndteres af CAS så hurtigt som muligt og skal høres foran en enkelt voldgiftsmand.

Hvor en national antidopingorganisation vælger at indsamle yderligere prøver i henhold til artikel 5.2.6, så skal den betragtes som den antidopingorganisation, som iværksatte og ledte prøvetagningen. Hvor en national antidopingorganisation kun beder laboratoriet udføre yderligere typer af analyser, og hvor omkostningerne tilfalder den nationale antidopingorganisation, så skal det internationale forbund eller organisation for større idrætsarrangementer dog anses som antidopingorganisationen, der iværksatte og ledte prøvetagning.

[Kommentar til artikel 7.1: I nogle tilfælde kan den antidopingorganisation, der iværksatte og ledte prøvetagningen, og dens proceduremæssige regler specificere, at håndteringen af resultater udføres af en anden organisation (f.eks. idrætsudøverens nationale forbund). I det tilfælde er det antidopingorganisationens ansvar at bekræfte, at den anden organisations regler er i overensstemmelse med kodekset].

7.1.1 I de tilfælde, hvor en national antidopingorganisations regler ikke giver den nationale antidopingorganisation bemyndigelse over en idrætsudøver eller anden person, som ikke er statsborger, bosiddende, licensindehaver eller medlem af en idrætsorganisation i landet, eller den nationale antidopingorganisation nægter at udføre sådan en bemyndigelse, så skal resultathåndteringen varetages af det gældende internationale forbund eller af tredjepart som bestemt af det internationale forbunds regler. Resultathåndtering og afholdelse af høringer om en prøve udført af WADA på eget initiativ eller en overtrædelse af antidopingreglerne, som opdages af WADA, foretages af den antidopingorganisation, som udpeges af WADA. Resultathåndtering og afholdelse af høringer om en prøve udført af Den Internationale Olympiske Komité, Den Internationale Paralympiske Komité eller anden større organisation for idrætsarrangementer eller en overtrædelse af antidopingreglerne opdaget af en af disse organisationer, skal henvises til det gældende internationale forbund i relation til sanktioner udover eksklusion fra idrætsarrangementet, diskvalifikation af resultater fra idrætsarrangementet, tab af alle medaljer, point eller præmier fra idrætsarrangementet eller dækning af omkostninger gældende for overtrædelsen af antidopingreglerne.

[Kommentar til artikel 7.1.1: Idrætsudøverens eller anden persons internationale forbund er udpeget som sidste valg af en antidopingorganisation til resultathåndtering for at undgå muligheden for, at ingen antidopingorganisation har bemyndigelse til at håndtere resultater. Det står et internationalt forbund frit for at fremsætte i sine egne antidopingregler, at idrætsudøverens eller anden persons nationale antidopingorganisation skal håndtere resultater].

7.1.2 Resultathåndtering i forbindelse med en potentiel whereabouts-overtrædelse (indberetningsfejl eller mislykkede forsøg på dopingkontrol) skal behandles af det internationale forbund eller den nationale antidopingorganisation som den pågældende idrætsudøver indberetter oplysninger om sit opholdssted (whereabouts) til som oplyst i den internationale standard for prøvetagning og efterforskning. Antidopingorganisationen, som afgør, om der er tale om indberetningsfejl eller mislykkede forsøg på dopingkontrol, skal indsende den information til WADA via ADAMS eller andet system, som er godkendt af WADA, hvor det gøres tilgængeligt for andre relevante antidopingorganisationer.

7.2 Undersøgelse af positive analyseresultater.

Når en antidopingorganisation, der har ansvaret for resultathåndtering, modtager besked om et positivt analyseresultat, skal den gennemføre en undersøgelse for at fastslå om: (a) der er eller vil blive givet dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE) i henhold til den internationale standard for dispensation for behandlingsmæssig anvendelse, eller (b) der kan konstateres en tydelig afvigelse fra den internationale standard for prøvetagning og efterforskning eller den internationale standard for laboratorier, som medførte det positive analyseresultat.

7.3 Underretning efter undersøgelse vedrørende positive analyseresultater.

Hvis undersøgelsen af et positivt analyseresultat i henhold til artikel 7.2 ikke afslører en gældende (TUE) eller ret til en (TUE) i henhold til den internationale standard for dispensationer for behandlingsmæssig anvendelse (TUE) eller en afvigelse, der medførte det positive analyseresultat, skal antidopingorganisationen straks underrette idrætsudøveren som fastlagt i organisationens regler som anført i artikel 14.1.1 og 14.1.3 og i dens egne regler, om (a) det positive analyseresultat; (b) den overtrådte antidopingregel; og (c) idrætsudøverens ret til straks at anmode om analyse af B-prøveneller, hvis en sådan anmodning ikke fremsættes, at det vil blive fortolket, som om idrætsudøveren har givet afkald på en analyse af B-prøven; (d) planlagt dato, tidspunkt og sted for analyse af B-prøven, hvis idrætsudøveren eller antidopingorganisationen vælger at anmode om analyse af B-prøven; (e) idrætsudøverens og/eller idrætsudøverensrepræsentants ret til at overvåge åbning og analyse af B-prøven inden for det tidspunkt, der er angivet i den internationale standard for laboratorier, hvis en sådan analyse ønskes, og (f) idrætsudøverens ret til at få udleveret kopier af dokumentationen fra det laboratorium, der analyserede A- og B-prøverne, herunder de oplysninger, der kræves i den internationale standard for laboratorier. Hvis antidopingorganisationen beslutter ikke at gå videre med det positive analyseresultat som en overtrædelse af antidopingreglerne, skal den underrette idrætsudøveren og antidopingorganisationerne herom som beskrevet i artikel 14.1.2.

I alle tilfælde hvor en idrætsudøver er blevet underrettet om en overtrædelse af antidopingreglerne, som ikke resulterer i en obligatorisk midlertidig udelukkelse i henhold til artikel 7.9.1, skal idrætsudøveren tilbydes muligheden for at acceptere en midlertidig udelukkelse, mens resultatet af sagen afventes.

7.4 Undersøgelse af atypiske resultater.

I henhold til bestemmelserne i den internationale standard for laboratorier skal laboratorier under visse omstændigheder indberette tilstedeværelsen af forbudte stoffer, der også kan være produceret endogent, som atypiske resultater, der skal efterforskes nærmere. Når en antidopingorganisation, der har ansvaret for resultathåndtering, modtager besked om et atypisk resultat, skal den gennemføre en undersøgelse for at fastslå: (a) om der er givet eller vil blive givet en gældende gyldig dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE), som anført i den internationale standard for dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE), eller (b) om der foreligger en tydelig afvigelse fra den internationale standard for prøvetagning og efterforskning eller den internationale standard for laboratorier, der har medført det atypiske resultat. Hvis en sådan undersøgelse ikke afslører en gældende dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE) eller en afvigelse, der har medført et atypisk resultat, skal antidopingorganisationen gennemføre den påkrævede undersøgelse. Efter en sådan undersøgelse skal idrætsudøveren og andre antidopingorganisationer som anført i artikel 14.1.2 underrettes om, hvorvidt det atypiske resultat vil blive fremført som et positivt analyseresultat. Idrætsudøveren skal underrettes i henhold til bestemmelserne i artikel 7.3.

[Kommentar til artikel 7.4: Den »påkrævede undersøgelse« beskrevet i denne artikel afhænger af situationen. Hvis det f.eks. tidligere er blevet fastslået, at en idrætsudøver har en naturligt forhøjet testosteron/epitestosteron-ratio, er en bekræftelse på, at et atypisk resultat er i overensstemmelse med denne tidligere ratio, tilstrækkelig undersøgelse].

7.4.1 Antidopingorganisationen giver ikke meddelelse om et atypisk resultat, før den har gennemført sin undersøgelse og afgjort, om den vil fremsætte det atypiske resultat som et positivt analyseresultat, medmindre én af følgende omstændigheder foreligger:

(a) Hvis antidopingorganisationen beslutter, at B-prøven skal analyseres før afslutningen af undersøgelsen i henhold til artikel 7.4, kan antidopingorganisationen gennemføre analysen af B-prøven efter at have underrettet idrætsudøveren, idet en sådan underretning skal indeholde en beskrivelse af det atypiske resultat og de oplysninger, der er anført i artikel 7.3 (d)-(f).

(b) Hvis antidopingorganisationen modtager en anmodning, enten fra en organisation for et større idrætsarrangement kort før et af dennes internationale idrætsarrangementer eller en anmodning fra en idrætsorganisation med ansvar for overholdelse af en umiddelbart forestående deadline for valg af holdmedlemmer til et internationalt idrætsarrangement, om at oplyse om en idrætsudøver på en liste, der leveres af organisationen for et større idrætsarrangement eller idrætsorganisationen, har et verserende atypisk resultat, skal antidopingorganisationen identificere en sådan idrætsudøverefter først at have givet idrætsudøveren besked om det atypiske resultat.

[Kommentar til artikel 7.4.1(b): Under de omstændigheder, der er beskrevet i artikel 7.4.1(b), vil muligheden for at handle være overladt til organisationen for større idrætsbegivenheder eller idrætsorganisationen i henhold til disses regler].

7.5 Undersøgelse af atypiske ABP-resultater og positive ABP-resultater.

Undersøgelse af atypiske ABP-resultater og positive ABP-resultater skal finde sted som anført i den internatonale standard for prøvetagning og efterforskning og den internationale standard for laboratorier. På det tidspunkt antidopingorganisationen er tilfreds med, at en overtrædelse af antidopingreglerne har fundet sted, skal den øjeblikkeligt underrette idrætsudøveren, på måden anført i dens regler, om den overtrådte antidopingregel og grundlaget for overtrædelsen. Andre antidopingorganisationer skal underrettes som anført i artikel 14.1.2.

7.6 Undersøgelse af whereabouts-overtrædelser.

Undersøgelse af potentielle indberetningsfejl og mislykkede forsøg på dopingkontrol skal finde sted som anført i den internationale standard for prøvetagning og efterforskning. På det tidspunkt det internationale forbund eller den nationale antidopingorganisation (afhængig af hvilken, der er gældende) er sikker på, at en overtrædelse af antidopingreglerne har fundet sted i henhold til artikel 2.4, skal den på måden opstillet i dens regler øjeblikkeligt underrette idrætsudøveren om, at den hævder en overtrædelse af artikel 2.4 og grundlaget for at hævde dette. Andre antidopingorganisationer skal underrettes som anført i artikel 14.1.2.

7.7 Undersøgelse af andre overtrædelser af antidopingreglerne, der ikke er omfattet af artikel 7.1-7.6.

Antidopingorganisationen eller en anden undersøgelsesinstans, der er oprettet af en sådan organisation, skal gennemføre eventuelle opfølgningsundersøgelser af en mulig overtrædelse af antidopingreglerne som krævet i henhold til de gældende antidopingregler og -politikker, som er vedtaget i henhold til kodekset, eller som antidopingorganisationen i øvrigt finder passende. Når antidopingorganisationen er sikker på, at der er sket en overtrædelse af en antidopingregel, skal denne straks underrette idrætsudøveren eller en anden person, som beskrevet i organisationens regler, om den antidopingregel, der er overtrådt og baggrunden for overtrædelsen. Andre antidopingorganisationer skal underrettes som anført i artikel 14.1.2.

[Kommentar til artikel 7.1, 7.6 og 7.7: Et internationalt forbund vil f.eks. typisk underrette idrætsudøveren gennem idrætsudøverens nationale forbund].

7.8 Identifikation af tidligere overtrædelser af antidopingreglerne.

Før en idrætsudøver eller anden person underrettes om en påstået overtrædelse af antidopingreglerne som anført ovenfor, skal antidopingorganisationen kontrollere ADAMS eller andet system godkendt af WADA og kontakte WADA og andre relevante antidopingorganisationer for at afgøre, om nogen tidligere overtrædelse af antidopingreglerne eksisterer.

7.9 Principper gældende for midlertidige udelukkelser.

7.9.1 Obligatorisk midlertidig udelukkelse efter et positivt analyseresultat.

De underskrivende parter opstillet nedenfor skal indføre regler, der fremsætter, at når et positivt analyseresultat modtages for et forbudt stof eller en forbudt metode, bortset fra et specificeret stof, skal en midlertidig udelukkelse pålægges øjeblikkeligt efter undersøgelsen og underrettelsen beskrevet i 7.2, 7.3 eller 7.5: hvor den underskrivende part er den ansvarlige instans for et idrætsarrangement (så det gælder for det idrætsarrangement); hvor den underskrivende part er ansvarlig for holdudvælgelse (så det gælder for den holdudvælgelse); hvor den underskrivende part er det gældende internationale forbund; eller hvor den underskrivende part er en anden antidopingorganisation, som har bemyndigelse til resultathåndtering af den hævdede overtrædelse af antidopingreglerne. En obligatorisk midlertidig udelukkelse kan ophæves, hvis idrætsudøveren påviser overfor høringspanelet, at overtrædelsen med sandsynlighed omfatter et forurenet produkt. En høringsinstans beslutning om ikke at ophæve en obligatorisk midlertidig udelukkelse på baggrund af idrætsudøverens påstand vedrørende forurenet produkt kan ikke appelleres.

Der kan imidlertid ikke pålægges en midlertidig udelukkelse, medmindre idrætsudøveren får enten: (a) mulighed for en foreløbig høring, enten før den midlertidige udelukkelse pålægges eller rettidigt efter pålægningen af den midlertidige udelukkelse, eller (b) mulighed for at fremskynde høringen i overensstemmelse med artikel 8 rettidigt efter den midlertidige udelukkelse pålægges.

7.9.2 Mulighed for en midlertidig udelukkelse på baggrund af et positivt analyseresultat i forbindelse med specificerede stoffer, forurenede produkter eller andre overtrædelser af antidopingreglerne.

En underskrivende part kan vedtage regler, der gælder for alle idrætsarrangementer, som falder under den underskrivende parts ansvarsområde, eller for holdudvælgelsesprocedurer, som den underskrivende part er ansvarlig for, eller hvor den underskrivende part er det relevante internationale forbund eller er ansvarlig for resultathåndtering for den påståede overtrædelse af antidopingreglerne, således at det tillades, at der pålægges midlertidige udelukkelser for overtrædelser af antidopingreglerne som ikke er beskrevet i artikel 7.9.1 forud for analysen af idrætsudøverens B-prøve eller sidste høring som beskrevet i artikel 8.

Der kan imidlertid ikke pålægges en midlertidig udelukkelse, medmindre idrætsudøveren eller en anden person får enten: (a) mulighed for en foreløbig høring, enten før den midlertidige udelukkelse pålægges eller rettidigt efter pålægning af en midlertidig udelukkelse, eller (b) mulighed for at fremskynde den foreløbige høring i overensstemmelse med artikel 8 rettidigt efter den midlertidige udelukkelse træder i kraft.

Hvis en midlertidig udelukkelse pålægges på baggrund af en A-prøves positive analyseresultat, og en efterfølgende analyse af en B-prøve (efter anmodning fra idrætsudøveren eller antidopingorganisationen) ikke bekræfter resultatet af A-prøven, underkastes idrætsudøveren ikke yderligere midlertidig udelukkelse på grund af overtrædelse af artikel 2.1. I tilfælde hvor idrætsudøveren (eller idrætsudøverens hold, alt efter hvad der fremgår af reglerne for den relevante organisation for større idrætsarrangementer eller det internationale forbund) er blevet fjernet fra en konkurrence på baggrund af en overtrædelse af artikel 2.1, og den efterfølgende analyse af B-prøven ikke bekræfter resultatet af A-prøven, kan idrætsudøveren eller holdet genoptage deltagelse i konkurrencen, hvis det stadig er muligt for idrætsudøveren eller holdet at deltage uden på anden måde at påvirke konkurrencen.

[Kommentar til artikel 7.9: Før en midlertidig udelukkelse kan pålægges ensidigt af en antidopingorganisation, skal den interne undersøgelse, der er specificeret i kodekset, først gennemføres. Desuden skal den underskrivende part, der pålægger en midlertidig udelukkelse, sikre, at idrætsudøveren gives muligheden for en foreløbig høring enten før eller straks efter pålægningen af den midlertidige udelukkelse eller en fremskyndet endelig høring i henhold til artikel 8 straks efter pålægningen af den midlertidige udelukkelse. Idrætsudøveren har ret til at appellere i henhold til artikel 13.2.3.

I de sjældne tilfælde, hvor analysen af B-prøven ikke bekræfter resultatet af A-prøven, vil den idrætsudøver, der er udelukket midlertidigt, hvor omstændighederne tillader det, få lov til at deltage i efterfølgende konkurrencer under idrætsarrangementet. Tilsvarende gælder det, afhængigt af de relevante regler hos det internationale forbund i en holdidræt, at hvis holdet stadig er i konkurrencen, kan idrætsudøveren deltage i fremtidige konkurrencer.

Idrætsudøvere og andre personer krediteres for en midlertidig udelukkelse i den udelukkelsesperiode, der i sidste ende pålægges eller accepteres i henhold til artikel 10.11.3 eller 10.11.4].

7.10 Underrettelse om afgørelser fra resultathåndtering.

I alle tilfælde, hvor en antidopingorganisation har påstået, at der er begået en overtrædelse af antidopingreglerne, tilbagetrukket påstanden om en overtrædelse af antidopingreglerne, pålagt en midlertidig udelukkelse eller er blevet enig med en idrætsudøver eller anden person om at pålægge en sanktion uden høring, skal den antidopingorganisation give besked derom, som anført i artikel 14.2.1, til andre antidopingorganisationer, som har ret til at appellere efter artikel 13.2.3.

7.11 Tilbagetrækning fra idræt.

Hvis en idrætsudøver eller anden person trækker sig tilbage fra idræt, imens en procedure for resultathåndtering er i gang, bevarer den antidopingorganisation, der gennemfører resultathåndteringen jurisdiktionen til at fuldføre sin procedure til resultathåndtering. Hvis en idrætsudøver eller anden person trækker sig tilbage, før en proces vedrørende resultathåndtering er påbegyndt, har antidopingorganisationen, som havde jurisdiktionen over idrætsudøveren eller anden person i forhold til resultathåndtering på det tidspunkt, hvor idrætsudøveren eller anden person begik overtrædelsen af antidopingreglerne, jurisdiktion til at gennemføre sin resultathåndteringsprocedure.

[Kommentar til artikel 7.11: En idrætsudøvers eller anden persons adfærd, før idrætsudøveren eller den anden person underlægges en antidopingorganisations jurisdiktion, udgør ikke en overtrædelse af antidopingreglerne, men kan være et legitimt grundlag for at nægte idrætsudøveren eller den anden person medlemskab af en idrætsorganisation].

ARTIKEL 8

RET TIL UPARTISK HØRING OG UNDERRETTELSE OM HØRINGSAFGØRELSE

8.1 Upartiske høringer.

Hver antidopingorganisation med ansvar for resultathåndtering, skal som minimum give enhver person, som den hævder har begået en overtrædelse af antidopingreglerne, en rettidig upartisk høring foran et fair og upartisk høringspanel. En rettidig begrundet afgørelse, der specifikt inkluderer en forklaring på årsagen(erne) for en udelukkelsesperiode, skal offentliggøres som anført i artikel 14.3.

[Kommentar til artikel 8.1: Denne artikel kræver, at idrætsudøveren eller anden person på et tidspunkt i resultathåndteringsprocessen skal gives muligheden for en rettidig, fair og upartisk høring. Disse principper findes også i artikel 6.1 i konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, og er principper generelt accepteret i international lov. Det er ikke meningen, at denne artikel skal erstatte hver antidopingorganisations egne regler for høringer, men nærmere at sikre, at hver antidopingorganisation giver en høringsproces konsistent med disse principper].

8.2 Høringer under idrætsarrangementer.

Høringer, der afholdes i forbindelse med idrætsarrangementer, kan gennemføres ved en fremskyndet procedure i henhold til reglerne for den relevante antidopingorganisation og høringspanelet.

[Kommentar til artikel 8.2: En høring kan f.eks. fremskyndes umiddelbart før et større idrætsarrangement, hvor afgørelsen af en overtrædelse af en antidopingregel er nødvendig for at afgøre, om idrætsudøveren er egnet til at deltage i idrætsarrangementet, eller under et idrætsarrangement, hvor afgørelsen af sagen påvirker gyldigheden af idrætsudøverens resultater eller dennes fortsatte deltagelse i idrætsarrangementet].

8.3 Fraskrivelse af høring.

Retten til en høring kan fraskrives enten udtrykkeligt, eller ved at idrætsudøveren eller en anden person undlader at protestere over en antidopingorganisations påstand om, at der er sket en overtrædelse af antidopingreglerne, inden for tidsfristen, der fremgår af antidopingorganisationens regler.

8.4 Underrettelse om afgørelser.

Den antidopingorganisation, som har ansvaret for håndteringen af resultater, skal fremsende en begrundet høringsafgørelse, eller i tilfælde, hvor retten til en høring er fraskrevet, en begrundelse for de trufne foranstaltninger, til idrætsudøveren og andre antidopingorganisationer med ret til at appellere under artikel 13.2.3 som anført i artikel 14.2.1.

8.5 Enkelt høring ved CAS.

Påståede overtrædelser af antidopingreglerne mod en idrætsudøver på internationalt plan eller en idrætsudøver på nationalt plan, kan høres direkte ved CAS uden krav om en forudgående høring, hvis idrætsudøveren, antidopingorganisationen med ansvar for resultathåndtering, WADA eller anden antidopingorganisation, der ville have haft retten til at appellere en høringsbeslutning fra første instans ved CAS, er enige heri.

[Kommentar til artikel 8.5: I nogle tilfælde kan de kombinerede omkostninger ved at afholde en høring i første instans på internationalt eller nationalt plan og derefter en gentagelse af høringen på ny ved CAS være betydelige. Der er ingen grund til at idrætsudøveren eller antidopingorganisationen pådrager sig de ekstra omkostninger ved to høringer, hvor alle parter identificeret i denne artikel er tilfredse med, at deres interesser bliver beskyttet i en enkelt høring. En antidopingorganisation, som ønsker at deltage i en CAS-høring, enten som part eller som observatør, kan stille som betingelse for godkendelsen af en enkelt høring, at den gives ret til dette].

