Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32001L0089
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Generelt
Kapitel 2 Oprettelse af zoner
Kapitel 3 Genindsættelse af svin
Kapitel 4 Foranstaltninger ved bekræftelse af svinepest hos svin på et slagteri eller i et transportmiddel
Kapitel 5 Epidemiologisk undersøgelse i forbindelse med mistanke om og udbrud af svinepest
Kapitel 6 Vaccination
Kapitel 7 Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bekæmpelse af klassisk svinepest1)

I medfør af § 27, stk. 2, § 29, § 30, stk. 1, 3 og 4, § 33, § 34, stk. 1, § 35, § 37, § 44, stk. 1, § 67 og § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 1 af 2. januar 2019, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 1, og § 10, stk. 1, nr. 1 og 4, i bekendtgørelse nr. 1614 af 18. december 2018 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Generelt

Definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Svin: Alle dyr af familien Suidae, herunder vildtlevende svin.

2) Svinepest: Klassisk svinepest.

3) Husdyrbrug: Enhver lokaliltet, ejendom, konstruktion, eller i tilfælde af frilandsproduktion ethvert område, hvor der holdes dyr eller opbevares avlsmateriale midlertidigt eller permanent, undtagen:

a) husstande, hvor der udelukkende holdes selskabsdyr, eller

b) dyrlægepraksis eller -klinik.

4) Vildtlevende svin: Svin, der ikke holdes eller opdrættes på en bedrift.

5) Kontakthusdyrbrug: Husdyrbrug, hvor klassisk svinepest kan være ført ind som følge af beliggenheden eller via personer, svin, køretøjer eller andet.

6) Avlsmateriale: Sæd, oocytter og embryoner fra svin.

Anmeldelse

§ 2. Ejeren eller brugeren af en svinebesætning, som er eller kan mistænkes for at være angrebet af svinepest skal straks tilkalde en dyrlæge.

Stk. 2. Den, der har mistanke om forekomst af svinepest hos vildtlevende svin, skal straks foretage anmeldelse til Fødevarestyrelsen.

Stk. 3. Tilkaldelse eller anmeldelse skal ske, såfremt der blandt svin forekommer pludselige dødsfald eller ét eller flere af følgende symptomer:

1) Forhøjet legemstemperatur.

2) Nedsat ædelyst.

3) Tåreflåd.

4) Røde eller blåliggule misfarvninger i huden (fortrinsvis på ben, bug og ører).

5) Brækninger.

6) Forstoppelse efterfulgt af diarré.

7) Kramper.

8) Ukoordinerede bevægelser.

9) Vaklende bagben under gang.

10) Reproduktionsforstyrrelser.

Mistænkte husdyrbrug

§ 3. Hvis et eller flere svin på et husdyrbrug mistænkes for at være inficeret med svinepestvirus, jf. § 2, pålægger Fødevarestyrelsen husdyrbruget et offentligt tilsyn. Det offentlige tilsyn omfatter, at:

1) ejeren eller brugeren skal føre en liste, der ajourføres dagligt over antallet af svin i hver kategori med angivelse af sundhedstilstanden for svinene herunder antallet af døde svin,

2) ejeren eller brugeren skal påse, at alle husdyrbrugets svin holdes i deres stalde eller lukkes inde andetsteds, hvor de er isoleret,

3) flytning af svin til eller fra husdyrbruget ikke er tilladt,

4) til- eller fraførsel af andre dyr end svin kun må ske med tilladelse fra Fødevarestyrelsen,

5) det ikke er tilladt at flytte svinekroppe, svinekød, svinekødsprodukter, avlsmateriale, foder, redskaber, materialer, gødning, gylle, strøelse eller affald fra husdyrbruget, medmindre der foreligger tilladelse hertil fra Fødevarestyrelsen,

6) det ikke er tilladt at flytte svinekroppe, svinekød, svinekødsprodukter eller avlsmateriale fra husdyrbruget med henblik på samhandel inden for EU,

7) ejeren eller brugeren skal lade husdyrbruget deltage i en epidemiologisk undersøgelse i henhold til § 35,

8) ejeren eller brugeren skal, såfremt Fødevarestyrelsen finder det nødvendigt, iværksætte gnaver- og insektbekæmpelse efter Fødevarestyrelsens anvisning, og

9) ejer eller bruger af husdyrbruget skal lade udtage prøver til laboratorieundersøgelse efter Fødevarestyrelsens anvisning.

