Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Ledningsejerregistret
Kapitel 2 Indberetningspligt til Ledningsejerregistret
Kapitel 3 Forespørgsel om ledningsoplysninger i Ledningsejerregistret
Kapitel 4 Udlevering af ledningsoplysninger gennem sammenstillingsfunktionen i Ledningsejerregistret
Kapitel 5 Krav til ledningsoplysninger, der skal udleveres gennem sammenstillingsfunktionen i Ledningsejerregistret
Kapitel 6 Koordinering af gravearbejder og samføring
Kapitel 7 Indberetning af graveskader
Kapitel 8 Ledningsejerregistrets opbevaring, anvendelse og sletning af oplysninger om brugerne
Kapitel 9 Straffebestemmelse
Kapitel 10 Ikrafttræden og overgangsbestemmelse
Bilag 1 Ledningsejerregistrets datamodel for udveksling af ledningsoplysninger (featurekatalog)
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret

I medfør af § 3, stk. 4, § 4, stk. 2-4, § 7, stk. 3, § 8, stk. 5 og 6, § 9, stk. 8 og 10, § 9 b, § 9 c, § 9 d, § 9 e, stk. 3, § 10, stk. 1, § 11, stk. 1 og 2, og § 14, stk. 2, i lov om registrering af ledningsejere, jf. lovbekendtgørelse nr. 206 af 15. marts 2018, som ændret ved lov nr. 1674 af 26. december 2017 og lov nr. 1422 af 17. december 2019, og efter forhandling med forsvarsministeren, justitsministeren og Danske Regioner fastsættes:

Kapitel 1

Ledningsejerregistret

§ 1. Den daglige administration af Ledningsejerregistret varetages af sekretariatet for Ledningsejerregistret, jf. § 13, stk. 1, i lov om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret.

Stk. 2. Ledningsejerregistret formidler kontakt mellem en ledningsejer og en graveaktør eller enhver anden, der forespørger om ledningsoplysninger efter § 9, stk. 7, i lov om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret. Ledningsejerregistret sammenstiller og udleverer endvidere de modtagne ledningsoplysninger til graveaktører.

Stk. 3. Ledningsejerregistret stiller funktioner til rådighed, som kan afhjælpe forpligtelsen til at koordinere gravearbejder eller samføring af ledninger. Ledningsejerregistret udstiller endvidere graveforespørgsler på registrets hjemmeside.

Stk. 4. Ledningsejerregistret indsamler data om graveskader til brug for statistiske formål m.m.

Kapitel 2

Indberetningspligt til Ledningsejerregistret

§ 2. Ledningsejere, som er omfattet af § 3, stk. 1, i lov om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret, har pligt til at foretage indberetning til Ledningsejerregistret efter reglerne i dette kapitel.

§ 3. Ledninger ejet af forsvaret og ledninger beliggende på ejendomme, som forsvaret har rådighed over, er ikke omfattet af indberetningspligten.

Stk. 2. De i § 8, stk. 1, nævnte oplysninger skal indberettes for ledninger ejet af andre end forsvaret, når ledningerne er beliggende på ejendomme, som forsvaret har rådighed over, medmindre særlige offentlige beskyttelseshensyn taler imod en sådan indberetning.

Stk. 3. Ledningsejere skal indberette de i § 8, stk. 1, nævnte oplysninger for ledninger, som lejes af forsvaret, medmindre særlige offentlige beskyttelseshensyn taler imod en sådan indberetning.

Stk. 4. Forsvarsministeren kan påbyde ledningsejere at undlade indberetning efter stk. 2 eller stk. 3 eller at slette allerede indberettede oplysninger, hvis særlige offentlige beskyttelseshensyn taler herfor.

§ 4. De i § 8, stk. 1, nævnte oplysninger skal indberettes for ledninger, som Justitsministeriet eller regionerne har rådighed over, og for ledninger beliggende på ejendomme, som en af disse myndigheder har rådighed over, medmindre særlige offentlige beskyttelseshensyn taler imod en sådan indberetning. Rigspolitichefen eller regionerne kan påbyde ledningsejere at undlade indberetning eller at slette allerede indberettede oplysninger, hvis særlige offentlige beskyttelseshensyn taler herfor.

Stk. 2. I særlige tilfælde kan Rigspolitichefen eller regionerne i stedet for påbud i medfør af stk. 1, 2. pkt., anmode Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet om at slette indberettede oplysninger i Ledningsejerregistret, hvis særlige offentlige beskyttelseshensyn taler herfor. Rigspolitichefen eller regionerne skal samtidig med anmodningen til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet give meddelelse til ledningsejeren herom.

§ 5. Ved ejendomme og ledninger, som de i §§ 3-4 nævnte myndigheder har rådighed over, forstås ejendomme og ledninger, der enten ejes eller lejes af disse myndigheder.

§ 6. Ejere af ikkealmene vandforsyninger, hvis ledning indgår i et kollektivt net, er ikke omfattet af § 3, stk. 1, i lov om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret, hvis den ikkealmene vandforsyning leverer vand til højst 9 ejendomme.

§ 7. Ejere af små brugerdrevne antenneanlæg, der leverer adgang til digital infrastruktur til maksimalt 100 slutbrugere, er ikke omfattet af § 3, stk. 1, i lov om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret.

Stk. 2. Slutbrugere er i denne bestemmelse defineret som medlemmer af det brugerdrevne antenneanlæg.

§ 8. Ledningsejere skal ifølge § 7, stk. 1, i lov om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret, til Ledningsejerregistret indberette oplysninger om:

1) ledningsejerens navn og eventuelt CVR-nummer,

2) ledningsejerens adresse, elektronisk postadresse og telefonnummer,

3) ledningsejerens interesseområde, jf. stk. 2, og

4) forsyningens art.

Stk. 2. Ledningsejere skal angive et eller flere geografisk afgrænsede interesseområder, som omfatter den pågældende ledningsejers nedgravede ledninger. Et interesseområde skal fastlægges i en afstand af mindst 1 meter fra ledningen på begge sider af denne. Overstiger usikkerheden for en lednings placering 1 meter, skal den større usikkerhed tillægges interesseområdet på begge sider af ledningen, jf. § 34.

Stk. 3. Ledningsejere skal foretage indberetning, således at de i stk. 1, nr. 1-4, nævnte oplysninger er registreret i Ledningsejerregistret senest 14 dage efter, at ledningsejeren er blevet omfattet af indberetningspligten.

Stk. 4. Ledningsejere har pligt til at ajourføre de indberettede oplysninger, når der sker ændringer i de faktiske forhold, eller der konstateres fejl i en indberettet oplysning.

§ 9. Indberetning til Ledningsejerregistret efter § 8, stk. 1, skal ske elektronisk. Indberetning skal følge anvisningerne på Ledningsejerregistrets hjemmeside samt følge de angivne formater.

Stk. 2. Ved indberetningen skal ledningsejeren identificere sig ved anvendelse af NemID, med et sikkerhedsniveau svarende til eller højere end OCES-standarden, eller EIDAS.

Stk. 3. Enhver, der indberetter til Ledningsejerregistret, modtager en kvittering som dokumentation for, at der er foretaget indberetning til registret.

Stk. 4. Indberetning efter stk. 1 kan enten foretages af ledningsejeren selv, eller dennes tjenesteyder, som i Ledningsejerregistret har registreret, at tjenesteyderen kan indberette på ledningsejerens vegne.

Kapitel 3

Forespørgsel om ledningsoplysninger i Ledningsejerregistret

§ 10. Ledningsoplysninger kan indhentes til ethvert lovligt formål, herunder indhentning af ledningsoplysninger til brug for gravearbejder, planlægning af gravearbejder, anvendelse i kommunernes forvaltning, ejendomshandler eller anvendelse af ledningsoplysninger til forsikringssager.

Stk. 2. Ved gravearbejder forstås enhver form for fysisk arbejde, som kan beskadige ledninger med tilhørende anlæg nedgravet i jord eller nedgravet i eller anbragt på havbunden, herunder eksempelvis skydning af ledninger gennem jorden, boring af huller, grubning eller nedramning af rør, pæle, pløkker eller spyd.

Stk. 3. En graveaktør kan forespørge om ledningsoplysninger for et område, der maksimalt er på 250.000 m2. En forespørgsel består af en polygon.

§ 11. Graveaktører, der udfører gravearbejder, jf. § 10, stk. 2, skal indhente oplysninger fra Ledningsejerregistret om, hvilke ledninger der findes i hele graveområdet, jf. § 9, stk. 1, i lov om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Undtaget fra at forespørge i Ledningsejerregistret er enhver graveaktør, der udfører gravearbejde:

1) på arealer uden for veje, der ejes af graveaktøren selv, når graveaktøren har kendskab til ledningers placering på arealet, jf. § 9, stk. 6, i lov om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret, eller

2) på have- og markarealer, hvorpå graveaktøren udfører arbejde for ejeren af arealet, når der ikke graves dybere end 40 cm under terræn, hvis graveaktøren har kendskab til ledningers placering på arealet.

Stk. 3. Ved gravearbejder, som foretages som led i udnyttelsen af en råstoftilladelse på et areal, der er udlagt til råstofefterforskning og råstofindvinding, skal der kun forespørges om ledningsoplysninger ved første gravearbejde. Der skal spørges for hele arealet, der er udlagt til formålet. Forespørgslen skal foretages, når et nyt område af det udlagte areal tages i brug til råstofindvending.

Stk. 4. Ved gravearbejder på begravelsespladser, der ejes af graveaktøren, skal der kun forespørges om ledningsoplysninger ved første gravearbejde. Der skal spørges for hele arealet, der er udlagt til formålet. Forespørgslen skal foretages, når et nyt område af det udlagte areal tages i brug som begravelsesplads.

§ 12. Graveaktører, der i medfør af § 11, er forpligtet til at forespørge i Ledningsejerregistret, skal i forbindelse med forespørgslen registrere følgende oplysninger:

1) Graveaktørens navn og eventuelt CVR-nummer.

2) Graveaktørens adresse, elektronisk postadresse og telefonnummer.

3) Gravearbejdets art.

4) Den geografiske udstrækning for hele det planlagte gravearbejde.

5) Det planlagte start- og sluttidspunkt for gravearbejdet.

Stk. 2. Graveaktører har pligt til at ajourføre de i stk. 1 indberettede oplysninger, når der sker ændringer i de faktiske forhold, eller der kan konstateres fejl i en indberettet oplysning.

Stk. 3. Graveaktører, der frivilligt forespørger i Ledningsejerregistret, herunder til kortlægning af ledninger, skal i forbindelse med forespørgslen registrere oplysningerne i stk. 1.

Stk. 4. Forskere og offentlige myndigheder, der til brug for forskning og myndighedsopgaver forespørger i Ledningsejerregistret efter oplysninger om ledningsejere, jf. § 17, skal registrere følgende oplysninger:

1) Navn og CVR-nummer.

2) Adresse, elektronisk postadresse og telefonnummer for den i nr. 1 nævnte aktør.

3) Formål med forespørgslen.

4) Den geografiske udstrækning af forespørgslen.

Stk. 5. Sekretariatet for Ledningsejerregistret kan efter anmodning give adgang til at forespørge i Ledningsejerregistret efter stk. 4. Misbruges adgangen til Ledningsejerregistret efter stk. 4, kan sekretariatet inddrage adgangen.

§ 13. En graveaktør, der skal udføre uopsættelige reparationsarbejder, skal orientere sig om mulige ledningsejere i graveområdet, inden reparationsarbejdet sættes i gang, hvis reparationsarbejdet ikke kan afvente, at ledningsoplysningerne er indhentet.

Stk. 2. Ved uopsættelige reparationsarbejder forstås ethvert reparationsarbejde, når reparationsarbejdet skal afhjælpe en pludselig opstået skade, der:

1) vil blive værre, hvis reparationsarbejdet skal afvente ledningsoplysningerne, eller

2) kan forårsage et betydeligt ressourcespild, fare for menneskeliv eller gøre miljøproblemer unødigt værre, hvis skaden ikke udbedres straks.

Stk. 3. Kan det uopsættelige reparationsarbejde ikke afvente, at graveaktør har orienteret sig om mulige ledningsejere i graveområdet, skal graveaktøren snarest muligt efter at gravearbejdet er påbegyndt, forespørge om ledningsoplysninger og i forespørgslen oplyse, at gravearbejdet er påbegyndt eller har fundet sted på grund af uopsætteligt reparationsarbejde.

Generelle bestemmelser om forespørgsel, betalingsbestemmelser, mv.

§ 14. En graveaktørs forespørgsel om ledningsoplysninger i Ledningsejerregistret skal ske elektronisk og skal følge anvisningerne på Ledningsejerregistrets hjemmeside.

Stk. 2. Ved forespørgslen skal graveaktøren identificere sig ved anvendelse af NemID, med et sikkerhedsniveau svarende til eller højere end OCES-standarden, eller eIDAS.

Stk. 3. Enhver graveaktør, der foretager en graveforespørgsel i Ledningsejerregistret, modtager en kvittering.

Stk. 4. Forespørgsel efter stk. 1 kan enten foretages af graveaktøren selv eller af en tjenesteyder, som forespørger på vegne af en graveaktør.

§ 15. Ved forespørgsel om ledningsoplysninger i Ledningsejerregistret betaler den part, der i medfør af bekendtgørelsens § 11 har pligt til at forespørge, eller den part, der forespørger frivilligt i medfør af § 9, stk. 7, i lov om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret, et gebyr på 0,011 kr. pr. påbegyndt m2, der omfattes af forespørgslen, jf. dog stk. 2 og 4, og §§ 16-18.

Stk. 2. Gebyret for forespørgsler i Ledningsejerregistret kan maksimalt udgøre 104.000 kr. pr. kalenderår pr. forespørger.

Stk. 3. En forespørgsel skal som minimum vedrøre 1 m2.

Stk. 4. Gebyret for forespørgsler i Ledningsejerregistret, der samlet udgør under 100 kr. pr. kalenderår, faktureres ikke.