ARTIKEL 9

AUTOMATISK DISKVALIFIKATION (ANNULLERING) AF INDIVIDUELLE RESULTATER

Overtrædelse af en antidopingregel i en individuel idræt konstateret i en prøve taget under konkurrence fører automatisk til diskvalifikation (annullering) af resultatet, der er opnået i den pågældende konkurrence, med de deraf følgende konsekvenser, herunder fratagelse af eventuelle medaljer, points og præmier.

[Kommentar til artikel 9: For holdidrætter diskvalificeres alle præmier modtaget af individuelle spillere. Dog sker diskvalificeringen af holdet som anført i artikel 11. I idrætsgrene, der ikke er en holdidræt, men hvor der gives præmier til hold, sker diskvalifikation eller andre disciplinære skridt over for holdet, hvis ét eller flere holdmedlemmer har begået en overtrædelse af antidopingreglerne, i overensstemmelse med det internationale forbunds gældende regler].

ARTIKEL 10

SANKTIONER MOD ENKELTPERSONER

10.1 Diskvalifikation (annullering) af resultater fra idrætsarrangementer, hvor en antidopingregel er overtrådt.

Hvis en antidopingregel overtrædes under eller i forbindelse med et idrætsarrangement, kan det, hvis den organisation, der er ansvarlig for idrætsarrangementet, beslutter det, føre til, at alle idrætsudøverens individuelle resultater, som er opnået ved det pågældende idrætsarrangement diskvalificeres (annulleres) med alle deraf følgende konsekvenser, herunder fratagelse af alle medaljer, points og præmier, undtagen i tilfælde der er dækket af artikel 10.1.1.

Faktorer, der skal tages højde for i overvejelserne om diskvalifikation af andre resultater under et idrætsarrangement, kan f.eks. være alvorligheden af idrætsudøverens overtrædelse af antidopingreglerne og om idrætsudøverens prøver var negative i de andre konkurrencer.

[Kommentar til artikel 10.1: Hvor artikel 9 diskvalificerer resultatet i en enkelt konkurrence, hvori idrætsudøveren testes positiv (f.eks. 100 meter rygsvømning), kan denne artikel medføre diskvalifikation af alle resultater i alle løb under idrætsarrangementet (f.eks. VM i svømning)].

10.1.1 Hvis idrætsudøveren kan påvise, at der ikke foreligger egen skyld eller uagtsomhed ved overtrædelsen, diskvalificeres (annulleres) idrætsudøverens individuelle resultater i andre konkurrencer ikke, medmindre idrætsudøverensresultater i andre konkurrencer end den, hvor overtrædelsen af antidopingreglen finder sted, formentlig er påvirket af idrætsudøverens overtrædelse af en antidopingregel.

10.2 Udelukkelse på grund af tilstedeværelse, anvendelse eller forsøg på anvendelse eller besiddelse af et forbudt stof ellerforbudt metode.

Udelukkelsesperioden for en overtrædelse af artikel 2.1, 2.2 eller 2.6 er som følger, med eventuel mulighed for reducering eller suspendering i henhold til artikel 10.4, 10.5 eller 10.6.

10.2.1 Udelukkelsesperioden skal være fire år, hvor:

10.2.1.1 Overtrædelsen af antidopingreglerne ikke involverer et specificeret stof, medmindre idrætsudøveren eller anden person kan påvise, at overtrædelsen af antidopingreglen ikke var forsætlig.

10.2.1.2 Overtrædelsen af antidopingreglerne involverer et specificeret stof, og antidopingorganisationen kan påvise, at overtrædelsen af antidopingreglen var forsætlig.

10.2.2 Hvis Artikel 10.2.1 ikke gør sig gældende, skal udelukkelsesperioden være to år.

10.2.3 Som anvendt i artikel 10.2 og 10.3 er begrebet »forsætlig« ment til at identificere de idrætsudøvere, som snyder. Begrebet forudsætter derfor, at idrætsudøveren eller anden person foretog en handling, som han/hun vidste, udgjorde en overtrædelse af antidopingreglerne eller at han/hun vidste, at der var en betydelig risiko for, at handlingen kunne udgøre eller resultere i en overtrædelse af antidopingreglerne og åbenlyst ignorerede den risiko. En overtrædelse af antidopingreglerne, som er resultatet af et positivt analyseresultat for et stof, som kun er forbudt under konkurrence, skal kunne modbevises som værende ikke-»forsætlig«, hvis stoffet er et specificeret stof, og idrætsudøveren kan påvise, at det forbudte stofanvendtes uden for konkurrence. En overtrædelse af antidopingreglerne, som er resultatet af et positivt analyseresultat for et stof, som kun er forbudt under konkurrence, skal ikke anses som værende »forsætlig«, hvis stoffet ikke er et specificeret stof, og idrætsudøveren kan påvise, at det forbudte stof anvendtes uden for konkurrence i en sammenhæng uden relation til en idrætspræstation.

10.3 Udelukkelse på grund af andre overtrædelser af antidopingreglerne.

Andre overtrædelser af antidopingreglerne end dem, der er anført i artikel 10.2, medfører udelukkelse i følgende perioder, medmindre artikel 10.5 eller 10.6 kan finde anvendelse:

10.3.1 For overtrædelse af artikel 2.3 eller artikel 2.5 skal udelukkelsesperioden være fire år, medmindre, i tilfælde af undladelse af medvirkning til prøvetagning, idrætsudøveren kan påvise, at overtrædelsen af antidopingreglerne ikke var forsætlig (som defineret i artikel 10.2.3), i hvilket tilfælde udelukkelsesperioden skal være to år.

10.3.2 For overtrædelser af artikel 2.4 skal udelukkelsesperioden være to år, med mulighed for reducering ned til minimum et år afhængig af idrætsudøverens grad af skyld. Fleksibiliteten mellem to års og et års udelukkelse i denne artikel gælder ikke for idrætsudøvere, hvor der tegner sig et mønster af ændringer i opholdssted i sidste minut, eller anden adfærd rejser seriøs mistanke om, at en idrætsudøver prøvede at undgå at være tilgængelig for prøvetagning.

10.3.3 Udelukkelsesperioden for overtrædelse af artikel 2.7 eller 2.8 skal være mindst fire år og op til udelukkelse på livstid afhængig af overtrædelsens alvor. En overtrædelse af artikel 2.7 eller 2.8, som involverer en mindreårig, betragtes som en særlig alvorlig overtrædelse, og skal, hvis den foretages af en idrætsudøvers støtteperson og omfatter andre end de specificerede stoffer, resultere i udelukkelse for livstid af idrætsudøverens støtteperson. Alvorlige overtrædelser af artikel 2.7 eller 2.8, der også kan udgøre en overtrædelse af ikke-idrætsrelaterede love og vedtægter, skal endvidere rapporteres til de kompetente administrative, faglige eller juridiske myndigheder.

[Kommentar til artikel 10.3.3: Personer, der er involveret i doping af idrætsudøvere eller dækker over doping, skal kunne idømmes sanktioner, der er endnu alvorligere, end de idrætsudøvere, der testes positive. Da idrætsorganisationernes bemyndigelse normalt er begrænset til udelukkelse fra akkreditering, medlemskab og andre idrætsfordele, er indberetning af idrætsudøvernes støttepersoner til de kompetente myndigheder et vigtigt skridt i bekæmpelsen af doping].

10.3.4 For overtrædelse af artikel 2.9 skal den pålagte udelukkelsesperiode være mindst to år og op fire år afhængig af overtrædelsens alvor.

10.3.5 For overtrædelser af artikel 2.10 skal udelukkelsesperioden være to år med mulighed for reducering ned til minimum et år afhængig af idrætsudøverens eller anden persons grad af skyld og andre omstændigheder vedrørende sagen.

[Kommentar til artikel 10.3.5: Hvor den »anden person«, der henvises til i artikel 2.10, er en organisation og ikke et individ, kan den organisation disciplineres som anført i artikel 12. ]

10.4 Bortfald af udelukkelsesperioden i tilfælde af ingen skyld eller uagtsomhed

Hvis en idrætsudøver eller anden person påviser i en individuel sag, at han eller hun hat udsvist ingen skyld eller uagtsomhed, så skal den ellers gældende udelukkelsesperiode bortfalde.

[Kommentar til artikel 10.4: Denne artikel og artikel 10.5.2 gælder kun tildelingen af sanktioner; de kan ikke anvendes til at fastslå, om der foreligger en overtrædelse af antidopingreglerne. De kan kun anvendes under ekstraordinære omstændigheder, f.eks. hvor en idrætsudøver kan bevise, at han eller hun på trods af al omhu blev saboteret af en konkurrent. Omvendt vil "ingen skyld eller uagtsomhed" ikke kunne finde anvendelse under følgende omstændigheder: (a) en positiv prøve, der følger af et fejldeklareret eller forurenet vitamin- eller kosttilskud (idrætsudøvere er ansvarlige for det, de indtager (artikel 2.1.1) og er advaret mod risikoen for forurening af vitamin- og kosttilskud); (b) administration af et forbudt stof udført af idrætsudøverens personlige læge eller træner uden at denne oplyser det til idrætsudøveren (idrætsudøverne er ansvarlige for deres valg af lægefagligt personale og for at underrette det lægefaglige personale om, at de ikke må få tildelt et forbudt stof); og (c) sabotage af idrætsudøverens mad eller drikkevarer udført af en ægtefælle, træner eller en anden person i idrætsudøverens bekendtskabskreds (idrætsudøverne er ansvarlige for det, de indtager, og for opførslen hos de personer, som de giver adgang til deres mad og drikkevarer). Afhængigt af de unikke fakta i hver enkelt sag kan en eller flere af de omtalte situationer imidlertid medføre en reduceret sanktion under artikel 10.5 baseret på "ingen væsentlig skyld eller uagtsomhed".

10.5 Nedsættelseaf en udelukkelsesperiode ved ingen væsentlig skyld eller uagtsomhed.

10.5.1 Nedsættelse af sanktioner for specificerede stoffer eller forurenede produkter for overtrædelser af artikel 2.1, 2.2 eller 2.6.

10.5.1.1 Specificerede stoffer.

Hvor overtrædelsen af antidopingreglerne involverer et specificeret stof, og idrætsudøveren eller anden person kan påvise at have udvist ingen væsentlig skyld eller uagtsomhed, så skal udelukkelsesperioden som minimum være en reprimande og ingen udelukkelsesperiode og som maksimum to års udelukkelsesperiode afhængigt af idrætsudøverens eller anden persons grad af skyld.

10.5.1.2 Forurenede produkter.

I tilfælde hvor idrætsudøveren eller anden person kan påvise at have udvist ingen væsentlig skyld eller uagtsomhed, og at det afslørede forbudte stof kom fra et forurenet produkt, skal udelukkelsesperioden som minimum være en reprimande og ingen udelukkelsesperiode og som maksimum to års udelukkelsesperiode afhængigt af idrætsudøverens eller anden persons grad af skyld.

[Kommentar til artikel 10.5.1.2: I vurderingen af idrætsudøverens grad af skyld vil det f.eks. være til idrætsudøverens fordel, hvis idrætsudøveren havde anført produktet, som senere blev fastslået til at være forurenet, på sin protokol for dopingkontrol].

10.5.2 Anvendelse af princippet om ingen væsentlig skyld eller uagtsomhed udover anvendelsen i artikel 10.5.1.

Hvis en idrætsudøver eller anden person påviser i en individuel sag, hvor artikel 10.5.1 ikke kan finde anvendelse, at han eller hun har udvist ingen væsentlig skyld eller uagtsomhed, så, med mulighed for yderligere nedsættelse eller bortfald som anført i artikel 10.6, kan den ellers gældende udelukkelsesperiode nedsættes på grundlag af idrætsudøveren eller anden persons grad af skyld, men den nedsatte udelukkelsesperiode skal være mindst halvdelen af den udelukkelsesperiode, som ellers gælder. Hvis den ellers gældende udelukkelsesperiode er livstid, så skal den nedsatte periode efter denne artikel være mindst otte år.

[Kommentar til artikel 10.5.2: Artikel 10.5.2 kan anvendes til enhver overtrædelse af antidopingreglerne, på nær af de artikler, hvor forsæt er et element i overtrædelsen af antidopingreglerne (f.eks. artikel 2.5, 2.7, 2.8 eller 2.9) eller et element i en specifik sanktion (f.eks. artikel 10.2.1), eller et udelukkelsesinterval allerede er anført i en artikel baseret på idrætsudøverens eller anden persons grad af skyld].

10.6 Bortfald, nedsættelse eller suspendering af udelukkelsesperiode eller andre konsekvenser af andre årsager end skyld.

10.6.1 Omfattende assistance ved afsløringen eller påvisningen af overtrædelse af antidopingreglerne.

10.6.1.1 En antidopingorganisation med ansvar for resultathåndtering vedrørende en overtrædelse af antidopingreglerne kan, forud for en endelig appelafgørelse i henhold til artikel 13 eller udløbet af appelfristen, gøre en del af den pålagte udelukkelsesperiodei en personsag betinget, hvis idrætsudøveren eller en anden person har ydet omfattende assistance til en antidopingorganisation, strafferetlig myndighed eller et fagligt disciplinært organ, og denne assistance medfører: (i) at antidopingorganisationen opdager eller indbringer en anden persons overtrædelse af antidopingreglerne, eller (ii) at et strafferetligt eller disciplinært organ opdager eller indbringer en sag om en anden persons lovovertrædelse eller brud på faglige regler og at oplysningerne givet i forbindelse med omfattende assistance, gøres tilgængelige for antidopingorganisationen med ansvaret for resultathåndtering. Efter en endelig appelafgørelse i henhold til artikel 13 eller udløbet af appelfristen kan en antidopingorganisation kun gøre en del af den ellers gældende udelukkelsesperiode betinget efter godkendelse fra WADA og det relevante internationale forbund. Det omfang, i hvilket den ellers gældende udelukkelsesperiode kan gøres betinget, skal baseres på alvoren af den overtrædelse af antidopingreglerne, der er begået af idrætsudøveren eller den anden person, samt betydningen af den omfattende assistance, som idrætsudøveren eller den anden person har ydet til bestræbelserne på at fjerne doping inden for idræt. Højst tre fjerdedele af den ellers gældende udelukkelsesperiode kan gøres betinget. Hvis den ellers gældende udelukkelsesperiode er livstid, så skal den ikke-betingede periode efter denne artikel være på mindst otte år. Hvis idrætsudøveren eller anden person undlader at fortsætte med at samarbejde og afgive den fuldstændige og troværdige omfattende assistance, som den betingede del af udelukkelsesperioden var baseret på, så skal antidopingorganisationen, der suspenderede udelukkelsesperioden, genindføre den oprindelige udelukkelsesperiode. Hvis en antidopingorganisation beslutter at genindføre en betinget udelukkelsesperiode eller beslutter ikke at genindføre en suspenderet udelukkelsesperiode, så kan denne beslutning appelleres af enhver person, som er berettiget til at appellere under artikel 13.

10.6.1.2 For yderligere at opfordre idrætsudøvere eller andre personer til at give omfattende assistance til antidopingorganisationer kan WADA på forespørgsel fra antidopingorganisationen, som udfører resultathåndtering, eller på forespørgsel fra idrætsudøveren eller anden person, som hævdes at overtræde eller have overtrådt antidopingreglerne, på et hvilket som helst tidspunkt af resultathåndteringsprocessen, inklusive efter appelinstansens endelige afgørelse efter artikel 13, beslutte sig for, hvad den anser for en passende delvis ophævelse af den ellers gældende udelukkelsesperiode og andre konsekvenser. Under ekstraordinære omstændigheder kan WADA acceptere delvise ophævelser af udelukkelsesperioden og andre konsekvenser for omfattende assistance større end dem, der ellers er anført i denne artikel, eller endda ingen udelukkelsesperiode og/eller ingen tilbagebetaling af præmiepenge eller betaling af bøder eller omkostninger. WADA’s godkendelse er underlagt de samme principper om genindførelse af sanktion som ellers anført i denne artikel. Trods artikel 13 kan WADA’s beslutninger efter denne artikel ikke appelleres af nogen anden antidopingorganisation.

10.6.1.3 Hvis en antidopingorganisation gør en del af den ellers gældende sanktion betinget på grund af omfattende assistance, så meddeles dette med begrundelse for beslutningen til andre antidopingorganisationer, som har ret til at appellere under artikel 13.2.3 som anført i artikel 14.2. Under ekstraordinære omstændigheder, hvor WADA afgør, at det vil være i dopingbekæmpelsens bedste interesse, kan WADA bemyndige en antidopingorganisation til at indgå en passende fortrolig aftale, som begrænser eller udsætter offentliggørelsen af aftalen om omfattende assistance eller karakteren af den omfattende assistance, som gives.

[Kommentar til artikel 10.6.1: Et samarbejde med idrætsudøvere, idrætsudøveres støttepersonale og andre personer, der anerkender deres fejltagelser og er villige til at bringe andre overtrædelser af antidopingreglerne frem i lyset, er vigtigt for at opnå en ren idræt. Dette er den eneste omstændighed i henhold til kodekset, hvor ophævelse af en ellers gældende udelukkelsesperiode er tilladt].

10.6.2 Indrømmelse af en overtrædelse af antidopingreglerne, i tilfælde af, at der mangler andre beviser.

Hvis en idrætsudøver eller anden person frivilligt indrømmer at have begået en overtrædelse af antidopingreglerne, før vedkommende har modtaget meddelelse om en prøvetagning, der evt. kan konstatere en overtrædelse af antidopingreglerne (eller, i tilfælde af anden overtrædelse af antidopingreglerne end i henhold til artikel 2.1, før modtagelse af første underretning om den begåede overtrædelse i henhold til artikel 7), og denne indrømmelse er det eneste pålidelige bevis på overtrædelsen på tidspunktet for indrømmelsen, kan udelukkelsesperioden reduceres, men ikke til under halvdelen af den udelukkelsesperiode, der ellers ville være gældende.

[Kommentar til artikel 10.6.2: Formålet med denne artikel er, at den skal gælde, når en idrætsudøver eller anden person står frem og indrømmer en overtrædelse af antidopingreglerne under omstændigheder, hvor ingen antidopingorganisation er klar over, at der kan have været begået en overtrædelse af antidopingreglerne. Det er ikke hensigten, at den skal gælde for omstændigheder, hvor indrømmelsen afgives, efter at idrætsudøveren eller en anden person mener, at han eller hun er tæt på at blive opdaget. Perioden, som udelukkelsen nedsættes med, bør baseres på sandsynligheden for, at idrætsudøveren eller anden person ville være blevet opdaget, hvis han eller hun ikke var trådt frem frivilligt].

10.6.3 Øjeblikkelig indrømmelse af en overtrædelse af antidopingreglerne efter at være blevet konfronteret med en overtrædelse, som kan sanktioneres under artikel 10.2.1 eller artikel 10.3.1.

En idrætsudøver eller anden person, som potentielt er underlagt en sanktion på op til fire år under artikel 10.2.1 eller 10.3.1 (for at unddrage sig eller nægte prøvetagning eller for snyd med prøvetagning), kan ved øjeblikkeligt at indrømme den påståede overtrædelse af antidopingreglerne efter at være blevet konfronteret af en antidopingorganisation og efter skøn af WADA og den antidopingorganisation med ansvar for resultathåndtering, modtage en nedsættelse af udelukkelsesperioden på ned til mindst to år afhængig af alvoren af overtrædelsen og idrætsudøverens og anden persons grad af skyld.

10.6.4 Anvendelse af flere årsager til nedsættelse af en sanktion.

Når en idrætsudøver eller en anden person påviser at være berettiget til nedsættelse af en sanktion i henhold til mere end én af bestemmelserne i artikel 10.4, 10.5 eller 10.6, så skal den ellers gældende udelukkelsesperiode fastslås i henhold til 10.2, 10.3, 10.4 og 10.5 før anvendelse af en nedsættelse eller ophævelse i henhold til artikel 10.6. Hvis idrætsudøveren eller en anden person påviser berettigelse til en nedsættelse eller ophævelse af udelukkelsesperioden i henhold til artikel 10.6, kan udelukkelsesperioden nedsættes eller ophæves , men ikke til under en fjerdedel af den ellers gældende udelukkelsesperiode.

[Kommentar til artikel 10.6.4: Den relevante sanktion fastlægges i en sekvens bestående af fire trin. Først afgør det behandlende organ, hvilken af de grundlæggende sanktioner (artikel 10.2, 10.3, 10.4 eller 10.5), der gælder for den pågældende overtrædelse af antidopingreglerne. Dernæst, hvis den grundlæggende sanktion giver mulighed for et interval af sanktioner, kan høringspanelet bestemme den gældende sanktion indenfor det interval i overensstemmelse med idrætsudøveren eller anden persons grad af skyld. I et tredje trin fastslår høringspanelet, om der er grundlag for bortfald, betinget sanktion eller nedsættelse af sanktionen (artikel 10.6). Til sidst bestemmer høringspanelet, hvornår udelukkelsesperiodenskal begynde under artikel 10.11.

Adskillige eksempler på, hvordan artikel 10 skal anvendes findes i appendiks 2].

10.7 Gentagne overtrædelser.

10.7.1 For en idrætsudøver eller anden persons anden overtrædelse af antidopingreglerne, skal udelukkelsesperioden være den længste af:

(a) seks måneder;

(b) halvdelen af udelukkelsesperioden pålagt for den første overtrædelse af antidopingreglerne uden at tage nogen af nedsættelserne under artikel 10.6 i betragtning; eller

(c) det dobbelte af den ellers gældende udelukkelsesperiode for den anden overtrædelse af antidopingreglerne behandlet som om, det var en første overtrædelse uden at tage nogen af nedsættelserne under artikel 10.6 i betragtning.

udelukkelsesperioden bestemt som ovenfor kan herefter nedsættes yderligere ved anvendelse af artikel 10.6.

