Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Gebyr- og afgiftssatser for 2020
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

I medfør af § 148, stk. 4, 5 og 7, i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 13. oktober 2017, som ændret ved lov nr. 731 af 8. juni 2018, og som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, jf. anordningsbekendtgørelse nr. 1373 af 4. december 2013, som ændret ved anordning nr. 996 af 25. august 2017, og som sat i kraft for Grønland ved lov og kongelig anordning, jf. lovbekendtgørelse nr. 408 af 11. september 1985, som ændret senest ved anordning nr. 1268 af 30. november 2017, og § 31 i lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 28. august 2013, og som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning nr. 1042 af 28. november 2000 og kongelig anordning nr. 1315 af 16. november 2015, og som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning nr. 1268 af 28. november 2017, fastsættes efter bemyndigelse og efter bemyndigelse i henhold til § 6, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1197 af 28. september 2018 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter for varetagelsen af opgaver, herunder offentlige forretninger og tilsynsvirksomhed, i henhold til luftfartsloven eller EU-forordninger på luftfartsområdet samt gebyrer for førelsen af rettighedsregisteret over luftfartøjer.

Stk. 2. Virksomheder, organisationer og personer m.m., i hvis interesse der udføres opgaver på luftfartsområdet eller foretages rettighedsregistrering, betaler gebyrer til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter §§ 3-6 og § 8.

Stk. 3. Luftfartsselskaber betaler safety-bidrag til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter § 7.

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Udstedelsesgebyr: Betaling for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tiltrædelseskontrol på luftfartsområdet, herunder alle direkte og indirekte omkostninger ved udstedelser, godkendelser og enkeltstående opgaver, f.eks. afholdelse af prøver og kurser samt betaling for omkostninger forbundet med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens førelse af register over rettigheder over luftfartøjer m.v., jf. lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer.

2) Safety-bidrag: Afgift, som er fastsat i luftfartslovens § 148, stk. 2, til finansiering af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens løbende tilsyn. Safety-bidraget opkræves hos luftfartsselskaberne pr. passager, der befordres med luftfartøj, som afgår fra en dansk, færøsk eller grønlandsk lufthavn.

Betaling af gebyrer og afgifter

§ 3. Udstedelsesgebyrerne fremgår af bilag 1 og betales enten som et fast gebyr eller som et gebyr efter regning på grundlag af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens timeforbrug, jf. dog § 8.

Stk. 2. Hvor gebyret fastsættes efter regning, fremgår timesatsen af bilag 1, kapitel 1, tabel 1A.

Stk. 3. Udstedelsesgebyr forfalder til betaling ved opgavens afslutning (udstedelsestidspunktet), jf. dog stk. 4-5.

Stk. 4. Udstedelsesgebyr i forbindelse med førelsen af rettighedsregistret, jf. bilag 1, kapitel 3, tabel 3C, betales, når et dokument anmeldes til registrering forud for dokumentets indførelse i dagbogen. Ved rekvirering af attest, afskrift, udskrift, kopi m.v. betales udstedelsesgebyret ligeledes i forbindelse med rekvireringen. Afvises et dokument fra registrering, betales ikke nyt gebyr, hvis dokumentet anmeldes til registrering på ny inden 3 måneder regnet fra den første anmeldelse til registrering.

Stk. 5. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan opkræve aconto beløb, som betales før opgavens påbegyndelse og undervejs i takt med opgavens udførelse.

Stk. 6. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan viderefakturere omkostninger til ekstern sagkyndig bistand til ansøger, hvis sagens karakter nødvendiggør sådanne omkostninger. Ansøger skal orienteres om viderefaktureringen, før Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens sagsbehandling iværksættes.

Stk. 7. Gebyrerne betales efter de satser, der er gældende på forfaldstidspunktet, jf. dog § 12.

§ 4. I forbindelse med en virksomhedsomdannelse f.eks. fra personligt ejet virksomhed til aktieselskab, hvor forholdene i øvrigt ikke ændres, betales et udstedelsesgebyr efter regning, jf. § 3.