Stk. 5. Gebyret betales kvartalsvis bagud, jf. dog § 19. Overskrides betalingsfristen, pålægges et rykkergebyr pr. erindringsskrivelse vedrørende betaling efter stk. 1. Rykkergebyret fastsættes efter rentelovens bestemmelser.

Stk. 6. Gebyret i stk. 1 og 2 reguleres i overensstemmelse med Finansministeriets budgetvejledning, hvor der tilstræbes balance på gebyrordningen set over en 4-årig periode.

Stk. 7. Fakturaer fremsendes digitalt enten som elektronisk postforsendelse eller på anden digital vis.

Stk. 8. Enhver, der forespørger om ledningsoplysninger i Ledningsejerregistret, er forpligtet til at registrere en elektronisk postadresse til modtagelse af elektronisk fremsendte fakturaer.

§ 16. Når en graveaktør har gennemført og accepteret prisen for en graveforespørgsel, kan graveaktøren vederlagsfrit gensende den oprindelige forespørgsel inden for et halvt år fra graveforespørgslens oprettelsesdato, og inden graveperioden udløber.

§ 17. Forskere og offentlige myndigheder, der forespørger efter oplysninger om ledningsejere, kan forespørge gebyrfrit, når oplysningerne udelukkende anvendes i forbindelse med:

1) forskning eller statistiske opgaver, eller

2) offentlige myndigheders forvaltningsmæssige opgaver, herunder planlægning eller sagsbehandling, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Offentlige myndigheder, der forespørger om ledningsoplysninger, jf. § 11, stk. 1, skal betale gebyr i overensstemmelse med § 15.

§ 18. Forespørgsel om oplysninger til brug for koordinering af gravearbejder eller samføring, jf. kapitel 6, kan foretages gebyrfrit.

§ 19. En graveaktør eller tjenesteyder, der forespørger på graveaktørens vegne, som har oparbejdet en gæld til Ledningsejerregistret efter den 1. januar 2020, kan blive pålagt at betale forud af Ledningsejerregistrets sekretariat, før nye ledningsoplysninger kan udleveres.

Stk. 2. Er gælden betalt af graveaktøren eller tjenesteyderen, der forespørger på graveaktørens vegne, men Ledningsejerregistret endnu ikke har registreret betalingen, kan graveaktøren eller dennes tjenesteyder rette henvendelse til sekretariatet for Ledningsejerregistret og anmode om at blive slettet af listen over graveaktører eller tjenesteydere, der skal betale forud. Graveaktøren eller dennes tjenesteyder skal fremlægge en kvittering for indbetaling af gælden.

Kapitel 4

Udlevering af ledningsoplysninger gennem sammenstillingsfunktionen i Ledningsejerregistret

§ 20. Ledningsejer har modtaget en forespørgsel om ledningsoplysninger, når Ledningsejerregistret har gjort forespørgslen tilgængelig for denne ledningsejer via Ledningsejerregistrets webservice. Adgangen til webservicen skal etableres via en sikker forbindelse.

Stk. 2. Ledningsejer skal identificere sig over for Ledningsejerregistret for at få adgang til graveforespørgsler i registret og sende ledningsoplysninger som svar på en graveforespørgsel. Ledningsejeren skal identificere sig ved anvendelse af et OCES funktionscertifikat (FOCES), virksomhedscertifikat (VOCES) eller et tilsvarende kvalificeret certifikat i henhold til eIDAS forordningen.

§ 21. Ledningsejer skal udlevere ledningsoplysninger ved at sende til Ledningsejerregistrets webservices. Adgangen til webservicen skal etableres via en sikker forbindelse.

Stk. 2. Ledningsejeren skal identificere sig ved anvendelse af et funktionscertifikat (FOCES), virksomhedscertifikat (VOCES) eller et tilsvarende kvalificeret certifikat i henhold til eIDAS forordningen.

Stk. 3. Ledningsoplysningerne skal indeholde den unikke id-nøgle, der hentes sammen med graveforespørgslen, så Ledningsejerregistret kan identificere, hvilken graveforespørgsel der svares på.

Stk. 4. Ledningsoplysninger, der udleveres via Ledningsejerregistret, skal overholde kravene fastsat i kapitel 5.

§ 22. Modtager en ledningsejer en forespørgsel om ledningsoplysninger på en hverdag mellem kl. 7 og 16, skal ledningsejer snarest muligt, og inden for 2 timer efter at forespørgslen er modtaget, udlevere de nødvendige ledningsoplysninger til Ledningsejerregistret. 2-timersfristen løber mellem kl. 7 og 16 på hverdage, jf. stk. 2. Er graveforespørgslen oprettet efter kl. 14 på en hverdag, og kan ledningsejer ikke nå at udlevere ledningsoplysningerne inden kl. 16, fortsætter 2 timers fristen med at løbe næstkommende hverdag. Modtages forespørgslen uden for tidsrummet kl. 7 og 16, skal ledningsejer udlevere de nødvendige ledningsoplysninger snarest muligt og senest kl. 9 på den næstkommende hverdag.

Stk. 2. Lørdage, grundlovsdag, den 1. maj, den 24. december og den 31. december anses ikke for hverdage.

Stk. 3. Udtager en ledningsejer en forespørgsel til manuel behandling efter § 8, stk. 2, i lov om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret, skal de nødvendige ledningsoplysninger udleveres til Ledningsejerregistret snarest muligt, og inden for 2 hverdage efter at forespørgslen er modtaget.

Stk. 4. Bryder ledningsejers system til udlevering af ledningsoplysninger ned, skal ledningsejer udlevere ledningsoplysningerne snarest muligt, efter at systemet fungerer igen.

Stk. 5. Vil ledningsejer påvise ledningen efter § 8, stk. 3, i lov om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret, skal ledningsejer udlevere eventuelle ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret i overensstemmelse med stk. 1 eller stk. 3.

Stk. 6. Har ledningsejer ikke udleveret ledningsoplysninger eller svaret, at forespørgslen er udtaget til manuel behandling, senest 2 timer efter en forespørgsel er stillet til rådighed for ledningsejer, jf. stk. 1, rykker Ledningsejerregistret ledningsejer en gang og giver graveaktør besked om den manglende udlevering af ledningsoplysninger.

§ 23. Ledningsoplysningerne er kommet frem til graveaktør, når de stilles til rådighed i Ledningsejerregistrets kortviser eller kan hentes i Ledningsejerregistret.

Stk. 2. Ledningsoplysninger stilles til rådighed i en sammenstillet pakke, hvor alle ledningsoplysninger kan ses samlet, samt i pakker for hver af de ledningsejere, der har udleveret ledningsoplysninger. En graveaktør får adgang til de nødvendige ledningsoplysninger i de udstillede pakker.

Stk. 3. Har graveaktøren ikke modtaget alle ledningsoplysninger, senest 2 timer efter, at forespørgslen er stillet til rådighed for ledningsejer, jf. § 22, stk. 6, må graveaktør kontakte ledningsejer.

Stk. 4. De nødvendige ledningsoplysninger skal i overensstemmelse med § 9, stk. 1, i lov om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret være indhentet, inden gravearbejdet påbegyndes, og gravearbejdet skal tilrettelægges og udføres under hensyntagen til de indhentede oplysninger. De modtagne ledningsoplysninger skal være tilgængelige på graveområdet, når der graves.

Stk. 5. En graveaktør må kun grave på baggrund af de ledningsoplysninger, der ligger inden for det forespurgte graveområde.

Opbevaring af ledningsoplysninger i Ledningsejerregistret

§ 24. Ledningsejerregistret opbevarer i 10 år efter graveperiodens ophør de ledningsoplysninger, som en ledningsejer har udleveret gennem sammenstillingsfunktionen. Logningsdata om ledningsoplysningernes behandling gennem Ledningsejerregistret gemmes i samme periode.

Stk. 2. Opstår der en tvist mellem ledningsejer og graveaktør om en opstået graveskade, kan ledningsejer og graveaktør få adgang til de udleverede ledningsoplysninger og de gemte logningsdata ved at rette henvendelse til sekretariatet for Ledningsejerregistret.

Stk. 3. I særlige tilfælde kan Ledningsejerregistret på anmodning beslutte at opbevare ledningsoplysningerne længere end 10 år efter graveperiodens ophør.

Ledningsejerregistrets ansvar for sammenstillede ledningsoplysninger

§ 25. Ledningsejerregistret kan ikke gøres erstatningsansvarlig for fejl i de ledningsoplysninger, som sendes til Ledningsejerregistret, jf. § 9 e, stk. 2, i lov om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret.

Stk. 2. Ledningsejerregistret kan gøres erstatningsansvarlige for fejl i sammenstillingen af de indsendte ledningsoplysninger i Ledningsejerregistrets kortviser efter dansk rets almindelige erstatningsretlige regler.

Stk. 3. Ledningsejerregistret kan gøres erstatningsansvarlige for fejl i sammenstillingen af ledningsoplysninger i datapakken med ledningsoplysninger, som en graveaktør kan hente efter dansk rets almindelige erstatningsretlige regler.

Stk. 4. Ledningsejerregistret har intet ansvar for sammenstilling af ledningsoplysninger, der ligger uden for det forespurgte graveområde.

Kapitel 5

Krav til ledningsoplysninger, der skal udleveres gennem sammenstillingsfunktionen i Ledningsejerregistret

§ 26. I dette kapitel forstås ved ledningstracé: En linjeføring, hvori der ligger en eller flere ledninger i relativ nærhed af hinanden.

§ 27. Ledningsejer skal udlevere sine stamoplysninger, jf. § 8, stk. 1, nr. 1 og 2, sammen med ledningsoplysningerne.

§ 28. Ledningsejer skal efter § 8, stk. 1 i lov om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret udlevere de nødvendige ledningsoplysninger. Nødvendige ledningsoplysninger skal have et indhold og en kvalitet, så de er umiddelbart anvendelige ved gravearbejdet, jf. loven § 8, stk. 4.

Stk. 2. Ledningsejere skal som et minimum udlevere de ledningsoplysninger, som fremgår af §§ 29-36.

Stk. 3. De nødvendige ledningsoplysninger, som udleveres efter stk. 2, jf. §§ 29-36, skal overholde:

1) OGC-standarden OpenGIS Geography Markup Language (GML) Encoding Standard - with corrigendum, version 3.2.2, jf. bilag 2,

2) OGC-standarden OGC Geography Markup Language (GML) — Extended schemas and encoding rules, version 3.3.0, jf. bilag 2,

3) GML-applikationsskemaet for udveksling af ledningsoplysninger. Det til enhver tid gældende GML-applikationsskema til Ledningsejerregistrets datamodel for udveksling af ledningsoplysninger version 1.0.0 hentes på Ledningsejerregistrets hjemmeside på www.ler.dk under fanen LER/LER2. 0 /Bekendtgørelse og datamodel, og

4) restriktionerne som er specificeret i bilag 1: Ledningsejerregistrets datamodel for udveksling af ledningsoplysninger - version 1.0.0.

Stk. 4. Andre oplysninger, end de i stk. 2, jf. §§ 29-36 nævnte, herunder bilag til ledningsoplysninger, som ledningsejer udleverer, kan udleveres i de formater, der er anført i bilag 3 og 4. Andre oplysninger må ikke udleveres som et link til en fil, der er tilgængelig via internettet.

Stk. 5. Er en oplysning, der udleveres i henhold til stk. 4, en del af de nødvendige ledningsoplysninger, skal ledningsejer udlevere oplysningen i et af de formater, der er anført i bilag 3.

§ 29. Ledningsejer skal udlevere oplysninger om en lednings eller et ledningstracés placering.

Stk. 2. Ligger en ledning i et ledningstracé eller i et føringsrør, kan ledningsejer oplyse om ledningens placering ud over oplysningerne om ledningstracéet eller føringsrøret.

Stk. 3. Ledningsejer skal angive de horisontale koordinater for en ledning eller et ledningstracé. Et ledningstracés placering skal angives for tracéets midterlinje.

Stk. 4. Ledningsejer skal angive de vertikale koordinater for en ledning eller et ledningstracé. Vertikale koordinater skal angives for overkanten af ledningen eller ledningstracéet. De vertikale koordinater kan for el samt tele- og dataledninger angives som en vejledende dybde i forhold til terræn ved etablering.

Stk. 5. For en ledning eller et ledningstracé, der er nedgravet i jord eller nedgravet i eller anbragt på havbunden inden for det danske søterritorium før 1. juli 2023, kan ledningsejer angive, at de vertikale koordinater er ukendte.

Stk. 6. Oplysninger om en lednings eller et ledningstracés placering skal udleveres i:

1) Det vertikale koordinatreferencesystem med EPSG-kode 5799 (DVR90) for vertikale koordinater.

2) Det sammensatte koordinatreferencesystem med EPSG-kode 7416 (ETRS89 / UTM zone 32N + DVR90) for sammensatte horisontale og vertikale koordinater.

Stk. 7. Udleverer ledningsejer oplysninger om placering for andet end ledninger eller ledningstracéer, skal disse oplysninger overholde kravene i stk. 3-6. Dette gælder ikke for oplysninger, der udleveres i bilag til ledningsoplysninger.

§ 30. Ledningsejer skal udlevere oplysninger om en lednings eller et ledningstracés forsyningsart.

Stk. 2. Er et føringsrør tomt, kan ledningsejer oplyse, hvilken forsyningsart der forventes at skulle lægges i føringsrøret.

§ 31. Ledningsejer skal udlevere oplysninger om en lednings eller et ledningstracés etableringstidspunkt, jf. stk. 2. Ledningsejer skal som minimum angive årstallet for færdigetableringen.

Stk. 2. Ved etableringstidspunkt forstås en tidsangivelse, der angiver, hvornår etablering er færdig. Et anlæg anses som etableret, når det har en form, hvor det kan benyttes til dets primære formål.

Stk. 3. Er en ledning eller et ledningstracé nedgravet i jord eller nedgravet i eller anbragt på havbunden inden for det danske søterritorium før 1. juli 2023, kan ledningsejeren angive, at ledningen eller ledningstracéet er nedgravet eller anbragt før 1. juli 2023, hvis årstallet ikke kendes.

Stk. 4. Er ledningen eller ledningstracéet færdigetableret i 2023, skal det angives, om ledningen eller ledningstracéet er færdigetableret før eller efter den 1. juli 2023.