10.7.2 En tredje overtrædelse af antidopingreglerne vil altid medføre udelukkelse på livstid medmindre, den tredje overtrædelse opfylder betingelserne for bortfald eller reduktion af udelukkelsesperioden i henhold til artikel 10.4 eller 10.5 eller vedrører en overtrædelse af artikel 2.4. I disse særlige tilfælde er udelukkelsesperioden fra otte år til udelukkelse på livstid.

10.7.3 En overtrædelse af antidopingreglerne, hvor en idrætsudøver eller anden person har påvist at være uden egen skyld eller uagtsomhed skal ikke betragtes som en forudgående overtrædelse i henhold til denne artikel.

10.7.4 Yderligere regler for visse gentagne overtrædelser.

10.7.4.1 For at kunne idømme sanktioner i henhold til artikel 10.7 anses en overtrædelse af en antidopingregel kun for en anden overtrædelse, hvis antidopingorganisationen kan påvise, at idrætsudøveren eller en anden person begik den anden overtrædelse af antidopingreglerne, efter at idrætsudøveren eller en anden person modtog underretning i henhold til artikel 7, eller efter at antidopingorganisationen har gjort et rimeligt forsøg på at underrette vedkommende om den første overtrædelse af antidopingreglerne. Hvis antidopingorganisationen ikke kan påvise dette, er overtrædelserne at betragte som en samlet førstegangsovertrædelse, og sanktionen skal tage udgangspunkt i den overtrædelse, der medfører den hårdeste sanktion.

10.7.4.2 Hvis en antidopingorganisation efter idømmelse af en sanktion for en første overtrædelse af antidopingreglerne opdager kendsgerninger, der involverer idrætsudøverens eller en anden persons overtrædelse af antidopingreglerne, som har fundet sted forud for underretning om den første overtrædelse, skal antidopingorganisationen pålægge endnu en sanktion på baggrund af den sanktion, der kunne være blevet idømt, hvis de to overtrædelser var blevet idømt samtidig. Resultater i alle konkurrencer i perioden tilbage til den første overtrædelse af antidopingreglerne diskvalificeres i henhold til artikel 10.8.

10.7.5 Gentagne overtrædelser af antidopingreglerne i løbet af en periode på ti år

For at kunne betragtes som gentagne overtrædelser, således at artikel 10.7 finder anvendelse, skal alle de enkelte overtrædelser af antidopingreglerne finde sted inden for den samme periode på ti år. .

10.8 Diskvalifikation af resultater i konkurrencer efter prøvetagning eller overtrædelse af en antidopingregel.

Ud over automatisk diskvalifikation af resultaterne i den konkurrence, hvori der er fundet en positiv prøve i henhold til artikel 9, skal alle idrætsudøverens andre konkurrenceresultater, der er opnået fra den dato, hvor der er taget en positiv prøve (uanset om dette sker under konkurrence eller uden for konkurrence), eller hvor en antidopingregel er overtrådt, indtil en midlertidig udelukkelse eller udelukkelse træder i kraft, annulleres med fratagelse af medaljer, points og præmier til følge, medmindre andet bestemmes af retfærdighedshensyn.

[Kommentar til artikel 10.8: Intet i kodekset forhindrer, at rene idrætsudøvere eller andre personer, der har lidt skade på grund af handlinger udført af en person, der har begået en overtrædelse af antidopingreglerne, forfølger enhver ret, som de ellers ville have til at kræve skadeserstatning fra en sådan person].

10.9 Allokering af CAS-pålagte omkostninger og fradømte præmiepenge.

Prioriteringen af tilbagebetaling af CAS-pålagte omkostninger og fradømte præmiebeløb er: Først betaling af omkostninger pålagt af CAS, derefter omfordeling af fradømte præmiepenge til andre idrætsudøvere, hvis dette fremgår af det gældende internationale forbunds regler, og for det tredje, refusion af omkostningerne afholdt af antidopingorganisationen, som gennemførte resultathåndtering i sagen.

10.10 Økonomiske sanktioner.

Antidopingorganisationer kan i deres egne regler foreskrive en forholdsmæssig inddrivelse af omkostninger eller økonomiske sanktioner på grund af overtrædelse af antidopingreglerne. Antidopingorganisationer kan dog kun pålægge økonomiske sanktioner i tilfælde, hvor den maksimalt gældende udelukkelsesperiode, er pålagt. Økonomiske sanktioner kan kun pålægges, hvor proportionalitetsprincippet. Ingen inddrivning af omkostninger eller økonomiske sanktioner kan bruges som grundlag for reducering af udelukkelsesperioden eller andre sanktioner, som ellers ville gøre sig gældende i henhold til kodekset.

10.11 Startdato for udelukkelsesperiode.

Medmindre andet fremgår af nedenstående træder udelukkelsesperioden i kraft på den dato, hvor idrætsudøveren ved en endelig høring er ikendt en sanktion i form af udelukkelse, eller hvis høringen frafaldes, eller der ikke er nogen høring, på datoen, hvor udelukkelsesperioden accepteres eller på anden måde pålægges.

10.11.1 Forsinkelser, der ikke kan henføres til idrætsudøveren eller en anden person.

I tilfælde af væsentlige forsinkelser i høringsproceduren eller andre aspekter af dopingkontrollen, som idrætsudøveren eller den anden person er uden skyld i, kan den instans, der pålægger sanktionen, fremskynde udelukkelsen, så den allerede træder i kraft den dato, hvor prøverne blev indsamlet, eller på datoen for en anden overtrædelse af antidopingreglerne. Alle konkurrenceresultater opnået under udelukkelsesperioden, inklusive udelukkelse med tilbagevirkende kraft, skal diskvalificeres.

[Kommentar til artikel 10.11.1: I andre tilfælde af overtrædelse af antidopingreglerne end dem under artikel 2.1 kan det tage lang tid for en antidopingorganisation at opdage og afdække tilstrækkelige facts til at påvise en overtrædelse af antidopingreglerne, især hvor idrætsudøveren eller anden person har foretaget bevidste handlinger for at undgå afsløring. Under disse omstændigheder skal fleksibiliteten anført i denne artikel vedrørende tidligere start af sanktionen ikke anvendes].

10.11.2 Rettidig indrømmelse.

Hvis idrætsudøveren eller en anden person straks (hvilket under alle omstændigheder for en idrætsudøver betyder før idrætsudøveren konkurrerer igen) indrømmer overtrædelsen af antidopingreglerne efter at være blevet konfronteret med overtrædelsen af antidopingreglerne af antidopingorganisationen, kan udelukkelsen træde i kraft allerede på datoen for prøvetagningen eller på den dato, hvor en anden overtrædelse af antidopingreglerne senest forekom. I alle tilfælde, hvor denne artikel anvendes, skal idrætsudøveren eller den anden person dog mindst fra afgørelsestidpunktet udstå en udelukkelsesperiode, der svarer til halvdelen af den ellers gældende udelukkelsesperiode, såfremt indrømmelsen ikke havde foreligget rettidigt. . Denne artikel gælder ikke, hvis udelukkelsen allerede er reduceret i henhold til artikel 10.6.3.

10.11.3 Modregning af allerede udstået midlertidig udelukkelse eller udelukkelse.

10.11.3.1: Hvis en midlertidig udelukkelse pålægges og respekteres af idrætsudøveren eller anden person, så modregnes en sådan midlertidig udelukkelsesperiode i den udelukkelsesperiode, som idrætsudøveren eller anden person, i sidste ende kan pålægges. Hvis en udelukkelsesperiode er udstået i henhold til en beslutning, som senere appelleres, så modtager idrætsudøveren eller anden person modregning af en sådan udstået udelukkelsesperiode i den udelukkelsesperiode, som i sidste ende kan pålægges efter appel.

10.11.3.2 Hvis en idrætsudøver eller anden person frivilligt og skriftligt accepterer en midlertidig udelukkelse fra en antidopingorganisation med ansvar for resultathåndtering og derefter respekterer den midlertidige udelukkelse, så modregnes en sådan periode af frivillig midlertidig udelukkelse i den udelukkelsesperiode, som i sidste ende kan blive pålagt. En kopi af idrætsudøverens eller anden persons frivillige accept af en midlertidig udelukkelse skal øjeblikkeligt gives til hver part, som er berettiget til at modtage meddelelse om en hævdet overtrædelse af antidopingreglerne under artikel 14.1.

[Kommentar til artikel 10.11.3.2 En idrætsudøvers frivillige accept af en midlertidig udelukkelse udgør ikke en indrømmelse fra idrætsudøverens side og må ikke på nogen måde anvendes til at drage en negativ konklusion over for idrætsudøveren].

10.11.3.3 Der foretages ikke modregning for en periode før den dato, hvor den midlertidige udelukkelse eller den frivilligemidlertidige udelukkelse træder i kraft, uanset om idrætsudøveren har valgt ikke at konkurrere eller er suspenderet af sit hold.

10.11.3.4 I holdidræt, hvor en udelukkelsesperiode er pålagt et hold, skal udelukkelsesperioden starte på datoen for den sidste hørings afgørelse af udelukkelse eller, hvis høringen frafaldes, på den dato udelukkelsen accepteres eller på anden måde pålægges, medmindre andet bestemmes af hensyn til retfærdighed. Enhver periode af midlertidig udelukkelse fra hold (enten pålagt eller frivilligt accepteret) skal modregnes den samlede udelukkelsesperiode, som skal udstås.

[Kommentar til artikel 10.11: Artikel 10.11 gør det klart, at forsinkelser som idrætsudøveren er uden skyld i, rettidig indrømmelse fra idrætsudøverens side og midlertidig udelukkelse er de eneste gyldige grunde til at starte udelukkelsen tidligere end datoen for den sidste høringsafgørelse].

10.12 Status under udelukkelse.

10.12.1 Forbud mod deltagelse under udelukkelse.

En idrætsudøver eller anden person, der er udelukket, må ikke på nogen måde under udelukkelsen deltage i konkurrencereller aktiviteter (bortset fra godkendte oplysningsprogrammer om antidoping eller rehabiliteringsprogrammer), som er godkendt eller arrangeret af en af de underskrivende parter, de underskrivende parters medlemsorganisationer, eller en klub eller anden medlemsorganisation under en underskrivende parts medlemsorganisation, eller i konkurrencer, der godkendes eller arrangeres af en professionel liga eller en organisation, der arrangerer idrætsarrangementer på internationalt eller nationalt plan eller anden idrætsaktivitet på elite- eller nationalt plan finansieret af en offentlig institution.

En idrætsudøver eller en anden person, der pålægges en udelukkelse på mere end fire år, kan efter de fire års udelukkelse deltage som idrætsudøver i lokale idrætsarrangementer ikke sanktioneret eller på anden måde under en af kodeksets underskrivende parters jurisdiktion eller medlem af en af kodeksets underskrivende partere, men kun så længe det lokale idrætsarrangement ikke er på et niveau, der ellers kunne kvalificere en sådan idrætsudøver eller anden person direkte eller indirekte til at konkurrere i (eller samle points til) et nationalt mesterskab eller et internationalt idrætsarrangement og ikke omfatter, at idrætsudøveren eller anden person på nogen måde arbejder med mindreårige.

En idrætsudøver eller en anden person, der er pålagt en udelukkelse, er fortsat forpligtet til at underlægge sig dopingkontrol.

[Kommentar til artikel 10.12.1: Bortset fra som anført i artikel 10.12.2 nedenfor kan en udelukket idrætsudøver f.eks. ikke deltage i en træningslejr, opvisning eller træning, der organiseres af dennes nationale forbund eller en klub, som er medlem af det pågældende nationale forbund, eller som er finansieret af en offentlig institution. Desuden må en udelukket idrætsudøver ikke konkurrere i en professionel liga, der ikke hører under en underskrivende part (f.eks. National Hockey League, National Basketball Association osv.), internationale idrætsarrangementer organiseret af en ikke-underskrivende part eller nationale idrætsarrangementer organiseret af en ikke-underskrivende part, uden at udløse de konsekvenser, som er anført i 10.12.3. Begrebet »aktivitet« inkluderer f.eks. administrative aktiviteter, såsom arbejde som official, direktør, funktionær, ansat eller frivillig for organisationen beskrevet i denne artikel. Udelukkelser inden for én idrætsgren anerkendes også af andre idrætsgrene (se artikel 15.1, Gensidig anerkendelse)].

10.12.2 Genoptagelse af træning.

Som en undtagelse til artikel 10.12.1 kan en idrætsudøver genoptage træningen med et hold eller anvende faciliteterne i en klub eller anden medlemsorganisation af en underskrivende parts medlemsorganisation i den korteste af: (1) de sidste to måneder af en idrætsudøvers udelukkelsesperiode, eller (2) den sidste fjerdedel af den pålagte udelukkelsesperiode.

[Kommentar til artikel 10.12.2: I mange holdidrætter og nogle individuelle idrætsgrene (f.eks. skihop og gymnastik), kan en idrætsudøver ikke træne effektivt på egen hånd og være klar til at konkurrere ved slutningen af idrætsudøverens udelukkelsesperiode. Under træningsperioden beskrevet i denne artikel må en udelukket idrætsudøver ikke konkurrere eller tage del i andre aktiviteter beskrevet i artikel 10.12.1 bortset fra træning].

10.12.3 Overtrædelse af forbuddet mod deltagelse under udelukkelsen.

Hvis en idrætsudøver eller en anden person, der er udelukket, overtræder forbuddet mod deltagelse under udelukkelsen som beskrevet i artikel 10.12.1, diskvalificeres resultaterne fra sådan deltagelse, og en ny udelukkelsesperiode svarende i længde til den oprindelige udelukkelsesperiode lægges til slutningen af den oprindelige udelukkelsesperiode. Den nye udelukkelsesperiode kan justeres på grundlag af idrætsudøveren eller anden persons grad af skyld og andre omstændigheder i forbindelse med sagen. Afgørelsen af, hvorvidt en idrætsudøver eller anden person har overtrådt forbuddet om deltagelse, og om en justering er passende, træffes af den antidopingorganisation, hvis resultathåndtering førte til pålægningen af den første udelukkelsesperiode. Denne afgørelse kan appelleres under artikel 13.

Hvis en idrætsudøvers støtteperson eller anden person hjælper en person til at overtræde forbuddet mod deltagelse under udelukkelsen, kan en antidopingorganisation med jurisdiktion over en sådan idrætsudøvers støtteperson eller anden person pålægge sanktioner for overtrædelse af artikel 2.9 for sådan hjælp.

10.12.4 Tilbageholdelse af økonomisk støtte under udelukkelse.

I forbindelse med en overtrædelse af antidopingreglerne, der ikke er sanktioneret med en nedsat sanktion for specificerede stoffer i henhold til artikel 10.4 eller 10.5 vil idrætsrelateret økonomisk støtte eller andre idrætsrelaterede fordele til den sanktionerede person helt eller delvist blive tilbageholdt af de underskrivende parter, underskrivende partersmedlemsorganisationer og regeringer.

10.13 Automatisk offentliggørelse af sanktion.

Det er obligatorisk, at en sanktion skal inkludere automatisk offentliggørelse som anført i artikel 14.3.

[Kommentar til artikel 10: Harmonisering af sanktioner har været et af de mest diskuterede og debatterede emner inden for antidopingområdet. Harmonisering betyder, at de samme regler og kriterier anvendes til at vurdere de unikke facts i hver sag. Argumenter mod at kræve harmonisering af sanktioner er baseret på forskelle mellem idrætsgrene, inklusive f.eks. det følgende: I nogle idrætsgrene er idrætsudøverne professionelle, som har en stor indtjening fra idrætten, og i andre er idrætsudøverne amatører; i de idrætsgrene, hvor en idrætsudøveres karriere er kort, har en standard udelukkelsesperiodeen meget større indvirkning på idrætsudøveren end i idrætsgrene, hvor karrierer traditionelt er meget længere. Et hovedargument, der taler til fordel for harmonisering, er, at det ganske enkelt ikke kan være rigtigt, at to idrætsudøvere fra det samme land, som testes positiv for det samme forbudte stof under ens omstændigheder, skal modtage forskellige sanktioner udelukkende, fordi de deltager i forskellige idrætsgrene. Herudover er fleksibilitet i sanktioner ofte blevet set som uacceptable muligheder for nogle idrætsorganisationer til at være mere overbærende med de, der anvender doping. Manglen på harmonisering af sanktioner har også ofte været grunden til konflikter om jurisdiktion mellem internationale forbund og nationale antidopingorganisationer].

ARTIKEL 11

KONSEKVENSER FOR HOLD

11.1 Prøvetagning inden for holdidræt.

Såfremt mere end én holddeltager i en holdidræt er underrettet om en mulig overtrædelse af en antidopingregel i henhold til artikel 7 i forbindelse med et idrætsarrangement, skal den ansvarlige organisation for idrætsarrangementet gennemføre relevant, målrettet prøvetagning af holdet i arrangementsperioden.

11.2 Konsekvenser for holdidræt.

Hvis mere end to holddeltagere i en holdidræt findes skyldige i at have overtrådt antidopingreglerne i arrangementsperioden, kan den ansvarlige organisation for idrætsarrangtementet ikende holdet en relevant sanktion (f.eks. tab af point, diskvalifikation fra en konkurrence eller et idrætsarrangement eller en anden sanktion) ud over eventuelle konsekvenser, der pålægges den enkelte idrætsudøver, der begår overtrædelsen af antidopingreglerne.

11.3 Den ansvarlige organisation for idrætsarrangementet kan fastlægge strengere konsekvenser for holdidrætter.

Den ansvarlige organisation for et idrætsarrangement kan vælge at fastlægge regler for idrætsarrangementet, der pålægger konsekvenser for holdidrætter, der er strengere end de sanktioner, der er anført i artikel 11.2.

[Kommentar til artikel 11.3: Den Internationale Olympiske Komité kan f.eks. fastlægge regler, der kræver diskvalifikation af et hold fra de Olympiske Lege på basis af et mindre antal overtrædelser af antidopingreglerne i løbet af de Legene].

ARTIKEL 12

SANKTIONER MOD IDRÆTSORGANISATIONER

Intet i dette kodeks forhindrer en underskrivende part eller en regering, der accepterer kodekset, i at håndhæve sine egne regler med det formål at pålægge sanktioner for en anden idrætsorganisation, som den underskrivende part eller medlem af den underskrivende part eller regering har bemyndigelse over.

[Kommentar til artikel 12: Denne artikel gør det klart, at kodekset ikke begrænser eventuelle disciplinære rettigheder, der ellers måtte eksistere mellem organisationerne].

ARTIKEL 13

APPEL

13.1 Afgørelser, der kan appelleres.

Afgørelser truffet i henhold til kodekset eller regler vedtaget i henhold til kodekset kan appelleres som anført nedenfor i artikel 13.2-13.4 eller i henhold til andre bestemmelser i kodekset eller internationale standarder. Sådanne afgørelser skal fortsat være gældende under appelsagen, medmindre andet foreskrives af appelinstansen. Før en appelsag påbegyndes, skal alle muligheder for prøvelse af afgørelsen i henhold til antidopingorganisationens regler være udtømt, forudsat at prøvelsen respekterer de i artikel 13.2.2 nedenfor anførte principper (bortset fra hvad der fremgår af artikel 13.1.3).

13.1.1 Omfanget af prøvelse af afgørelse er uden begrænsning.

Omfanget af prøvelse af afgørelse ved appel inkluderer alle spørgsmål relevante for sagen og er udtrykkeligt ikke begrænset til spørgsmålene eller omfanget af prøvelsen ved den oprindelige beslutningstager.

13.1.2 CAS skal ikke rette sig efter kendelsen, som appelleres.

I sin beslutningstagning behøver CAS ikke tage hensyn til den skønsmæssige vurdering udøvet af instansen, hvis afgørelse appelleres.

[Kommentar til artikel 13.1.2: CAS-retsprocesser er de novo. Tidligere retsprocesser begrænser ikke beviserne og har ingen betydning i CAS-høringen].

13.1.3 Det kræves ikke, at WADA udtømmer de interne retsmidler.

Når WADA har ret til at appellere i henhold til artikel 13, og ingen anden part har appelleret en endelig afgørelse inden for antidopingorganisationens procedure, kan WADA appellere en sådan afgørelse direkte til CAS uden at skulle udtømme andre retsmidler i antidopingorganisationens procedure.

[Kommentar til artikel 13.1.3: Hvis der er truffet en afgørelse før det sidste trin i en antidopingorganisations procedure (f.eks. en første høring), og ingen parter vælger at appellere den pågældende afgørelse til næste niveau i antidopingorganisationens procedure (f.eks. bestyrelsen), kan WADA omgå de resterende trin i antidopingorganisationens interne procedure og appellere direkte til CAS].

13.2 Appel af afgørelser om overtrædelser af antidopingreglerne, konsekvenser, midlertidige udelukkelser, anerkendelse af afgørelser og jurisdiktion.

Afgørelser om overtrædelse af antidopingreglerne; afgørelser, hvorefter der pålægges sanktioner eller ikke pålægges sanktioner af en overtrædelse af antidopingreglerne; afgørelser om at der ikke er begået en overtrædelse af antidopingreglerne; afgørelser om at en sag om overtrædelse af antidopingreglerne ikke kan fortsætte af proceduremæssige årsager (herunder f.eks. forældelse); en afgørelse fra WADA om ikke at give en undtagelse til kravet om 6-måneders besked for en idrætsudøver, der har trukket sig tilbage for at vende tilbage til konkurrence under artikel 5.7.1; en afgørelse fra WADA om at tildele resultathåndtering under artikel 7.1; afgørelser fra en antidopingorganisation om ikke at fremføre et positivt analyseresultat eller et atypisk resultat som en overtrædelse af antidopingreglerne, eller en afgørelse om ikke at gå videre med en overtrædelse af antidopingreglerne efter en undersøgelse i henhold til artikel 7.7; og afgørelser om midlertidig udelukkelse som følge af en foreløbig høring; en antidopingorganisations mangel på at efterkomme artikel 7.9; en afgørelse om at en antidopingorganisation ikke har jurisdiktion til at afgøre en påstået overtrædelse af antidopingreglerne eller dens sanktioner; en afgørelse om at gøre eller ikke gøre en udelukkelsesperiode betinget eller at genindføre eller ikke genindføre en betinget udelukkelsesperiode i henhold til artikel 10.6.1; en beslutning i henhold til 10.12.3; og en antidopingorganisation afgørelse om ikke at anerkende en anden antidopingorganisations afgørelse i henhold til artikel 15 kan udelukkende appelleres som anført i denne artikel 13.2.

