Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om størrelsen af det ordinære bidrag til Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede i 2020

I medfør af § 3, stk. 4, i lov nr. 613 af 8. juni 2016 om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede, fastsættes efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension:

§ 1. Det ordinære bidrag for 2020 fra arbejdsgiverne fastsættes til 12 kr. for hver fuldbeskæftiget lønmodtager, som arbejdsgiveren indbetaler ATP-bidrag for, jf. § 15 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. For arbejdsgivere, som har anmeldelsespligt til Registret for Udenlandske Tjenesteydere, jf. § 7 a i lov om udstationering af lønmodtagere m.v., fastsættes det ordinære bidrag for 2020 til 12 kr. for hver fuldtidsbeskæftiget lønmodtager, der udfører den pågældende tjenesteydelse.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1310 af 4. november 2018 om størrelsen af det ordinære bidrag til Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede i 2019 ophæves.

Stk. 3. Ordinært bidrag for 2020 efter § 1, stk. 1, opkræves på grundlag af ATP-bidrag, der er modtaget i perioden 1. januar - 31. december 2020.

Stk. 4. Ordinært bidrag for 2020 efter § 1, stk. 2, opkræves på grundlag af de tjenesteydelser, som arbejdsgivere har anmeldt til Registret for Udenlandske Tjenesteydere, der pågår i perioden 1. januar - 31. december 2020.

Beskæftigelsesministeriet, den 4. december 2019

Peter Hummelgaard

/ Eva Jensen