§ 32. Ledningsejer skal udlevere oplysninger om en lednings eller et ledningstracés fareklasse, jf. stk. 2.

Stk. 2. Ved fareklasse forstås i denne bekendtgørelse: Kategori af sikkerhedsrisiko for mennesker, for miljø eller for mennesker og miljø ved skade på ledningen.

Stk. 3. Ledningsejer skal angive, hvilken en af tre fareklasser ledningen eller ledningstraceet har:

1) Ikke farlig.

2) Farlig.

3) Meget farlig, jf. stk. 5.

Stk. 4. Er en ledning eller et ledningstracé nedgravet i jord eller nedgravet i eller anbragt på havbunden inden for det danske søterritorium før 1. juli 2023, kan ledningsejer oplyse, at fareklassen er ukendt, hvis ledningsejer ikke har oplysninger om ledningens eller ledningstracéets fareklasse.

Stk. 5. En ledning er at anse for at være meget farlig, hvis den indeholder:

1) el, der er på 10 kilovolt eller mere i spændingsniveau,

2) gas, der har et tryk på 19 bar eller mere, eller

3) damp i en termisk ledning, når dampen er over 130 grader celcius og har et tryk på 10 bar eller mere.

§ 33. Ledningsejer skal udlevere oplysninger om en lednings eller et ledningstracés driftsstatus. En lednings eller et ledningstracés driftsstatus skal oplyses at være en af følgende:

1) Under etablering, jf. stk. 3.

2) I drift.

3) Permanent ude af drift.

Stk. 2. Er en ledning eller et ledningstracé nedgravet i jord eller nedgravet i eller anbragt på havbunden inden for det danske søterritorium før 1. juli 2023, kan ledningsejer angive, at ledningens eller ledningstracéets driftsstatus er ukendt, hvis driftsstatus ikke kendes.

Stk. 3. Under etablering betyder, at ledningen eller ledningstracéet er foreløbig registreret og kan være nedlagt i jorden, men at den ikke er taget i drift. Angivelse af ledningens eller ledningstracéets placering kan være behæftet med betydelig usikkerhed.

§ 34. Ledningsejer skal udlevere oplysninger om en lednings eller et ledningstracés nøjagtighedsklasse, jf. stk. 2.

Stk. 2. Ved nøjagtighedsklasse forstås i denne bekendtgørelse: Kategori for nøjagtighed af angivelsen af et objekts placering i et koordinatreferencesystem.

Stk. 3. Ledningsejer skal angive, at en ledning eller et ledningstrace har en af følgende nøjagtighedsklasser:

1) Ledningens eller ledningstracéets stedbestemmelse kan afvige med op til 0,25 meter.

2) Ledningens eller ledningstracéets stedbestemmelse kan afvige med op til 0,50 meter.

3) Ledningens eller ledningstracéets stedbestemmelse kan afvige med op til 1,00 meter.

4) Ledningens eller ledningstracéets stedbestemmelse kan afvige med op til 2,00 meter.

5) Ledningens eller ledningstracéets stedbestemmelse kan afvige med mere end 2,00 meter.

Stk. 4. Er en ledning eller et ledningstracé nedgravet i jord eller nedgravet i eller anbragt på havbunden inden for det danske søterritorium før 1. juli 2023, kan ledningsejer oplyse, at nøjagtighedsklassen er ukendt, hvis nøjagtigheden ikke kendes.

§ 35. Ledningsejer skal udlevere oplysninger om en lednings udvendige diameter angivet i millimeter for ledningens tværsnit. Har ledningen en ikke-cirkulær form, skal der i stedet angives udvendig højde og udvendig bredde.

Stk. 2. Er en ledning nedgravet i jord eller nedgravet i eller anbragt på havbunden inden for det danske søterritorium før 1. juli 2023, kan ledningsejer angive, at dimensionen er ukendt, hvis ledningsejer ikke kender ledningens dimensioner.

Stk. 3. Ledningsejer kan udlevere oplysninger om et ledningstracés bredde angivet i millimeter for ledningstraceets tværsnit.

§ 36. Udleverer ledningsejer oplysninger om ledningskomponenter, skal ledningsejer udlevere følgende oplysninger:

1) Type.

2) Ledningskomponentens placering, jf. § 29, stk. 7.

Kapitel 6

Koordinering af gravearbejder og samføring

§ 37. En ledningsejer eller graveaktør skal, før der ansøges om gravetilladelse, undersøge mulighederne for at koordinere gravearbejdet med andre ledningsejere eller graveaktører, jf. bekendtgørelse om gravearbejder i offentlige vejarealer og private fællesveje i byer og bymæssige områder § 2. Ledningsejerregistrets funktion til koordinering af gravearbejder anvendes til den pligtige koordinering.

§ 38. Enhver, der planlægger grave- eller anlægsarbejder, kan til Ledningsejerregistrets funktion til koordinering af gravearbejder oprette en annonce med et område, der svarer til det planlagte graveareal.

Stk. 2. Når annoncen oprettes, skal der angives en geografisk afgrænsning i det område, hvor gravearbejdet planlægges. Der skal herunder oplyses, hvornår gravearbejdet forventes gennemført, og hvor længe det forventes at vare.

Stk. 3. En ledningsejer eller graveaktør kan angive et geografisk afgrænset område, hvor ledningsejer eller graveaktør er interesseret i at grave, men ikke har planlagt en graveperiode. Ledningsejer eller graveaktør vil modtage en notifikation, hvis der oprettes graveforespørgsler eller annoncer i det geografisk afgrænsede område, og graveforespørgslen eller annoncen drejer sig om samme graveområde og tidsrum.

Stk. 4. Der skal ved oprettelsen oplyses kontaktperson for annoncen, projektets karakter og omfang, når dette er kendt, og eventuelt periode.

§ 39. Enhver, der planlægger grave- eller anlægsarbejder, kan forespørge i funktionen til koordinering af gravearbejder, om der er andre planlagte gravearbejder i det forespurgte graveområde.

Stk. 2. Er der overlap mellem en graveforespørgsel og en annonce, jf. § 38, kan den, der planlægger grave- eller anlægsarbejde sende en anmodning gennem Ledningsejerregistret til relevante aktører om at koordinere gravearbejder.

§ 40. Ved oprettelse af annoncer eller en graveforespørgsel dannes en kvittering fra Ledningsejerregistret som dokumentation for, at annoncen er oprettet eller koordinering af gravearbejder er forsøgt.

Samføring

§ 41. En ledningsejer skal imødekomme enhver rimelig anmodning om adgang til oplysninger om ejerens eksisterende passive fysiske infrastruktur fra en udbyder af elektroniske kommunikationsnet og fra enhver anden ledningsejer med henblik på samføring i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om graveadgang, etablering og udnyttelse af infrastruktur til telekommunikationsformål samt udnyttelse af infrastruktur på tværs af forsyningssektorer m.v. i kapitel 2.

Stk. 2. Med samføring forstås, at en ledningsejer udnytter en anden ledningsejers føringsrør til føring af egne ledninger uden at blive en del af ledningsejerens aktive ledningsnet.

Stk. 3. En ledningsejer kan registrere et interesseområde for føringsrør og oplyse kontaktoplysninger for interesseområdet.

Stk. 4. En graveaktør eller ledningsejer kan i Ledningsejerregistret undersøge, om der er føringsrør i et område.

Stk. 5. Modtager en ledningsejer en forespørgsel om oplysninger om føringsrør, skal ledningsejeren overholde bestemmelserne i lov om graveadgang, etablering og udnyttelse af infrastruktur til telekommunikationsformål samt udnyttelse af infrastruktur på tværs af forsyningssektorer m.v. kapitel 2 om svarfrister og vilkår.

Kapitel 7

Indberetning af graveskader

§ 42. Ledningsejer skal mindst en gang om året indberette oplysninger om graveskader i det foregående kalenderår. Indberetningen skal foretages pr. graveskade. Indberetningen skal senest foretages i februar året efter det kalenderår, som indberetningen omhandler.

Stk. 2. Indberetningen skal indeholde oplysninger om ledningens forsyningsart, hvem der er skadevolder, hvor og hvornår skaden er sket og årsagen til skaden. Ledningsejer kan ud over disse oplysninger angive oplysninger om skadens omfang.

Stk. 3. Indberetning skal foretages første gang for kalenderåret 2020 og skal senest være foretaget i februar 2021.

Stk. 4. Ledningsejerregistret kan anvende indberetningen til statistiske formål og til at udstede vejledninger eller lignende.

Stk. 5. Ledningsejerregistret kan opbevare oplysninger, som registret har fået ved indberetningen, i 10 år fra året efter det år, som indberetningen vedrører. Oplysninger fra kalenderåret 2020 skal senest slettes i 2031.

Stk. 6. Indberetning til Ledningsejerregistret efter dette kapitel kan ikke anvendes til at fastlægge ansvar for en graveskade.

Kapitel 8

Ledningsejerregistrets opbevaring, anvendelse og sletning af oplysninger om brugerne

§ 43. Ledningsejerregistret registrerer brugernes aktiviteter i systemet.

Stk. 2. Registreringen anvendes i sekretariatet for Ledningsejerregistret til at føre statistik og analyse over brugernes anvendelse af systemet. Ledningsejerregistret kan offentliggøre anonymiseret statistik over anvendelsen af systemet.

Stk. 3. Registreringen anvendes for at sikre sporbarhed i aktiviteter i systemet, herunder i forbindelse med tvister om graveskader og betaling. Registreringen kan endvidere anvendes til at finde uhensigtsmæssige aktiviteter på en konto, jf. § 44. Endvidere anvendes registreringen til statistiske formål, herunder gebyrberegninger.

Stk. 4. Ledningsejerregistret opbevarer oplysningerne i 10 år, fra aktiviteten er foretaget.

§ 44. Ledningsejerregistret kan kontakte en bruger, der foretager uhensigtsmæssige aktiviteter i systemet.

Stk. 2. Ledningsejerregistret kan begrænse en brugers adgang til Ledningsejerregistret eller lukke brugerens adgang til registret, hvis brugerens aktiviteter er ulovlige eller uhensigtsmæssige, eller brugeren forsætligt forhindrer andre brugeres adgang til Ledningsejerregistret.

Kapitel 9

Straffebestemmelse

§ 45. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den der forsætligt eller groft uagtsomt:

1) overtræder § 2, § 3, stk. 2-3, § 4, stk. 1, 1. pkt., § 8, §§ 11-12 og § 22 eller

2) undlader at efterkomme påbud udstedt i medfør af § 3, stk. 4 eller § 4, stk. 1, 2. pkt.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, straffes graveaktører ikke for at undlade at forespørge i medfør af § 11, stk. 1, når gravearbejdet er omfattet af undtagelsen i § 13, stk. 1.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Kapitel 10

Ikrafttræden og overgangsbestemmelse

§ 46. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 639 af 30. maj 2018 om registrering af ledningsejere ophæves.

Stk. 3. Ledningsejer kan udlevere ledningsoplysninger efter de hidtil gældende regler indtil den 30. juni 2023.

Stk. 4. Indtil den 30. juni 2023 kan en ledningsejer tilslutte en eller flere af sine ledninger til udlevering gennem Ledningsejerregistret.

Stk. 5. Udleverer ledningsejer under indfasningsperioden ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret, skal de nødvendige ledningsoplysninger uanset § 22, stk. 1 og 3, indtil den 30. juni 2023 udleveres snarest muligt, og senest 5 hverdage efter at forespørgslen er modtaget.

Stk. 6. Indtil den 30. juni 2023 skal graveaktører kunne modtage ledningsoplysninger både efter de hidtil gældende regler og de nye regler.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, den 17. december 2019

Dan Jørgensen

/ Stine Leth Rasmussen


Bilag 1

Ledningsejerregistrets datamodel for udveksling af ledningsoplysninger (featurekatalog)

Version: 1.0.0

Dato: 13.06.2019

Omfang: Dette dokument er et featurekatalog som beskriver udveksling af ledningsoplysninger i LER 2.0. Kataloget indeholder definitionerne og beskrivelserne af de featuretyper (spatiale objekttyper), attributter og associationer, som indgår i modellen. Dette featurekatalog er i overensstemmelse med DS/EN ISO 19110.

Ansvarlig organisation: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Indholdsfortegnelse:

1
Datamodel: LER
2
Pakke: Fælles
2.1
Føringsrør
2.2
Graveforespørgselssvar
2.3
Informationsressource
2.4
Kontaktprofil
2.5
Ledning
2.6
LedningEllerLedningstrace
2.7
LedningUkendtForsyningsart
2.8
Ledningskomponent
2.9
Ledningstrace
2.10
Rørledning
3.1
Afløbskomponent
3.2
Afløbsledning
4
Pakke: El
4.1
Elkomponent
4.2
Elledning
5
Pakke: Fjernvarme og Fjernkøling
5.1
TermiskKomponent
5.2
TermiskLedning
6
Pakke: Gas
6.1
Gaskomponent
6.2
Gasledning
7
Pakke: Olie
7.1
Oliekomponent
7.2
Olieledning
8
Pakke: Telekommunikation
8.1
Telekommunikationskomponent
8.2
Telekommunikationsledning
9
Pakke: Vand
9.1
Vandkomponent
9.2
Vandledning
10
Pakke: Andet
10.1
AndenKomponent
10.2
AndenLedning
11
Datamodel: Dimensions
11.1
LinearDimension
12
Datamodel: Annotations
12.1
Feature
12.2
LinearAnnotation
12.3
TextAnnotation

Datamodel: LER

Note:

Datamodellen for udveksling af ledningsoplysninger benyttes til udveksling af informationer om nedgravet infrastruktur, fra ledningsejere til LER-systemet, som svar på en anmodning om udlevering af ledningsoplysninger.