Stk. 2. Ejeren eller brugeren skal sørge for, at der sker desinfektion ved ind- og udgange til de stalde, hvori svinene opholder sig, og ved husdyrbrugets ind- og udgange. Desinfektion skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisning. Personer der skal ind på eller forlader husdyrbruget skal, efter Fødevarestyrelsens anvisning, træffe foranstaltninger til mindskelse af risikoen for spredning af svinepest.

Stk. 3. Den i stk. 1, nr. 1, nævnte liste skal opbevares i mindst 5 år.

Stk. 4. Hvis Fødevarestyrelsen ud fra en epidemiologisk vurdering finder der påkrævet kan Fødevarestyrelsen lade foranstaltningerne i §§ 9-12 finde anvendelse på den smittemistænkte husdyrbrug.

§ 4. Færdsel til eller fra husdyrbruget af mennesker, køretøjer eller transportmidler m.v. må kun finde sted med skriftlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Køretøjer eller transportmidler, der efter tilladelse fra Fødevarestyrelsen forlader husdyrbruget, jf. stk. 1, skal desinficeres omhyggeligt efter Fødevarestyrelsens anvisning, inden de forlader husdyrbruget.

§ 5. Foranstaltningerne i §§ 3 og 4 finder ligeledes anvendelse på kontakthusdyrbrug.

§ 6. Hvis Fødevarestyrelsen på baggrund af en epidemiologisk vurdering finder det påkrævet oprettes en midlertidig kontrolzone omkring det i § 3 eller § 5 nævnte husdyrbrug. Foranstaltninger i §§ 3 og 4 kan finde anvendelse på svinehusdyrbrug i kontrolzonen.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan udtage prøver fra svin fra husdyrbrug beliggende i kontrolzonen, for således at af- eller bekræfte tilstedeværelsen af svinepest.

§ 7. Tilsyn pålagt i henhold til §§ 3, 5 eller 6 ophæves af Fødevarestyrelsen, når mistanken er afkræftet.

Smittede besætninger

§ 8. En besætning anses for smittet med svinepest, når Fødevarestyrelsen på baggrund af kliniske, post-mortem eller laboratoriemæssige undersøgelser foretaget på det nationale referencelaboratorium eller et officielt laboratorium, der af Fødevarestyrelsen er udpeget til at foretage den pågældende analyse, finder, at besætningen er inficeret med svinepest.

Bekæmpelse

§ 9. Når svinepest er konstateret på et husdyrbrug, pålægges husdyrbruget eller opretholdes husdyrbruget i, jf. § 3, et offentligt tilsyn, hvorefter:

1) ejeren eller brugeren skal føre en liste der ajourføres dagligt over antallet af svin i hver kategori med angivelse af sundhedstilstanden for svinene herunder antallet af døde svin,

2) ejeren eller brugeren skal påse, at alle husdyrbrugets svin holdes i deres stalde eller lukkes inde andetsteds, hvor de er isoleret,

3) flytning af svin til eller fra husdyrbruget ikke er tilladt,

4) til- eller fraførsel af andre dyr end svin kun må ske med tilladelse fra Fødevarestyrelsen,

5) det ikke er tilladt at flytte svinekroppe, svinekød, svinekødsprodukter, avlsmateriale, foder, redskaber, materialer, gødning, gylle, strøelse eller affald fra husdyrbruget, medmindre der foreligger tilladelse hertil fra Fødevarestyrelsen,

6) det ikke er tilladt at flytte svinekroppe, svinekød, svinekødsprodukter eller avlsmateriale fra husdyrbruget med henblik på samhandel inden for EU,

7) ejeren eller brugeren skal lade husdyrbruget deltage i en epidemiologisk undersøgelse i henhold til § 35, og

8) ejeren eller brugeren skal iværksætte gnaver- og insektbekæmpelse, såfremt Fødevarestyrelsen finder det nødvendigt. Bekæmpelsen skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisning.

Stk. 2. Ejeren eller brugeren skal sørge for, at der sker desinfektion ved ind- og udgange til de stalde, hvori svinene opholder sig, og ved husdyrbrugets ind- og udgange. Desinfektion skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisning. Kravet i 1. pkt. gælder, indtil Fødevarestyrelsen har meddelt den i § 12, stk. 2, nævnte godkendelse.

Stk. 3. Den i stk. 1, nr. 1, nævnte liste skal opbevares i mindst 5 år.