Stk. 2. I forbindelse med en udstedelse, hvor der er en forhåndsdialog med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, kan Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen forinden stille krav om, at det arbejde, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udfører indtil ansøgning indgives, vil indgå helt eller delvis i opgaven, og at denne del af opgaven skal medregnes i udstedelsesgebyret på baggrund af timeforbrug.

§ 5. Ved afbrydelse af en opgave, inden denne er afsluttet, betales en forholdsmæssig andel af udstedelsesgebyret efter et skøn over, hvor stor en andel af opgaven der er gennemført på dette tidspunkt, jf. dog stk. 2 og § 6. Betalingen udgør

1) 25 % af udstedelsesgebyret, hvis mindre end 50 % af opgaven er gennemført,

2) 50 % af udstedelsesgebyret, hvis 50 % eller mere, men mindre end 75 % af opgaven er gennemført, og

3) 75 % af udstedelsesgebyret, hvis 75 % eller mere af opgaven er gennemført.

Stk. 2. Ved afbrydelse af en opgave, for hvilken udstedelsesgebyret fastsættes efter regning, betales for det allerede udførte arbejde.

§ 6. En prøve betragtes som en påbegyndt opgave, når tilmelding til prøven er sket, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. Afsluttes en prøve omfattet af bilag 1, kapitel 4, tabel 4J-4L før normeret tid, og skyldes afslutning af prøven før tid sygdom hos eleven, betales dog intet gebyr, hvis afmelding sker skriftligt af den indstillende skole inden tidspunktet for den pågældende prøve, og hvis pågældende sygdom er dokumenteret over for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ved lægeerklæring.

Stk. 3. Afsluttes en prøve, hvor udstedelsesgebyret faktureres efter regning, før normeret tid af årsager, som ikke skyldes Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forhold, force majeure eller forhold omfattet af stk. 2, betragtes prøven som en afsluttet opgave, idet der dog kun betales for det allerede udførte arbejde.

Stk. 4. Afsluttes en prøve, der faktureres efter faste gebyrer, før normeret tid af årsager, som ikke skyldes Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forhold, force majeure eller forhold omfattet af stk. 2, betragtes prøven som en afsluttet opgave, og hele udstedelsesgebyret skal betales.

Stk. 5. Et kursus betragtes som en påbegyndt opgave, når tilmelding til kurset er sket. Et kursus, der afsluttes før normeret tid af årsager, som ikke skyldes Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forhold eller force majeure, betragtes som en afsluttet opgave, og hele udstedelsesgebyret, jf. bilag 1, kapitel 11, tabel 11A, skal betales. Afsluttes et kursus, jf. bilag 1, kapitel 11, tabel 11A, før normeret tid på grund af sygdom hos eleven, betales dog intet gebyr, hvis afmelding sker skriftligt inden tidspunktet for den første kursusdags begyndelse, og hvis pågældende sygdom er dokumenteret over for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ved lægeerklæring.

§ 7. Safety-bidraget er reguleret efter luftfartslovens § 148, stk. 4, og satsen fremgår af bilag 1, kapitel 2, tabel 2B, til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Flyvepladser, hvorfra der afgår flyvninger med luftfartsselskaber, som skal betale safety-bidrag i henhold til luftfartslovens § 148, stk. 2, skal for hver måned indsende opkrævningsgrundlag for disse luftfartsselskaber til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest den 10. dag i den efterfølgende måned.

Stk. 3. Opkrævningsgrundlaget skal indeholde følgende oplysninger:

1) Luftfartsselskabets navn, adresse og CVR-nummer eller tilsvarende.

2) Antal passagerer, der skal betales safety-bidrag for.

Stk. 4. Flyvepladserne skal, hvis Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anmoder herom, opgøre antallet af passager, jf. stk. 3, nr. 2, på afgange fra flyvepladsen.

Stk. 5. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opkræver safety-bidraget hos luftfartsselskaberne med en betalingsfrist på 30 dage.

§ 8. For udførelse af opgaver, herunder tilsynsopgaver og tiltrædelseskontrol, uden for dansk område, betales, ud over eventuel øvrig betaling efter denne bekendtgørelse, samtidig for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens rejse- og opholdsudgifter, herunder udgifter ved rejsetidsforbrug.