13.2.1 Appelsager, der involverer idrætsudøvere på internationalt plan eller internationale idrætsarrangementer.

I sager, der udspringer af deltagelse i et internationalt idrætsarrangement, eller i sager, som involverer idrætsudøvere på internationalt plan, kan afgørelsen udelukkende appelleres til CAS.

[Kommentar til artikel 13.2.1: CAS-afgørelser er endelige og bindende, bortset fra en eventuel undersøgelse, der kræves af lovgivningen vedrørende annullering eller gennemtvingelse af voldgiftskendelser].

13.2.2 Appelsager, der involverer andre idrætsudøvere eller andre personer.

I sager, hvor artikel 13.2.1 ikke finder anvendelse, kan afgørelsen appelleres til et uafhængigt og uvildigt organ i overensstemmelse med de af den nationale antidopingorganisation fastsatte regler. Reglerne for en sådan appel skal overholde følgende principper:

• en rettidigt afholdt høring;

• et retfærdigt og uvildigt behandlende organ;

• ret til at være repræsenteret ved en advokat for personens egen regning; og

• en skriftlig, begrundet, rettidigt afgivet afgørelse.

[Kommentar til artikel 13.2.2: En antidopingorganisation kan vælge at overholde denne artikel ved at give retten til at appellere direkte til CAS].

13.2.3 Personer med ret til at appellere.

I sager i henhold til artikel 13.2.1 har følgende parter ret til at appellere til CAS: (a) idrætsudøveren eller den anden person, som er genstand for den afgørelse, der appelleres, (b) den anden part i den sag, hvori afgørelsen blev afsagt, (c) det relevante internationale forbund, (d) den nationale antidopingorganisation i personens bopælsland eller lande, hvor personen er statsborger eller licenshaver, (e) henholdsvis Den Internationale Olympiske Komité eller Den Internationale Paralympiske Komité, såfremt afgørelsen kan have virkning i relation til de Olympiske Lege eller Paralympiske Lege, herunder afgørelser, der påvirker kvalificeringen til de Olympiske Lege eller de Paralympiske Lege, og (f) WADA.

I sager i henhold til artikel 13.2.2 skal den nationale antidopingorganisations regler afgøre, hvilke parter der har ret til at appellere til en appelinstans på nationalt plan, men det skal som minimum omfatte følgende parter: (a) den idrætsudøvereller anden person, som er genstand for den afgørelse, der appelleres, (b) den anden part i den sag, hvori afgørelsen blev truffet, (c) det relevante internationale forbund, (d) den nationale antidopingorganisation i personens bopælsland, og (e) henholdsvis Den Internationale Olympiske Komité eller Den Internationale Paralympiske Komité, såfremt afgørelsen kan have virkning i relation til de Olympiske Lege eller Paralympiske Lege, herunder afgørelser, der påvirker kvalificeringen til de Olympiske Lege eller de Paralympiske Lege, og (f) WADA. Hvad angår sager i henhold til artikel 13.2.2 skal WADA, Den Internationale Olympiske Komité, Den Paralympiske Komité og det relevante internationale forbund også have ret til at appellere til CAS med hensyn til den nationale instans’ afgørelse. En part, der indsender en appel, har ret til assistance fra CAS med henblik på at indhente alle relevante oplysninger fra den antidopingorganisation, hvis afgørelse appelleres, og oplysningerne skal stilles til rådighed, hvis CAS giver ordre hertil.

Indsendelsesfristen for en appel, der indsendes af WADA, er det seneste af følgende tidspunkter:

(a) Enogtyve dage efter sidste dato på hvilken en anden part i sagen kunne have appelleret, eller

(b) Enogtyve dage efter WADA's modtagelse af de fuldstændige akter vedrørende afgørelsen.

Uanset alle andre heri indeholdte bestemmelser er de eneste personer, der kan appellere en midlertidig udelukkelse, den idrætsudøver eller anden person, som er blevet pålagt en midlertidig udelukkelse.

13.2.4 Kontraappeller og andre efterfølgende tilladte appeller.

Kontraappeller og andre følgende appeller af en respondent nævnt i sager bragt til CAS under kodekset er specifikt tilladte.

Enhver part med ret til at appellere efter artikel 13 skal indsende en kontraappel eller efterfølgende appel allersenest med partens svar.

[Kommentar til artikel 13.2.4: Denne bestemmelse er nødvendig, da CAS siden 2011 ikke længere tillader en idrætsudøver retten til at kontraappel, når en antidopingorganisation appellerer en afgørelse efter idrætsudøverens frist til at appellere er udløbet. Denne bestemmelse tillader en fuld høring for alle parter].

13.3 En antidopingorganisations manglende afgivelse af rettidig afgørelse.

Hvis en antidopingorganisation i bestemte sager undlader at træffe en afgørelse, med hensyn til hvorvidt der er begået en overtrædelse af antidopingreglerne, inden for en rimelig frist fastsat af WADA, kan WADA vælge at appellere direkte til CAS, som om antidopingorganisationen havde afgivet en afgørelse, der ikke konstaterede overtrædelse af antidopingreglerne. Hvis det behandlende CAS-panel afgør, at en overtrædelse af antidopingreglerne er begået, og at WADA har handlet rimeligt ved at vælge at appellere direkte til CAS, skal WADA's omkostninger og advokathonorarer i forbindelse med retsforfølgning af appellen refunderes til WADA af antidopingorganisationen.

[Kommentar til artikel 13.3: På grund af de forskellige omstændigheder ved hver enkelt undersøgelse af overtrædelser af antidopingreglerne og håndteringen af resultaterne er det ikke muligt at fastlægge en fast periode, i hvilken en antidopingorganisation skal træffe en afgørelse, før WADA kan intervenere ved at appellere direkte til CAS. Før WADA gør dette, vil organisationen imidlertid rådføre sig med antidopingorganisationen og give antidopingorganisationen mulighed for at forklare, hvorfor den endnu ikke har truffet en afgørelse. Intet i denne artikel forhindrer et internationalt forbund i også at have regler, der bemyndiger det til at påtage sig jurisdiktion i sager, hvor resultathåndteringen, der udføres af et af dets nationale forbund, er blevet uhensigtsmæssigt forsinket].

13.4 Appeller vedrørende dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE).

Afgørelser om dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE) kan appelleres udelukkende som anført i artikel 4.4.

13.5 Meddelelse om appelafgørelse.

Enhver antidopingorganisation, som er en part i en appel, skal øjeblikkeligt levere appelafgørelsen til idrætsudøveren eller anden person og til de andre antidopingorganisationer, som ville have været berettiget til at appellere under artikel 13.2.3 som anført under artikel 14.2.

13.6 Appeller fra afgørelser i henhold til del tre og del fire af kodekset.

Med hensyn til en WADA-indberetning om manglende compliance i henhold til artikel 23.5.4 eller eventuelle konsekvenser, der er pålagt i henhold til del tre (Funktioner og ansvarsområder) i kodekset, skal den enhed, som WADA-indberetningen vedrører, eller som konsekvenserne pålægges i henhold til kodeksets del tre, udelukkende have ret til at appellere til CAS i overensstemmelse med de bestemmelser, der gælder for en sådan domstol.

13.7 Appel af afgørelser, der suspenderer eller ophæver et laboratoriums akkreditering.

Afgørelser truffet af WADA om at suspendere eller ophæve et laboratoriums WADA-akkreditering kan kun appelleres af det pågældende laboratorium, og afgørelsen kan kun appelleres til CAS.

[Kommentar til artikel 13: Formålet med kodekset er at få antidopingsager løst gennem rimelige og overskuelige interne procedurer med en endelig appelmulighed. Antidopingafgørelser truffet af antidopingorganisationer gøres gennemskuelige i artikel 14. Specificerede personer og organisationer, herunder WADA, får således mulighed for at appellere sådanne afgørelser. Bemærk, at definitionen af interesserede personer og organisationer med ret til appel i henhold til artikel 13 ikke omfatter idrætsudøvere eller deres forbund, der eventuelt kan have fordel af at få en anden konkurrencedeltager diskvalificeret].

ARTIKEL 14

FORTROLIGHED OG RAPPORTERING

Principperne for koordinering af antidopingresultater, offentlig gennemskuelighed og ansvarlighed samt respekt for retten til privatliv for alle idrætsudøvere og andre personer er som følger:

14.1 Oplysninger vedrørende positive analyseresultater, atypiske resultater og andre påståede overtrædelser af antidopingreglerne.

14.1.1 Meddelelse til idrætsudøvere og andre personer om overtrædelse af antidopingreglerne.

Formen og måden hvorpå der gives meddelelse om en påstået overtrædelse af antidopingregler skal være som anført i den antidopingorganisations regler, som har ansvaret for resultathåndtering.

14.1.2 Underretning om overtrædelse af antidopingregler til nationale antidopingorganisationer, internationale forbund og WADA.

Antidopingorganisationen med ansvar for resultathåndtering skal også underrette idrætsudøverens nationale antidopingorganisation, internationale forbund og WADA om påstanden om overtrædelsen af antidopingreglerne samtidig med underretningen til idrætsudøveren og anden person.

14.1.3 Indholdet af en underretning om overtrædelse af antidopingreglerne.

Underretnngen skal inkludere: Idrætsudøverens navn, land, idrætsgren og disciplin inden for idrætsgrenen, idrætsudøverenskonkurrenceniveau, om testen blev foretaget under konkurrence eller uden for konkurrence, datoen for indsamling af prøven og det af laboratoriet indberettede analyseresultat og andre oplysninger, som kræves af den internationale standard for prøvetagning og efterforskning eller for andre overtrædelser af antidopingreglerne end artikel 2.1, om den overtrådte regel og begrundelsen for den påståede overtrædelse.

14.1.4 Statusrapporter.

Undtagen med hensyn til efterforskning, som ikke har medført en meddelelse om overtrædelse af antidopingreglerne i henhold til artikel 14.1.1, skal antidopingorganisationerne refereret til i artikel 14.1.2 opdateres med jævne mellemrum om status og resultater af efterforskningen eller retsprocesser udført i henhold til artikel 7, 8 eller 13, og de skal gives en øjeblikkelig skriftlig begrundet forklaring eller afgørelse, der forklarer løsningen på sagen.

14.1.5 Fortrolighed.

De modtagende organisationer må ikke videregive disse oplysninger til andre end de personer, der har behov for at kende dem (herunder det relevante personale i den relevante Nationale Olympiske Komité, det nationale forbund og holdet i en holdidræt), før den antidopingorganisation, der er ansvarlig for håndteringen af resultater, har offentliggjort dem eller ikke har offentliggjort dem i henhold til artikel 14.3.

[Kommentar til artikel 14.1.5: Den enkelte antidopingorganisation skal i sine egne antidopingregler opstille procedurer for beskyttelse af fortrolige oplysninger og til undersøgelse og påtale af forkert videregivelse af fortrolige oplysninger udført af enhver medarbejder eller repræsentant for antidopingorganisationen].

14.2 Underretning om afgørelse af overtrædelse af antidopingreglerne og anmodning om sagsakter.

14.2.1 Afgørelser om overtrædelse af antidopingregler givet i henhold til artikel 7.10, 8.4, 10.4, 10.5, 10.6, 10.12.3 eller 13.5 skal inkludere hele begrundelsen for afgørelsen, inklusive, hvis relevant, en begrundelse for, hvorfor den maksimale potentielle sanktion ikke blev pålagt. Hvor afgørelsen ikke er på engelsk eller fransk, skal antidopingorganisationen give en kort engelsk eller fransk opsummering af afgørelsen og de understøttende begrundelser.

14.2.2 En antidopingorganisation, der har ret til at appel en afgørelse modtaget i henhold til artikel 14.2.1, kan, indenfor 15 dage fra modtagelse, anmode om en kopi af hele sagen vedrørende afgørelsen.

14.3 Offentliggørelse.

14.3.1 Identiteten af en idrætsudøver eller en anden person, der af en antidopingorganisation anklages for at have begået en overtrædelse af antidopingreglerne, kan offentliggøres af den antidopingorganisation, der er ansvarlig for resultathåndteringen, men dog tidligst efter, at der er givet meddelelse til idrætsudøveren eller den anden person i overensstemmelse med artikel 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 eller 7.7 og til de relevante antidopingorganisationer i overensstemmelse med artikel 14.1.2.

14.3.2 Senest tyve dage efter, at det er afgjort af en appelinstans under artikel 13.2.1 eller 13.2.2 eller en sådan appel er frafaldet eller ikke indgivet rettidigt, skal den antidopingorganisation, der er ansvarlig for håndteringen af resultater, offentliggøre afgørelsen i antidopingsagen, herunder idrætsgrenen, den overtrådte antidopingregel, navnet på idrætsudøveren eller den anden person, der har begået overtrædelsen, det forbudte stof eller den forbudte metode samt de pålagte konsekvenser. Den samme antidopingorganisation skal også indenfor tyve dage offentliggøre resultatet af de endelige appelbeslutninger vedrørende overtrædelse af antidopingreglerne, inklusive oplysningerne beskrevet ovenfor.

14.3.3 I tilfælde, hvor det efter en høring eller appel fastslås, at idrætsudøveren eller en anden person ikke begik en overtrædelse af antidopingreglerne, kan afgørelsen kun offentliggøres med samtykke fra idrætsudøveren eller den anden person, der er genstand for afgørelsen. Antidopingorganisationen med ansvar for resultathåndtering skal bestræbe sig rimeligt på at indhente et sådant samtykke, og hvis samtykket opnås, skal den offentliggøre afgørelsen i sin helhed eller i en sådan redigeret form, som idrætsudøveren eller den anden person måtte godkende.

14.3.4 Offentliggørelsen skal som minimum opfyldes ved at anbringe de nødvendige oplysninger på antidopingorganisationens hjemmeside og lade oplysningerne stå i en måned eller længden af udelukkelsesperioden afhængig af, hvilken der er længst.

14.3.5 Ingen antidopingorganisation eller WADA-akkrediteret laboratorium eller nogen repræsentanter for disse må offentligt kommentere de specifikke fakta vedrørende en verserende sag (i modsætning til den generelle beskrivelse af procedurer og videnskab), bortset fra som svar på offentlige kommentarer, der kan henføres til idrætsudøveren, den anden person eller deres repræsentanter.

14.3.6 Den obligatoriske offentliggørelse krævet i 14.3.2 er ikke påkrævet, hvor idrætsudøveren eller anden person, som har vist sig at have begået en overtrædelse af antidopingreglerne, er en mindreårig. Enhver eventuel offentliggørelse i en sag, der involverer en mindreårig, skal være proportional i forhold til sagens fakta og omstændigheder.

14.4 Statistisk rapportering.

Antidopingorganisationer skal mindst én gang om året offentliggøre en generel statistisk rapport om deres aktiviteter inden for dopingkontrol med en kopi til WADA. Antidopingorganisationer kan også offentliggøre rapporter, der viser navnet på alle testede idrætsudøvere samt datoen for hver prøvetagning. WADA skal som minimum årligt offentliggøre statistiske rapporter, der opsummerer oplysningerne, som den modtager fra antidopingorganisationer og laboratorier.

14.5 Central for udveksling af oplysninger om dopingkontrol.

WADA skal fungere som central for udveksling af data og resultater for dopingkontroltest, inklusive især biologiske pas-data for idrætsudøvere på internationalt plan og idrætsudøvere på nationalt plan og oplysninger om opholdssted for idrætsudøvere (whereabouts), inklusive dem i prioriterede testgrupper. Med henblik på at lette den koordinerede testplanlægning og undgå, at forskellige antidopingorganisationer foretager unødvendige dobbelttest, skal hver enkelt antidopingorganisation rapportere enhver dopingtest, der foretages under konkurrence og uden for konkurrence på de pågældende idrætsudøvere, til WADA's central for udveksling af oplysninger ved brug af ADAMS eller andet system godkendt af WADA så hurtigt som muligt, efter at testen er udført. I de tilfælde, hvor det er passende og i overensstemmelse med gældende regler, vil disse oplysninger blive stillet til rådighed for idrætsudøveren, idrætsudøverens nationale antidopingorganisation, internationale forbund og andre antidopingorganisationer med bemyndigelse til prøvetagning på idrætsudøveren

For at kunne virke som central for udveksling af oplysninger om dopingkontroltest og resultathåndteringsafgørelser har WADA udviklet et databaseværktøj, ADAMS, der afspejler principperne om databeskyttelse. WADA har især udviklet ADAMSfor at være i overensstemmelse med regler og normer for beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder for WADA og andre organisationer, der anvender ADAMS. Personlige oplysninger vedrørende en idrætsudøver, idrætsudøverens støttepersonale eller andre, der er involveret i antidopingaktiviteter, skal føres af WADA, der overvåges af de canadiske databeskyttelsesmyndigheder, i streng fortrolighed og i overensstemmelse med den internationale standard for beskyttelse af private og personlige oplysninger.

14.6 Beskyttelse af personlige oplysninger.

Antidopingorganisationerne kan indsamle, opbevare, bearbejde eller videregive personlige oplysninger om idrætsudøvere og andre personer, hvor det er nødvendigt og passende for at udføre deres antidopingaktiviteter i henhold til kodekset og internationale standarder (inklusive især den internationale standard for beskyttelse af private og personlige oplysninger) og i overensstemmelse med gældende lov.

[Kommentar til artikel 14.6: Bemærk, at artikel 22.2 fremsætter, at »hver regering vil indføre lovgivning, reguleringer, politikker eller administrativ praksis for samarbejde og deling af oplysninger med antidopingorganisationer og deling af data mellem antidopingorganisationer som anført i kodekset«].

ARTIKEL 15

ANVENDELSE OG ANERKENDELSE AF AFGØRELSER

15.1 Underlagt retten til at appellere, som anført i artikel 13, skal en underskrivende parts prøvetagning, høringer, resultater og andre endelige afgørelser, som er i overensstemmelse med kodekset, og som er indenfor den underskrivende parts bemyndigelse, være gældende globalt og anerkendes og respekteres af alle andre underskrivende parter.

[Kommentar til artikel 15.1: Omfanget af anerkendelse af afgørelser vedrørende dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE) af andre antidopingorganisationer skal bestemmes af artikel 4.4 og den internationale standard fordispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE)].

15.2 De underskrivende parter skal anerkende de foranstaltninger truffet af andre organer, der ikke har indført kodekset, såfremt sådanne organers regler i øvrigt er i overensstemmelse med kodekset.

[Kommentar til artikel 15.2: Hvis en afgørelse truffet af et organ, der ikke har accepteret kodekset, i nogle henseender er i overensstemmelse med kodekset og i andre henseender ikke er i overensstemmelse med kodekset, skal de underskrivende parter forsøge at anvende afgørelsen i overensstemmelse med principperne i kodekset. Hvis en ikke-underskrivende part f.eks. i en procedure, der er i overensstemmelse med kodekset, har fundet, at en idrætsudøver har begået en overtrædelse af en antidopingregel på grund af tilstedeværelse af et forbudt stof i sin krop, men den gældende udelukkelsesperiode er kortere end den periode, der er anført i kodekset, skal alle underskrivende parter anerkende, at der er konstateret en overtrædelse af en antidopingregel, og idrætsudøverens nationale antidopingorganisation skal gennemføre en høring, der er i overensstemmelse med artikel 8, for at afgøre om den længere udelukkelsesperiode, der er anført i kodekset, skal pålægges].

ARTIKEL 16

DOPINGKONTROL AF DYR, DER KONKURRERER I IDRÆT

16.1 I enhver idrætsgren, som omfatter dyr i konkurrence, skal det internationale forbund for den pågældende idrætsgren opstille og implementere antidopingregler for de dyr, som idrætsgrenen omfatter. Antidopingreglerne skal indeholde en liste over forbudte stoffer, passende procedurer for prøvetagning og en liste over godkendte laboratorier til analyse af prøver.

16.2 Med hensyn til fastsættelse af overtrædelser af antidopingreglerne, resultathåndtering, upartiske høringer, konsekvenser og appelsager vedrørende dyr, der deltager i idræt, skal det internationale forbund for den pågældende idrætsgren opstille og implementere regler, som generelt er i overensstemmelse med kodeksets artikel 1, 2, 3, 9, 10, 11, 13 og 17.

ARTIKEL 17

FORÆLDELSESFRISTER

Ingen retsprocesser vedrørende overtrædelse af antidopingreglerne må påbegyndes mod en idrætsudøver eller anden person, medmindre han eller hun er blevet underrettet om overtrædelsen af antidopingreglerne som anført i artikel 7, eller underrettelse med rimelighed er forsøgt indenfor ti år fra datoen for den overtrædelse, som hævdes at have fundet sted.

DEL TO

OPLYSNING OG FORSKNING

ARTIKEL 18

OPLYSNING

18.1 Grundlæggende princip og overordnet mål.

Det grundlæggende princip for oplysningsprogrammer for dopingfri idræt er at bevare idrættens ånd som beskrevet i indledningen til kodekset og forhindre, at den undermineres af doping. Det overordnede mål med sådanne programmer er forebyggelse. Formålet er at forhindre, at idrætsudøvere bevidst eller ubevidst anvender forbudte stoffer og forbudte metoder.