§ 10. Når svinepest er konstateret på et husdyrbrug, skal samtlige svin på husdyrbruget omgående aflives og destrueres efter Fødevarestyrelsens anvisning.

Stk. 2. Kød fra svin, der er slagtet i den periode, hvor Fødevarestyrelsen antager, at smitten har været på husdyrbruget, skal så vidt muligt opspores og underkastes behandling eller destruktion efter Fødevarestyrelsens anvisning. Ligeledes skal kroppe af svin, der er døde i samme tidsrum, destrueres efter Fødevarestyrelsens anvisning.

Stk. 3. Alt materiale, affald, foder m.v. som efter Fødevarestyrelsens vurdering kan indeholde svinepestvirus, destrueres eller underkastes anden behandling, således at eventuel tilstedeværelse af svinepestvirus uskadeliggøres. Destruktion eller anden behandling skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisning.

Stk. 4. Alt avlsmateriale, som opbevares på husdyrbruget, skal underkastes behandling eller destruktion efter Fødevarestyrelsens anvisning. Avlsmateriale, der er opsamlet fra svin på husdyrbruget i en periode, hvor smitten antages at have været på husdyrbruget, skal så vidt muligt opspores og underkastes behandling eller destruktion efter Fødevarestyrelsens anvisning.

§ 11. Mandskab og redskaber anvendt i forbindelse med aflivning og destruktion skal rengøres og desinficeres efter Fødevarestyrelsens anvisning.

Stk. 2. Den ansvarlige for transportmidler og udstyr, der har været anvendt i forbindelse med transport af svinene eller svinekroppene, skal påse at disse rengøres og desinficeres efter Fødevarestyrelsens anvisning.

§ 12. Når en smittet svinebesætning er aflivet, skal der foretages en foreløbig rengøring og desinfektion efter Fødevarestyrelsens anvisning. Den foreløbige rengøring og desinfektion skal efterfølges af en rengøring og desinfektion, hvor:

1) alle rum, hvori svinene har opholdt sig, samt maskiner og materiel snarest rengøres og desinficeres efter Fødevarestyrelsens anvisning, og

2) gødning, gylle, strøelse og andet kontamineret materiale fra ejendommen skal inden den i stk. 1 nævnte rengøring og desinfektion deponeres, destrueres, nedgraves eller på anden måde behandles efter Fødevarestyrelsens anvisning.

Stk. 2. Den i stk. 1, 2. pkt., nævnte rengøring og desinfektion godkendes af Fødevarestyrelsen inden genindsættelse af svin, jf. §§ 31-32.

Stk. 3. Mandskab og redskaber anvendt i forbindelse med rengøring og desinfektion skal underkastes rensning og desinfektion efter Fødevarestyrelsens anvisning.

§ 13. Når svinepest konstateres på et husdyrbrug, der består af to eller flere adskilte produktionsenheder, kan Fødevarestyrelsen, på nærmere fastsatte vilkår for så vidt angår sunde svineproduktionsenheder på et inficeret husdyrbrug, helt eller delvist, dispensere fra §§ 9-12, såfremt disse produktionsenheders struktur, størrelse og indbyrdes afstand, og den virksomhed, der foregår der, er af en sådan art, at produktionsenhederne med hensyn til opstaldning, pasning og fodring er klart adskilt fra de øvrige, således at svinepestvirus ikke kan spredes fra den ene produktionsenhed til den anden.

§ 14. Hvis Fødevarestyrelsen ud fra en epidemiologisk vurdering finder der påkrævet kan Fødevarestyrelsen lade foranstaltningerne i §§ 9-12 finde anvendelse på kontakthusdyrbrug.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan lade udtage prøver fra en kontakthusdyrbrug med henblik på gennemførelse af laboratorieundersøgelse for svinepest.

§ 15. Fødevarestyrelsen kan i særlige tilfælde og på særlige vilkår, helt eller delvist, dispensere fra bestemmelserne i §§ 9-12 hvis et udbrud er blevet bekræftet i et laboratorium, en zoologisk have, en dyrepark eller et indhegnet område, hvor der holdes svin til videnskabelige formål eller med henblik på bevarelse af arter eller bevarelse af sjældne racer.