Restriktionerne i datamodellen er beskrevet i klar tekst og følger følgende konventioner:

1) ". . . skal . . . " indikerer, at noget er påkrævet

2) ". . . må ikke . . ." indikerer, at noget ikke er tilladt

3) ". . . må kun . . ." eller ". . . må kun . . . hvis . . ." indikerer, at noget er tilladt i tilfælde af en fremsat betingelse

4) ". . . må (godt) . . ." eller ". . . kan (godt) . . ." indikerer, at noget er tilladt

5) ". . . behøver ikke at . . ." eller ". . . behøves ikke . . ." indikerer, at noget ikke er påkrævet

Referencer:

[buildingSMART] BUILDINGSMART INTERNATIONAL. IFC Formats. [online]. Tilgængelig på: https://technical.buildingsmart.org/standards/ifc/ifc-formats/

[CBED] CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS. information resource. Cambridge Business English Dictionary [online]. Cambridge University Press, 2011. ISBN 978-0-521-12250-4. Tilgængelig på: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/information-resource

[DANVA] DANSK VAND- OG SPILDEVANDSFORENING. DDV Reolen. [online]. Tilgængelig på: http://webgis.aarhusvand.dk/DanvaArkitektur/

[DCMI] DCMI USAGE BOARD. DCMI Metadata Terms [online]. 14 juni 2012. Tilgængelig på: http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/

[DDO] DET DANSKE SPROG- OG LITTERATURSELSKAB. Den Danske Ordbog. [online]. Tilgængelig på: http://ordnet.dk/ddo

[DS 475:2012] DS/S-315. DS 475:2012: Norm for etablering af ledningsanlæg i jord. Dansk standard. Dansk Standard, 2012.

[DSD] GYLDENDAL. Den Store Danske. [online]. Tilgængelig på: http://denstoredanske.dk

[EID 1690] INTERNET ENGINEERING TASK FORCE. RFC Errata Report 1690 [online]. 3 april 2010. Tilgængelig på: https://www.rfc-editor.org/errata/eid1690

[GD] DIGITALISERINGSSTYRELSEN. Modelregler for grunddata [online]. Version 1.1. februar 2015. Tilgængelig på: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/grunddata-modelregler.pdf

[GML 3.2.2] PORTELE, Clemens (red.). OpenGIS® Geography Markup Language (GML) Encoding Standard [online]. Version 3.2.2. Open Geospatial Consortium, 5 december 2016. OGC 07-036r1. Tilgængelig på: https://portal.opengeospatial.org/files/? artifact_id=74183&version=2

[GML SF] VAN DEN BRINK, Linda, PORTELE, Clemens og VRETANOS, Panagiotis A. (red.). Geography Markup Language (GML) simple features profile (with Corrigendum) [online]. Version 2.0. Open Geospatial Consortium, 5 april 2012. OGC 10-100r3. Tilgængelig på: http://portal.opengeospatial.org/files/? artifact_id=42729

[Hay] HAY, David C. Chapter 10: Documents and other Information Resources. In : Enterprise Model Patterns: Describing the World (UML version). Westfield, NJ : Technics Publications, LLC, 2010. ISBN 978-1-935504-05-4.

[IANA] INTERNET ASSIGNED NUMBERS AUTHORITY. Media Types. [online]. Tilgængelig på: http://www.iana.org/assignments/media-types/

[IEV] INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. IEC 60050 - International Electrotechnical Vocabulary. [online]. Tilgængelig på: http://www.electropedia.org/

[INSPIRE] JOINT RESEARCH CENTRE. INSPIRE media-types register. [online]. Tilgængelig på: http://inspire.ec.europa.eu/media-types

[ISO 690:2010] ISO/TC 46/SC 9. ISO 690:2010: Information and documentation — Guidelines for bibliographic references and citations to information resources [online]. International Standard. International Organization for Standardization, 2010. Tilgængelig på: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:690:ed-3:v1:en

[ISO 5127:2017] ISO/TC 46. ISO 5127:2017: Information and documentation — Foundation and vocabulary [online]. International Standard. International Organization for Standardization, 2017. Tilgængelig på: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:5127:ed-2:v1:en

[ISO 6707-1:2017] ISO/TC 59/SC 2. ISO 6707-1:2017: Buildings and civil engineering works — Vocabulary — Part 1: General terms [online]. International Standard. International Organization for Standardization, 2017. Tilgængelig på: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:6707:-1:ed-5:v1:en

[ISO 19135-1:2015] ISO/TC 211. ISO 19135-1:2015: Geographic information — Procedures for item registration — Part 1: Fundamentals [online]. International Standard. International Organization for Standardization, 2015. Tilgængelig på: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:19135:-1:ed-1:v1:en

[ISO/DIS 19116] ISO/TC 211. ISO/DIS 19116: Geographic information — Positioning services. International Standard. International Organization for Standardization, 2018.

[ITU-T X. 667] ITU-T. Rec. ITU-T X. 667: Information technology – Procedures for the operation of object identifier registration authorities: Generation of universally unique identifiers and their use in object identifiers [online]. Recommendation. International Telecommunication Union, 2012. Tilgængelig på: http://www.itu.int/rec/T-REC-X. 667-201210-I/en

[LBK LER] Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret. 2019.

[LBK nr 206] Bekendtgørelse af lov om registrering af ledningsejere [online]. 15 marts 2018. LBK nr 206. Tilgængelig på: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/206

[LER-forretningsbegreber] STYRELSEN FOR DATAFORSYING OG EFFEKTIVISERING. Forretningsbegreber for Ledningsejerregistret. 2019.

[LOV nr 1674] Lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere [online]. 26 december 2017. LOV nr 1674. Tilgængelig på: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1674

[MTDT] BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Metadata i danske netpublikationer: Brugervejledning. Biblioteksstyrelsen, 1999. ISBN 87-89147-81-2.

[OGC 99-110] KOTTMAN, Cliff. The OpenGIS™ Abstract Specification. Topic 10: Feature Collections [online]. Version 4.0. Open Geospatial Consortium, 7 april 1999. OGC 99-110. Tilgængelig på: https://portal.opengeospatial.org/files/? artifact_id=897

[RFC 2046] BORENSTEIN, Nathaniel S. og FREED, Ned. RFC 2046: Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) Part Two: Media Types [online]. Internet Engineering Task Force, 1996. Tilgængelig på: https://tools.ietf.org/html/rfc2046

[RFC 3986] MASINTER, Larry, BERNERS-LEE, Tim og FIELDING, Roy T. RFC 3986: Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax [online]. Internet Engineering Task Force, 2005. Tilgængelig på: https://tools.ietf.org/html/rfc3986

[RFC 4288] FREED, Ned og KLENSIN, John C. RFC 4288: Media Type Specifications and Registration Procedures [online]. Internet Engineering Task Force, 2005. Tilgængelig på: https://tools.ietf.org/html/rfc4288

[UCUM] SCHADOW, Gunther og MCDONALD, Clement J. The Unified Code for Units of Measure [online]. Unified Codes for Units of Measures Organization, Tilgængelig på: http://unitsofmeasure.org/ucum.html

Version: 1.0.0

Subpakke: Pakke: Afløb og vejafvanding

Pakke: Andet

Pakke: El

Pakke: Fjernvarme og Fjernkøling

Pakke: Fælles

Pakke: Gas

Pakke: Olie

Pakke: Telekommunikation

Pakke: Vand

Diagram(mer):

Figur1

Figur 1 - Pakkeafhængigheder LER

Figur2

Figur 2 - Oversigtsdiagram 1 - Graveforespørgselssvarets indhold

Figur3

Figur 3 - Oversigtsdiagram 2 - Ledningstrace, Ledning og Ledningskomponent og deres indbyrdes relationer

Figur4

Figur 4 - Oversigtsdiagram 3 - Ledningstrace og Ledning

Figur5

Figur 5 - Oversigtsdiagram 4 - Ledningens subklasser

Figur6

Figur 6 - Oversigtsdiagram 5 - Ledningskomponentens subklasser

Figur7

Figur 7 - Oversigtsdiagram 6 - Forsyningsnetværkstopologi

Figur8

Figur 8 - Oversigtsdiagram 7 - Ledningstyper

Figur9

Figur 9 - Oversigtsdiagram 8 - Ledningskomponenttyper

Figur10

Figur 10 - Oversigtsdiagram 9 - Fælles enumerationer og kodelister

Pakke: Fælles

Note:

Denne pakke indeholder de featuretyper som er relevante for alle forsyningsarter, samt de enumerationer som anvendes af mere end én forsyningsart.

Superpakke: Datamodel: LER

Føringsrør

Diagram(mer):

Figur11

Figur 11 - Kontekstdiagram Føringsrør

Føringsrør
       
 
Foretrukken term:
føringsrør
     
 
Definition:
rør hvori der kan føres en eller flere ledninger
 
 
Kilde:
[LOV nr. 1674]
     
 
Subtype af:
Rørledning
     
 
Type:
Featuretype
     
Attribut:
       
 
Navn:
forsyningsart
     
 
Foretrukken term:
forsyningsart
     
 
Definition:
forsyningsarten eller -arterne af den ledning eller de ledninger som ligger i føringsrøret
 
 
Voidable:
nej
     
 
Multiplicitet:
0. . *
     
 
Type:
Forsyningsart (Kodeliste)
     
 
Værdier
       
   
afløb
bortledning af vand
opsamling og bortledning af spildevand, regnvand og drænvand
 
   
el
elforsyning
produktion og distribution af elektricitet
 
   
fjernvarme/fjernkøling
fjernvarme eller fjernkøling
produktion og distribution af varme eller kulde
 
   
gas
gasforsyning
indvinding og distribution af gas
 
   
olie
olieforsyning
indvinding og distribution af olie
Note: olie: tyktflydende væske, der ikke er blandbar med vand [DSD] Omfatter bl.a. mineralolie (også kaldt jordolie eller råolie) og vegetabilsk olie. Olie anvendes bl.a. som energikilde, til opvarmning, i kraftværker og som brændstof til biler, fly og skibe [baseret på DSD].
 
   
telekommunikation
transmission, emission eller modtagelse af tegn, signaler, skrift, billeder og lyd eller intelligens af enhver art vha. tråd, radio, optiske eller andre elektromagnetiske systemer
Kilde: [IEV, ref 701-01-05]
 
   
vand
vandforsyning
indvinding og distribution af vand
Kilde: [DSD]
 
 
Maksimumlængde:
50
     
 
Modelleringsnote:
Attributten forsyningsart er deklareret som at værende ordnet. Rækkefølgen af værdierne, når der er flere til stede, er bestemt af vigtigheden af forsyningsarten for føringsrørets karakter. Den primære forsyningsart kommer først.
 
 
GML-note:
Den primære forsyningsart kommer først, når der er flere forsyningsarter til stede. Det kan have betydning for, hvordan føringsrør håndteres i LER-kortviseren
 

Figur 12

Figur 12 - Kontekstdiagram Graveforespørgselssvar

Graveforespørgselssvar
       
 
Foretrukken term:
graveforespørgselssvar
 
 
Definition:
svar fra ledningsejer til LER-forretning på anmodning om udlevering af ledningsoplysninger
Svaret angiver type af graveforespørgselssvar samt de eventuelle ledningsoplysninger, som en ledningsejer har udleveret.
I tilfælde hvor ledningsejer ikke har sendt ledningsoplysninger, fremgår i stedet et alternativt svar fx "ingen ledninger i graveområde" eller "udtaget til manuel behandling".
 
     
 
Kilde:
[LER-forretningsbegreber]
 
Type:
Featuretype
 
 
Modelleringsnote:
Er en feature collection, dvs. en samling af features som i sig selv betragtes som en feature, se også [OGC 99-110] og [GML 3.2.2], afsnit 9.
     
 
GML-note:
For at en klasse indkodes som en GML feature collection, skal den (1) have tagged value isCollection=true og (2) skal relationerne mellem klassen og de klasser som den indeholder, være en UML-aggregationer eller en UML-kompositioner. Derfor har Graveforespørgselssvar tagged value isCollection=true og er relationerne til Ledningstrace, Ledning, osv. modelleret som aggregeringer [GML 3.2.2].
Associationsrolle
       
 
Navn:
bilag
 
 
Foretrukken term:
bilag til graveforespørgselssvar
informationsressource som vedlægges graveforespørgselssvaret
 
 
Definition:
 
 
Voidable:
nej
     
 
Multiplicitet:
0. . *
     
 
Type:
Informationsressource (Featuretype)
     
Attribut:
       
 
Navn:
forventetAfleveringstidspunkt
     
 
Foretrukken term:
forventet afleveringstidspunkt for nyt graveforespørgselssvar
 
 
Definition:
tidspunkt hvor et nyt graveforespørgselssvar forventes fremsendt af ledningsejer
 
Voidable:
nej
     
 
Multiplicitet:
0. . 1
     
 
Type:
DateTime
     
Attribut:
       
 
Navn:
gyldigTil
     
 
Foretrukken term:
sidste gyldighedsdato
sidste dag hvor noget er gyldigt
 
 
Definition:
 
 
Anvendelsesnote:
Angiver den sidste gyldighedsdag for ledningsoplysninger udleveret fra en ledningsejer ved en graveforespørgsel. LER-loven fastsætter ikke en gyldighedsperiode for ledningsoplysninger. Det er dermed ledningsejerne frit for, at angive den sidste dag deres ledningsoplysninger er gyldige.
Attribut:
 
Navn:
id
     
 
Foretrukken term:
identifikator
     
 
Accepterede termer:
id, identifikation, nummer
     
 
Definition:
sproglig uafhængig rækkefølge af tegn der er egnet til unikt og permanent at identificere det som det er knyttet til
 
Kilde:
[ISO 19135-1:2015, par. 4.1.5]
     
 
Voidable:
nej
     
 
Multiplicitet:
1
     
 
Type:
CharacterString
     
 
Maksimumlængde:
36
     
Associationsrolle
       
 
Navn:
kontaktprofilTilTekniskeSpørgsmål
   
 
Foretrukken term:
kontaktprofil til tekniske spørgsmål
     
 
Definition:
kontaktprofil der giver adgang til kontaktoplysninger på nogen man kan kontakte for at få svar på tekniske spørgsmål
 
 
Voidable:
nej
     
 
Multiplicitet:
0. . 1
     
 
Type:
Kontaktprofil (Featuretype)
     
Associationsrolle
       
 
Navn:
ledning
     
 
Foretrukken term:
ledning i graveforespørgselssvar
     
 
Definition:
ledning som er en del af graveforespørgselssvaret
 
 
Voidable:
nej
     
 
Multiplicitet:
0. . *
     
 
Type:
Ledning (Featuretype)
     
