Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om godtgørelse af visse punktafgifter til godkendte humanitære organisationer m.v.

I medfør af § 18, stk. 7, i chokoladeafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1010 af 3. juli 2018, som ændret ved lov nr. 1295 af 5. december 2019, § 11 a, stk. 7, i lov om forskellige forbrugsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 22. februar 2018, som ændret ved lov nr. 1295 af 5. december 2019, og § 4 a, stk. 7, i lov om afgift af konsum-is, jf. lovbekendtgørelse nr. 127 af 22. februar 2018, som ændret ved lov nr. 1295 af 5. december 2019, fastsættes:

§ 1. Organisationer m.v., der er godkendt efter ligningslovens § 8 A, hvis formål helt eller delvist er at foretage humanitært hjælpearbejde, og som anmoder om godtgørelse af chokolade- og sukkervareafgift, afgift af kaffe og kaffeekstrakter m.v. og afgift af konsum-is, som er betalt i tidligere handelsled, skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelse af godtgørelsen og Skatteforvaltningens kontrol, jf. chokoladeafgiftslovens § 18, stk. 5, 1. pkt., § 11 a, stk. 5, 1. pkt., i lov om forskellige forbrugsafgifter, og § 4 a, stk. 5, 1 pkt., i lov om afgift af konsum-is.

Stk. 2. Regnskabsmaterialet skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

1) Dato, mængde og art for tilgang af potentielt godtgørelsesberettigede varer til organisationen m.v., samt datoen for varernes anvendelse, og om varerne er anvendt til godtgørelsesberettigede formål eller ikke. Er varerne anvendt til godtgørelsesberettigede formål, oplyses det mere specifikke formål, f.eks. julehjælp, donation til varmestue eller lignende.

2) Navn og adresse på den virksomhed, butik, organisation eller lignende, hvorfra varerne er tilgået.

3) Oplysning om, hvorvidt organisationen m.v. har fået varerne doneret eller har indkøbt dem. I tilfælde af indkøb skal indkøbsprisen også oplyses.

4) Faktura, bon eller lignende for indkøbte varer og dokumentation for donationen i tilfælde, hvor organisationen m.v. har fået varer doneret.

§ 2. Organisationer m.v. nævnt i § 1, stk. 1, skal i forbindelse med ansøgning om godtgørelse medsende regnskabsoplysninger, jf. bestemmelserne i chokoladeafgiftslovens § 18, stk. 5, 3. pkt., § 11 a, stk. 5, 3. pkt., i lov om forskellige forbrugsafgifter, og § 4 a, stk. 5, 3. pkt., i lov om afgift af konsum-is. Disse oplysninger omfatter regnskabsmaterialet i § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, for så vidt angår varer, der er anvendt til godtgørelsesberettigede formål.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Skatteministeriet, den 9. december 2019

Morten Bødskov

/ Jeanette Rose Hansen