Informationsprogrammer bør fokusere på at give grundlæggende information til idrætsudøvere som beskrevet i artikel 18.2. Oplysningsprogrammer bør fokusere på forebyggelse. Forebyggende programmer bør være værdibaserede og henvendt til idrætsudøvere og idrætsudøvers støttepersonale med specielt fokus på unge mennesker gennem implementering i skolernes pensum.

Alle underskrivende parter skal inden for deres midler og ansvarsområder og i samarbejde med hinanden planlægge, implementere, evaluere og overvåge informations-, oplysnings- og forbyggende programmer for dopingfri idræt.

18.2 Programmer og aktiviteter.

Disse programmer skal give idrætsudøverne og andre personer opdaterede og præcise oplysninger om minimum følgende emner:

– Stoffer og metoder på Dopinglisten

– Overtrædelser af antidopingreglerne

Konsekvenser af doping, herunder sanktioner, sundhedsmæssige og sociale konsekvenser

– Procedurer for dopingkontrol

Idrætsudøvernes og idrætsudøvernes støttepersoners rettigheder og ansvar

Dispensationer for behandlingsmæssig anvendelse (TUE)

– Håndtering af risici ved kosttilskud

– Dopings skadelige effekt på idrættens ånd

– Gældende krav til information om opholdssted (whereabouts)

Programmerne skal promovere idrættens ånd med henblik på at skabe et miljø, der bidrager kraftigt til en dopingfri idræt og har en positiv og langsigtet indflydelse på de valg, som idrætsudøverne og andre personer træffer.

Forebyggelsesprogrammer skal hovedsageligt rettes mod unge mennesker, passende til deres udviklingsstadium, i skoler og idrætsklubber, mod forældre, voksne idrætsudøvere, officials, trænere, lægefagligt personale og medierne.

Idrætsudøvernes støttepersoner skal rådgive og informere idrætsudøverne vedrørende antidopingpolitikker og -regler, der er indført i henhold til kodekset.

Alle underskrivende parter skal fremme og støtte aktiv deltagelse fra idrætsudøvernes og idrætsudøvernes støttepersonersside i oplysningsprogrammer for dopingfri idræt.

[Kommentar til artikel 18.2: Informative og uddannelsesmæssige antidopingprogrammer skal ikke begrænses til idrætsudøvere på nationalt og internationalt plan, men skal omfatte alle personer, herunder unge mennesker, der deltager i idræt under en underskrivende part, regering eller anden idrætsorganisation, der accepterer kodekset. (Se definition af idrætsudøver). Disse programmer skal også omfatte idrætsudøvernes støttepersoner.

Disse principper er i overensstemmelse med UNESCO's konvention med hensyn til uddannelse og oplæring].

18.3 Adfærdskodekser for professionelle.

Underskrivende parter skal samarbejde med hinanden og regeringer med henblik på at opfordre relevante, kompetente professionelle foreninger og institutioner til at udvikle og implementere hensigtsmæssige adfærdskodekser, god praksis og etik vedrørende idræt med hensyn til antidoping samt sanktioner, der er i overensstemmelse med kodekset.

18.4 Koordinering og samarbejde.

WADA skal virke som central for udveksling af informative og uddannelsesmæssige ressourcer og/eller programmer, der er udviklet af WADA eller antidopingorganisationer.

Alle underskrivende parter og idrætsudøvere og andre personer skal samarbejde med hinanden og regeringer for at koordinere oplysningsaktiviteter og uddannelse med henblik på at udveksle erfaringer og sikre, at disse programmer er effektive med henblik på at forhindre doping i idræt.

ARTIKEL 19

FORSKNING

19.1 Formålet med antidopingforskning.

Antidopingforskning bidrager til udvikling og implementering af effektive programmer inden for dopingkontrol og til oplysninger og uddannelse vedrørende dopingfri idræt.

Alle underskrivende parter skal i samarbejde med hinanden og regeringer opfordre til og fremme en sådan forskning og træffe alle rimelige foranstaltninger til at sikre, at resultaterne af en sådan forskning anvendes til at fremme de mål, der er i overensstemmelse med kodeksets principper.

19.2 Former for forskning.

Relevant antidopingforskning kan f.eks. omfatte sociologisk, adfærdsmæssig, juridisk og etnisk forskning foruden medicinske, analytiske og fysiologiske undersøgelser. Undersøgelser af udtænkning og evaluering af virkningen af videnskabeligt baserede fysiologiske og psykologiske uddannelsesprogrammer, der er i overensstemmelse med principperne i kodekset og respekterer de menneskelige deltageres integritet, samt undersøgelser vedrørende anvendelse af nye stoffer eller metoder, som er resultater af videnskabelig udvikling, skal gennemføres.

19.3 Koordinering af forskning og udveksling af resultater.

Koordinering af antidopingforskning gennem WADA er essentiel. Med forbehold for immaterielle rettigheder skal kopier af forskningsresultater på antidopingområdet fremsendes til WADA, og hvor det er relevant, bør disse deles med de relevante underskrivende parter og idrætsudøvere og andre interessenter.

19.4 Forskningspraksis.

Antidopingforskning skal overholde internationalt anerkendte procedurer for etik.

19.5 Forskning i forbudte stoffer og forbudte metoder.

Ved gennemførelse af forskningsaktiviteter skal administration af forbudte stoffer og forbudte metoder til idrætsudøvereundgås.

19.6 Misbrug af resultater.

Der skal tages passende forholdsregler for at sikre, at forskningsresultater på antidopingområdet ikke misbruges eller anvendes i dopingøjemed.

DEL TRE

FUNKTIONER OG ANSVARSOMRÅDER

[Kommentar: Ansvarsområder for de underskrivende parter og idrætsudøvere eller andre personer behandles i forskellige artikler i kodekset, og de ansvarsområder, der er anført i denne del, er ud over sådanne ansvarsområder].

Alle underskrivende parter skal handle i samarbejdets ånd for at sikre en vellykket kamp mod doping i idræt og respekt for kodekset.

ARTIKEL 20

YDERLIGERE FUNKTIONER OG ANSVARSOMRÅDER – UNDERSKRIVENDE PARTER

20.1 Funktioner og ansvarsområder – Den Internationale Olympiske Komité.

20.1.1 At indføre og implementere antidopingpolitikker og -regler for de Olympiske Lege, der er i overensstemmelse med kodekset.

20.1.2 At stille krav om, at internationale forbund inden for den olympiske bevægelse overholder kodekset som betingelse for at opnå anerkendelse fra Den Internationale Olympiske Komité.

20.1.3 At tilbageholde en del af eller al olympisk støtte til idrætsorganisationer, der ikke overholder kodekset.

20.1.4 At gennemføre relevante aktiviteter for at forhindre overtrædelse af kodekset som anført i artikel 23.5.

20.1.5 At godkende og fremme det uafhængige observatørprogram.

20.1.6 At opstille krav om, at alle idrætsudøvere og hver idrætsudøvers støtteperson, der deltager som vejleder, træner, manager, holdpersonale, official, lægefagligt eller paramedicinsk personale i de Olympiske Lege, accepterer at være bundet af antidopingreglerne i overensstemmelse med kodekset som forudsætning for en sådan deltagelse.

20.1.7 Entusiastisk at forfølge alle potentielle overtrædelser af antidopingreglerne inden for sin jurisdiktion, herunder undersøgelse af, om idrætsudøvernes støttepersoner eller andre personer kan have været involveret i de enkelte dopingtilfælde.

20.1.8 Kun at acceptere tilbud om afholdelse af de Olympiske Lege fra lande, hvor regeringen har ratificeret, accepteret, godkendt eller underlagt sig UNESCO-konventionen, og hvor den nationale olympiske komité, den nationale paralympiske komité og den nationale antidopingorganisation overholder kodekset.

20.1.9 At fremme antidopingoplysning.

20.1.10 At samarbejde med relevante nationale organisationer og organer og andre antidopingorganisationer.

20.2 Funktioner og ansvarsområder – Den Internationale Paralympiske Komité.

20.2.1 At indføre og implementere antidopingpolitikker og -regler for de paralympiske lege, der er i overensstemmelse med kodekset.

20.2.2 At stille krav om, at internationale forbund inden for den paralympiske bevægelse overholder kodekset som betingelse for at opnå anerkendelse fra Den Internationale Paralympiske Komité.

20.2.3 At tilbageholde en del af eller al paralympiske støtte til idrætsorganisationer, der ikke overholder kodekset.

20.2.4 At gennemføre relevante aktiviteter for at forhindre overtrædelse af kodekset som anført i artikel 23.5.

20.2.5 At godkende og fremme det uafhængige observatørprogram.

20.2.6 At opstille krav om, at alle idrætsudøvere og hver idrætsudøvers støtteperson, der deltager som vejleder, træner, manager, holdpersonale, official, lægefagligt eller paramedicinsk personale i de paralympiske lege, accepterer at være bundet af antidopingreglerne i overensstemmelse med kodekset som forudsætning for en sådan deltagelse.

20.2.7 Entusiastisk at forfølge alle potentielle overtrædelser af antidopingreglerne inden for sin jurisdiktion, herunder undersøgelse af, om idrætsudøvernes støttepersoner eller andre personer kan have været involveret i de enkelte dopingtilfælde.

20.2.8 At fremme antidopingoplysning.

20.2.9 At samarbejde med relevante nationale organisationer og organer og andre antidopingorganisationer.

20.3 Funktioner og ansvarsområder – internationale forbund.

20.3.1 At indføre og implementere antidopingpolitikker og –regler, der er i overensstemmelse med kodekset.

20.3.2 At opstille krav om, at deres nationale forbunds politikker, regler og programmer og andre medlemmer overholder kodekset som betingelse for medlemskab

20.3.3 At opstille krav om, at alle idrætsudøvere og enhver idrætsudøvers støtteperson, der deltager som vejleder, træner, manager, holdpersonale, official, lægefagligt eller paramedicinsk personale i en konkurrence eller aktivitet, der er godkendt eller organiseret af det internationale forbund eller en af dets medlemsorganisationer, accepterer at være bundet af antidopingreglerne i overensstemmelse med kodekset som forudsætning for en sådan deltagelse.

20.3.4 At opstille krav om, at idrætsudøvere, der ikke er faste medlemmer af et internationalt forbund eller af et af de nationale forbund under dette forbund, stiller sig til rådighed i forbindelse med indsamling af prøver og giver nøjagtige og opdaterede oplysninger om opholdssted (”whereabouts”), hvis dette kræves som led i det internationale forbunds prioriterede testgruppe i overensstemmelse med betingelserne for deltagelse som anført af det internationale forbund eller, hvor dette er relevant, den pågældende organisation for større idrætsbegivenheder.

[Kommentar til artikel 20.3.4: Dette omfatter f.eks. idrætsudøvere fra professionelle ligaer].

20.3.5 At opstille krav om, at hvert enkelt nationale forbund opstiller regler, der kræver, at alle idrætsudøvere og enhver idrætsudøvers støtteperson, der deltager som vejleder, træner, manager, holdpersonale, official, lægefagligt eller paramedicinsk personale i en konkurrence eller aktivitet, som er godkendt eller organiseret af et nationalt forbund eller en af dets medlemsorganisationer, accepterer at være bundet af antidopingreglerne og antidopingorganisations bemyndigelse til resultathåndtering i overensstemmelse med kodekset som forudsætning for en sådan deltagelse.

20.3.6 At kræve at nationale forbund rapporterer enhver oplysning, der antyder eller relaterer til en overtrædelse af antidopingreglerne, til deres nationale antidopingorganisation og internationale forbund og til at samarbejde med efterforskninger udført af antidopingorganisationer med bemyndigelse til at udføre efterforskning.

20.3.7 At gennemføre relevante aktiviteter for at forhindre overtrædelse af kodekset som anført i artikel 23.5.

20.3.8 At godkende og fremme det uafhængige observatørprogram ved internationale idrætsarrangementer.

20.3.9 At tilbageholde en del af eller al støtte til nationale forbund, der ikke overholder kodekset.

20.3.10 At forfølge alle potentielle overtrædelser af antidopingreglerne grundigt inden for sin jurisdiktion, herunder undersøgelse af, om idrætsudøvernes støttepersoner eller andre personer kan have været involveret i de enkelte dopingtilfælde, for at sikre korrekt håndhævelse af konsekvenser og at foretage en automatisk efterforskning af idrætsudøvers støttepersoner i tilfælde, hvor en overtrædelse af antidopingregler involverer en mindreårig eller en idrætsudøvers støtteperson, som har givet støtte til mere end én idrætsudøver, der har begået en overtrædelse af antidopingreglerne.

20.3.11 At gøre alt for kun at tildele verdensmesterskaber til lande, hvor regeringen har ratificeret, accepteret, godkendt eller underlagt sig UNESCO-konventionen, og hvor den nationale olympiske komité, den nationale paralympiske komité og den nationale antidopingorganisation overholder kodekset.

20.3.12 At fremme antidopingoplysning, inklusive krav til nationale forbund om at udføre antidopingoplysning i samarbejde med den relevante nationale antidopingorganisation.

20.3.13 At samarbejde med relevante nationale organisationer og organer og andre antidopingorganisationer.

20.3.14 At samarbejde fuldt ud med WADA i forbindelse med efterforskning udført af WADA i henhold til artikel 20.7.10.

20.3.15 At have disciplinære regler på plads og at kræve, at nationale forbund har disciplinære regler på plads til at forhindre idrætsudøvers støttepersonale, som anvender forbudte stoffer eller forbudte metoder uden gyldig grund, i at støtte idrætsudøvere indenfor det internationale eller nationale forbunds bemyndigelse.

20.4 Funktioner og ansvarsområder – nationale olympiske komitéer og nationale paralympiske komitéer.

20.4.1 At sikre at deres antidopingpolitikker og -regler er i overensstemmelse med kodekset.

20.4.2 At opstille krav om, at nationale forbunds antidopingpolitikker og –regler overholder kodekset som betingelse for medlemskab eller anerkendelse.

20.4.3 At respektere den nationale antidopingorganisations selvstændighed i dens land og ikke blande sig i dens operationelle beslutninger og aktiviteter.

20.4.4 At kræve af nationale forbund, at de rapporterer oplysninger, der antyder eller relaterer til en overtrædelse af antidopingreglerne, til deres nationale antidopingorganisation og internationale forbund og at de samarbejder med efterforskning udført af antidopingorganisationer med bemyndigelse til at udføre efterforskningen.

20.4.5 At kræve som betingelse for deltagelse i de Olympiske Lege eller Paralympiske Lege, at idrætsudøvere, som ikke er normale medlemmer af et nationalt forbund, er tilgængelige for prøvetagning og til at give oplysninger om deres opholdssted som krævet af den internationale standard for prøvetagning og efterforskning, så snart idrætsudøveren er identificeret på bruttolisten eller i efterfølgende tilmeldingsdokumenter i forbindelse med de Olympiske Lege eller Paralympiske Lege.

20.4.6 At samarbejde med deres nationale antidopingorganisation og at arbejde sammen med deres regering for at etablere en national antidopingorganisation, hvis der ikke allerede eksisterer én, på den betingelse, at den nationale olympiske komité eller dens udpegede i mellemtiden opfylder ansvaret som national antidopingorganisation.

20.4.6.1 For de lande, som er medlemmer af en regional antidopingorganisation, skal den nationale olympiske komité, i samarbejde med regeringen, opretholde en aktiv og støttende rolle for deres respektive regionale antidopingorganisationer.

20.4.7 At opstille krav om, at hvert enkelt nationale forbund opstiller regler, der kræver, at enhver idrætsudøvers støtteperson, der deltager som en vejleder, træner, manager, holdpersonale, official, lægefagligt eller paramedicinsk personale i en konkurrence eller aktivitet, som er godkendt eller organiseret af et nationalt forbund eller en af dets medlemsorganisationer, accepterer at være bundet af antidopingreglerne og antidopingorganisations bemyndigelse til resultathåndtering i overensstemmelse med kodekset som forudsætning for en sådan deltagelse.

20.4.8 At tilbageholde en del af eller al støtte til en idrætsudøver eller idrætsudøvers støtteperson, der har overtrådt antidopingreglerne, i en hvilken som helst periode, hvori denne er udelukket fra deltagelse.

20.4.9 At tilbageholde en del af eller al støtte til medlemmer eller anerkendte nationale forbund, der ikke overholder kodekset.

20.4.10 Entusiastisk at forfølge alle potentielle overtrædelser af antidopingreglerne inden for sin jurisdiktion, herunder undersøgelse af, om idrætsudøvernes støttepersoner eller andre personer kan have været involveret i de enkelte dopingtilfælde.

20.4.11 At fremme antidopingoplysning, inklusiv at stille krav til nationale forbund om at udføre antidopingoplysning i samarbejde med den relevante nationale antidopingorganisation.

20.4.12 At samarbejde med relevante nationale organisationer og organer og andre antidopingorganisationer.

20.4.13 At have disciplinære regler på plads til at forhindre idrætsudøvers støttepersonale, som anvender forbudte stoffereller forbudte metoder uden gyldig grund, i at støtte idrætsudøvere indenfor den nationale olympiske komité eller nationale paralympiske komités bemyndigelse.

20.5 Funktioner og ansvarsområder – nationale antidopingorganisationer.

20.5.1 At være uafhængig i deres operationelle beslutninger og aktiviteter.

20.5.2 At indføre og implementere antidopingregler og –politikker, der er i overensstemmelse med kodekset.

20.5.3 At samarbejde med andre relevante nationale organisationer og organer og andre antidopingorganisationer.

20.5.4 At tilskynde til indbyrdes prøvetagning mellem nationale antidopingorganisationer.

20.5.5 At fremme antidopingforskning.

20.5.6 Hvor der ydes støtte, at tilbageholde en del af eller al støtte til en idrætsudøver eller idrætsudøvers støtteperson, der har overtrådt antidopingreglerne i en hvilken som helst periode, hvori denne er udelukket fra deltagelse.

20.5.7 Entusiastisk at forfølge alle potentielle overtrædelser af antidopingreglerne inden for sin jurisdiktion, herunder efterforskning af, om idrætsudøvernes støttepersoner eller andre personer kan have været involveret i de enkelte dopingtilfælde og at sikre korrekt håndhævelse af konsekvenser.

20.5.8 At fremme antidopingoplysning.

20.5.9 At udføre en automatisk efterforskning af idrætsudøvers støttepersonale indenfor dens jurisdiktion i tilfælde af en mindreåriges overtrædelse af antidopingreglerne og at udføre automatisk efterforskning af en idrætsudøvers støtteperson, som har givet støtte til mere end en idrætsudøver, som har begået en overtrædelse af antidopingreglerne.

20.5.10 At samarbejde fuldt ud med WADA i forbindelse med efterforskning udført af WADA i henhold til artikel 20.7.10.

[Kommentar til artikel 20.5: For nogle mindre lande kan deres nationale antidopingorganisation uddelegere et antal af ansvarsområder beskrevet i denne artikel til en regional antidopingorganisation].

20.6 Funktioner og ansvarsområder – organisationer for større idrætsbegivenheder.

20.6.1 At indføre og implementere antidopingpolitikker og -regler for idrætsarrangementet, der er i overensstemmelse med kodekset.

20.6.2 At gennemføre relevante aktiviteter for at forhindre overtrædelse af kodekset som anført i artikel 23.5.

20.6.3 At godkende og fremme det uafhængige observatørprogram.

20.6.4 At opstille krav om, at alle idrætsudøvere og hver idrætsudøvers støtteperson, der deltager som vejleder, træner, manager, holdpersonale, official, lægefagligt eller paramedicinsk personale i person i idrætsarrangementet, accepterer at være bundet af antidopingreglerne i overensstemmelse med kodekset som forudsætning for en sådan deltagelse.

20.6.5 Entusiastisk at forfølge alle potentielle overtrædelser af antidopingreglerne inden for sin jurisdiktion, herunder undersøgelse af, om idrætsudøvernes støttepersoner eller andre personer kan have været involveret i de enkelte dopingtilfælde.

20.6.6 At gøre alt for kun at tildele idrætsarrangementer til lande, hvor regeringen har ratificeret, accepteret, godkendt eller underlagt sig UNESCO-konventionen, og hvor den nationale olympiske komité, den nationale paralympiske komité og den nationale antidopingorganisation overholder kodekset.

20.6.7 At fremme antidopingoplysning.

20.6.8 At samarbejde med relevante nationale organisationer og organer og andre antidopingorganisationer.

20.7 Funktioner og ansvarsområder - WADA

20.7.1 At indføre og implementere politikker og procedurer, der er i overensstemmelse med kodekset.

20.7.2 At føre tilsyn med de underskrivende parters overholdelse af kodekset.

20.7.3 At godkende internationale standarder, der gælder for implementeringen af kodekset.

20.7.4 At akkreditere og genakkreditere laboratorier til analyse af prøver eller at godkende andre organer til analyse af prøver.

20.7.5 At udvikle og offentliggøre retningslinjer og modeller for bedste praksis.

20.7.6 At fremme, gennemføre, igangsætte, yde økonomisk støtte til og koordinere antidopingforskning og at fremme antidopingoplysningen.

20.7.7 At opstille og gennemføre et effektivt uafhængigt observatørprogram og andre typer af vejledende programmer for idrætsarrangementer.

20.7.8 At gennemføre, under ekstraordinære omstændigheder og under ledelse af WADA’s generaldirektør, dopingkontrollerpå eget initiativ eller på foranledning af andre antidopingorganisationer og at samarbejde med relevante nationale og internationale organisationer og organer, herunder men ikke begrænset til, at fremme forespørgsler og efterforskninger.

[Kommentar til artikel 20.7.8: WADA er ikke et prøvetagningsorgan, men det forbeholder sig rettigheden til under ekstraordinære omstændigheder at udføre dens egne prøvetagninger, hvor problemer er bragt til den relevante antidopingorganisations opmærksomhed og ikke er blevet taget hånd om på tilfredsstillende vis].