Kapitel 2

Oprettelse af zoner

§ 16. Når der er konstateret svinepest hos svin på et husdyrbrug oprettes en beskyttelseszone og en overvågningszone omkring husdyrbruget. Beskyttelseszonen, der har en radius på mindst 3 km, indgår i overvågningszonen, der har en radius på mindst 10 km.

Foranstaltninger i beskyttelseszonen

§ 17. I beskyttelseszonen skal ejeren eller brugeren af en svinebesætning anmelde alle døde eller syge svin på husdyrbruget til Fødevarestyrelsen.

§ 18. Inden for beskyttelseszonen er det ikke tilladt, at:

1) flytte eller transportere svin ad offentlig eller privat vej, bortset fra husdyrbrugenes interne forbindelsesveje, jf. dog stk. 3 og § 19,

2) bortfjerne køretøjer og materiel, som er anvendt inden for beskyttelseszonen til transport af svin eller andre husdyr samt eventuelt forurenet materiale fra en bedrift eller fra et slagteri, der ligger i beskyttelseszonen uden at disse er blevet rengjort og desinficeret efter Fødevarestyrelsens anvisning,

3) til- eller fraføre et husdyrbrug beliggende i beskyttelseszonen andre dyrearter end svin uden Fødevarestyrelsens tilladelse,

4) til- eller fraføre avlsmateriale fra et husdyrbrug uden Fødevarestyrelsens tilladelse, eller

5) foretage kunstig sædoverføring på andres svin samt embryotransplantation mellem besætninger af svin uden Fødevarestyrelsens tilladelse.

Stk. 2. Ejeren eller brugeren skal iværksætte gnaver- og insektbekæmpelse, såfremt Fødevarestyrelsen finder det nødvendigt. Bekæmpelsen skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisning.

Stk. 3. Transittransport ad landevej eller med jernbane uden aflæsning eller ophold kan finde sted efter tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

Stk. 4. Personer, der skal ind på eller forlader husdyrbruget, skal, efter Fødevarestyrelsens anvisning, træffe foranstaltninger til mindskelse af risikoen for spredning af svinepest.

§ 19. Fødevarestyrelsen kan dog på nærmere fastsatte vilkår tillade, at svin fjernes fra husdyrbrug i beskyttelseszonen 30 dage efter afslutning af den i § 12, stk. 1, 1. pkt., nævnte foreløbige rengøring og desinfektion, såfremt de transporteres direkte til:

1) et slagteri udpeget af Fødevarestyrelsen til omgående slagtning,

2) et forarbejdningsanlæg eller et egnet sted, hvor svinene omgående aflives og kroppene forarbejdes under Fødevarestyrelsens tilsyn, eller

3) under særlige omstændigheder til et andet sted i beskyttelseszonen.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan endvidere tillade, efter der er forløbet 30 dage og såfremt der opstår dyrevelfærdsmæssige problemer eller andre problemer med at holde svinene på husdyrbruget, at svin på nærmere fastsatte vilkår flyttes fra et husdyrbrug i beskyttelseszonen for at blive transporteret direkte til:

1) et slagteri udpeget af Fødevarestyrelsen, til omgående slagtning,

2) et forarbejdningsanlæg eller et egnet sted, hvor svinene omgående aflives og kroppene forarbejdes under Fødevarestyrelsens tilsyn, eller

3) under særlige omstændigheder til et andet sted i beskyttelseszonen.

§ 20. Svin på husdyrbrug, der er beliggende i en beskyttelseszone, underkastes klinisk inspektion efter Fødevarestyrelsens nærmere anvisning med henblik på, at husdyrbruget kan erklæres fri for svinepest.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan endvidere lade udtage prøver fra et husdyrbrug i beskyttelseszonen med henblik på gennemførelse af laboratorieundersøgelse for svinepest.

§ 21. Foranstaltningerne i beskyttelseszonen ophæves tidligst, når:

1) Fødevarestyrelsen har godkendt rengøring og desinfektion af det inficerede husdyrbrug,

2) svin på samtlige husdyrbrug i beskyttelseszonen er erklæret klinisk fri for svinepest, og

3) der er gennemført laboratorieundersøgelse på alle husdyrbrug med svin i beskyttelseszonen, til påvisning af eventuel tilstedeværelse af svinepest.

Stk. 2. De i stk. 1, nr. 2 og 3, nævnte undersøgelser må tidligst finde sted 30 dage efter afslutningen af den foreløbige rengøring og desinfektion, jf. § 12, stk. 1, 1. pkt., på det inficerede husdyrbrug.