Associationsrolle
       
 
Navn:
ledningskomponent
     
 
Foretrukken term:
ledningskomponent i graveforespørgselssvar
 
 
Definition:
ledningskomponent som er en del af graveforespørgselssvaret
 
 
Voidable:
nej
     
 
Multiplicitet:
0. . *
     
 
Type:
Ledningskomponent (Featuretype)
     
Associationsrolle
       
 
Navn:
ledningstrace
     
 
Foretrukken term:
ledningstrace i graveforespørgselssvar
     
 
Definition:
ledningstrace som er en del af graveforespørgselssvaret
 
 
Voidable:
nej
     
 
Multiplicitet:
0. . *
     
 
Type:
Ledningstrace (Featuretype)
     
Associationsrolle
       
 
Navn:
lineærMålsætning
     
 
Foretrukken term:
lineær målsætning i graveforespørgselssvar
     
 
Definition:
lineær målsætning som er en del af graveforespørgselssvaret
 
 
Voidable:
nej
     
 
Multiplicitet:
0. . *
     
 
Type:
LinearDimension (Featuretype)
     
Associationsrolle
       
 
Navn:
linjeannotation
     
 
Foretrukken term:
linjeannotation i graveforespørgselssvar
     
 
Definition:
linjeannotation som er en del af graveforespørgselssvaret
 
 
Voidable:
nej
     
 
Multiplicitet:
0. . *
     
 
Type:
LinearAnnotation (Featuretype)
     
Associationsrolle
       
 
Navn:
tekstannotation
     
 
Foretrukken term:
tekstannotation i graveforespørgselssvar
 
 
Definition:
tekstannotation som er en del af graveforespørgselssvaret
 
 
Voidable:
nej
     
 
Multiplicitet:
0. . *
     
 
Type:
TextAnnotation (Featuretype)
     
Attribut:
       
 
Navn:
type
     
 
Foretrukken term:
type af graveforespørgselssvar
     
 
Definition:
kategori af graveforespørgselssvar
     
 
Note:
Bruges af ledningsejeren til at angive begrundelse for den måde en given graveforespørgsel er besvaret på.
 
 
Kilde:
LER-forretning
     
 
Voidable:
nej
     
 
Multiplicitet:
1
     
 
Type:
Graveforespørgselssvartype (Enumeration)
 
 
Værdier
ingen ledninger i graveområde
ledningsejer har ingen ledninger i det angivne graveområde
Note: Ledningsejeren benytter denne kategori til at bekræfte at denne ikke har ledninger i graveområdet.
Kilde: LER-forretning
 
   
ledningsoplysninger udleveres ikke
ledningsejer har valgt ikke at udlevere ledningsoplysninger
Note: Ledningsejeren har ledninger i området, men ønsker ikke at oplyse om disse. Dette vil som oftest begrundes med sikkerhedshensyn.
Kilde: LER-forretning
 
   
ledningsoplysninger udleveret
ledningsejer har udleveret ledningsoplysninger
Note: Denne kategori benyttes samtidige med at ledningsejeren udleverer ledningsoplysninger.
Kilde: LER-forretning
 
   
udtaget til manuel behandling
ledningsejer foretager en manuel vurdering af den specifikke graveforespørgsel
Kilde: LER-forretning
 
   
udtaget til påvisning - ledningsoplysninger udleveres ikke
ledningsejer ønsker at uddybe placeringen og/eller andre forhold ved ledningen - som udgangspunkt ved fysisk tilstedeværelse - og udleverer ikke ledningsoplysninger
Note: Benyttes ofte ved gas- og elledninger med høj fareklasse.
Kilde: LER-forretning
 
   
udtaget til påvisning - ledningsoplysninger udleveret
ledningsejer ønsker at uddybe placeringen og/eller andre forhold ved ledningen - som udgangspunkt ved fysisk tilstedeværelse - og udleverer ledningsoplysninger
Note: Benyttes ofte ved gas- og elledninger med høj fareklasse.
Kilde: LER-forretning
 
 
Maksimumlængde:
34
     
Attribut:
       
 
Navn:
typeSupplerendeInfo
     
 
Foretrukken term:
supplerende information om type af graveforespørgselssvar
 
 
Definition:
supplerende oplysninger om type af graveforespørgselssvar
 
 
Note:
Relevant hvis ledningsejer skal eller ønsker at uddybe typen af graveforespørgselssvaret.
Må ikke anvendes til andre formål. Andre former for supplerende information må godt være angivet i form af et bilag til graveforespørgselssvaret.
 
 
Voidable:
nej
     
 
Multiplicitet:
0. . 1
     
 
Type:
CharacterString
     
Restriktion:
       
 
Navn:
forventetAfleveringstidspunktRestriktion
 
 
Udtryk:
Det forventede afleveringstidspunkt må ikke være angivet hvis typen af graveforespørgselssvaret ikke er "udtaget til manuel behandling".
Det forventede afleveringstidspunkt må godt være angivet hvis typen af graveforespørgselssvaret er "udtaget til manuel behandling".
 
Restriktion:
       
 
Navn:
idRestriktion
   
 
Udtryk:
id'et skal være en UUID, som defineret i [ITU-T X. 667].
Note: Bemærk, at en anbefaling i [ITU-T X. 667] er følgende: "It is recommended that the hexadecimal representation used in all human-readable formats be restricted to lower-case letters. Software processing this representation is, however, required to accept both upper and lower case letters".
 
Restriktion:
     
 
Navn:
indholdGM_ObjectSRIDrestriktion
 
 
Udtryk:
En featuretype indeholdt i et graveforespørgselssvar skal anvende det sammensatte koordinatreferencesystem med URI http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/7416 som koordinatreferencesystemet for attributter der har GM_Object eller en af dets subtyper som typer.
Note 1: Koordinatreferencesystemet med URI http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/7416 har som navn "ETRS89 / UTM zone 32N + DVR90 height".
Note 2: GM_Object har bl.a. GM_Point, GM_Curve og GM_MultiCurve som subtyper, se også ISO 19107.
Note 3: Det betyder, at fx Ledning.geometri og LinearDimension.dimensionLine skal anvende koordinatreferencesystemet med URI http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/7416.
 
Restriktion:
     
 
Navn:
indholdKoteSRIDrestriktion
   
 
Udtryk:
En featuretype indeholdt i et graveforespørgselssvar skal anvende det vertikale koordinatreferencesystemet med URI http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5799 som koordinatreferencesystemet for attributter der repræsenterer en kote.
Note 1: Koordinatreferencesystemet med URI http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5799 har som navn "DVR90 height".
Note 2: En attribut der repræsenterer en kote har DirectPosition som type.
Note 3: Det betyder, at fx Gaskomponent.topkote skal anvende koordinatreferencesystemet med URI http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5799.
 
Restriktion:
     
 
Navn:
indholdNilReasonRestriktion
   
 
Udtryk:
En egenskab af en featuretype indeholdt i graveforespørgselssvaret, indkodet som GML, skal have "unknown" som værdi for XML-attributten med navn "nilReason" hvis egenskaben er void og XML-attributten med navn "nilReason" er angivet.
En egenskab af en featuretype indeholdt i graveforespørgselssvaret, indkodet som GML, behøver ikke at have en XML-attribut med navn "nilReason" hvis egenskaben er void.
Note: Det betyder, at fx <ler:udvendigDiameter xsi:nil="true" nilReason="withheld" /> ikke er tilladt.
 
Restriktion:
     
 
Navn:
typeSupplerendeInfoBetingelse
   
 
Udtryk:
Supplerende information om typen af graveforespørgsselsvaret skal være angivet hvis typen af graveforespørgsselsvaret er "ledningsoplysninger udleveres ikke".
Supplerende information om typen af graveforespørgsselsvaret må godt være angivet hvis typen af graveforespørgsselsvaret ikke er "ledningsoplysninger udleveres ikke".
 

Informationsressource

Diagram(mer):

Figur13

Figur 13 - Kontekstdiagram Informationsressource

Figur14

Figur 14 - Anvendelsesdiagram Informationsressource

Informationsressource
       
 
Foretrukken term:
informationsressource
 
Definition:
ressource som indeholder information
 
Note:
ressource: noget, der kan identificeres [RFC 3986]
information: viden der gives videre i en bestemt sammenhæng [DDO]
 
Anvendelsesnote:
Understøtter udveksling af nødvendige ledningsoplysninger når disse skal sendes med som bilag i et graveforespørgselssvar. Der kan fx være tale om en snittegning, borerapport eller en publikation.
 
Type:
Featuretype
 
Oprindelsesnote:
"Information resource" er en almindelig anvendt term på engelsk. Forskellige definitioner eksisterer, f.eks. "asset, record, document, or item in physical or digital form that contributes to human knowledge" [ISO 5127:2017], "any collection of concepts expressed in a form that can be communicated to others" [Hay] og "a piece of information, such an employee record, a customer list, or a financial report, that is valuable to a company or organization" [CBED]. [ISO 690] indeholder ingen definition men giver en ikke-udtømmende liste over hvad en informationsressource kan være: "[. . . ] including but not limited to monographs, serials, contributions, patents, cartographic materials, electronic information resources (including computer software and databases), music, recorded sound, prints, photographs, graphic and audiovisual works, and moving images [. . . ]". Begrebet anvendes også i flere standarder fra ISO 19100-serien (geografisk information), f.eks. i [ISO 19115-1:2014].
 
Modelleringsnote:
Modelleringsnote:
 
GML-note:
GML-note:
Attribut:
   
 
Navn:
dato
     
 
Foretrukken term:
ressourcedato
     
 
Definition:
dato for oprettelse eller tilgængeliggørelse af ressourcen
 
 
Eksempel:
2017, 2017-01, 2017-01-01
     
 
Kilde:
[DCMI], [MTDT]
     
 
Voidable:
nej
     
 
Multiplicitet:
0. . 1
     
 
Type:
TM_CalDate
     
 
Modelleringsnote:
Datatypen skal kunne rumme både (1) en bestemt dag i en bestemt måned og et bestemt år og (2) en bestemt måned i et bestemt år og (3) et år. Derfor valget for datatypen TM_CalDate fra ISO 19108, som repræsenterer en tidsmæssig position inden for en tidsregning. Date-datatypen fra ISO 19103 kan ikke anvendes her da den repræsenterer en bestemt dag i en bestemt måned og et bestemt år.
Attribut:
 
 
Navn:
format
 
Foretrukken term:
ressourceformat
 
Definition:
ressourcens dataformat
 
Note:
Anvendes til at identificere software, eventuelt hardware, som måtte være nødvendigt for at fremvise eller håndtere ressourcen.
 
Kilde:
[DCMI], [MTDT]
 
Voidable:
nej
 
Multiplicitet:
1
 
Type:
MediaType
 
Maksimumlængde:
4
 
GML-note:
Indkodes ikke som dcterms:format men følger de almindelige UML-til-GML-regler.
Attribut:
 
Navn:
geometri
 
Foretrukken term:
geometri
 
Definition:
geografisk placering
 
Anvendelsesnote:
Tillader, at bestemte informationsressourcer, fx snittegninger, kan visualiseres på et kort uden at være tilknyttet et andet geografisk objekt.
 
Voidable:
nej
 
Multiplicitet:
0. . 1
 
Type:
GM_Object
Attribut:
 
Navn:
id
 
Foretrukken term:
identifikator
 
Accepterede termer:
id, identifikation, nummer
 
Definition:
sproglig uafhængig rækkefølge af tegn der er egnet til unikt og permanent at identificere det som det er knyttet til
 
Anvendelsesnote:
En publikation kan have et ISBN-nummer, en rapport kan have et rapportnummer, osv.
 
Kilde:
[ISO 19135-1:2015, par. 4.1.5]
 
Voidable:
nej
 
Multiplicitet:
0. . *
 
Type:
CharacterString
 
Maksimumlængde:
36
 
Oprindelsesnote:
Svarer til ”identifikator” som beskrevet i [MTDT]. Definitionen fra [ISO 19135-1:2015] vurderes til at være mere præcist og anvendes også andre steder i denne datamodel, så af hensyn til ensartetheden indenfor denne datamodel bruges definitionen fra [ISO 19135-1:2015].
Attribut:
 
Navn:
sti
 
Foretrukken term:
ressourcestinavn
 
Definition:
navn der entydigt angiver hvor i et filsystem et eksemplar af ressourcen befinder sig
 
Anvendelsesnote:
Sti skal være en relativ sti, dvs. en sti som peger på en informationsressource som er til stede ved siden af graveforespørgselssvaret, da data skal kunne tilgås offline.
 
Voidable:
nej
 
Multiplicitet:
1
 
Type:
URI
Attribut:
 
Navn:
titel
 
Foretrukken term:
ressourcetitel
 
Definition:
navnet på ressourcen
 
Note:
Som regel givet af forfatter eller udgiver. Som en del af titlen angives evt. udgave.
 
Eksempel:
Pas på gasledningerne!
 
Kilde:
[DCMI], [MTDT]
 
Voidable:
nej
 
Multiplicitet:
1
 
Type:
CharacterString
 
Maksimumlængde:
100
 
GML-note:
Indkodes som dcterms:title.
Attribut:
 
Navn:
type
 
Foretrukken term:
ressourcetype
 
Definition:
ressourcens indhold
 
Note:
anvendes til at beskrive ressourcens generelle indholdsmæssige karakteristika
 
Eksempel:
følgeskrivelse, borerapport, snittegning, vejledning, gravevejledning, publikation, regelsæt
 
Kilde:
[DCMI], [MTDT]
 
Voidable:
nej
 
Multiplicitet:
0. . 1
 
Type:
CharacterString
 
Maksimumlængde:
50
 
Modelleringsnote:
Modelleres som CharacterString da det p.t. ikke ser ud til at være muligt, at definere et passende udfaldsrum.
 
GML-note:
Indkodes ikke som dcterms:type men følger de almindelige UML-til-GML-regler.
Attribut:
 
Navn:
udgiver
 
Foretrukken term:
ressourceudgiver
 
Definition:
enhed der er ansvarlig for at stille ressourcen til rådighed i dens aktuelle form
 
Note:
Det kan være et forlag, et universitetsinstitut, et firma, en forening eller en offentlig institution.
 