20.7.9 At godkende, i konsultation med internationale forbund, nationale antidopingorganisationer og organisationer for større idrætsarrangementer, definerede analyseprogrammer til prøvetagning.

20.7.10 At tage initiativ til dens egen efterforskning af overtrædelse af antidopingregler og andre aktiviteter, der kan fremme doping.

ARTIKEL 21

YDERLIGERE FUNKTIONER OG ANSVARSOMRÅDER – IDRÆTSUDØVERE OG ANDRE PERSONER

21.1 Funktioner og ansvarsområder – idrætsudøvere.

21.1.1 At have kendskab til og overholde alle gældende antidopingpolitikker og -regler, der er indført i henhold til kodekset

21.1.2 At være til rådighed for indsamling af prøver til enhver tid.

[Kommentar til artikel 21.1.2: Med behørig hensyntagen til en idrætsudøvers menneskerettigheder og privatliv kan lovlige antidopinghensyn nogle gange kræve prøvetagning sent om aftenen eller tidligt om morgenen. Det er f.eks. kendt, at nogle idrætsudøvere anvender lave doser af EPO i disse tidsrum, så det er umuligt at spore om morgenen].

21.1.3 At være ansvarlig i antidopingsammenhæng for, hvad de indtager og anvender.

21.1.4 At oplyse lægefagligt personale om deres forpligtelse til ikke at anvende forbudte stoffer og forbudte metoder og at være ansvarlige for at sikre, at ingen medicinsk behandling, som de modtager, overtræder antidopingpolitikker og -regler, der er indført i henhold til kodekset.

21.1.5 At oplyse deres nationale antidopingorganisation og internationale forbund om en ikke-underskrivende parts afgørelse om, at idrætsudøveren har begået en overtrædelse af antidopingreglerne indenfor de sidste ti år.

21.1.6 At samarbejde med antidopingorganisationer, der efterforsker overtrædelser af antidopingreglerne.

[Kommentar til artikel 21.1.6 Mangel på samarbejde er ikke en overtrædelse af antidopingreglerne under kodekset, men det kan være grundlaget for disciplinære handlinger i henhold til en interessents regler].

21.2 Funktioner og ansvarsområder – idrætsudøvers støttepersonale.

21.2.1 At have kendskab til og overholde alle antidopingpolitikker og –regler, der er indført i henhold til kodekset, og som gælder for dem eller de idrætsudøvere, som de arbejder for.

21.2.2 At samarbejde med programmet for prøvetagning for idrætsudøvere.

21.2.3 At bruge sin påvirkning af idrætsudøvers værdier og opførelse til at skabe attituder mod doping.

21.2.4 At oplyse deres nationale antidopingorganisation og internationale forbund om en ikke-underskrivende partsafgørelse om, at han eller hun har begået en overtrædelse af antidopingreglerne indenfor de sidste 10 år.

21.2.5 At samarbejde med antidopingorganisationer, der efterforsker overtrædelser af antidopingreglerne.

[Kommentar til artikel 21.2.5 Mangel på samarbejde er ikke en overtrædelse af antidopingreglerne under kodekset, men det kan være grundlaget for disciplinære handlinger i henhold til en interessents regler].

21.2.6 Idrætsudøvers støttepersonale må ikke anvende eller have i sin besiddelse forbudte stoffer eller forbudte metoder uden gyldig grund.

[Kommentar til artikel 21.6.2: I de situationer, hvor en idrætsudøvers støtteperson uden gyldig grund anvender eller besidder et forbudt stof eller forbudt metode, og det ikke er en overtrædelse af antidopingreglerne i henhold til kodekset, bør det være underlagt andre idrætslige disciplinære regler. Trænere og andre idrætsudøveres støttepersonale er ofte rollemodeller for idrætsudøvere. De bør ikke have en personlig adfærd, som er i strid med deres ansvar for at opfordre deres idrætsudøvere til ikke at anvende doping].

21.3 Funktioner og ansvarsområder – regionale antidopingorganisationer.

21.3.1 At sikre at medlemslande indfører og implementerer regler, politikker og programmer i overensstemmelse med kodekset.

21.3.2 At kræve som betingelse for medlemsskab, at et medlemsland skriver under på en officiel formular for medlemskab af regional antidopingorganisation, som tydeligt skitserer delegeringen af antidopingansvar til den regionale antidopingorganisation.

21.3.3 At samarbejde med andre relevante nationale og regionale organisationer og organer og andre antidopingorganisationer.

21.3.4 At tilskynde til indbyrdes prøvetagning mellem nationale antidopingorganisationer og regionale antidopingorganisationer.

21.3.5 At fremme antidopingforskning.

21.3.6 At fremme antidopingoplysning.

ARTIKEL 22

REGERINGERS ENGAGEMENT

Den enkelte regering giver sit tilsagn til kodekset ved at underskrive den københavnske erklæring om dopingbekæmpelse i idræt af 3. marts 2003 og ved at ratificere, acceptere, godkende eller tiltræde UNESCO-konventionen. Nedenstående artikler opstiller de underskrivende parters forventninger.

22.1 Den enkelte regering skal træffe alle nødvendige forholdsregler for at overholde UNESCO-konventionen.

22.2 Den enkelte regering vil indføre lovgivning, reguleringer, politikker eller administrativ praksis for samarbejde og deling af oplysninger med antidopingorganisationer og deling af data mellem antidopingorganisationer som anført i kodekset.

22.3 Den enkelte regering vil opfordre til samarbejde mellem alle sine offentlige administrationer og agenturer og antidopingorganisationer til rettidigt at dele oplysninger med antidopingorganisationer, som kan være anvendelige i kampen mod doping, og hvor dette ikke eller er forbudt i forhold til lovgivningen.

22.4 Den enkelte regering vil respektere voldgift som den foretrukne metode til løsning af dopingrelaterede stridigheder, underlagt menneskerettigheder og grundlæggende rettigheder og gældende nationale lov.

22.5 Den enkelte regering, som ikke har en national antidopingorganisation i sit land, skal sammen med sin nationale olympiske komité arbejde for at etablere en.

22.6 Hver regering vil respektere den nationale antidopingorganisations uafhængighed i sit land og blander sig ikke i dens operationelle beslutninger og aktiviteter.

22.7 En regering bør møde forventningerne i artikel 22.2 senest d. 1. januar 2016. De andre dele af denne artikel bør allerede være opfyldte.

22.8 Dersom en regering ikke ratificerer, accepterer, godkender eller tiltræder UNESCO-konventionen eller imødekommer UNESCO-konventionen herefter, kan det resultere i udelukkelse fra at byde på afholdelse af idrætsarrangementer som anført i artiklerne 20.1.8, 20.3.11 og 20.6.6 og kan resultere i yderligere konsekvenser, fx tab af embede og stillinger indenfor WADA; diskvalifikation eller udelukkelse fra kandidatur til afholdelse af et internationalt idrætsarrangement i et land, aflysning af internationale idrætsarrangementer, symbolske konsekvenser og andre konsekvenser i henhold til det Olympiske Charter.

[Kommentar til artikel 22: De fleste regeringer kan ikke være parter i eller forpligtes af private, ikke-regeringsmæssige instrumenter som kodekset. Derfor anmodes regeringerne ikke om at være underskrivende parter i kodekset, men derimod om at underskrive den københavnske erklæring og ratificere, acceptere, godkende eller tilslutte sig UNESCO-konventionen. Godkendelsesmekanismerne kan være forskellige, men bestræbelserne på at bekæmpe doping gennem det koordinerede og harmoniserede program, der afspejles i kodekset, er i høj grad en fælles bestræbelse mellem idrætsbevægelserne og regeringerne.

Denne artikel opstiller, hvad de underskrivende parter forventer af regeringerne. Disse er dog kun forventninger, eftersom regeringer kun er »forpligtigede« til at overholde kravene i UNESCO-konventionen].

DEL FIRE

TILTRÆDELSE, OVERHOLDELSE, ÆNDRING OG FORTOLKNING

ARTIKEL 23

TILTRÆDELSE, OVERHOLDELSE OG ÆNDRING

23.1 Tiltrædelse af kodekset.

23.1.1 Nedenstående instanser er de underskrivende parter, der kan tiltræde kodekset: WADA, Den Internationale Olympiske Komité, internationale forbund, Den Internationale Paralympiske Komité, nationale olympiske komiteer, nationale paralympiske komiteer, organisationer for større idrætsbegivenheder og nationale antidopingorganisationer. Disse instanser tiltræder kodekset ved at underskrive en tiltrædelseserklæring efter godkendelse fra alle deres respektive overordnede organer.

[Kommentar til artikel 23.1.1: De enkelte tiltrædende underskrivende parter underskriver hver især et identisk eksemplar af en standardtiltrædelseserklæring og sender den til WADA. Tiltrædelsen sker i henhold til bestemmelserne for hver enkelt organisations styrende organer. For eksempel kongressen i et internationalt forbund og bestyrelsen hos WADA].

23.1.2 Andre idrætsorganisationer, der måske ikke er under tilsyn af en underskrivende part, kan på WADA's opfordring også blive en underskrivende part ved at acceptere kodekset.

[Kommentar til artikel 23.1.2: De professionelle ligaer, der ikke i øjeblikket er under en regerings eller et internationalt forbunds jurisdiktion, opfordres til at tiltræde kodekset].

23.1.3 En liste over alle tiltrædelser offentliggøres af WADA.

23.2 Implementering af kodekset.

23.2.1 De underskrivende parter skal implementere de gældende bestemmelser i kodekset gennem politikker, love, regler eller vedtægter inden for deres bemyndigelse og inden for rammerne af de pågældende ansvarsområder.

23.2.2 Nedenstående artikler, alt efter hvad der relevant for omfanget af den antidopingaktivitet, som antidopingorganisationen udfører, skal implementeres af de underskrivende parter uden væsentlig ændring (idet der tages højde for eventuelle ikke-væsentlige ændringer i sproget i forbindelse med henvisning til organisationens navn, idrætsgren, sektionsnumre osv.):

• Artikel 1 (Definition af doping)

• Artikel 2 (Overtrædelser af antidopingreglerne)

• Artikel 3 (Bevis på doping)

• Artikel 4.2.2 (Specificerede stoffer)

• Artikel 4.3.3 (WADA's fastlæggelse af Dopinglisten)

• Artikel 7.11 (Tilbagetrækning fra idræt)

• Artikel 9 (Automatisk diskvalifikation (annullering) af individuelle resultater)

• Artikel 10 (Sanktioner mod enkeltpersoner)

• Artikel 11 (Konsekvenser for hold)

• Artikel 13 (Appeller) med undtagelse af 13.2.2 og 13.6 og 13.7

• Artikel 15.1 (Gensidig anerkendelse)

• Artikel 17 (Forældelsesfrister)

• Artikel 24 (Fortolkning af kodekset)

• Appendiks 1 – Definitioner

Der må ikke føjes yderligere bestemmelser, der ændrer virkningen af de i denne artikel anførte artikler, til en underskrivende parts regler. En underskrivende parts regler skal udtrykkeligt anerkende kodeksets kommentarer og betænke kommentarerne med den samme status, som de har i kodekset.

[Kommentar til artikel 23.2.2: Intet i dette kodeks forhindrer en antidopingorganisation i at vedtage og gennemtvinge sine egne specifikke disciplinære regler for adfærd udvist af idrætsudøvernes støttepersoner, hvilken adfærd vedrører doping, men som ikke i sig selv udgør en overtrædelse af antidopingreglerne i henhold til kodekset. Et nationalt eller internationalt forbund kan f.eks. nægte at forny en træners licens, når flere idrætsudøvere har begået overtrædelser af antidopingreglerne, mens de var under den pågældende træners opsyn].

23.2.3 Ved implementering af kodekset opfordres de underskrivende parter til at anvende de modeller for bedste praksis, der anbefales af WADA.

23.3 Implementering af antidopingprogrammer.

Underskrivende parter skal afsætte tilstrækkelige ressourcer til at implementere antidopingprogrammer indenfor alle områder i overensstemmelse med kodekset og internationale standarder.

23.4 Overholdelse af kodekset.

De underskrivende parter kan først betragtes som organisationer, der overholder kodekset, når de har tiltrådt og implementeret kodekset i henhold til artikel 23.1, 23.2 og 23.3. De anses ikke længere for organisationer, der overholder kodekset, når tiltrædelsen er trukket tilbage.

23.5 Kontrol af overholdelse af kodekset og UNESCO-konventionen.

23.5.1 Overholdelse af kodekset kontrolleres af WADA eller på anden vis efter aftale med WADA. Overholdelse af antidopingprogrammer som krævet i artikel 23.3 skal overvåges ud fra kriterier specificeret af WADA's eksekutivkomité (forretningsudvalg). Overholdelse af de forpligtelser, der er indeholdt i UNESCO-konventionen, kontrolleres i henhold til den beslutning, som er truffet ved en konference afholdt mellem UNESCO-konventionens parter efter samråd med landene og WADA. WADA rådgiver regeringer vedrørende de underskrivende parters implementering af kodekset og rådgiver de underskrivende parter vedrørende regeringers ratificering, accept, godkendelse eller tiltrædelse af UNESCO-konventionen.

23.5.2 Med henblik på at lette kontrollen skal de enkelte underskrivende parter give WADA oplysninger om deres overholdelse af kodekset som krævet af WADA’s bestyrelse og skal anføre begrundelser for manglende overholdelse.

23.5.3 Dersom en underskrivende part ikke leverer oplysninger om overholdelse, som WADA anmoder om med hensyn til artikel 23.5.2, eller hvis en underskrivende part ikke sender oplysninger til WADA i henhold til andre artikler i kodekset, kan dette anses for manglende overholdelse af kodekset.

23.5.4 Alle WADA-overholdelsesrapporter skal godkendes af WADA's bestyrelse. WADA skal indgå i en dialog med en underskrivende part, før den pågældende underskrivende part indberettes for manglende overholdelse. En WADA-rapport, der konkluderer, at en underskrivende part ikke overholder kodekset, skal godkendes af WADA's bestyrelse på et møde, der afholdes, efter at den underskrivende part har fået lejlighed til at fremsende sine skriftlige argumenter til WADA's bestyrelse. Hvis WADA's bestyrelse konkluderer, at en underskrivende part ikke overholder kodekset, kan afgørelsen appelleres i henhold til artikel 13.6.

23.5.5 WADA skal udfærdige rapporter om overholdelse til Den Internationale Olympiske Komité, Den Internationale Paralympiske Komité, internationale forbund og organisationer for større idrætsbegivenheder. Disse rapporter skal også offentliggøres.

23.5.6 WADA skal tage stilling til begrundelser for overtrædelse og kan i ekstraordinære situationer henstille til Den Internationale Olympiske Komité, Den Internationale Paralympiske Komité, internationale forbund og organisationer for større idrætsbegivenheder, at de midlertidigt accepterer en sådan overtrædelse.

[Kommentar til artikel 23.5.6: WADA anerkender, at der blandt underskrivende parter og regeringer vil være betydelige forskelle i erfaringer med dopingbekæmpelse, ressourcer og den juridiske kontekst, i hvilken antidopingaktiviteterne udføres. Ved overvejelse af om en organisation overholder kodekset, vil WADA tage højde for disse forskelle].

23.6 Yderligere konsekvenser af en underskrivende parts manglende overholdelse af kodekset.

En underskrivende parts overtrædelse af kodekset kan medføre konsekvenser ud over manglende kvalifikation til at byde på idrætsarrangementer i henhold til artikel 20.1.8 (Den Internationale Olympiske Komité), 20.3.11 (internationale forbund) og 20.6.6 (organisationer for større idrætsbegivenheder), f.eks.: frakendelse af embeder og stillinger i WADA; diskvalifikation eller udelukkelse fra kandidatur til afholdelse af et internationalt idrætsarrangement i et land; aflysning af internationale idrætsarrangementer; symbolske konsekvenser og andre konsekvenser i henhold til det Olympiske Charter.

Sådanne konsekvenser kan appelleres til CAS af den pågældende underskrivende part i henhold til artikel 13.6.

23.7 Ændring af kodekset.

23.7.1 WADA har ansvaret for at kontrollere kodeksets udvikling og forbedring. Idrætsudøvere og andre interessenter og regeringer tilskyndes til at deltage i denne proces.

23.7.2 WADA skal udarbejde forslag til ændringer i kodekset og iværksætte en rådgivningsproces for både at modtage og reagere på anbefalinger og således lette gennemgangen og tilbagemeldingen fra idrætsudøvere, andre interessenter og regeringer med hensyn til anbefalede ændringer.

23.7.3 Ændringer i kodekset skal efter samråd godkendes af WADA's bestyrelse med to tredjedeles flertal, herunder et flertal af de afgørende stemmer afgivet af offentligt udpegede medlemmer og den olympiske bevægelses medlemmer. Medmindre andet er angivet, skal ændringer træde i kraft tre måneder efter en sådan godkendelse.

23.7.4 De underskrivende parter skal ændre deres regler, så 2015-kodekset indarbejdes før den 1. januar 2015 med ikrafttræden den 1. januar 2015. De underskrivende parter skal implementere enhver efterfølgende gældende ændring af kodekset senest 1 år efter godkendelse i WADA's bestyrelse.

23.8 Tilbagekaldelse af tiltrædelse af kodekset.

De underskrivende parter kan med 6 måneders skriftligt varsel til WADA tilbagekalde deres tiltrædelse af kodekset.

ARTIKEL 24

FORTOLKNING AF KODEKSET

24.1 WADA er ansvarlig for den officielle tekst i kodekset, som skal offentliggøres på engelsk og fransk. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den engelske og franske version er den engelske version gældende.

24.2 Kommentarer i form af noter til forskellige bestemmelser i kodekset er medtaget for at lette fortolkningen af kodekset.

24.3 Kodekset er at fortolke som en uafhængig og selvstændig tekst og ikke som henvisning til de underskrivende parterseller regeringers eksisterende love og regler.

24.4 De anvendte overskrifter i de enkelte dele og artikler i kodekset er udelukkende medtaget for overskuelighedens skyld og anses ikke for at udgøre en indholdsmæssig del af kodekset og påvirker ikke på nogen måde det sproglige indhold i de bestemmelser, som de henviser til.

24.5 Kodekset har ikke tilbagevirkende kraft for så vidt angår sager, der er startet på et tidspunkt, der ligger før det tidspunkt, hvor en underskrivende part tiltræder og implementerer kodekset i sine regler. Overtrædelser af antidopingreglerne, der ligger før kodekset, vil imidlertid tælle som »første overtrædelse« eller »anden overtrædelse« med henblik på fastlæggelse af sanktioner i henhold til artikel 10 for efterfølgende overtrædelser efter kodekset.

24.6 Formål med, omfang og organisation af det internationale antidopingprogram og kodekset og appendiks 1 Definitioner og appendiks 2 Eksempler på anvendelse af artikel 10 skal anses for en integreret del af kodekset.

ARTIKEL 25

OVERGANGSBESTEMMELSER

25.1 Generel gyldighed for 2015-kodekset.

2015-kodekset skal have fuld virkning fra den 1. januar 2015 (»Ikrafttrædelsesdatoen«).

25.2 Ikke-tilbagevirkende kraft undtagen for artiklerne 10.7.5 og 17 medmindre princippet »lex mitior« er gældende.

De forudgående perioder, hvori tidligere overtrædelser kan komme i betragtning i forhold til gentagne overtrædelser efter artikel 10.7.5 og forældelsesfristen angivet i artikel 17, er procedureregler og skal finde anvendelse med tilbagevirkende kraft; dog forudsat at artikel 17 kun anvendes med tilbagevirkende kraft, hvis forældelsesfristen ikke allerede er udløbet inden ikrafttrædelsesdatoen. Ellers, med hensyn til enhver sag om overtrædelse af antidopingreglerne, der er påbegyndt før ikrafttrædelsesdatoen, og enhver sag om overtrædelse af antidopingreglerne, der er påbegyndt efter ikrafttrædelsesdatoen på baggrund af en overtrædelse af en antidopingregel, der fandt sted før ikrafttrædelsesdatoen, skal sagen være underlagt de væsentlige antidopingregler, der var i kraft på tidspunktet for den påståede overtrædelse af antidopingreglerne, medmindre det behandlende organ fastslår, at princippet »lex mitior« med rette er gældende i henhold til sagens omstændigheder.

25.3 Anvendelse på afgørelser, der er afgivet forud for 2015-kodekset.

Med hensyn til sager, hvor en endelig afgørelse finder, at der er begået en overtrædelse af antidopingreglerne før ikrafttrædelsesdatoen, men hvor idrætsudøveren eller en anden person stadig afsoner udelukkelsesperioden på ikrafttrædelsesdatoen, kan idrætsudøveren eller en anden person ansøge antidopingorganisationen med ansvar for resultathåndtering vedrørende overtrædelsen af antidopingreglerne om at overveje en reduktion af udelukkelsesperioden i lyset af 2015-kodekset. En sådan ansøgning skal fremsættes, før udelukkelsesperioden er udløbet. Antidopingorganisationens afgørelse kan appelleres i henhold til artikel 13.2. 2015-kodekset gælder ikke for sager om overtrædelse af antidopingreglerne, hvor der er afsagt en endelig afgørelse, der konstaterer en overtrædelse af antidopingreglerne, og hvor udelukkelsesperioden er udløbet.

25.4 Gentagne overtrædelser, hvor den først overtrædelse sker før 1. januar 2015.

Med det formål at vurdere udelukkelsesperioden for anden overtrædelse under artikel 10.7.1, hvor sanktionen for den første overtrædelse blev afgjort på grundlag af regler før 2015-kodekset, skal udelukkelsesperioden, som ville være blevet vurderet for den første overtrædelse, hvis 2015-kodekset havde gjort sig gældende, anvendes.

[Kommentar til artikel 25.4: Bortset fra den situation, der beskrives i artikel 25.4, hvor en endelig afgørelse, der konstaterer en overtrædelse af en antidopingregel, er afsagt før eksistensen af kodekset eller under det gældende kodeks før 2015-kodekset, og den pålagte udelukkelsesperiode er aftjent fuldt ud, kan 2015-kodekset ikke anvendes til at genkarakterisere den tidligere overtrædelse].