Foranstaltninger i overvågningszonen

§ 22. I overvågningszonen skal ejeren eller brugeren af en svinebesætning anmelde alle døde eller syge svin på husdyrbruget til Fødevarestyrelsen.

§ 23. Inden for overvågningszonen er det ikke tilladt, at:

1) flytte og transportere svin ad offentlig eller privat vej, bortset fra husdyrbrugenes interne forbindelsesveje, jf. dog stk. 3 og § 24,

2) bortfjerne køretøjer og materiel, som er anvendt inden for overvågningszonen til transport af svin eller andre husdyr samt eventuelt forurenet materiale fra et husdyrbrug eller fra et slagteri, der ligger i overvågningszonen, uden at disse er blevet rengjort og desinficeret efter Fødevarestyrelsen anvisning,

3) til- eller fraføre et husdyrbrug andre dyrearter end svin uden Fødevarestyrelsens tilladelse,

4) til- eller fraføre et husdyrbrug eller et sæd- eller embryonlager avlsmateriale uden Fødevarestyrelsens tilladelse, eller

5) foretage kunstig sædoverføring på andres svin samt embryotransplantation mellem besætninger af svin uden Fødevarestyrelsens tilladelse.

Stk. 2. Ejeren eller brugeren skal iværksætte gnaver- og insektbekæmpelse, såfremt Fødevarestyrelsen finder det nødvendigt. Bekæmpelsen skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisning.

Stk. 3. Transittransport ad landevej eller med jernbane uden aflæsning eller ophold kan finde sted efter tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

Stk. 4. Personer, der skal ind på eller forlader husdyrbruget skal, efter Fødevarestyrelsens anvisning, træffe foranstaltninger til mindskelse af risikoen for spredning af svinepest.

§ 24. Fødevarestyrelsen kan dog på nærmere fastsatte vilkår tillade, at svin fjernes fra husdyrbrug i overvågningszonen 21 dage efter afslutning af den i § 12, stk. 1, 1. pkt., nævnte foreløbige rengøring og desinfektion, såfremt de transporteres direkte til:

1) et slagteri udpeget af Fødevarestyrelsen, til omgående slagtning,

2) et forarbejdningsanlæg eller et egnet sted, hvor svinene omgående aflives og kroppene forarbejdes under Fødevarestyrelsens tilsyn, eller

3) under særlige omstændigheder til et andet sted i overvågningszonen.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan endvidere tillade, efter der er forløbet 30 dage og såfremt der opstår dyrevelfærdsmæssige problemer eller andre problemer med at holde svinene på husdyrbruget, at svin på nærmere fastsatte vilkår flyttes fra et husdyrbrug i overvågningszonen for at blive transporteret direkte til:

1) et slagteri udpeget af Fødevarestyrelsen, til omgående slagtning,

2) et forarbejdningsanlæg eller et egnet sted, hvor svinene omgående aflives og kroppene forarbejdes under Fødevarestyrelsen tilsyn, eller

3) under særlige omstændigheder til et andet sted i overvågningszonen.

§ 25. Svin på husdyrbrug, der er beliggende i overvågningszonen, skal underkastes klinisk inspektion efter Fødevarestyrelsens nærmere anvisning med henblik på, at husdyrbruget kan erklæres fri for svinepest.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan lade udtage prøver fra et husdyrbrug i overvågningszonen med henblik på gennemførelse af laboratorieundersøgelse for svinepest.

§ 26. Overvågningszonen ophæves af Fødevarestyrelsen, når Fødevarestyrelsen vurderer, at der ikke længere er risiko for svinepest, og:

1) fødevarestyrelsen har godkendt rengøring og desinfektion af det inficerede husdyrbrug,

2) svinene på samtlige husdyrbrug i zonen er erklæret klinisk fri for svinepest, og

3) efter der, såfremt Fødevarestyrelsen finder det nødvendigt, er gennemført laboratorieundersøgelse på bedrifter med svin i zonen, til påvisning af eventuel tilstedeværelse af svinepest.

Stk. 2. De i stk. 1, nr. 2 og 3, nævnte undersøgelser må tidligst finde sted 20 dage efter afslutningen af den foreløbige rengøring og desinfektion på de inficerede husdyrbrug.

Foranstaltninger i tilfælde af bekræftelse af svinepest hos vildtlevende svin

§ 27. Når der er konstateret svinepest hos vildtlevende svin oprettes en bekæmpelseszone.