Stk. 2. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan opkræve aconto beløb, som betales før opgavens påbegyndelse.

§ 9. Udebliver betaling af gebyrer og afgifter efter sidste rettidige indbetalingsdag, kan Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opkræve et ekspeditionsgebyr på 100 kr. for hver rykkerskrivelse. Der tillægges renter i overensstemmelse med rentelovens § 5.

Klageadgang

§ 10. Afgørelser truffet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for transportministeren eller anden administrativ myndighed, jf. bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1486 af 29. november 2018 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. ophæves.

§ 12. For opgaver på luftfartsområdet, hvor der betales gebyr efter regning, og hvor opgaven ikke er afsluttet på bekendtgørelsens ikrafttrædelsestidspunkt, beregnes gebyret indtil dette tidspunkt efter de hidtil gældende regler, og efter dette tidspunkt beregnes gebyret efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2 For opgaver, hvor der efter de hidtidige regler ikke har været krav om gebyr, vil der ikke blive opkrævet gebyr for sagsbehandling foretaget indtil 1. januar 2020.

Trafik-, Bygge- og Boligministeriet, den 27. november 2019

Carsten Falk Hansen

/ Dorthe Laursen


Bilag 1

Gebyr- og afgiftssatser for 2020

Forord

Dette bilag indeholder gebyr- og afgiftssatserne gældende for 2020. Alle satser er angivet i danske kroner.

Kapitel 1: Efter regning

Tabel 1A. Timesats efter regning
 
Udstedelsesgebyr
A1
Gebyrsats pr. time, for gebyrer, der faktureres efter regning
780
A2
Gebyrsats pr. time, for gebyrer, der faktureres efter regning
905

Kapitel 2: Generelle gebyrer

Tabel 2B. Safety-bidrag
 
Afgift
B1
Safety-bidrag
4,50 kr. pr. passager

Tabel 2C. Øvrige opgaver
 
Udstedelsesgebyr
C1
Øvrige opgaver vedrørende godkendelse, tilladelse, certificering m.v., der ikke er beskrevet
Efter regning A1

Sikkerhedsgodkendelse i forbindelse med security

Tabel 2D. Sikkerhedsgodkendelse
 
Udstedelsesgebyr
D1
Udstedelse af sikkerhedsgodkendelse
2.410

Kapitel 3: Luftfartøjsregistret

Tabel 3A. Nyregistrering, genregistrering og midlertidig registrering af et luftfartøj i Nationalitetsregistret, samt registrering af ejer- og brugerskifte for et luftfartøj, som er optaget i Nationalitetsregistret
 
Udstedelsesgebyr
A1
Registrering af luftfartøjer samt ejer- og brugerskifte
515

Tabel 3C. Registreringer i og udskrifter fra rettighedsregisteret
 
Udstedelsesgebyr
C1
Registrering af rettigheder over luftfartøjer, jf. § 2, nr. 2 og 3, i lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer
Efter regning A1
C2
Attester, afskrifter, udskrifter, fotokopier eller lignede fra rettighedsregisteret
Efter regning A1

Tabel 3D. Registreringer i droneregister
 
Udstedelsesgebyr
D1
Registrering af droner til brug i bymæssigt område og af ejere af droner til brug udenfor bymæssigt område samt udstedelse af dronebevis
0

Kapitel 4: Certifikater

Tabel 4A. Certifikater, piloter
 
Udstedelsesgebyr
A1
Udstedelse af pilotcertifikat og tilføjelse af ny rettighed, pr. certifikat
205
A5
Udstedelse/udvidelse af autorisation som examiner i forbindelse med Part FCL, pr. autorisation (inkl. seminar)
9.255
A6
Udstedelse/ fornyelse/ udvidelse af autorisation som instruktør, pr. autorisation (inkl. seminar)
1.035