25.5 Yderligere kodeks-ændringer.

Eventuelle yderligere ændringer af kodekset træder i kraft i henhold til bestemmelserne i artikel 23.7.

APPENDIKS 1 – DEFINITIONER

ADAMS: Anti-Doping Administration and Management System er et webbaseret databasestyringsværktøj til indføring, opbevaring, deling og indberetning af data, der har til formål at hjælpe interessenter og WADA med deres antidopingaktiviteter sammen med databeskyttelseslovgivningen.

Administration: Skaffe, levere, supervisere, facilitere eller på anden måde deltage i en anden persons anvendelse eller forsøg på anvendelse af et forbudt stof eller forbudt metode. Dog skal denne definition ikke inkludere handlinger udført af lægefagligt personale der handler i god tro og som involverer et forbudt stof eller forbudt metode anvendt til rigtige og lovlige behandlingsmæssige formål eller andet acceptabelt grundlag, og definitionen skal heller ikke inkludere handlinger, der involverer forbudte stoffer, som ikke er forbudte i prøvetagning uden for konkurrence, medmindre omstændighederne som helhed viser, at sådanne forbudte stoffer ikke er beregnet til oprigtige og lovlige behandlingsmæssige formål eller er beregnet til at forbedre idrætspræstationer.

Antidopingorganisation: En underskrivende part, der er ansvarlig for indførelse af regler til igangsættelse, implementering eller håndhævelse af en hvilken som helst del af processen i forbindelse med en dopingkontrol. Dette omfatter bl.a. Den Internationale Olympiske Komité, Den Internationale Paralympiske Komité, andre organisationer for større idrætsbegivenheder, der foretager prøvetagning ved sådanne idrætsarrangementer, WADA, internationale forbund og nationale antidopingorganisationer.

Anvendelse: Udnyttelse, brug, indtagelse, indsprøjtning eller fortæring af ethvert forbudt stof eller forbudt metode på enhver tænkelig måde.

Arrangement: se Idrætsarrangement

Arrangementssteder: De idrætsanlæg, som er udpeget til idrætsarrangementet af det ansvarlige organ.

Arrangementsperiode: Perioden mellem et idrætsarrangements start og afslutning i henhold til den organisation, der er ansvarlig for idrætsarrangementet.

Atypisk ABP-resultat: En rapport identificeret som et atypisk ABP-resultat som beskrevet i den gældende internationale standard.

Atypisk resultat: En rapport fra et WADA-akkrediteret laboratorium eller et andet WADA-godkendt laboratorium, der kræver yderligere undersøgelse i henhold til den internationale standard for laboratorier eller tilhørende tekniske dokumenter, forud for konstatering af et positivt analyseresultat.

Besiddelse: Konkret, fysisk besiddelse eller formodet besiddelse (kun hvis personen som den eneste har kontrol eller har i sinde at udøve kontrol over det forbudte stof eller den forbudte metode eller har kontrol over de lokaler, hvori der forefindes et forbudt stof eller en forbudt metode); i det tilfælde at personen ikke som den eneste har kontrol over det forbudte stof eller den forbudte metode eller ikke har kontrol over de lokaler, hvori der forefindes et forbudt stof eller enforbudt metode, er der kun tale om formodet besiddelse, hvis personen havde kendskab til tilstedeværelsen af det forbudte stof eller tilstedeværelsen af den forbudte metode og havde i sinde at udøve kontrol derover. Der foreligger ikke overtrædelse af en antidopingregel, hvis overtrædelsen udelukkende beror på besiddelse, for så vidt at personen, før denne har modtaget meddelelse om, at vedkommende har overtrådt en antidopingregel, har truffet konkrete forholdsregler, der fastslår, at vedkommende aldrig har haft til hensigt at være i besiddelse heraf og har givet afkald på besiddelsen ved udtrykkeligt at erklære dette over for en antidopingorganisation. Uanset eventuel modstrid med denne definition gælder det, at køb (herunder køb ved brug af elektroniske eller andre metoder) af et forbudt stof eller en forbudt metode udgør besiddelse fra den købende persons side.

[Kommentar: I henhold til denne definition vil steroider, der findes i en idrætsudøvers bil, udgøre en overtrædelse, medmindre idrætsudøveren påviser, at en anden har brugt bilen; i så fald skal antidopingorganisationen påvise, at idrætsudøveren, selvom denne ikke som den eneste havde kontrol med bilen, havde kendskab til steroiderne og havde til hensigt at have kontrol med steroiderne. Tilsvarende gælder det, at hvis der findes steroider i et medicinskab i hjemmet, der er under en idrætsudøvers og dennes ægtefælles fælles kontrol, skal antidopingorganisationen påvise, at idrætsudøveren vidste, at steroiderne befandt sig i skabet, og at idrætsudøveren havde til hensigt at udøve kontrol over steroiderne. Det at købe et forbudt stof udgør i sig selv besiddelse, selv hvor f.eks. produktet ikke ankommer, modtages af en anden eller sendes til en tredjeparts adresse].

Biologisk pas: Programmet og metoderne for indsamling og sammenligning af data som beskrevet i den internationale standard for prøvetagning og efterforskning og den internationale standard for laboratorier.

CAS: Voldgiftsretten for idræt (The Court of Arbitration for Sport).

Deltager: Enhver idrætsudøver eller idrætsudøvers støtteperson.

Diskvalifikation: Se Konsekvenser af overtrædelser af antidopingreglerne i det efterfølgende.

Dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE): Dispensation for behandlingsmæssig anvendelse som beskrevet i artikel 4.4.

Dopingkontrol: Hele det forløb, der omfatter testplanlægning til og med en endelig håndtering af en eventuel appel, herunder alle trin og processer undervejs, f.eks. fremskaffelse af oplysninger om opholdssted (”whereabouts”), indsamling og håndtering af prøver, laboratorieanalyser, dispensationer for behandlingsmæssig anvendelse (TUE), resultathåndtering og høringer.

Dopinglisten: Liste over forbudte stoffer og forbudte metoder.

Forbudt metode: Enhver metode, der er anført på Dopinglisten.

Forbudt stof: Ethvert stof eller gruppe af stoffer, der er anført på Dopinglisten.

Foreløbig høring: For så vidt angår artikel 7.9 en fremskyndet, kortvarig høring, der finder sted før en høring, som afholdes i henhold til artikel 8, hvor idrætsudøveren tilsiges til at møde og har mulighed for at fremlægge sin sag enten skriftligt eller mundtligt.

[Kommentar: En foreløbig høring er kun en indledende proces, som måske ikke omfatter en fuld vurdering af sagens facts. Efter en foreløbig høring har idrætsudøveren ret til en efterfølgende fuld høring af sagens realitet. Modsat er en »fremskyndet høring«, som begrebet er anvendt i artikel 7.9, en fuld høring af realiteterne udført i en fremskyndet tidsplan].

Forsøg: Enhver forsætlig handling, der udgør en væsentlig del af en række handlinger, som vil føre til overtrædelse af en antidopingregel. Der foreligger dog ikke overtrædelse af en antidopingregel, hvis overtrædelsen udelukkende beror på et forsøg på overtrædelse, for så vidt personen træder frivilligt tilbage fra forsøget, før det opdages af en tredjepart, der ikke er involveret i det pågældende forsøg overtrædelse.

Forurenet produkt: Et produkt, der indeholder et forbudt stof, som ikke er opgivet på produktetiketten eller i information tilgængelig ved en rimelig søgning på internettet.

Holdidræt: En idræt, hvor udskiftning af spillere er tilladt under en konkurrence.

Idrætsarrangement: En række enkeltstående konkurrencer, der afholdes på samme tid i regi af et overordnet organ (f.eks. de Olympiske Lege, FINA's verdensmesterskab i svømning eller de Panamerikanske Lege).

Idrætsudøver på internationalt plan: Idrætsudøvere, der deltager i idræt på internationalt plan, som defineret af det enkelte internationale forbund i overensstemmelse med den internationale standard for prøvetagning og efterforskning.

[Kommentar: I overensstemmelse med den internationale standard for prøvetagning og efterforskning kan det internationale forbund selv bestemme kriterierne, som det vil bruge til at klassificere idrætsudøvere som idrætsudøvere på internationalt plan, f.eks. ved ranglisteplacering, ved deltagelse i særlige internationale idrætsarrangementer, ved licenstype osv. Dog skal den offentliggøre de kriterier på en klar og kortfattet måde, så idrætsudøvere hurtigt og let kan finde ud af, hvornår de vil blive klassificeret som idrætsudøver på internationalt plan. Hvis f.eks. kriterierne inkluderer deltagelse i specifikke internationale idrætsarrangementer, skal det internationale forbund offentliggøre en liste over de internationale idrætsarrangementer].

Idrætsudøver på nationalt plan: Idrætsudøvere, som deltager i idræt på nationalt plan som defineret af den enkelte nationale antidopingorganisation i overensstemmelse med den internationale standard for prøvetagning og efterforskning.

Idrætsudøver: Enhver person, som konkurrerer i idræt på internationalt plan (som defineret af hvert enkelt internationale forbund) eller nationalt plan (som defineret af hver enkelt nationale antidopingorganisation). En antidopingorganisation har beføjelse til at anvende antidopingregler på en idrætsudøver, som hverken er idrætsudøver på internationalt plan eller idrætsudøver på nationalt plan og derved bringe dem indenfor definitionen af »idrætsudøver«. Med hensyn til idrætsudøvere, som hverken er idrætsudøvere på internationalt eller nationalt plan, kan en antidopingorganisation vælge at: udføre begrænset prøvetagning eller ingen prøvetagning overhovedet; analysere prøver ud fra en reduceret menu over forbudte stoffer; kræve begrænsede eller ingen oplysninger om opholdssted; eller ikke kræve forudgående dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE).

Hvis en overtrædelse af antidopingreglerne i artikel 2.1, 2.3 eller 2.5 begås af en idrætsudøver, som en antidopingorganisation har bemyndigelse over, og som konkurrerer på lavere niveau end internationalt eller nationalt plan, skal konsekvenserne anført i kodekset (undtagen artikel 14.3.2) dog anvendes. Med hensyn til Artikel 2.8 og med hensyn til antidopinginformation og – oplysning er enhver person, der deltager i idræt under enhver underskrivende part, regering eller anden idrætsorganisation, der har accepteret dette kodeks, en idrætsudøver.

[Kommentar: Denne definition gør det klart, at alle idrætsudøvere på internationalt og nationalt plan er underlagt kodeksets antidopingregler, idet de præcise definitioner af idræt på internationalt og nationalt plan, skal fastsættes i antidopingreglerne for henholdsvis de internationale forbund og de nationale antidopingorganisationer. Definitionen tillader også hver enkelt national antidopingorganisation, hvis denne vælger dette, at udvide sit antidopingprogram ud over idrætsudøvere på internationalt og nationalt plan til dem, der deltager i konkurrencer på lavere niveauer eller til individer, som er aktive i fitness-aktiviteter, men som overhovedet ikke deltager i konkurrencer. En national antidopingorganisation kan derved f.eks. vælge at teste dem, der konkurrerer på fritidsplan, men ikke kræve forudgående dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE). Men en overtrædelse af antidopingreglerne, der involverer positivt analyseresultat eller snyd, medfører alle konsekvenserne anført i kodekset (med undtagelse af artikel 14.3.2). Beslutningen om, hvorvidt der skal gælde konsekvenser for idrætsudøvere på fritidsniveau, som er engageret i fitness-aktiviteter, men som ikke konkurrerer, er op til den nationale antidopingorganisation. På samme måde kan en organisation for større idrætsarrangementer, der afholder et idrætsarrangement for deltagere på masterniveau, vælge at teste deltagerne, men ikke analysere prøver ud fra hele menuen af forbudte stoffer. Deltagere i konkurrencer på alle planer skal nyde godt af antidopinginformation og –oplysning].

Idrætsudøvers støttepersonale: Alle instruktører, trænere, managere, agenter, teammedarbejdere, officials, læger, paramedicinske medarbejdere, forældre samt alle andre personer, der arbejder sammen med, behandler eller hjælper en idrætsudøver, som deltager i eller forbereder sig til en konkurrence.

Individuel idræt: Enhver idrætsgren, der ikke er en holdidræt.

International standard: En standard, som WADA har godkendt til støtte for sit kodeks. Overholdelse af en international standard (i modsætning til en anden alternativ standard, praksis eller procedure) er tilstrækkelig til at konkludere, at de procedurer, som den internationale standard vedrører, er fulgt på korrekt vis. Internationale standarder omfatter alle tekniske dokumenter, der er udstedt i henhold til den internationale standard.

Internationalt idrætsarrangement: Et idrætsarrangement eller konkurrence, hvor Den Internationale Olympiske Komité, Den Internationale Paralympiske Komité, et internationalt forbund, en organisation for en større idrætsbegivenhed eller en anden international idrætsorganisation er det overordnede organ for eller udpeger de tekniske officials til idrætsarrangementet.

Kodeks: Det internationale kodeks for antidoping

Konkurrence: Et enkelt løb, en enkelt match, en enkelt kamp eller en specifik idrætsbegivenhed. For eksempel en basketballkamp eller finalerne i det olympiske 100-meter-løb. I forbindelse med løb, der er opdelt i flere etaper eller enkeltkonkurrencer, og andre idrætskonkurrencer, hvor der dagligt eller løbende uddeles præmier, er forskellen mellem en konkurrence og et idrætsarrangement som anført i det pågældende internationale forbunds regler.

Konsekvenser af overtrædelser af antidopingreglerne (”konsekvenser”): En idrætsudøvers eller anden persons overtrædelse af en antidopingregel kan medføre en eller flere af følgende sanktioner: (a) Diskvalifikation betyder, at idrætsudøverens resultater i en specifik konkurrence eller et specifikt idrætsarrangement annulleres med tab af points og fratagelse af medaljer og præmier til følge; (b) Udelukkelse betyder, at idrætsudøveren eller en anden person i en nærmere angivet periode udelukkes fra deltagelse i enhver konkurrence eller anden aktivitet eller økonomisk støtte som anført i artikel 10.12.1 på grund af en overtrædelse af antidopingreglerne; (c) Midlertidig udelukkelse betyder, at idrætsudøveren eller en anden person for en tid udelukkes fra deltagelse i enhver konkurrence eller aktivitet, indtil der er truffet en endelig afgørelse ved en høring i henhold til artikel 8; (d) Økonomiske sanktioner betyder at økonomiske sanktioner er pålagt for en overtrædelse af antidopingreglerne eller at inddrive omkostninger forbundet med en overtrædelse af antidopingreglerne; og (e) offentliggørelse betyder formidling eller distribution af information til den generelle offentlighed eller personer udover de personer, som har ret til tidligere underrettelse i henhold til artikel 14. Hold i holdidræt kan også være underlagt konsekvenser som beskrevet i artikel 11.

Markør: En kemisk forbindelse eller en gruppe af kemiske forbindelser eller biologiske parametre, der påviser anvendelsenaf et forbudt stof eller en forbudt metode.

Metabolit: Ethvert stof, der fremstilles ved en biotransformationsproces.

Midlertidig udelukkelse: Se Konsekvenser af overtrædelser af antidopingregler i det foregående.

Mindreårig: En person, der endnu ikke er fyldt atten år.

Målrettet prøvetagning: Udvælgelse af specifikke idrætsudøvere til prøvetagning baseret på kriterier opstillet i den internationale standard for prøvetagning og efterforskning.

National antidopingorganisation: De(n) instans(er), som er udpeget af det enkelte land som den øverste myndighed med det overordnede ansvar for at indføre og implementere antidopingregler, forestå indsamlingen af prøver, håndtere testresultater og lede høringer på nationalt plan. Hvis denne udpegning ikke er foretaget af de(n) kompetente myndighed(er), skal instansen være det pågældende lands nationale olympiske komité eller et af denne udpeget organ.

National olympisk komité: Den af Den Internationale Olympiske Komité anerkendte nationale organisation. Udtrykket national olympisk komité omfatter også det nationale idrætsforbund i de lande, hvor det nationale idrætsforbund har ansvaret for den nationale olympiske komités typiske opgaver på antidopingområdet.

Nationalt idrætsarrangement: Et idrætsarrangement eller konkurrence med deltagelse af idrætsudøvere på internationalt eller nationalt plan, som ikke er et internationalt idrætsarrangement.

Objektivt ansvar: Reglen, der under artiklerne 2.1 og 2.2 slår fast, at det ikke er nødvendigt, at antidopingorganisationen påviser forsæt, skyld, uagtsomhed eller bevidst anvendelse fra idrætsudøverens side, før der kan påvises en overtrædelse af antidopingreglerne.

Offentliggøre: Se Konsekvenser af overtrædelser af antidopingregler i det foregående.

Omfattende assistance: I henhold til artikel 10.6.1 skal en person, der yder omfattende assistance: (1) i en underskrevet, skriftlig erklæring videregive alle oplysninger, som han eller hun er i besiddelse af vedrørende overtrædelser af antidopingregler og (2) samarbejde i fuld udstrækning i forbindelse med undersøgelser og pådømmelser af enhver sag med relation til sådanne oplysninger, herunder f.eks. afgive vidneudsagn under en høring, hvis denne anmodes herom af en antidopingorganisation eller et behandlende organ. Desuden skal de afgivne oplysninger være troværdige og udgøre en vigtig del af enhver sag, der rejses, eller de skal, hvis der ikke rejses en sag, have udgjort tilstrækkelig basis for rejsning af en sag.

Organisationer for større idrætsarrangementer: De kontinentale forbund af nationale olympiske komiteer og andre internationale organisationer for flere forskellige idrætsgrene, der fungerer som det overordnede organ for ethvert kontinentalt, regionalt eller andet internationalt idrætsarrangement.

Person: En fysisk person eller en organisation eller anden instans.

Positivt ABP-resultat: En rapport identificeret som et positivt ABP-resultat som beskrevet i de gældende internationale standarder.

Positivt analyseresultat: En rapport fra et WADA-akkrediteret laboratorium eller en anden WADA-godkendt laboratorium, der i overensstemmelse med den internationale standard for laboratorier og tilhørende tekniske dokumenter identificerer tilstedeværelsen af et forbudt stof eller dets metabolitter eller markører (herunder forhøjede mængder af endogene stoffer) eller tegn på anvendelse af en forbudt metode i en prøve.

Prioriteret testgruppe: Den gruppe af højest prioriterede idrætsudøvere, der fastsættes separat på internationalt plan af det enkelte internationale forbund og på det nationale plan af den enkelte nationale antidopingorganisation, og som er underlagt prøvetagning både under konkurrence og uden for konkurrence som en del af det pågældende internationale forbunds eller den pågældende nationale antidopingorganisations testplanlægning og derfor er forpligtiget til at oplyse om opholdssted som anført i artikel 5.6 og den internationale standard for prøvetagning og efterforskning.

Prøve: Biologisk materiale, der indsamles med henblik på dopingkontrol.

[Kommentar: Det er i nogle tilfælde blevet hævdet, at indsamling af blodprøver er i strid med visse religiøse eller kulturelle gruppers principper. Det er slået fast, at der ikke er basis for en sådan påstand].

Prøvetagning: De dele af forløbet af en dopingkontrol, der omfatter testplanlægning, indsamling af prøver, håndtering af prøver og transport af prøver til laboratoriet.

Regional antidopingorganisation: En regional enhed udpeget af medlemslandene til at koordinere og administrere udpegede områder af deres nationale antidopingprogram, som kan omfatte indføring og implementering af antidopingregler, planlægning og indsamling af prøver, resultathåndtering, vurdering af dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE), afholdelse af høringer og udførelse af oplysningsprogrammer på regionalt plan.

Skyld: Skyld er enhver pligtforsømmelse eller mangel på passende omhu i en specifik situation. Faktorer, der skal tages i betragtning i vurderingen af en idrætsudøver eller anden persons grad af skyld, inkluderer f.eks. idrætsudøverens eller anden persons erfaring, om idrætsudøveren eller anden person er en mindreårig, specielle overvejelser så som handicap, graden af risiko, som burde være forudset af idrætsudøveren og den grad af omhu og undersøgelse, idrætsudøverenudviste i relation til, hvad der burde have været det forudsete risikoniveau. I vurderingen af idrætsudøverens eller anden persons grad af skyld skal de omstændigheder, der tages i betragtning, være specifikke og relevante i forhold til at forklare idrætsudøverens eller anden persons afvigelse fra forventet og normal adfærd. Hermed er f.eks. det faktum, at en idrætsudøver ville miste muligheden for at tjene store pengesummer under en udelukkelsesperiode eller det faktum, at en idrætsudøver kun har kort tid tilbage af sin karriere, eller timingen af idrætskalenderen, ikke relevante faktorer at tage i betragtning i reduceringen af udelukkelsesperioden under artikel 10.5.1 eller 10.5.2.

[Kommentar: Kriterierne for at vurdere en idrætsudøveres grad af skyld er de samme under alle artiklerne, hvor skyld skal tages i betragtning. Dog er det ikke passende med en reducering af sanktionen under 10.5.2 medmindre, efter vurdering af graden af skyld, konklusionen er, at »uden væsentlig skyld eller uagtsomhed« forelå fra idrætsudøverens eller anden persons side].

Snyd: Ændring til et forkert formål eller på en forkert måde; uretmæssig udnyttelse af indflydelse; uretmæssig indgriben; obstruktion, vildledning eller udøvelse af uretmæssig adfærd med henblik på at ændre resultater eller forhindre gennemførelse af standardprocedurer.

Specificeret stof: Se artikel 4.2.2.

Uafhængigt observatørprogram: En gruppe observatører, der under WADA's opsyn overvåger og yder vejledning vedrørende forløbet af en dopingkontrol ved visse idrætsarrangementer, og som rapporterer de foretagne observationer.