Stk. 2. Den, der finder et dødt, vildtlevende svin i zonen, skal indberette fundet til Fødevarestyrelsen.

§ 28. Svinehusdyrbrug beliggende i den i § 27 nævnte bekæmpelseszone pålægges et offentlig tilsyn som omfatter, at:

1) ejeren eller brugeren skal føre en liste, der ajourføres dagligt over antallet af svin i hver kategori med angivelse af sundhedstilstanden for svinene herunder antallet af døde svin,

2) ejeren eller brugeren skal påse, at alle svin på husdyrbruget holdes i deres stalde eller andre steder, hvor de kan holdes isoleret fra vildtlevende svin og materiale, der kan have været i kontakt med vildtlevende svin,

3) der kun må føres svin til eller fra et husdyrbrug med tilladelse fra Fødevarestyrelsen,

4) ejeren eller brugeren skal sørge for, at der efter Fødevarestyrelsens anvisning sker desinfektion ved ind- og udgange til de stalde, hvori svinene opholder sig og ved husdyrbrugets ind- og udgange,

5) det er forbudt at bringe materiale eller udstyr, som kan være kontamineret med svinepestvirus, ind på et svinehusdyrbrug, og

6) ejeren eller brugeren skal iværksætte gnaver- og insektbekæmpelse, såfremt Fødevarestyrelsen finder det nødvendigt. Bekæmpelsen skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisning.

Stk. 2. Endvidere må der kun til- eller fraføres avlsmateriale fra et husdyrbrug eller fra et sæd- eller embryonlager i zonen med tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

Stk. 3. Den i stk. 1, nr. 1, nævnte liste skal opbevares i mindst 5 år.

§ 29. På et husdyrbrug i en bekæmpelseszone skal svinene underkastes en klinisk inspektion efter Fødevarestyrelsens nærmere anvisning med henblik på, at husdyrbruget kan erklæres fri for svinepest.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan endvidere lade udtage prøver fra et husdyrbrug i bekæmpelseszonen med henblik på gennemførelse af laboratorieundersøgelse for svinepest.

Stk. 3. Enhver, der ved jagt eller nedskydning nedlægger vildtlevende svin, skal lade udtage og indsende blodprøve af disse til undersøgelse for svinepest.

§ 30. Fødevarestyrelsen ophæver den i § 27 nævnte bekæmpelseszone samt det i § 28 nævnte offentlige tilsyn, når Fødevarestyrelsen finder det forsvarligt ud fra en smittemæssig vurdering.

Kapitel 3

Genindsættelse af svin

§ 31. Genindsættelse af svin på husdyrbruget må kun ske efter skriftlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen. Tilladelsen kan tidligst gives 30 dage efter, at Fødevarestyrelsen har godkendt den i § 12, nævnte rengøring og desinfektion og under forudsætning af, at:

1) alle svinene ankommer inden for en periode på tyve dage og kommer fra husdyrbrug, der ikke er omfattet af restriktioner for svinepest,

2) der foretages en serologisk undersøgelse af svinene i den genopbyggede besætning, prøveudtagning med henblik på denne undersøgelse må tidligst finde sted 40 dage efter, at de sidste svin er ankommet, og

3) ingen svin flyttes fra husdyrbruget, før de negative resultater af den i nr. 2 nævnte undersøgelse foreligger.

Stk. 2. Dog kan genindsættelse af svin på husdyrbruget indledes med indsættelse af kontrolsvin, der er blevet kontrolleret for tilstedeværelse af antistoffer mod svinepest med negativt resultat eller kommer fra husdyrbrug, der ikke er omfattet af restriktioner for svinepest. Anbringelse af dyrene skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisning. Svinene kontrolleres 40 dage efter indsættelse på husdyrbruget for tilstedeværelsen af antistoffer. Hvis ingen af svinene har udviklet antistoffer mod svinepest, kan der, når resultaterne foreligger, genindsættes en hel besætning. Ingen svin må flyttes fra husdyrbruget, før de negative resultater af de serologiske undersøgelser foreligger.

Stk. 3. Genindsættelse af svin på friland skal altid ske efter den i stk. 2 nævnte procedure.

§ 32. Hvis der er forløbet mere end 6 måneder siden rengøringen og desinfektionen på husdyrbruget er afsluttet, kan Fødevarestyrelsen i særlige tilfælde og på nærmere fastsatte vilkår dispensere fra de i § 31 nævnte krav vedrørende indsættelse af svin.