Eksempel:
Dansk Gasteknisk Center a/s
 
Kilde:
[DCMI], [MTDT]
 
Voidable:
nej
 
Multiplicitet:
0. . 1
 
Type:
CharacterString
 
Maksimumlængde:
100
 
GML-note:
Indkodes som dcterms:publisher.
Restriktion:
 
Navn:
formatRestriktion
 
Udtryk:
Formatværdien skal være en af følgende: CSV, DGN, DOC, DOCX, DWF, DWG, DXF, IFC-SPF, IFC-XML, JPEG, PDF, SAT, SHP, SKP, TAB, TIFF, XLS, XLSX.
Formattypen skal være text/csv hvis formatværdien er CSV.
Formattypen skal være application/octet-stream hvis formatværdien er DGN.
Formattypen skal være application/msword hvis formatværdien er DOC.
Formattypen skal være application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document hvis formatværdien er DOCX.
Formattypen skal være model/vnd.dwf hvis formatværdien er DWF.
Formattypen skal være image/vnd.dwg hvis formatværdien er DWG.
Formattypen skal være image/vnd.dxf hvis formatværdien er DXF.
Formattypen skal være application/x-step hvis formatværdien er IFC-SPF.
Formattypen skal være application/xml hvis formatværdien er IFC-XML.
Formattypen skal være image/jpeg hvis formatværdien er JPEG.
Formattypen skal være application/pdf hvis formatværdien er PDF.
Formattypen skal være application/octet-stream hvis formatværdien er SAT.
Formattypen skal være application/x-shapefile hvis formatværdien er SHP.
Formattypen skal være application/octet-stream hvis formatværdien er SKP.
Formattypen skal være application/x-tab hvis formatværdien er TAB.
Formattypen skal være image/tiff hvis formatværdien er TIFF.
Formattypen skal være application/vnd.ms-excel hvis formatværdien er XLS.
Formattypen skal være application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet hvis formatværdien er XLSX.
Note 1: Formatværdien er Informationsressource.format.value, se også MediaType.
Note 2: Formattypen er Informationsressource.format.type, se også MediaType.
Note 3: Følgende filformater er optaget på IANAs liste over mediatyper [IANA]: CSV, DOC, DOCX, DWF, DWG, DXF, JPEG, PDF, TIFF, XLS, XLSX.
Note 4: Følgende filformater er optaget i INSPIREs register over mediatyper [INSPIRE]: SHP, TAB.
Note 5: Følgende filformater er specificeret i [buildingSMART]: IFC-SPF, IFC-XML.
Note 6: Ovenstående følger regler beskrevet i [RFC 2046] og [RFC 4288].
Restriktion:
 
Navn:
geometriDatatyperestriktion
 
Udtryk:
Geometrien skal have en af følgende typer: GM_Point, GM_MultiPoint, GM_Curve, GM_MultiCurve, GM_Surface eller GM_MultiSurface.
Geometrien skal anvende lineær interpolation hvis dens type er GM_Curve eller GM_MultiCurve.
Note: I en GML-indkodning betyder det, at geometritypen skal være en af følgende [GML SF]:
* gml:LineString
* gml:Curve som består af segmenter af typen gml:LineStringSegment
Note 2: En kurve kan være enkeltstående eller kan indgå i en flade, som del af en grænse.
Geometrien skal anvende 2-dimensionel interpolation (på engelsk: "planar interpolation") hvis dens type er GM_Surface eller GM_MultiSurface.
Note: I en GML-indkodning betyder det, at geometritypen skal være en af følgende [GML SF]:
* gml:Polygon
* gml:Surface som består af dele af typen gml:PolygonPatch
Geometriens grænser skal anvende lineær interpolation hvis geometriens type er GM_Surface eller GM_MultiSurface.
Note: I en GML-indkodning betyder det, at en grænse af en flade eller en multiflade skal have en af følgende geometrityper [GML SF]:
* gml:LinearRing
* gml:Ring som består af kurver der anvender lineær interpolation (se ovenfor)

Kontaktprofil

Diagram(mer):

Figur15

Figur 15 - Kontekstdiagram Kontaktprofil

Figur16

Figur 16 - Anvendelsesdiagram Kontaktprofil

Kontaktprofil
 
Foretrukken term:
kontaktprofil
 
Definition:
profil som udgøres af en samling af kontaktoplysninger
 
Type:
Featuretype
Attribut:
 
Navn:
mailadresse
 
Foretrukken term:
mailadresse
 
Definition:
tegnfølge der angiver adressen på personens elektroniske postkasse, som er tilsluttet internettet
 
Kilde:
[DDO]
 
Voidable:
nej
 
Multiplicitet:
0. . 1
 
Type:
CharacterString
 
Maksimumlængde:
254
 
Modelleringsnote:
Maksimumlængden er baseret på oplysningerne i [EID 1690].
Attribut:
 
Navn:
navn
 
Foretrukken term:
navn
 
Definition:
det eller de ord som man bruger for at udpege én enkelt person, lokalitet, genstand eller ét enkelt dyr el.lign.
 
Anvendelsesnote:
Navnet på en person, postkasse, afdeling el.lign.
 
Kilde:
[DDO]
 
Voidable:
nej
 
Multiplicitet:
1
 
Type:
CharacterString
 
Maksimumlængde:
100
Attribut:
 
Navn:
telefonnummer
 
Foretrukken term:
telefonnummer
 
Definition:
nummer som er tilknyttet en bestemt telefonforbindelse
 
Kilde:
[DDO]
 
Voidable:
nej
 
Multiplicitet:
0. . 1
 
Type:
CharacterString
 
Maksimumlængde:
15
Restriktion:
 
Navn:
mailadresseBetingelse
 
Udtryk:
Mailadressen skal være angivet hvis ikke telefonnummeret er angivet.
Restriktion:
 
Navn:
telefonnummerBetingelse
 
Udtryk:
Telefonnummeret skal være angivet hvis ikke mailadressen er angivet.

Ledning

Diagram(mer):

Figur 17

Figur 17 - Kontekstdiagram Ledning

Figur18

Figur 18 - Illustrationsdiagram Ledning

Ledning
 
Foretrukken term:
ledning
 
Definition:
kabel eller rør der har som funktion at lede noget fra et sted til et andet
 
Note:
Denne definition er baseret på den tekniske betydning af termen "ledning" i Den Danske Ordbog.
I LER-lovgivningen anvendes termen i en mere specifik betydning. I lovens definition (LBK nr 206 af 15/03/2018 §5) er betydningen indsnævret til kun at omfatte ledninger, der er ? nedgravet i jord eller nedgravet i eller anbragt på havbunden? - og altså ikke ledninger på jorden eller i luften. Betydningen er desuden udvidet til at omfatte ? betydelige ledningskomponenter? (LBK nr 1674 af 26/12/2017, 12).
I forsyningsbranchen anvendes termen "? ledninger"? ofte bredt om ledningsanlæg inklusive kabler, rør, relaterede ledningskomponenter og ledningstraceer.
I Den Danske Ordbog beskrives også en almen betydning af ”ledning”, som kun omfatter kabel – ikke rør. Det er denne betydning, der ofte anvendes i hverdagssproget.
 
Kilde:
LER-forretning
 
Subtype af:
LedningEllerLedningstrace
 
Supertype til:
AndenLedning
Elledning
LedningUkendtForsyningsart
Rørledning
Telekommunikationsledning
 
Type:
Featuretype
 
Abstrakt:
ja
Attribut:
 
Navn:
geometri
 
Foretrukken term:
geometri af midterlinjen
 
Definition:
geografisk placering af midterlinjen
 
Anvendelsesnote:
Vertikale koordinater af geometrien angives for overkanten af ledningen.
 
Voidable:
nej
 
Multiplicitet:
0. . 1
 
Type:
GM_Curve
Attribut:
 
Navn:
indeholderLedninger
 
Foretrukken term:
indeholder ledninger
 
Definition:
indeholder en eller flere ledninger
 
Note:
Anvendes når der er behov for at formidle at en anden ledning er placeret i denne ledning. Benyttes som udgangspunkt, hvis ledningsejeren ikke ejer den ledning der er placeret i ledningen. Dette kan hjælpe graveaktøren til at identificere i hvilken ledning en ledning, der "ligger i ledning", er placeret.
 
Kilde:
LER-forretning
 
Voidable:
ja
 
Multiplicitet:
0. . 1
 
Type:
Boolean
Associationsrolle
 
Navn:
indeholdtLedning
 
Foretrukken term:
indeholdt ledning
 
Definition:
ledning som ligger i den givne ledning
 
Voidable:
ja
 
Multiplicitet:
0. . *
 
Type:
Ledning (Featuretype)
Attribut:
 
Navn:
ledningsetableringsmetode
 
Foretrukken term:
ledningsetableringsmetode
 
Definition:
fremgangsmåde som anvendes når en ledning skal anlægges
 
Voidable:
nej
 
Multiplicitet:
0. . 1
 
Type:
Ledningsetableringsmetodetype (Enumeration)
 
Værdier
nedgravning
metode hvor der graves en ledningsgrav med gravemaskine eller skovl
Note: Metoden omfatter også kædegravning. kædegravning: gravning med et sæt knive eller tænder monteret på en kæde eller et hjul, der under rotation presses fra jordoverfladen gennem jorden, således at der opstår en åben rende [DS 475:2012]
 
   
styret boring
etablering af en ledning ved boring
Anvendelsesnote: Dybden kan afvige meget fra ledningens normale nedlægningsdybde.
Kilde: [DS 475:2012]
 
   
foring med lange sammensvejste rør
en lang sammensvejst PE-ledning trækkes ind i den eksisterende ledning via en mindre opgravning
Kilde: [DS 475:2012]
 
 
stram foring
en lang sammenfoldet plastledning, der trækkes ind i den eksisterende ledning. Ved hjælp af varme og tryk udvides den til den oprindelige dimension
Kilde: [DS 475:2012]
 
   
strømpeforing
en imprægneret strømpe af filt eller glasfiber, der trækkes ind i den eksisterende ledning. Her udvides den ved hjælp af overtryk, hvorefter den hærdes enten med varme eller lys
Kilde: [DS 475:2012]
 
   
nedpløjning
etablering af ledning i jord med en bugseret eller selvkørende ledningsplov, hvis skær ved passage gennem jorden efterlader en eller flere ledninger og evt. advarselsbånd eller afdækning
Kilde: [DS 475:2012]
 
   
jordfortrængning
etablering af en ledning uden ledningsgrav på en sådan måde, at der skabes plads til ledningen, uden at den tilsvarende jord fjernes
Note: Definitionen dækker metoderne: skydning med jordraket og rørsprængning.
Kilde: [DS 475:2012]
 
   
rørsprængning
den eksisterende ledning knuses ved hjælp af et skærehoved eller en lufttryksdrevet hammer, og den knuste ledning presses ud i omkringfyldningen
Note: Ved rørsprængning kan en eksisterende ledning udskiftes med en ledning i samme eller større dimension.
Anvendelsesnote: Der ligger fragmenter fra den gamle ledning.
Kilde: [DS 475:2012]
 
   
skydning med jordraket
en jordraket består af en slaghammer, der bevæger sig frem i undergrunden ved brug af luft eller hydraulik. Det blivende rør installeres enten sammen med fremføringen af jordraketten, eller når den trækkes tilbage
Kilde: [DS 475:2012]
 
   
underboring
etablering af en ledning uden ledningsgrav på en sådan måde, at jorden fjernes i et vist omfang af borevolumenet. Det erstattes af medierøret og boremudder og/eller evt. et forstærkende indpumpet materiale
Note: Definitionen dækker metoderne: styret boring, pilotrørsmetoden og mikrotunnellering.
Kilde: [DS 475:2012]
 
 
mikrotunnellering
mikrotunnellering er en laserstyret gennempresningsmetode, hvor indpresning af rør sker fra en hydraulisk presse- eller borerig. Et roterende borehoved i fronten af røret løsborer materialet, der bortskaffes fra rørfronten. Mikrotunnellering udføres fra e
Kilde: [DS 475:2012]
 
   
pilotrørsmetoden
en videooptisk styret boremetode, der giver mulighed for kontinuerlig kontrol og styring af pilotrøret under hele forløbet af gennempreseningen
Note: Rørledningen installeres over 2 omgange. Først styres pilotrøret igennem. Herefter udføres der itrækning af medierøret.
Kilde: [DS 475:2012]
 
 
Maksimumlængde:
50
 
 
Navn:
liggerILedning
 
Foretrukken term:
ligger i ledning
 
Definition:
ledningen er placeret i en anden ledning
 
Note:
Anvendes når der er behov for at formidle at en ledning er placeret i en anden ledningsejers ledning, for at angive at ledningen ikke er umiddelbart synlig for graveaktøren.
 
Kilde:
LER-forretning
 
Voidable:
nej
 
Multiplicitet:
0. . 1
 
Type:
Boolean
Attribut:
 
Navn:
niveau
 
Foretrukken term:
niveau
 
Definition:
placering i forhold til terræn
 
Voidable:
nej
 
Multiplicitet:
0. . 1
 
Type:
Niveautype (Enumeration)
 
Værdier
delvist under terræn
delvist under et landområdes jordoverflade
Kilde: baseret på [DDO]
 
   
over terræn
over et landområdes jordoverflade
Kilde: baseret på [DDO]
 
   
under terræn
under et landområdes jordoverflade
Kilde: baseret på [DDO]
 
 
Maksimumlængde:
50
Associationsrolle
 
Navn:
slutkomponent
 
Foretrukken term:
slutkomponent
 
Definition:
ledningskomponent hvor ledningen slutter
 
Note:
Der er tale om en brydende ledningskomponent. Formålet med denne egenskab er at have mulighed for at skabe et sammenhængende ledningsnet.
 