Udelukkelse: Se Konsekvenser af overtrædelser af antidopingregler i det foregående.

Uden egen skyld eller uagtsomhed: Det forhold, at idrætsudøveren eller anden person påviser, at vedkommende ikke havde kendskab til eller mistanke om og ikke med rette kunne have haft kendskab til eller mistanke om – selv ved at udvise den største grad af omhu – at have anvendt eller været under behandling med det forbudte stof eller den forbudte metode eller på anden måde overtræde en antidopingregel. Ved enhver overtrædelse af artikel 2.1, på nær hvor der er tale om en mindreårig, skal idrætsudøveren påvise, hvordan det forbudte stof kom ind i hans eller hendes krop.

Uden for konkurrence: Enhver tidsperiode, som ikke er under konkurrence.

Uden væsentlig skyld eller uagtsomhed: Det forhold, at idrætsudøveren eller anden person påviser, at vedkommendes skyld eller uagtsomhed – set i lyset af alle omstændigheder og i betragtning af kriterierne for uden egen skyld eller uagtsomhed – ikke var afgørende for overtrædelsen af den pågældende antidopingregel. Ved enhver overtrædelse af artikel 2.1, på nær hvor der er tale om en mindreårig, skal idrætsudøveren påvise, hvordan det forbudte stof kom ind i hans eller hendes krop.

[Kommentar: Ved cannabinoider kan en idrætsudøver påvise uden væsentlig skyld eller uagtsomhed ved klart at påvise, at konteksten for anvendelsen ikke var relateret til idrætspræstation].

Ulovlig distribution: Salg, videregivelse, transport, afsendelse, levering eller distribution (eller besiddelse til et sådan formål) af et forbudt stof eller en forbudt metode (det være sig fysisk eller elektronisk eller på nogen anden måde) udført af en idrætsudøver, idrætsudøverens støtteperson eller en anden person, der er underlagt en antidopingorganisations jurisdiktion, til en tredjepart; dog således at denne definition ikke omfatter handlinger udført i god tro af lægefagligt personale, som involverer et forbudt stof, der anvendes til rigtige og lovlige behandlingsmæssige formål eller en anden acceptabel årsag, og således, at den ikke omfatter handlinger, som involverer forbudte stoffer, der ikke er forbudt i forbindelse med prøvetagning uden for konkurrencer, medmindre omstændighederne som helhed viser, at sådanne forbudte stoffer ikke er beregnet til rigtige og lovlige behandlingsmæssige formål eller har til formål at forbedre idrætspræstationer.

Under konkurrence: Med mindre andet er angivet i et internationalt forbunds eller det aktuelle idrætsarrangements styrende organisation, defineres »under konkurrence« den periode, der starter tolv timer før en konkurrence, hvori idrætsudøverenefter planen skal deltage, og som varer indtil afslutningen af en sådan konkurrence, og den procedure for indsamling af prøver, der vedrører en sådan konkurrence.

[Kommentar: Et internationalt forbund eller idrætsarrangements styrende organisation kan fastslå en periode for »under konkurrence«, som er forskellig fra arrangementsperioden].

Underskrivende parter: Instanser, der underskriver og er indforstået med at overholde kodekset som anført i artikel 23.

UNESCO-konventionen: Den internationale konvention mod doping i idræt, der blev vedtaget på UNESCO’s 33. generalforsamling den 19. oktober 2005, inklusive alle ændringer, der er vedtaget af de stater, der deltager i konventionen, og parterne i den internationale konvention mod doping i idræt.

WADA: Det internationale antidopingagentur (World Anti-Doping Agency).

Økonomiske konsekvenser: Se Konsekvenser af overtrædelser af antidopingregler i det foregående.

[Kommentar: De her definerede begreber inkluderer deres pluralis- og possessive former, såvel som de begreber anvendt i andre sprogklasser].

APPENDIKS 2 – EKSEMPLER PÅ ANVENDELSE AF ARTIKEL 10

EKSEMPEL 1.

Facts: Et positivt analyseresultat er resultatet af tilstedeværelsen af et anabolsk steroid i en prøvetagning under konkurrence (artikel 2.1); idrætsudøveren indrømmer øjeblikkeligt overtrædelsen af antidopingreglerne; idrætsudøveren påviser uden væsentlig skyld eller uagtsomhed; og idrætsudøveren yder omfattende assistance.

Anvendelse af konsekvenser:

1. Udgangspunktet er artikel 10.2. Fordi idrætsudøveren anses for at være uden væsentlig skyld, er det tilstrækkeligt underbyggende bevis (artikel 10.2.1.1 og 10.2.3) for, at overtrædelsen af antidopingreglerne ikke var forsætlig, og udelukkelsesperioden skal derved være to år, ikke fire år (artikel 10.2.2).

2. Det næste skridt ville være, at panelet analyserer, om de skyld-relaterede reduktioner gælder (artikel 10.4 og 10.5). På baggrund af uden væsentlig skyld eller uagtsomhed (artikel 10.5.2) og fordi det anabole steroid ikke er et specificeret stof, ville det gældende interval af sanktioner være reduceret til et interval fra to til et år (minimum halvdelen af den toårige sanktion). Panelet vil så bestemme den gældende udelukkelsesperiode indenfor dette interval baseret på idrætsudøverens grad af skyld. (Antag for anskuelighedens skyld, at panelet i dette eksempel ellers ville pålægge en udelukkelsesperiode på 16 måneder).

3. I det tredje skridt ville panelet vurdere muligheden for suspendering eller reducering under artikel 10.6 (reduktioner ikke relateret til skyld). I denne sag gælder kun artikel 10.6.1 (omfattende assistance). (Artikel 10.6.3, øjeblikkelig indrømmelse, gælder ikke, fordi udelukkelsesperioden allerede er under minimummet på to år som fastsat i artikel 10.6.3). På baggrund af omfattende assistance kunne udelukkelsesperioden suspenderes med tre fjerdedele af 16 måneder. * Den korteste udelukkelsesperiode ville dermed blive fire måneder.

(Antag for anskuelighedens skyld, at panelet i dette eksempel suspenderer ti måneder, og udelukkelsesperioden ville så blive 6 måneder).

4. Under artikel 10.11 starter udelukkelsesperioden i princippet på datoen for den endelige høringsbeslutning. Da idrætsudøveren øjeblikkeligt indrømmede overtrædelsen af antidopingreglerne, kunne udelukkelsesperioden dog starte allerede på datoen for prøveindsamling, men i alle tilfælde skulle idrætsudøveren afsone mindst halvdelen af udelukkelsesperioden (dvs. tre måneder) efter datoen for høringsafgørelsen (artikel 10.11.2).

5. Da det positive analyseresultat blev begået i en konkurrence, ville panelet være nødt til automatisk at diskvalificere det opnåede resultat i den konkurrence (artikel 9).

6. I henhold til artikel 10.8 ville alle resultater opnået af idrætsudøveren efter datoen for prøveindsamling og indtil starten af udelukkelsesperioden også blive diskvalificeret medmindre andet bestemmes af retfærdighedshensyn.

7. Oplysningerne, som der refereres til i artikel 14.3.2, skal offentliggøres medmindre idrætsudøveren er en mindreårig, da det er en obligatorisk del af hver sanktion (artikel 10.13).

8. Idrætsudøveren må ikke på nogen måde deltage i en konkurrence eller anden idræt-relateret aktivitet under en underskrivende parts eller dens partneres bemyndigelse under idrætsudøverens udelukkelsesperiode (artikel 10.12.1). Dog kan idrætsudøveren vende tilbage til at træne med et hold eller anvende en klubs eller en underskrivende parts eller dens partneres medlemsorganisationers faciliteter i den korteste af følgende perioder: (a) de sidste to måneder af en idrætsudøvers udelukkelsesperiode, eller (b) den sidste fjerdedel af den pålagte udelukkelsesperiode (artikel 10.12.2). Derved ville det være tilladt for idrætsudøveren at vende tilbage til træning halvanden måned før udelukkelsesperioden slutter.

EKSEMPEL 2.

Facts: Et positivt analyseresultat er resultatet af tilstedeværelsen af et stimulerende middel, som er et specificeret stof, i en test under konkurrence (artikel 2.1); antidopingorganisationen kan påvise, at idrætsudøveren forsætligt begik overtrædelsen af antidopingreglerne; idrætsudøveren er ikke i stand til at påvise, at det forbudte stof blev anvendt uden for konkurrence i en kontekst, der ikke var relateret til idrætspræstation; idrætsudøveren indrømmer ikke øjeblikkeligt den hævdede overtrædelse af antidopingreglerne; idrætsudøveren yder ikke omfattende assistance.

Anvendelse af konsekvenser:

1. Udgangspunktet ville være artikel 10.2. Da antidopingorganisationen kan påvise, at en overtrædelse af antidopingreglerne blev begået med forsæt og idrætsudøveren ikke er i stand til at påvise, at stoffet var tilladt uden for konkurrence, og at anvendelsen ikke var relateret til idrætsudøverens idrætspræstation (artikel 10.2.3), ville udelukkelsesperioden være fire år (artikel 10.2.1.2).

2. Fordi overtrædelsen blev begået forsætligt er der ikke plads til reducering ud fra skyld (ingen anvendelse af artikel 10.4 og 10.5). Baseret på omfattende assistance kunne sanktionen blive suspenderet med op til tre fjerdedele af de fire år. * Den korteste udelukkelsesperiode ville dermed blive et år.

3. Under artikel 10.11 ville udelukkelsesperioden starte på datoen for den endelige høringsbeslutning.

4. Da det positive analyseresultat blev begået under konkurrence, ville panelet automatisk diskvalificere det opnåede resultat i den konkurrence.

5. I henhold til artikel 10.8 ville alle resultater opnået af idrætsudøveren efter datoen for prøveindsamling og indtil starten af udelukkelsesperioden også blive diskvalificeret, medmindre andet bestemmes af retfærdighedshensyn.

6. Oplysningerne, som der refereres til i artikel 14.3.2, skal offentliggøres medmindre idrætsudøveren er en mindreårig, da det er en obligatorisk del af hver sanktion (artikel 10.13).

7. Idrætsudøveren må ikke på nogen måde deltage i en konkurrence eller anden idræt-relateret aktivitet under en underskrivende part eller dens partneres bemyndigelse under idrætsudøverens udelukkelsesperiode (artikel 10.12.1). Dog kan idrætsudøveren vende tilbage til at træne med et hold eller anvende en klubs eller en underskrivende parts eller dens partneres medlemsorganisationers faciliteter i den korteste af følgende perioder: (a) de sidste to måneder af en idrætsudøvers udelukkelsesperiode, eller (b) den sidste fjerdedel af den pålagte udelukkelsesperiode (artikel 10.12.2). Derved ville det være tilladt for idrætsudøveren at vende tilbage til træning to måneder før udelukkelsesperioden slutter.

EKSEMPEL 3.

Facts: Et positivt analyseresultat er resultatet af tilstedeværelsen af en anabolsk steroid i en prøvetagning uden for konkurrence (artikel 2.1); Idrætsudøveren påviser uden væsentlig skyld eller uagtsomhed; idrætsudøveren påviser også, at det positive analyseresultat var forårsaget af et forurenet produkt.

Anvendelse af konsekvenser:

1. Udgangspunktet ville være artikel 10.2. Da idrætsudøveren gennem underbyggende beviser kan påvise, at han ikke begik overtrædelsen af antidopingreglerne forsætligt, dvs. han var uden væsentlig skyld i anvendelsen af et forurenet produkt(artikel 10.2.1.1 og 10.2.3) ville udelukkelsesperioden være to år (artikel 10.2.2).

2. Det næste skridt ville være, at panelet ville analysere de skyld-relaterede muligheder for reducering (artikel 10.4 og 10.5). Da idrætsudøveren kan påvise, at overtrædelsen af antidopingreglerne var på grund af et forurenet produkt, og at han handlede uden væsentlig skyld eller uagtsomhed i henhold til artikel 10.5.1.2, ville det gældende interval for udelukkelsesperiode blive reduceret til et interval fra to år til en reprimande. Panelet ville så bestemme udelukkelsesperioden indenfor dette interval baseret på idrætsudøverens grad af skyld. (Antag for anskuelighedens skyld, at panelet i dette eksempel ellers ville pålægge en udelukkelsesperiode på fire måneder).

3. I henhold til artikel 10.8 ville alle resultater opnået af idrætsudøveren efter datoen for prøveindsamling og indtil starten af udelukkelsesperioden også blive diskvalificeret medmindre andet bestemmes af retfærdighedshensyn.

4. Oplysningerne, som der refereres til i artikel 14.3.2, skal offentliggøres medmindre idrætsudøveren er en mindreårig, da det er en obligatorisk del af hver sanktion (artikel 10.13).

5. Idrætsudøveren må ikke på nogen måde deltage i en konkurrence eller anden idræt-relateret aktivitet under en underskrivende part eller dens partneres bemyndigelse under idrætsudøverens udelukkelsesperiode (artikel 10.12.1). Dog kan idrætsudøveren vende tilbage til at træne med et hold eller anvende en klubs eller en underskrivende parts eller dens partneres medlemsorganisationers faciliteter i den korteste af følgende perioder: (a) de sidste to måneder af en idrætsudøvers udelukkelsesperiode, eller (b) den sidste fjerdedel af den pålagte udelukkelsesperiode (artikel 10.12.2). Derved ville det være tilladt for idrætsudøveren at vende tilbage til træning en måned før udelukkelsesperioden slutter.

EKSEMPEL 4.

Facts: En idrætsudøver, som aldrig har haft et positivt analyseresultat eller været konfronteret med en overtrædelse af antidopingreglerne, indrømmer spontant, at hun anvendte et anabolsk steroid til at forbedre sin præstation. Idrætsudøveren yder også omfattende assistance.

Anvendelse af konsekvenser:

1. Da overtrædelsen var forsætlig, ville artikel 10.2.1 være gældende, og den grundlæggende udelukkelsesperiode pålagt ville være fire år.

2. Der er ikke plads til skyld-relaterede reduktioner af udelukkelsesperioden (ingen anvendelse af artikel 10.4 og 10.5).

3. Alene ud fra idrætsudøverens spontane indrømmelse (artikel 10.6.2) kunne udelukkelsesperioden blive reduceret med op til halvdelen af de fire år. Alene ud fra idrætsudøverens omfattende assistance (artikel 10.6.1) kunne udelukkelsesperioden blive suspenderet med op til tre fjerdedele af de fire år. * Ved at vurdere den spontane indrømmelse og omfattende assistance under ét, kunne sanktionen efter artikel 10.6.4 højst blive reduceret eller suspenderet med op til tre fjerdedele af de fire år. Den korteste udelukkelsesperiode ville være et år.

4. I princippet starter udelukkelsesperioden på dagen for den endelige høringsafgørelse (artikel 10.11). Hvis den spontane indrømmelse tages i betragtning i reduceringen af udelukkelsesperioden ville en tidlig start af udelukkelsesperioden under artikel 10.11.2 ikke være tilladt. Den bestemmelse søger at forhindre, at en idrætsudøver drager fordel af de samme omstændigheder to gange. Hvis udelukkelsesperioden alene blev suspenderet på grundlag af omfattende assistance kan artikel 10.11.2 dog stadig anvendes, og udelukkelsesperioden startes allerede fra idrætsudøverens sidste anvendelse af det anabolske steroid.

5. I henhold til artikel 10.8 ville alle resultater opnået af idrætsudøveren efter datoen for overtrædelsen af antidopingreglerne og indtil starten af udelukkelsesperioden blive diskvalificeret medmindre andet bestemmes af retfærdighedshensyn.

6. Oplysningerne, som der refereres til i artikel 14.3.2, skal offentliggøres medmindre idrætsudøveren er en mindreårig, da det er en obligatorisk del af hver sanktion (artikel 10.13).

7. Idrætsudøveren må ikke på nogen måde deltage i en konkurrence eller anden idræt-relateret aktivitet under en underskrivende part eller dens partneres bemyndigelse under idrætsudøverens udelukkelsesperiode (artikel 10.12.1). Dog kan idrætsudøveren vende tilbage til at træne med et hold eller anvende en klubs eller en underskrivende parts eller dens partneres medlemsorganisationers faciliteter i den korteste af følgende perioder: (a) de sidste to måneder af en idrætsudøvers udelukkelsesperiode, eller (b) den sidste fjerdedel af den pålagte udelukkelsesperiode (artikel 10.12.2). Derved ville det være tilladt for idrætsudøveren at vende tilbage til træning to måneder før udelukkelsesperioden slutter.

EKSEMPEL 5.

Facts:

En idrætsudøvers støtteperson hjælper med at omgå en idrætsudøvers pålagte udelukkelsesperiode ved at tilmelde ham en konkurrence under et falsk navn. Idrætsudøverens støtteperson indrømmer denne overtrædelse af antidopingreglerne (artikel 2.9) spontant, før han eller hun bliver underrettet om en overtrædelse af antidopingreglerne af en antidopingorganisation.

Anvendelse af konsekvenser:

1. I henhold til artikel 10.3.4 ville den pålagte udelukkelsesperiode være mindst to år og op til fire år afhængig af overtrædelsens alvor. (Antag for anskuelighedens skyld, at panelet i dette eksempel ellers ville pålægge en udelukkelsesperiode på tre år).

2. Der er ikke plads til skyld-relaterede reduceringer, da forsæt er et element i overtrædelsen af antidopingreglen i artikel 2.9 (se kommentar til artikel 10.5.2).

3. I henhold til artikel 10.6.2, i det tilfælde, at indrømmelse er det eneste pålidelige bevis, kan udelukkelsesperioden reduceres til halvdelen. (Antag for anskuelighedens skyld, at panelet i dette eksempel ville pålægge en udelukkelsesperiode på 18 måneder).

4. Oplysningerne, som der refereres til i artikel 14.3.2, skal offentliggøres medmindre idrætsudøverens støtteperson er en mindreårig, da det er en obligatorisk del af hver sanktion (artikel 10.13).

EKSEMPEL 6.

Facts: En idrætsudøver blev pålagt en sanktion på 14 måneders udelukkelsesperiode for en førstegangsovertrædelse af antidopingreglerne, ud af hvilke fire måneder blev suspenderet på grund af omfattende assistance. Nu begår idrætsudøveren sin anden overtrædelse af antidopingreglerne, som er resultatet af tilstedeværelsen af en stimulans, som ikke er et specificeret stof, i en prøvetagning under konkurrence (artikel 2.1); idrætsudøveren påviser uden væsentlig skyld eller uagtsomhed; og idrætsudøveren yder omfattende assistance. Hvis dette var en førstegangsovertrædelse, ville panelet pålægge idrætsudøveren en sanktion på en udelukkelsesperiode på 16 måneder og suspendere seks måneder for omfattende assistance.

Anvendelse af konsekvenser:

1. Artikel 10.7 gælder for den anden overtrædelse af antidopingreglerne, da artikel 10.7.4.1 og artikel 10.7.5 gælder.

2. Under artikel 10.7.1 ville udelukkelsesperioden være den længste af:

(a) seks måneder;

(b) halvdelen af udelukkelsesperioden pålagt for den første overtrædelse af antidopingreglerne uden at tage nogen af reduktionerne under artikel 10.6 i betragtning (i dette eksempel ville det være lig med halvdelen af 14 måneder, som er syv måneder); eller

(c) dobbelt den ellers gældende udelukkelsesperiode for den anden overtrædelse af antidopingreglerne behandlet som om, det var en første overtrædelse uden at tage nogen af reduktionerne under artikel 10.6 i betragtning (i dette eksempel ville det være lig med to gange 16 måneder, som er 32 måneder).

Derfor ville udelukkelsesperioden for nummer to overtrædelse være den længste af (a), (b) og (c), som er en udelukkelsesperiode på 32 måneder.

3. I det tredje skridt ville panelet vurdere muligheden for suspendering eller reducering under artikel 10.6 (reduktioner relateret til ingen skyld). I tilfældet med den anden overtrædelse gælder kun artikel 10.6.1 (omfattende assistance). På baggrund af omfattende assistance kunne udelukkelsesperioden suspenderes med tre fjerdedele af 32 måneder. * Den korteste udelukkelsesperiode ville dermed blive otte måneder. (Antag for anskuelighedens skyld i dette eksempel, at panelet suspenderer otte måneder af udelukkelsesperioden pga. omfattende assistance, dermed reduceres den pålagte udelukkelsesperiode til to år).

4. Da det positive analyseresultat blev begået i en konkurrence, ville panelet være nødt til automatisk at diskvalificere det opnåede resultat i den konkurrence.

5. I henhold til artikel 10.8 ville alle resultater opnået af idrætsudøveren efter datoen for prøveindsamling og indtil starten af udelukkelsesperioden også blive diskvalificeret medmindre andet bestemmes af retfærdighedshensyn.

6. Oplysningerne, som der refereres til i artikel 14.3.2, skal offentliggøres, medmindre idrætsudøveren er en mindreårig, da det er en obligatorisk del af hver sanktion (artikel 10.13).

7. Idrætsudøveren må ikke på nogen måde deltage i en konkurrence eller anden idræt-relateret aktivitet under en underskrivende part eller dens partneres bemyndigelse under idrætsudøverens udelukkelsesperiode (artikel 10.12.1). Dog kan idrætsudøveren vende tilbage til at træne med et hold eller anvende en klubs eller en underskrivende parts eller dens partneres medlemsorganisationers faciliteter i den korteste af følgende perioder: (a) de sidste to måneder af en idrætsudøvers udelukkelsesperiode, eller (b) den sidste fjerdedel af den pålagte udelukkelsesperiode (artikel 10.12.2). Derved ville det være tilladt for idrætsudøveren at vende tilbage til træning to måneder før udelukkelsesperioden slutter.

______________________________

* Efter godkendelse af WADA under særlige omstændigheder kan den maksimale suspendering af udelukkelsesperioden for omfattende assistance være større end tre fjerdedele, og rapportering og offentliggørelse kan udskydes.