Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om gebyrer på byggeområdet fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

I medfør af § 25 F, stk. 4, og § 28, stk. 2 og 7, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016, som ændret ved lov nr. 734 af 8. juni 2018, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 12, i bekendtgørelse nr. 1525 af 13. december 2019 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter:

Anvendelsesområde m.v.

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om gebyrer på byggeområdet fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Stk. 2. Forsikringsselskaber betaler gebyrer for byggeskadeforsikring efter satsen i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Kommunalbestyrelser, der opkræver et fast gebyr for behandlingen af ansøgninger i henhold til byggeloven, kan maksimalt opkræve gebyr efter satsen i denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Virksomheder, som ansøger om godkendelse i henhold til bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand, betaler gebyrer efter satserne i denne bekendtgørelse.

Betaling af gebyrer

§ 2. Til dækning af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens udgifter til bearbejdning af oplysninger om eftersyn og kontrol i henhold til byggelovens § 25 F, stk. 3, betaler forsikringsselskaberne et gebyr på 0 kr. til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for bebyggelse omfattet af forsikringspligt efter byggelovens § 25 A.

Stk. 2. Forsikringsselskaberne skal for hver måned indberette opkrævningsgrundlag for antallet af tegnede byggeskadeforsikringer til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest den 10. dag i den efterfølgende måned.

Stk. 3. Gebyret anført i stk. 1 opkræves en gang om måneden af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen med en betalingsfrist på 30 dage på baggrund af forsikringsselskabernes indberetning som angivet i stk. 2.

§ 3. Til dækning af kommunalbestyrelsens udgifter ved behandlingen af ansøgninger i henhold til byggeloven kan kommunalbestyrelsen opkræve et fast gebyr.

Stk. 2. Gebyret anført i stk. 1 udgør maksimalt 1.062 kr.

Stk. 3. Beløbet anført i stk. 2 reguleres én gang årligt pr. 1. januar med den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks. Det herefter fremkomne beløb afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

§ 4. Til dækning af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens udgifter til sagsbehandling m.v. i henhold til bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand, opkræver Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen en gang om måneden et gebyr efter regning på baggrund af medgået tid med en betalingsfrist på 30 dage.

Stk. 2. Gebyret opkræves for sagsbehandlingen ved ansøgning om godkendelse, opretholdelse af godkendelse og fornyelse af godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand. Gebyr opkræves endvidere for tilbagekaldelse af godkendelse, hvis tilbagekaldelsen skyldes godkendelsesindehavers manglende overholdelse af betingelser for godkendelse.

Stk. 3. Timesatsen for ydelser efter stk. 2 er 650 kr.

Stk. 4. Ved afbrydelse af sagsbehandlingen betales et gebyr for det allerede udførte arbejde.

Stk. 5. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan opkræve acontobeløb, som betales før opgavens påbegyndelse og undervejs i takt med opgavens udførelse.

Stk. 6. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan viderefakturere særlige omkostninger til ansøger, herunder omkostninger til særlig teknisk bistand, rejseomkostninger m.v., som anvendes i forbindelse med behandling af en ansøgning.

Klageadgang

§ 5. Afgørelser truffet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til boligministeren eller anden administrativ myndighed, jf. bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1470 af 10. december 2018 om gebyrer på byggeområdet fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ophæves.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 20. december 2019

Carsten Falk Hansen

/ Dorthe Laursen