Tabel 4B. Certifikater, ATM
 
Udstedelsesgebyr
B1
Udstedelse af ATCO- of FISO-certifikat eller ATCO- og FISO-elevcertifikat
Efter regning A1
B2
Tilføjelse af ny kategoripåtegning på ATCO- eller FISO-certifikat
Efter regning A1
B3
Udstedelse ATCO- og FISO-elevcertifikat
Efter regning A1
B4
Udstedelse af rettighed som ASSESSOR/OJTI/STDI
Efter regning A1
B5
Fornyelse eller forlængelse af rettighed som ASSESSOR/OJTI/STDI
Efter regning A1

Tabel 4C. Certifikater, tekniske
 
Udstedelsesgebyr
C1
Førstegangsudstedelse Part-66 AML-certifikat
Efter regning A1
C2
Fornyelse eller udvidelse Part-66 AML-certifikat
2.035
C3
Førstegangsgodkendelse af assessor/typeeksaminer
Efter regning A1
C4
Fornyelse af assessor/typeeksaminer
Efter regning A1

Tabel 4D. Certifikater, øvrige
 
Udstedelsesgebyr
D1
Udstedelse af F-certifikat
Efter regning A1
D2
Udstedelse af C/C attestation
130
D3
Udstedelse af luftradiotelefonistcertifikat
560
D4
Udstedelse af K-certifikat
Efter regning A1

Tabel 4E. Validering eller blokvalidering af certifikat
 
Udstedelsesgebyr
E1
Validering eller blokvalidering af certifikat
Efter regning A1
E2
SOLI (change of state of license issue)
Efter regning A1

Praktiske prøver

Tabel 4F. Praktiske prøver, pilot
 
Udstedelsesgebyr
F1
Praktiske pilot prøver, herunder:
- PPL, CPL, IR, instruktørrettighed, klasse- eller typerettighed på én-pilot luftfartøj
- Typerettighed på flerpilot luftfartøj, ATPL
Efter regning A1
-
PPL, CPL, IR, instruktørrettighed, klasse- eller typerettighed på én-pilot luftfartøj
-
Typerettighed på flerpilot luftfartøj, ATPL

Tabel 4G. Praktiske prøver, ATM
 
Udstedelsesgebyr
G1
ATCO og FISO praktisk prøve, pr. prøve
Efter regning A1

Tabel 4H. Praktiske prøver, tekniske certifikater
 
Udstedelsesgebyr
H1
Udstedelse af Part-66 AML-certifikat
Efter regning A1

Tabel 4I. Praktiske prøver, øvrige certifikater
 
Udstedelsesgebyr
I1
Prøve/omprøve luftfartsradiotelefonist
625

Teoretiske prøver

Tabel 4J. Teoretiske prøver, pilot
 
Udstedelsesgebyr
J1
PPL pr. prøve/omprøve pr. fag
645
J2
ATPL, CPL eller instrumentrettighed, pr. prøve/omprøve pr. fag
640
J3
Instruktørrettighed sektion 1
Efter regning A1

Tabel 4K. Teoretiske prøver, ATM
 
Udstedelsesgebyr
K1
ATCO/FISO teoretisk prøve, pr. prøve
Efter regning A1

Tabel 4L. Teoretiske prøver, Teknisk personale
 
Udstedelsesgebyr
L1
Web-baseret eksamination af personale i Part-M og Part-145 på vegne af EASA
Efter regning A1

Tabel 4M. Medical transfer
 
Udstedelsesgebyr
M1
Transfer af udenlandske Medicals
1.560

Kapitel 5: Luftfartsskoler og organisationer under personcertificering

Tabel 5A Luftfartsskoler og flyvelæger
 
Udstedelsesgebyr
A1
Godkendelse af luftfartskoler, piloter
Efter regning A1
A3
Godkendelse af luftfartskoler, ATM, praktisk og teoretisk uddannelse
Efter regning A1
A4
Godkendelse af luftfartsskoler, PART 147 skole
Efter regning A1
A5
Godkendelse af Flyvelæger (AME)/AeMC
Efter regning A1
A6
Godkendelse af kursus typerettighed B1, B2, C-typeuddannelse, pr. kategori
Efter regning A1
A7
Godkendelse af syntetiske flyvetrænere og simulatorer af typen FNTP
Efter regning A1
A8
Godkendelse af udbyder af droneføreruddannelse
Efter regning A1
A9
Godkendelse af syntetiske flyvetrænere og simulatorer af typen FTD og FSTD
Efter regning A2