Voidable:
nej
 
Multiplicitet:
0. . 1
 
Type:
Ledningskomponent (Featuretype)
Associationsrolle
 
Navn:
startkomponent
 
Foretrukken term:
startkomponent
 
Definition:
ledningskomponent hvor ledningen starter
 
Note:
Der er tale om en brydende ledningskomponent. Formålet med denne egenskab er at have mulighed for at skabe et sammenhængende ledningsnet.
 
Voidable:
nej
 
Multiplicitet:
0. . 1
 
Type:
Ledningskomponent (Featuretype)
Attribut:
 
Navn:
udvendigDiameter
 
Foretrukken term:
udvendig diameter
 
Definition:
(se billede på diagram)
 
Voidable:
ja
 
Multiplicitet:
0. . 1
 
Type:
Measure
Attribut:
 
Navn:
udvendigFarve
 
Foretrukken term:
udvendig farve
 
Definition:
farve af yderside
 
Eksempel:
blå (for fx vandrør)
 
Voidable:
nej
 
Multiplicitet:
0. . *
 
Type:
CharacterString
 
Maksimumlængde:
50
Attribut:
 
Navn:
udvendigMateriale
 
Foretrukken term:
udvendige materiale af ledning
 
Definition:
stof brugt til fremstilling af lednings yderside
 
Anvendelsesnote:
Materialet som en entreprenør møder når der graves.
 
Eksempel:
stål, plast, støbejern
 
Voidable:
nej
 
Multiplicitet:
0. . 1
 
Type:
CharacterString
 
Maksimumlængde:
50
Restriktion:
 
Navn:
driftsstatusVoidrestriktion
 
Udtryk:
Driftsstatussen må ikke være void hvis ledningen er nedgravet eller anbragt efter skæringsdatoen.
Note: m.a.o. : værdien for driftstatussen skal være angivet hvis ledningen er nedgravet eller anbragt efter skæringsdatoen, selvom denne attribut er deklareret som voidable.

LedningEllerLedningstrace

Diagram(mer):

Figur19

Figur 19 - Kontekstdiagram LedningEllerLedningstrace

Figur20

Figur 20 - Illustrationsdiagram LedningEllerLedningstrace

LedningEllerLedningstrace
 
Foretrukken term:
ledning eller ledningstrace
 
Definition:
ledning eller ledningstrace
 
Supertype til:
Ledning
Ledningstrace
 
Type:
Featuretype
 
Abstrakt:
ja
 
Modelleringsnote:
LedningEllerLedningstrace er introduceret for at samle egenskaber og krav til udlevering af disse egenskaber som er fælles for ledningstrace og ledning, se også [LBK LER]. Et alternativ kunne have været, at modellere og specificere disse egenskaber to gange, på både ledningstrace og ledning. Et andet alternativ kunne have været, at modellere en anden (abstrakt) klasse som superklasse for både ledning, ledningstrace og ledningskomponent. Den endelige løsning blev valgt for at skabe tættere sammenhæng mellem [LBK LER] og datamodellen.
Associationsrolle
 
Navn:
bilag
 
Foretrukken term:
bilag til ledning eller ledningstrace
 
Definition:
informationsressource som vedlægges ledningen eller ledningstraceet
 
Voidable:
nej
 
Multiplicitet:
0. . *
 
Type:
Informationsressource (Featuretype)
Attribut:
 
Navn:
driftsstatus
 
Foretrukken term:
driftsstatus
 
Definition:
status i relation til drift
 
Anvendelsesnote:
Bruges om status i relation til ledningens eller ledningstraceets driftslivscyklus.
 
Kilde:
LER-forretning
 
Voidable:
ja
 
Multiplicitet:
1
 
Type:
Driftsstatus (Enumeration)
 
 
Værdier
under etablering
under etablering
planlagt
driftsstatus der angiver at noget er planlagt eller under etablering
Anvendelsesnote: Bruges om ledningskomponenter der er planlagt, er ved at blive nedgravet eller anbragt eller lige er blevet nedgravet eller anbragt. Angivelsen af placeringen på disse vil ofte være usikker. Der skal graves med udgangspunkt i at ledningskomponenten er der.
Kilde: LER-forretning
 
   
i drift
i drift
i brug
driftsstatus der angiver at noget er i drift
Anvendelsesnote: Bruges om ledningskomponenter der er i drift - eller er midlertidigt ude af drift.
Kilde: LER-forretning
 
   
permanent ude af drift
driftsstatus der angiver at noget er taget ud af drift permanent
Anvendelsesnote: Bruges om ledningskomponenter der er permanent ude af drift og som derfor kan fjernes efter aftale med ledningsejer.
Kilde: LER-forretning
 
 
Maksimumlængde:
50
Attribut:
 
Navn:
etableringstidspunkt
 
Foretrukken term:
etableringstidspunkt
 
Definition:
tidsangivelse der angiver hvornår etablering er færdig
 
Note:
Et anlæg anses som etableret, når det har en form, hvor det kan benyttes til dets primære formål.
Tidsangivelsen kan være en bestemt dato, en bestemt måned, et bestemt år. Angivelsen kan også være ”ukendt, dog med sikkerhed før en given dato”.
 
Eksempel:
april 2020, før d. 1. juli 2023, 2. juli 2023, 2024
 
Kilde:
LER-forretning
 
Voidable:
nej
 
Multiplicitet:
1
 
Type:
TM_Position (Uniondatatype)
Attribut:
 
Navn:
fareklasse
 
Foretrukken term:
fareklasse ved ledningsskade
 
Accepterede termer:
fareklasse
 
Definition:
kategori der angiver sikkerhedsrisiko for mennesker og/eller miljø ved skade på ledning
 
Kilde:
LER-forretning
 
Voidable:
ja
 
Multiplicitet:
1
 
Type:
Fareklasse (Enumeration)
 
Værdier
ikke farlig
fareklasse ved ledningsskade der angiver ingen sikkerhedsrisiko
Note: Anvendes ved ledningsskade, der ikke udgør en sikkerhedsrisiko for mennesker eller miljø.
Kilde: LER-forretning
 
   
farlig
fareklasse ved ledningsskade der angiver sikkerhedsrisiko
Note: Anvendes ved ledningsskade, der udgør en sikkerhedsrisiko, som dog ikke kan medføre dødelig skade på eller invalidering af mennesker eller kritisk miljøskade.
Kilde: LER-forretning
 
   
meget farlig
fareklasse ved ledningsskade der angiver kritisk sikkerhedsrisiko
Note: Anvendes ved ledningsskade, der potentielt kan medføre dødelig skade på eller invalidering af mennesker eller kritisk miljøskade.
Anvendelsesnote: En ledning er at anse for at være meget farlig, hvis den, for el er på 10 kilovolt eller mere i spændingsniveau, for gas har et tryk på 19 bar eller mere og for fjernvarme/fjernkøling har et tryk på 10 bar eller mere eller en temperatur på 130 °C eller mere.
Kilde: LER-forretning
 
 
Maksimumlængde:
50
Attribut:
 
Navn:
id
 
Foretrukken term:
identifikator
 
Accepterede termer:
id, identifikation, nummer
 
Definition:
sproglig uafhængig rækkefølge af tegn der er egnet til unikt og permanent at identificere det som det er knyttet til
 
Kilde:
[ISO 19135-1:2015, par. 4.1.5]
 
Voidable:
nej
 
Multiplicitet:
0. . 1
 
Type:
CharacterString
 
Maksimumlængde:
36
Attribut:
 
Navn:
indtegningsmetode
 
Foretrukken term:
indtegningsmetode
 
Definition:
måden et objekts geometri repræsenteres på, afhængig af formålet med en visualisering
 
Voidable:
nej
 
Multiplicitet:
0. . 1
 
Initial værdi:
nøjagtigt
 
Type:
Indtegningsmetodetype (Enumeration)
 
Værdier
forskudt
forskudt indtegningsmetode
indtegningsmetode hvor angivelsen af et objekts placering afviger fra dets placering i virkeligheden med en på forhånd fastlagt afstand
Note: Bruges fx når forskellige ledninger og ledningstraceer skal visualiseres samtidigt og man vil gerne vil kunne se alle ledninger og ledningstraceer ved siden af hinanden når de i virkeligheden ligger samme sted. Typisk vælges 20 cm som afstand, men på landet bruges der op til 1 m. Udbredt indtegningsmetode i elsektoren.
 
   
nøjagtigt
nøjagtig indtegningsmetode
indtegningsmetode hvor angivelsen af et objekts placering er nøjagtig
 
   
skematisk
skematisk indtegningsmetode
indtegningsmetode hvor angivelsen af et objekts placering er skematisk
Note: skematisk = udtrykt ved hjælp af et skema, diagram el.lign [DDO]. Anvendes typisk for stikledninger.
 
Attribut:
 
Navn:
nøjagtighedsklasse
 
Foretrukken term:
nøjagtighedsklasse for stedbestemmelse
 
Definition:
kategori for nøjagtighed af angivelsen af et objekts placering i et koordinatreferencesystem
 
Note:
Stedbestemmelsen omfatter både horisontal og vertikal dimension.
 
Kilde:
[ISO/DIS 19116, par. 3.23]
 
Voidable:
ja
 
Multiplicitet:
0. . 1
 
Type:
Nøjagtighedsklasse (Enumeration)
 
Værdier
<= 0.25 m
stedbestemmelsen kan afvige med op til 0,25 m
Kilde: LER-forretning
 
   
<= 0.50 m
stedbestemmelsen kan afvige med op til 0,50 m
Kilde: LER-forretning
 
   
<= 1.00 m
stedbestemmelsen kan afvige med op til 1,00 m
Kilde: LER-forretning
 
   
<= 2.00 m
stedbestemmelsen kan afvige med op til 2,00 m
Kilde: LER-forretning
 
   
> 2.00 m
stedbestemmelsen kan afvige med mere end 2,00 m
Kilde: LER-forretning
 
 
Maksimumlængde:
50
Attribut:
 
Navn:
sikkerhedshensyn
 
Foretrukken term:
sikkerhedshensyn ved gravearbejde
 
Accepterede termer:
sikkerhedshensyn
 
Definition:
forholdsregler under gravearbejde i nærheden af ledning
 
Note:
Giver ledningsejeren mulighed for at angive sikkerhedshensyn, der skal tages ved arbejdet nær en given ledning.
 
Kilde:
LER-forretning
 
Voidable:
nej
 
Multiplicitet:
0. . 1
 
Type:
CharacterString
Attribut:
 
Navn:
vejledendeDybde
 
Foretrukken term:
vejledende dybde i forhold til terræn ved etablering
 
Definition:
lodret afstand til terræn, som noget forventeligt blev placeret i, da det blev etableret
 
Note:
Værdien er vejledende, da der ikke er tale om en indmålt værdi, og da der over tid kan ske ændring af terræn og placering af genstanden.
 
Anvendelsesnote:
Dybden angives for overkant af ledning eller ledningstrace.
 
Voidable:
nej
 
Multiplicitet:
0. . 1
 
Type:
Measure
Restriktion:
 
Navn:
vejledendeDybdeMåleenhedsrestriktion
 
Udtryk:
Måleenheden for den vejledende dybde i forhold til terræn ved etablering skal være millimeter. Meter skal angives med symbolet mm [UCUM].

LedningUkendtForsyningsart

Diagram(mer):

Figur21

Figur 21 - Kontekstdiagram LedningUkendtForsyningsart

LedningUkendtForsyningsart
 
Foretrukken term:
ledning med ukendt forsyningsart
 
Definition:
ledning hvis forsyningsart ikke kendes
 
Anvendelsesnote:
Anvendes typisk for gamle ledninger, som ledningsejer ikke ved hvad er, og for gamle ledninger, hvis ejerskab ikke er kendt. Hvis ledningens forsyningsart er kendt (f.eks. el) - så skal det tilsvarende featuretype anvendes (f.eks. Elledning), ikke LedningUkendtForsyningsart.
 
Subtype af:
Ledning
 
Type:
Featuretype
     
     
     
Attribut:
 
Navn:
supplerendeInfo
 
Foretrukken term:
supplerende information om ledning
 
Definition:
ekstra viden om ledning
 
Voidable:
nej
 
Multiplicitet:
0. . 1
 
Type:
CharacterString

Ledningskomponent

Diagram(mer):

Figur22

Figur 22 - Kontekstdiagram Ledningskomponent

Ledningskomponent
 
Foretrukken term:
ledningskomponent
 
Accepterede termer:
komponent
 
Definition:
genstand der har tilknytning til ledninger
 
Note:
Omfatter også bygningsværker.
 
Eksempel:
stophane, brønd, skab, ventil, afgrening, vandværk, bassin
 
Kilde:
LER-forretning
 
Supertype til:
Afløbskomponent
AndenKomponent
Elkomponent
Gaskomponent
Oliekomponent
Telekommunikationskomponent
TermiskKomponent
Vandkomponent
 
Type:
Featuretype
 
Abstrakt:
ja
Associationsrolle
 
Navn:
driftsstatus
 
Foretrukken term:
driftsstatus
 
Definition:
status i relation til drift
 
Anvendelsesnote:
Bruges om status i relation til ledningskomponentens driftslivscyklus.
 
Kilde:
LER-forretning
 
Voidable:
ja
 
Multiplicitet:
0. . 1
 
Type:
Driftsstatus (Enumeration)
 
Værdier
under etablering
under etablering
planlagt
driftsstatus der angiver at noget er planlagt eller under etablering
Anvendelsesnote: Bruges om ledningskomponenter der er planlagt, er ved at blive nedgravet eller anbragt eller lige er blevet nedgravet eller anbragt. Angivelsen af placeringen på disse vil ofte være usikker. Der skal graves med udgangspunkt i at ledningskomponenten er der.
Kilde: LER-forretning
 
   
i drift
i drift
i brug
driftsstatus der angiver at noget er i drift
Anvendelsesnote: Bruges om ledningskomponenter der er i drift - eller er midlertidigt ude af drift.
Kilde: LER-forretning
 
   
permanent ude af drift
driftsstatus der angiver at noget er taget ud af drift permanent
Anvendelsesnote: Bruges om ledningskomponenter der er permanent ude af drift og som derfor kan fjernes efter aftale med ledningsejer.
Kilde: LER-forretning
 
 
Maksimumlængde:
50
Attribut:
 
Navn:
etableringstidspunkt
 
Foretrukken term:
etableringstidspunkt
 
Definition:
tidsangivelse der angiver hvornår etablering er færdig
 
Note:
Et anlæg anses som etableret, når det har en form, hvor det kan benyttes til dets primære formål.
Tidsangivelsen kan være en bestemt dato, en bestemt måned, et bestemt år. Angivelsen kan også være ”ukendt, dog med sikkerhed før en given dato”.
 