Kapitel 4

Foranstaltninger ved bekræftelse af svinepest hos svin på et slagteri eller i et transportmiddel

§ 33. Ved konstatering af et tilfælde af klassisk svinepest på et slagteri skal:

1) alle modtagelige dyr på slagteriet straks aflives efter Fødevarestyrelsens anvisning,

2) kroppe, slagteaffald og affald af dyr, der kan være inficeret og kontamineret, forarbejdes efter Fødevarestyrelsens anvisning,

3) bygninger og udstyr, herunder transportmidler, rengøres og desinficeres efter Fødevarestyrelsens anvisning, og

4) der på Fødevarestyrelsens anmodning udtages prøver med henblik på gennemførelse af en laboratoriemæssig undersøgelse for svinepest.

Stk. 2. På et slagteri, hvor der forefindes dyr, som er smittet med svinepest, foretager Fødevarestyrelsen en epidemiologisk undersøgelse, jf. § 35.

Stk. 3. Slagteriet skal påse, at ingen dyr indbringes på slagteriet, før der er gået mindst 24 timer efter slagteriet er rengjort og desinficeret efter Fødevarestyrelsens anvisning, og rengøringen og desinfektionen er blevet godkendt af Fødevarestyrelsen.

Stk. 4. Foranstaltningerne nævnt i §§ 9-15 finder anvendelse på det husdyrbrug, som de inficerede svin eller svinekroppe kommer fra og på kontakthusdyrbrug.

§ 34. Hvis der konstateres et tilfælde af klassisk svinepest i et transportmiddel skal den ansvarlige for transportmidlet påse, at:

1) alle modtagelige dyr i transportmidlet straks aflives efter Fødevarestyrelsens anvisning,

2) kroppe, slagteaffald og affald af dyr, der kan være inficeret og kontamineret, forarbejdes efter Fødevarestyrelsens anvisning,

3) transportmidlet rengøres og desinficeres efter Fødevarestyrelsens anvisning, og

4) der på Fødevarestyrelsens anmodning udtages prøver, med henblik på gennemførelse af en laboratoriemæssig undersøgelse for svinepest.

Stk. 2. Ingen dyr må transporteres med transportmidlet, før der er gået mindst 24 timer efter transportmidlet er rengjort og desinficeret efter Fødevarestyrelsens anvisning og rengøringen og desinfektionen er blevet godkendt af Fødevarestyrelsen.

Stk. 3. Foranstaltningerne nævnt i §§ 9-15 finder anvendelse på det husdyrbrug, som de inficerede svin eller svinekroppe kommer fra og på kontakthusdyrbrug.

Kapitel 5

Epidemiologisk undersøgelse i forbindelse med mistanke om og udbrud af svinepest

§ 35. En epidemiologisk undersøgelse iværksat i medfør af denne bekendtgørelse omfatter angivelse af:

1) det tidsrum, hvor der kan være forekommet svinepestvirus på husdyrbruget,

2) den mulige kilde til svinepest på husdyrbruget og identifikation af andre husdyrbrug med svin, som kan være blevet inficeret eller kontamineret fra samme kilde, og

3) personer, køretøjer, svin, svinekroppe, kød, avlsmateriale eller andet materiale, som kan have overført virus til eller fra de pågældende husdyrbrug.

Kapitel 6

Vaccination

§ 36. Det er ikke tilladt at vaccinere mod svinepest.

Stk. 2. Manipulering, fremstilling, opbevaring, levering, distribution og salg af klassisk svinepestvaccine er kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

§ 37. Fødevarestyrelsen kan dog pålægge ejeren eller brugeren af svin, at disse nødvaccineres for at forhindre smittespredning.

Stk. 2. Såfremt der nødvaccineres i henhold til stk. 1 gælder følgende:

1) er det ikke tilladt at flytte levende svin fra vaccinationsområdet, medmindre de transporteres til et slagteri, der er udpeget af Fødevarestyrelsen og ligger i eller i nærheden af vaccinationsområdet, til omgående slagtning eller til en destruktionsanstalt eller et egnet sted, hvor de straks aflives, og hvor kroppene forarbejdes under Fødevarestyrelsens tilsyn,

2) skal alt fersk kød fra svin, som er vaccineret under nødvaccinationen, enten forarbejdes eller mærkes og behandles efter Fødevarestyrelsen anvisning,

3) skal avlsmateriale, der er opsamlet fra svinene i en periode på indtil 30 dage forud for nødvaccinationen, opspores og destrueres efter Fødevarestyrelsens anvisning,

4) er det ikke tilladt, at flytte sero-positive svin fra det husdyrbrug, hvor de holdes, medmindre det sker med henblik på omgående slagtning,

5) er det ikke tilladt at opsamle avlsmateriale fra sero-positive svin, og

6) er det ikke tilladt at flytte smågrise, der er afkom af sero-positive søer, medmindre de indenfor vaccinationsområdet skal transporteres til

a) et slagteri til omgående slagtning,

b) et af Fødevarestyrelsen udpeget husdyrbrug, hvorfra de skal transporteres direkte til slagteri, eller

c) et husdyrbrug, efter at en serologisk undersøgelse har givet negative resultater for antistoffer mod svinepestvirus.

§ 38. Foranstaltningerne nævnt i § 37 ophæves af Fødevarestyrelsen. Ophævelsen sker tidligst 6 måneder efter gennemførelsen af nødvaccinationen. Dog kan Fødevarestyrelsen ophæve restriktioner i § 37, stk. 2, såfremt

1) alle svin på de husdyrbrug, hvor der er foretaget nødvaccination, er blevet slagtet eller aflivet, og hvor kroppene er forarbejdet efter Fødevarestyrelsens anvisning,

2) det ferske kød fra disse svin er blevet forarbejdet eller mærket og behandlet efter Fødevarestyrelsens anvisning, og

3) alle de husdyrbrug, hvor der har været holdt nødvaccinerede svin, er blevet rengjort og desinficeret og godkendelse heraf er sket af Fødevarestyrelsen.

§ 39. Genindsættelse af svin på husdyrbrug, hvor der har opholdt sig nødvaccinerede svin, må kun ske efter skriftlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen og tidligst 10 dage efter, at rengøring og desinfektion er afsluttet, og efter at alle svin på de husdyrbrug, hvor der er foretaget nødvaccination, er blevet slagtet eller aflivet.

Stk. 2. Efter genindsætning skal svin på alle husdyrbrug i nødvaccinationsområdet undergå en klinisk undersøgelse og en laboratorieundersøgelse på det nationale referencelaboratorium eller et officielt laboratorium, der af Fødevarestyrelsen er udpeget til at foretage den pågældende analyse, til påvisning af eventuel tilstedeværelse af svinepestvirus. De i 1. pkt. nævnte undersøgelser af svin, der genindsættes på husdyrbrug, hvor der er foretaget nødvaccination, må tidligst finde sted 40 dage efter genindsætningen, og ingen svin må flyttes fra husdyrbrugene i denne periode.

Kapitel 7

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 40. Med bøde straffes den, der:

1) overtræder § 2-5, § 6, stk. 1, 2. pkt., §§ 9-12, § 14, §§ 17-18, § 20, §§ 22-23, § 25, § 27, stk. 2, § 28, § 29, § 31, § 33 stk. 1, 3 eller 4, § 34, § 36, § 37 eller § 39, eller

2) tilsidesætter vilkår fastsat i medfør af § 13, § 15, § 19, § 24 eller § 32.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 41. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1322 af 26. november 2015 om bekæmpelse af klassisk svinepest ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 12. december 2019

P.D.V.
Hanne Larsen

/ Marianne Marer

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Rådets direktiv 2001/89/EF af 23. oktober 2001 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest, EF-Tidende 2001, nr. L 316, s. 5, som senest ændret ved Rådets direktiv 2008/73/EF af 15. juli 2008 om forenkling af procedurerne for udarbejdelse af lister og offentliggørelse af oplysninger på veterinærområdet og det zootekniske område og om ændring af direktiv 64/432/EØF, 77/504/EØF, 88/407/EØF, 88/661/EØF, 89/361/EØF, 89/556/EØF, 90/426/EØF, 90/427/EØF, 90/428/EØF, 90/429/EØF, 90/539/EØF, 91/68/EØF, 91/496/EØF, 92/35/EØF, 92/65/EØF, 92/66/EØF, 92/119/EØF, 94/28/EF og 2000/75/EF, beslutning 2000/258/EF og direktiv 2001/89/EF, 2002/60/EF og 2005/94/EF, EF-Tidende 2008, nr. L 219, s. 40.