Kapitel 6: Luftdygtighed

Tabel 6A Luftdygtighed
 
Udstedelsesgebyr
A1
Udstedelse af luftdygtighedsbeviser/nationale flyvetilladelser for private og kommercielle, og hvor tilsyn udføres af unioner (DSvU, DBU, KZ og Veteranflyklubben)
Efter regning A1

Tabel 6D. Leasing af fly på dansk register
 
Udstedelsesgebyr
D1
Udarbejdelse af procedurer i forbindelse med, at fly på dansk register leases ud (1. gang som ved forlængelse)
Efter regning A1

Tabel 6E. Export statements/Export af luftdygtighedsbeviser
 
Udstedelsesgebyr
E1
Export statement/export af luftdygtighedsbeviser (ikke USA)
Efter regning A1
E2
Export statement/export af luftdygtighedsbeviser - USA
Efter regning A1

Tabel 6F. Flyvetilladelse (enkeltstående flyvninger)
 
Udstedelsesgebyr
F1
Udstedelse af flyvetilladelse, inklusive godkendelse af flyvebetingelser
Efter regning A1
F2
Godkendelse af flyvebetingelser eller udstedelse af flyvetilladelse til luftfartøj med allerede godkendte flyvebetingelser
Efter regning A1
F3
Fornyelse af flyvetilladelse
Efter regning A1
F4
Validering af udenlandsk flyvetilladelse (Flight Permit)
Efter regning A1

Tabel 6G. Støjcertifikat og/eller emissionscertifikat
 
Udstedelsesgebyr
G1
Udstedelse af støjcertifikat og/eller emissionscertifikat
Efter regning A1

Tabel 6H. Diverse ydelser
 
Udstedelsesgebyr
H1
Ændring af flyvehåndbog
Efter regning A1

Tabel 6I. Byggetilladelse til amatørbygning af luftfartøj
 
Udstedelsesgebyr
I1
Udstedelse af byggetilladelse eller forlængelse af byggetilladelse til amatørbygning af luftfartøj
Efter regning A1

Tabel 6J. Tildeling af ICAO mode S koder samt ELT koder til ultralette fly
 
Udstedelsesgebyr
J1
Tildeling af ICAO mode S samt ELT koder til ultralette fly
Efter regning A1

Tabel 6K. Udstedelse af Airworthiness Review Certificate
 
Udstedelsesgebyr
K1
Udstedelse af Airworthiness Review Certificate (ARC) (udstedelse af ARC på baggrund af anbefaling fra en godkendt Part M Subpart (G)(I) organisation)
Efter regning A1

Kapitel 7: Autorisationer til tekniske organisationer

Tabel 7A. Udstedelseskontroller, værksteder, fremstillingsvirksomheder og CAMO
 
Udstedelsesgebyr
A1
Udstedelse af autorisation til inspektion, vedligeholdelse og større ændringer af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel (Part-145, Part-M (F) og BL 2-1) samt Part-145 med A-ratings begrænset til avionic og tilsyn med FAA autorisation, der er baseret på en Part-145 autorisation
Efter regning A1
A2
Udstedelse af autorisation til inspektion, vedligeholdelse og større ændringer af luftfartøjsmateriel (komponentværksted) samt autorisation til udførelse af NDT-arbejde og tilsyn med FAA autorisation, der er baseret på en Part-145 autorisation
Efter regning A1
A3
Udstedelse af autorisation til fremstilling af luftfartøjer eller luftfartøjsmateriel
Efter regning A1
A4
Godkendelse af stand-alone CAMO’er
Efter regning A1

Kapitel 8: Flyvepladser og teletekniske anlæg

Tabel 8A. Godkendelse af flyvepladser og teletekniske anlæg
 
Udstedelsesgebyr
A1
Godkendelse af offentlige flyvepladser samt ændringer heraf, herunder
Efter regning A1
-
IMC-flyvepladser i forsvarets regi, der godkendes til erhvervsmæssig, civil luftfart af Trafik- og Byggestyrelsen
-
IMC-flyvepladser med andre radiolandingshjælpemidler (VOR/NDB/VDF/radar/R-NAV)
-
Helikopterflyvepladser
A2
Godkendelse og registrering af private flyvepladser samt ændringer heraf, herunder
Efter regning A1
-
Helikopterflyvepladser
-
Svæveflyvepladser (der ikke adminitsreres gennem DSvU)
A3
Tilsyn med security på flyvepladser
Efter regning A1
A5
Godkendelse af kontrolorganisation, der må udføre kontrolmålinger på CNS- og AGA-anlæg med luftfartøj
Efter regning A1
A6
Godkendelse af luftfartshindringer
Efter regning A1
A7
Udstedelse af certifikat til luftfartstjenesteudøvere i henhold til EU’s luftfartstjenesteforordning (forordning nr. 550/2004 som ændret ved forordning nr. 1070/2009)
Efter regning A1
A8
Udpegning af luftfartstjenesteudøvere i henhold til EU’s luftfartstjenesteforordning
Efter regning A1

Kapitel 9: Erhvervsmæssig flyvning

Tabel 9A. AOC til erhvervsmæssig lufttransportvirksomhed
 
Udstedelsesgebyr
A1
Udstedelse af AOC til erhvervsmæssig lufttransportvirksomhed
Efter regning A1

Tabel 9B. Tilladelse til anden erhvervsmæssig flyvning
 
Udstedelsesgebyr
B1
Udstedelse af tilladelse til anden erhvervsmæssig flyvning (Aerial Work Certificate) og tilladelse til specialiserede operationer, der kræver tilladelse
Efter regning A1

Tabel 9C. Yderligere optagelse af et luftfartøj eller luftfartøjstype på en AOC eller på en tilladelse
 
Udstedelsesgebyr
C1
Optagelse af ny type eller yderligere optagelse af luftfartøj på AOC eller på en tilladelse til anden erhvervsmæssig flyvning eller forudgående godkendelse af specialiserede operatører til at bruge luftfartøjer fra tredjelande
Efter regning A1

Tabel 9D. Licens til erhvervsmæssig lufttransportvirksomhed
 
Udstedelsesgebyr
D1
Udstedelse af licens til erhvervsmæssig lufttransportvirksomhed
Efter regning A1

Tabel 9E. Security
 
Udstedelsesgebyr
E1
Godkendelse af sikkerhedsplaner for luftfartsselskaber med luftfarttøjer
Efter regning A1
E2
Sikkerhedsgodkendelse af fragtagenter og cateringleverandører med og uden eftersynsmuligheder
Efter regning A1
E3
Sikkerhedsgodkendelse af kendte kunder
Efter regning A1
E4
Godkendelse af EDD-team (Eksplosive Detection Dogs)
Efter regning A1

Tabel 9F. Anmeldelse af firmaflyvning
 
Udstedelsesgebyr
F1
Anmeldelse af firmaflyvning
Efter regning A1

Tabel 9G. Lease af fly på udenlandsk register
 
Udstedelsesgebyr
G1
Godkendelse af wet-lease i forhold til EU forordning 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet
Efter regning A1
G2
Godkendelse af dry-lease til andre udenlandske kommercielle operatører
Efter regning A1

Tabel 9H. Godkendelse af individuelle vedligeholdelsesprogrammer
 
Udstedelsesgebyr
H1
Godkendelse af individuelle vedligeholdelsesprogrammer (individuelle vedligeholdelsesprogrammer for luftfartøjer, som ikke er opført på en AOC)
Efter regning A1

Kapitel 10: Særlige tilladelser

Tabel 10A. Særlig tilladelse til privat flyvning
 
Udstedelsesgebyr
A1
Særlig tilladelse til privat flyvning med udenlandsk registreret luftfartøj
Efter regning A1

Kapitel 11: Kurser

Tabel 11A. Kursussats pr. deltager pr. kursusdag
 
Udstedelsesgebyr
A1
Kursusdag
910