Eksempel:
april 2020, før d. 1. juli 2023, 2. juli 2023, 2024
 
Kilde:
LER-forretning
 
Voidable:
nej
 
Multiplicitet:
1
 
Type:
TM_Position (Uniondatatype)
Attribut:
 
Navn:
fareklasse
 
Foretrukken term:
fareklasse ved ledningsskade
 
Accepterede termer:
fareklasse
 
Definition:
kategori der angiver sikkerhedsrisiko for mennesker og/eller miljø ved skade på ledningskomponent
 
Kilde:
LER-forretning
 
Voidable:
ja
 
Multiplicitet:
0. . 1
 
Type:
Fareklasse (Enumeration)
 
Værdier
 
   
ikke farlig
fareklasse ved ledningsskade der angiver ingen sikkerhedsrisiko
Note: Anvendes ved ledningsskade, der ikke udgør en sikkerhedsrisiko for mennesker eller miljø.
Kilde: LER-forretning
 
   
farlig
fareklasse ved ledningsskade der angiver sikkerhedsrisiko
Note: Anvendes ved ledningsskade, der udgør en sikkerhedsrisiko, som dog ikke kan medføre dødelig skade på eller invalidering af mennesker eller kritisk miljøskade.
Kilde: LER-forretning
 
   
meget farlig
fareklasse ved ledningsskade der angiver kritisk sikkerhedsrisiko
Note: Anvendes ved ledningsskade, der potentielt kan medføre dødelig skade på eller invalidering af mennesker eller kritisk miljøskade.
Anvendelsesnote: En ledning er at anse for at være meget farlig, hvis den, for el er på 10 kilovolt eller mere i spændingsniveau, for gas har et tryk på 19 bar eller mere og for fjernvarme/fjernkøling har et tryk på 10 bar eller mere eller en temperatur på 130 °C eller mere.
Kilde: LER-forretning
 
 
Maksimumlængde:
50
Attribut:
 
Navn:
geometri
 
Foretrukken term:
geometri
 
Definition:
geografisk placering
 
Voidable:
nej
 
Multiplicitet:
1
 
Type:
GM_Object
Attribut:
 
Navn:
materiale
 
Foretrukken term:
materiale af ledningskomponent
 
Definition:
stof brugt til fremstilling af ledningskomponent
 
Eksempel:
beton, jern
 
Voidable:
nej
 
Multiplicitet:
0. . 1
 
Type:
CharacterString
 
Maksimumlængde:
50
Attribut:
 
Navn:
niveau
 
Foretrukken term:
niveau
 
Definition:
placering i forhold til terræn
 
Voidable:
nej
 
Multiplicitet:
0. . 1
 
Type:
Niveautype (Enumeration)
 
Maksimumlængde:
50
Attribut:
 
Navn:
nøjagtighedsklasse
 
Foretrukken term:
nøjagtighedsklasse for stedbestemmelse
 
Definition:
kategori for nøjagtighed af angivelsen af et objekts placering i et koordinatreferencesystem
 
Note:
Stedbestemmelsen omfatter både horisontal og vertikal dimension.
 
Kilde:
[ISO/DIS 19116, par. 3.23]
 
Voidable:
ja
 
Multiplicitet:
0. . 1
 
Type:
Nøjagtighedsklasse (Enumeration)
 
Værdier
<= 0.25 m
stedbestemmelsen kan afvige med op til 0,25 m
Kilde: LER-forretning
   
<= 0.50 m
stedbestemmelsen kan afvige med op til 0,50 m
Kilde: LER-forretning
   
<= 1.00 m
stedbestemmelsen kan afvige med op til 1,00 m
Kilde: LER-forretning
   
<= 2.00 m
stedbestemmelsen kan afvige med op til 2,00 m
Kilde: LER-forretning
   
> 2.00 m
stedbestemmelsen kan afvige med mere end 2,00 m
Kilde: LER-forretning
 
Maksimumlængde:
50
Attribut:
 
Navn:
registreringFra
 
Definition:
tidspunkt hvor registrering er foretaget
 
Anvendelsesnote:
Anvendes til at oplyse om tidspunktet hvor en ny tilstand af ledningskomponenten blev registreret i ledningsejers system. Gennem LER udveksles kun nugældende data og derfor svarer dette tidspunkt i LER til den seneste opdateringsdato. Opdateringen, der førte til den nye tilstand, kan være ændring af den geografiske placering og/eller andre egenskaber.
 
Eksempel:
5. februar 2017 kl. 14:10:22
 
Voidable:
nej
 
Multiplicitet:
0. . 1
 
Type:
DateTime
 
Modelleringsnote:
Betydning, navngivning og datatype er i overensstemmelse med [GD].
Attribut:
 
Navn:
sikkerhedshensyn
 
Foretrukken term:
sikkerhedshensyn ved gravearbejde
 
Accepterede termer:
sikkerhedshensyn
 
Definition:
forholdsregler under gravearbejde i nærheden af ledningskomponent
 
Note:
Giver ledningsejeren mulighed for at angive sikkerhedshensyn, der skal tages ved arbejdet nær en given ledningskomponent.
 
Kilde:
LER-forretning
 
Voidable:
nej
 
Multiplicitet:
0. . 1
 
Type:
CharacterString
Associationsrolle
 
Navn:
tilknyttetLedning
 
Foretrukken term:
tilknyttet ledning
 
Definition:
ledning som ledningskomponenten er knyttet til
 
Voidable:
nej
 
Multiplicitet:
0. . *
 
Type:
Ledning (Featuretype)
Attribut:
 
Navn:
geometriDatatyperestriktion
 
Udtryk:
Geometrien skal have en af følgende typer: GM_Point, GM_MultiPoint, GM_Curve, GM_MultiCurve, GM_Surface eller GM_MultiSurface.
Geometrien skal anvende lineær interpolation hvis dens type er GM_Curve eller GM_MultiCurve.
Note: I en GML-indkodning betyder det, at geometritypen skal være en af følgende [GML SF]:
* gml:LineString
* gml:Curve som består af segmenter af typen gml:LineStringSegment
Note 2: En kurve kan være enkeltstående eller kan indgå i en flade, som del af en grænse.
Geometrien skal anvende 2-dimensionel interpolation (på engelsk: "planar interpolation") hvis dens type er GM_Surface eller GM_MultiSurface.
Note: I en GML-indkodning betyder det, at geometritypen skal være en af følgende [GML SF]:
* gml:Polygon
* gml:Surface som består af dele af typen gml:PolygonPatch
Geometriens grænser skal anvende lineær interpolation hvis geometriens type er GM_Surface eller GM_MultiSurface.
Note: I en GML-indkodning betyder det, at en grænse af en flade eller en multiflade skal have en af følgende geometrityper [GML SF]:
* gml:LinearRing
* gml:Ring som består af kurver der anvender lineær interpolation (se ovenfor)

Ledningstrace

Diagram(mer):

Figur23

Figur 23 - Kontekstdiagram Ledningstrace

Ledningstrace
 
Foretrukken term:
ledningstrace
 
Definition:
linjeføring hvor der ligger en eller flere ledninger i relativ nærhed af hinanden
 
Kilde:
LER-forretning
 
Subtype af:
LedningEllerLedningstrace
 
Type:
Featuretype
Attribut:
 
Navn:
bredde
 
Foretrukken term:
bredde
 
Definition:
udstrækning på tværs af lednings midterlinje
 
Anvendelsesnote:
Kan angives, hvis det anses for nyttigt. Fx for traceer der er større end man ellers vil forvente.
 
Voidable:
ja
 
Multiplicitet:
0. . 1
 
Type:
Measure
Attribut:
 
Navn:
forsyningsart
 
Foretrukken term:
forsyningsart
 
Definition:
forsyningsarten af den ledning eller de ledninger som ligger i ledningstraceet
 
Voidable:
ja
 
Multiplicitet:
1. . *
 
Type:
Forsyningsart (Kodeliste)
 
Værdier
afløb
bortledning af vand
opsamling og bortledning af spildevand, regnvand og drænvand
 
   
el
elforsyning
produktion og distribution af elektricitet
 
   
fjernvarme/fjernkøling
fjernvarme eller fjernkøling
produktion og distribution af varme eller kulde
 
   
gas
gasforsyning
indvinding og distribution af gas
 
   
olie
olieforsyning
indvinding og distribution af olie
Note: olie: tyktflydende væske, der ikke er blandbar med vand [DSD] Omfatter bl.a. mineralolie (også kaldt jordolie eller råolie) og vegetabilsk olie. Olie anvendes bl.a. som energikilde, til opvarmning, i kraftværker og som brændstof til biler, fly og skibe [baseret på DSD].
 
   
telekommunikation
transmission, emission eller modtagelse af tegn, signaler, skrift, billeder og lyd eller intelligens af enhver art vha. tråd, radio, optiske eller andre elektromagnetiske systemer
Kilde: [IEV, ref 701-01-05]
 
   
vand
vandforsyning
indvinding og distribution af vand
Kilde: [DSD]
 
 
Maksimumlængde:
50
 
Modelleringsnote:
Attributten forsyningsart er deklareret som at værende ordnet. Rækkefølgen af værdierne, når der er flere til stede, er bestemt af vigtigheden af forsyningsarten for ledningstraceets karakter. Den primære forsyningsart kommer først. Hvis alle ledningstraceets indeholdte ledninger er angivet, så er forsningsarten/-arterne på ledningtraceet allerede kendt, via klassen af ledningerne (Afløbsledning, Elledning, osv.). Der er dog valgt, alligevel at have forsyningsarten/-arterne eksplicit som en attribut på Ledningstrace, for at forenkle visning af ledningsoplysninger.
 
GML-note:
Den primære forsyningsart kommer først, når der er flere forsyningsarter til stede. Det kan have betydning for, hvordan ledningstraceer håndteres i LER-kortviseren.
Attribut:
 
Navn:
geometri
 
Foretrukken term:
geometri af midterlinjen
 
Definition:
geografisk placering af midterlinjen
 
Anvendelsesnote:
Vertikale koordinater af geometrien angives for overkanten af ledningstraceet.
 
Voidable:
nej
 
Multiplicitet:
1
 
Type:
GM_MultiCurve
Associationsrolle
 
Navn:
indeholdtLedning
 
Foretrukken term:
indeholdt ledning
 
Definition:
ledning som ligger i ledningstraceet
 
Voidable:
ja
 
Multiplicitet:
0. . *
 
Type:
Ledning (Featuretype)
Restriktion:
 
Navn:
geometriDatatyperestriktion
 
Udtryk:
Geometrien skal anvende lineær interpolation.
Note: I en GML-indkodning betyder det, at geometrien, som er en multikurve, skal består af segmenter som skal have en geometritype der er en af følgende [GML SF]:
* gml:LineString
* gml:Curve med segmenter af typen gml:LineStringSegment
Restriktion:
 
Navn:
nøjagtighedsklasseBetingelse
 
Udtryk:
Nøjagtighedsklassen skal være angivet.
Note: Denne restriktion er nødvendig, da nøjagtighedsklasse er defineret på LedningEllerLedningstrace med multiplicitet 0. . 1.
Restriktion:
 
Navn:
nøjagtighedsklasseVoidrestriktion
 
Udtryk:
Nøjagtighedsklassen må ikke være void hvis ledningstraceet er nedgravet eller anbragt efter skæringsdatoen.
Note: m.a.o. : værdien for nøjagtighedsklassen skal være angivet hvis ledningstraceet er nedgravet eller anbragt efter skæringsdatoen, selvom denne attribut er deklareret som voidable.

Rørledning

Diagram(mer):

Figur26

Figur 24 - Illustrationsdiagram Rørledning

Figur25

Figur 25 - Kontekstdiagram Rørledning

Rørledning
 
Foretrukken term:
rørledning
 
Definition:
ledning som består af en yderskal og et eller flere tomrum indeni
 
Subtype af:
Ledning
 
Supertype til:
Afløbsledning
Føringsrør
Gasledning
Olieledning
TermiskLedning
Vandledning
 
Type:
Featuretype
 
Abstrakt:
ja
Attribut:
 
Navn:
tværsnitsform
 
Foretrukken term:
tværsnitsform af ledning
 
Definition:
form af ledningen når den imaginært er gennemskåret på tværs
 
Voidable:
ja
 
Multiplicitet:
1
 
Type:
Tværsnitsformtype (Kodeliste)
 
Værdier
brilleformet
(se billede på diagram)
Anvendelsesnote: Bruges bl.a. i el-branchen.
Kilde: LER-arbejdsgruppe for el
 
   
cirkulær
(se billede på diagram)
Kilde: DANVA
 
   
kvadratisk
(se billede på diagram)
Kilde: DANVA
 
   
rektangulær
(se billede på diagram)
Kilde: DANVA
 
   
sektorformet
(se billede på diagram)
Kilde: DANVA
 
   
spidsbundet
(se billede på diagram)
Kilde: DANVA
 
   
trapezformet
(se billede på diagram)
Note: Kan være åbent eller lukket.
Kilde: DANVA
 
   
tunnelformet
(se billede på diagram)
Kilde: DANVA
 
   
ægformet
ægformet
oval
(se billede på diagram)
Kilde: DANVA
 
   
øjestensprofil
(se billede på diagram)
Kilde: DANVA
 
 
Maksimumlængde:
50
Attribut:
 
Navn:
udvendigBredde
 
Foretrukken term:
udvendig bredde
 
Definition:
(se billede på diagram)
 
Voidable:
ja
 
Multiplicitet:
0. . 1
 
Type:
Measure
Attribut:
 
Navn:
udvendigHøjde
 
Foretrukken term:
udvendig højde
 
Definition:
(se billede på diagram)
 
Voidable:
ja
 
Multiplicitet:
0. . 1
 
Type:
Measure
Restriktion: