Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31989L0014
 
32002L0055
 
32009L0145
 
Links til øvrige EU dokumenter
32003D0017
 
32011D0180
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Bekendtgørelsens område
Kapitel 2 Standardfrø
Kapitel 3 Certificeret frø
Kapitel 4 Fælles bestemmelser for standardfrø og certificeret frø
Kapitel 5 Produktion og handel med bevaringssorter
Kapitel 6 Handel med hobbysorter
Kapitel 7 Officielle analyser
Kapitel 8 Administrative bestemmelser
Bilag 1 Bilagsfortegnelse
Bilag 2 Arter omfattet af bekendtgørelsen, kvalitetsnormer og største partistørrelse
Bilag 3 Avlsnormer
Bilag 4 Mærkning
Bilag 5 Autorisation
Bilag 6 Salg af sorter, der er under afprøvning for optagelse på sortsliste
Bilag 7 Særligt om bevaringssorter og hobbysorter
Bilag 8 Betingelser for resultat af kontroldyrkning
Bilag 9 Tredjelande, samt myndigheder og arter i de pågældende tredjelande, der er ligestillet med medlemsstater1)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om grønsagsfrø1)

I medfør af § 1, stk. 1, 2 og 4, § 3, stk. 1, og § 4, stk. 2, i lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 12 af 4. januar 2017, §§ 1 og 2, og § 13, stk. 3, i lov om planteskadegørere, jf. lovbekendtgørelse nr. 14 af 4. januar 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 22 og 24, i bekendtgørelse nr. 1273 af 27. november 2017 om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens område

§ 1. Et parti frø af en art, der er nævnt i bilag 2, må kun sælges som frø til såning, efter reglerne i denne bekendtgørelse. Bekendtgørelsen gælder dog kun for salg af grønsagsfrø med henblik på kommerciel udnyttelse.

Stk. 2. Bestemmelserne om salg gælder også for besiddelse med henblik på salg, udbud til salg, fordeling, levering og anden form for overdragelse mod eller uden vederlag.

Stk. 3. Uanset stk. 1 og 2 gælder bekendtgørelsen ikke for

1) levering af frø til officiel kontrol, afprøvning og undersøgelse,

2) levering af frø til bearbejdning eller pakning forudsat, at modtageren ikke får ejendomsret til frøet,

3) salg af frø til avl af planter til dekorationsformål, og

4) grønsagsfrø som godtgøres at være bestemt til udførsel eller genudførsel til tredjelande.

Stk. 4. De stater, der er nævnt i bilag 9 til denne bekendtgørelse, er godkendt af Rådet for den Europæiske Union som ligestillet med en medlemsstat.

§ 2. En virksomhed, der producerer og udvejer frø til såning eller fører frø til såning ind i landet med henblik på salg, skal være registreret i TystofteFonden.

Stk. 2. Har virksomheden ikke bopæl eller sæde i en medlemsstat af Den Europæiske Union, skal virksomheden have en repræsentant i en medlemsstat af Den Europæiske Union.

Stk. 3. Skifter en registreret virksomhed ejer, eller er virksomheden ikke længere registreringspligtig efter stk. 1, skal TystofteFonden skriftligt underrettes herom.

Stk. 4. En registreret virksomhed skal føre regnskab over køb, beholdninger og salg af frø. Regnskabet skal indeholde oplysninger om mængde, reference- eller avlspartinummer for ind- og udgående partier samt om afsender og modtager af disse. Regnskabet skal opbevares i mindst tre år.

Stk. 5. TystofteFonden kan ophæve en virksomheds registrering, hvis virksomheden ikke senest 30 dage efter påkrav har betalt forfaldne gebyrer og betalinger til dækning af TystofteFondens omkostninger i henhold til bekendtgørelse om betaling for kontrol med planteformeringsmateriale.

Stk. 6. Stk. 1-5 gælder ikke for en virksomhed, der udelukkende køber mærket og forseglet frø i en medlemsstat af Den Europæiske Union og videresælger det uden at bryde forseglingen.

Kapitel 2

Standardfrø

§ 3. Et parti, dog ikke et parti frø af cikorierod, må uden forudgående avlskontrol sælges som »standardfrø«, dvs. uden at overholde bestemmelserne i kapitel 3, forudsat, at partiet er af en sort, der er optaget

1) på den danske sortsliste, jf. bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante-, frugtplante-, og grønsagsarter (sortslisten), eller

2) på Det Europæiske Fællesskabs fælles sortsliste.

Stk. 2. Mindre mængder af sorter, der er under afprøvning for optagelse på sortsliste, kan godkendes til salg, hvis de udelukkende anvendes med det formål at opnå viden gennem praktiske erfaringer med dyrkning af nye sorter og opfylder de øvrige betingelser i bilag 6.

Stk. 3. Partiet skal

1) være tilstrækkeligt sortsægte og sortsrent samt tilstrækkeligt ensartet,

2) overholde kvalitetsnormerne i bilag 2 og

3) være bestemt til anden avl end avl af frø.

Stk. 4. Pakningerne skal

1) være mærket efter bestemmelserne i bilag 4, del I-III, og

2) være lukket således, at lukningen ødelægges ved åbning og ikke kan genanvendes.

Stk. 5. Partiets vægt må ikke overstige de grænser, der er anført i bilag 2, med mere end 5 pct.

§ 4. Virksomheden skal foranledige, at der udtages en prøve af partiet til undersøgelse af, om partiet overholder kvalitetsnormerne i bilag 2. Prøven kan udtages og undersøges af virksomheden. Virksomheden kan anmode TystofteFonden om at udtage prøven. Omkostningerne til prøvetagning og analyse afholdes af virksomheden.

Stk. 2. Prøven skal udtages efter bestemmelserne i »Instruks til virksomheder og prøvetagere i prøvetagning, forsegling og mærkning af frø« og skal undersøges i overensstemmelse med gældende internationale metoder og TystofteFondens anvisninger.

Stk. 3. Virksomheden skal efter anmodning fra TystofteFonden fremsende kopi af analysebevis. Prøver skal opbevares i mindst to år til brug for eventuel kontrol.

Stk. 4. Virksomheden skal senest 14 dage efter lukning af et parti anmelde det til TystofteFonden med oplysning om art, sort, mængde, referencenummer og datoen for lukning af partiet, der ikke må være senere end datoen for den seneste undersøgelse af partiet for spireevne.

§ 5. TystofteFonden kontrollerer om partiet overholder kvalitetsnormerne i bilag 2, og om partiet er tilstrækkeligt sortsægte og sortsrent.

Stk. 2. Den virksomhed, der har anmeldt partiet, jf. § 4, stk. 4, afholder alle omkostninger forbundet med kontrollen.

§ 6. Et parti, der er produceret i udlandet, må føres ind i landet og sælges som standardfrø, hvis

1) sorten er optaget på den danske sortsliste eller på Den Europæiske Unions fælles sortsliste, og

2) partiet er produceret i en medlemsstat af Den Europæiske Union.

Kapitel 3

Certificeret frø

Avlsbestemmelser

§ 7. Avl af frø skal ske på grundlag af en skriftlig kontrakt mellem avleren og en registreret virksomhed.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for avl på arealer, der ejes eller bruges af en registreret virksomhed.

§ 8. Til avl af frø, der ønskes godkendt til certificering, skal anvendes et udlægsparti. Udlægspartiet skal være af en sort, der opfylder betingelserne i stk. 2 og 3.

Stk. 2. Sorten er tilladt anvendt i en stat, der ikke er medlem af Den Europæiske Union, forudsat at avlen skal udføres til denne stat.

Stk. 3. Sorten skal være uden bemærkning om, at frø af sorten kun må sælges som standardfrø, og

1) være optaget på den danske sortsliste, jf. bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante-, frugtplante- og grønsagsarter (sortslisten),

2) være optaget på Den Europæiske Unions fælles sortsliste, eller

3) være anmeldt til optagelse på den danske sortsliste, og sorten optages, inden avlen anmeldes til endelig certificering.

Stk. 4. Stk. 2 og 3 gælder kun for sorter (indavlede linjer og hybrider), der alene skal anvendes som komponenter i hybridsorter, hvis frø af sorterne skal sælges med angivelse af sortsnavn.

Stk. 5. Udlægspartiet skal være certificeret som præ-basisfrø eller basisfrø, jf. § 18.

Stk. 6. Uanset stk. 5 kan et parti forædlermateriale, jf. § 18 stk. 1, nr. 1, efter anmeldelse til TystofteFonden anvendes til avl, hvis partiet er produceret på sortsejerens eller denne repræsentants ansvar, og dets sortsegenskaber svarer til sortsbeskrivelsen. § 12, stk. 2, § 14 og § 16 gælder tilsvarende.

§ 9. Et udlægsparti, der ikke er produceret her i landet, skal opfylde betingelserne i § 8 og § 16, stk. 1 og 3, og skal anmeldes til TystofteFonden inden udsåning.

Stk. 2. Anmeldelse af et parti produceret i en stat, hvis produktion af frø ved beslutning af Rådet for den Europæiske Union er godkendt som ligestillet med produktion af frø i en medlemsstat, og partier af sorter (indavlede linjer og hybrider), der alene skal anvendes som komponenter i hybridsorter, skal være ledsaget af partiets originale mærkeseddel eller en kopi heraf.

Stk. 3. Bestemmelserne i § 25 finder tilsvarende anvendelse.

Avlskontrol

§ 10. Et areal med frø, der ønskes certificeret, skal besigtiges i vækstsæsonen til kontrol med, at avlsnormerne i bilag 3 er overholdt.

Stk. 2. Anmeldelse til avlskontrol skal indsendes TystofteFonden og kan kun indsendes af en registreret virksomhed.

Stk. 3. Anmeldelsen må kun omfatte én avler, én art, én sort og én kategori og må kun omfatte flere arealer, hvis disse ligger inden for en radius på 3 km.

Stk. 4. Et areal med grønsagsfrø skal anmeldes til avlskontrol senest den 1. maj. Anmeldelser, der modtages efter den angivne dato, afvises.

§ 11. Avlskontrollen af arealer med grønsagsfrø, skal foretages af TystofteFonden.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan avlskontrollen af arealer med frø, der er anmeldt til avl af certificeret frø 1. og 2. generation, foretages af personer, som Landbrugsstyrelsen eller TystofteFonden har autoriseret hertil efter bestemmelserne i bilag 5, del I. TystofteFonden foretager stikprøvevis avlskontrol af de kontrollerede arealer.

Stk. 3. TystofteFonden underretter skriftligt anmelderen om resultatet af avlskontrollen. I tilfælde af kassation oplyses årsagen hertil.

Partikontrol

§ 12. TystofteFonden udtager efter anmodning fra en registreret virksomhed prøver af et parti, der stammer fra et godkendt areal, og som agtes anmeldt til certificering, til undersøgelse af, om partiet overholder kvalitetsnormerne i bilag 2.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan prøverne udtages af en prøvetager, der er autoriseret hertil af Landbrugsstyrelsen eller TystofteFonden efter bestemmelserne i bilag 5, del II, når prøvetagning foregår i en virksomhed eller afdeling, der er godkendt efter stk. 3-6.

Stk. 3. Før prøvetagning, ved autoriseret prøvetager, kan påbegyndes skal de virksomheder eller afdelinger, hvor der ønskes udført autoriseret prøvetagning, godkendes af TystofteFonden.

Stk. 4. Der skal foreligge et af TystofteFonden godkendt kvalitetsstyringssystem, der beskriver, hvorledes den autoriserede prøvetagning gennemføres i virksomheden.

Stk. 5. Virksomheden eller afdelingen skal ved TystofteFondens auditbesøg findes at have fulgt op på eventuelle afvigelser og andre anvisninger fra TystofteFonden.

Stk. 6. Virksomheden eller afdelingen skal holde TystofteFonden informeret om alle forhold, der har betydning for gennemførelsen af prøvetagningen.

Stk. 7. Virksomheden skal foranledige at der udføres officielle analyser af de udtagne prøver, jf. § 42. Virksomheden skal fremsende analyseresultaterne senest tre måneder efter datoen for prøvetagning. Alle omkostninger til prøvetagning og analyse afholdes af virksomheden.

§ 13. Prøvetagning skal udføres efter gældende internationale regler og i overensstemmelse med »Instruks til virksomheder og prøvetagere i prøvetagning, forsegling og mærkning af frø«.

Stk. 2. Prøvetagningen skal forgå i et egnet lokale, og partiet skal være let tilgængeligt og klart adskilt fra andre partier. Prøvetageren skal have et egnet lokale til sin rådighed til registreringer, neddeling, mærkning, forsegling og opbevaring af prøver. Lokalet skal være placeret i tilknytning til de lokaler, hvor den øvrige del af prøvetagningsarbejdet foregår, og der skal være et aflåseligt skab, som kun prøvetageren har adgang til.

Stk. 3. Ved prøvetagning med en automatisk prøvetager, skal installationen godkendes af TystofteFonden. Den automatiske prøvetager skal ved prøvetagningen kunne udtage prøver korrekt. Virksomheden skal udføre en årlig kontrol af den automatiske prøvetager og kunne forevise dokumentation for kontrollen.

§ 14. Et parti skal anmeldes til certificering i lukkede og forseglede pakninger, der er mærket med en officiel mærkeseddel efter bestemmelserne i bilag 4, del IV.

Stk. 2. Forsegling og mærkning skal udføres efter gældende internationale regler og i overensstemmelse med »Instruks til virksomheder og prøvetagere i prøvetagning, forsegling og mærkning af frø«.

Stk. 3. Partiet skal være tilstrækkeligt ensartet, og partiets vægt må ikke overstige vægtgrænserne i bilag 2 med mere end 5 pct.

Stk. 4. Mærkning og forsegling skal være foretaget af prøvetageren eller under dennes tilsyn og således, at den ødelægges ved åbning og ikke kan anvendes igen. § 12, stk. 2, gælder tilsvarende.

Stk. 5. Skal forseglingen brydes, og skal partiet genforsegles, skal det ske under prøvetagerens tilsyn.

§ 15. Dokumentation for indkøb, tryk og forbrug af officielle mærkesedler skal registreres. Det gælder også sække med fortrykt mærkeseddel.

Stk. 2. Ved indkøb af officielle forseglingsanordninger, herunder plomber og forseglingsstrips, overdrages alle forseglingsanordninger til en prøvetager. Dokumentation for indkøb og forbrug af forseglingsanordninger skal registreres for hver type.

§ 16. Virksomheden skal foranledige, at en prøve, der er udtaget af partiet efter § 12, kontroldyrkes med henblik på konstatering af om partiet overholder normerne i bilag 2 for sortsægthed og indhold af anden sort. Er partiet ikke tilstrækkeligt sortsægte og sortsrent, kan partiet ikke anvendes til videre avl af frø.

Stk. 2. Uanset stk. 1, skal der kun ske kontroldyrkning af prøver af stikprøvevis udvalgte partier, der ikke kan anvendes som udlægspartier, jf. § 8. TystofteFonden fastsætter stikprøveprocenten for de enkelte arter. Stikprøveprocenterne træder i kraft ved begyndelsen af en sæson, medmindre at særlige forhold gør sig gældende. Virksomheden skal have en skriftlig procedure for den stikprøvevise udvælgelse af partier til kontrol.

Stk. 3. Kontroldyrkning kan foretages af TystofteFonden eller af myndigheden i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union eller medlemsstat af det Europæiske Økonomiske Samarbejde.

Stk. 4. Prøver til kontroldyrkning ved TystofteFonden skal være modtaget ved TystofteFonden senest den 1. maj for forårsudsåede arter og senest den 15. oktober for efterårsudsåede arter.

Stk. 5. Resultatet af kontroldyrkning skal indsendes til TystofteFonden senest den 15. august i det år resultatet foreligger og indeholde oplysningerne i bilag 8. Kontroldyrkning skal udføres i overensstemmelse med gældende internationale regler. Alle omkostninger forbundet med kontrollen afholdes af virksomheden.

Certificering

§ 17. Et parti fra et godkendt areal her i landet kan anmeldes til TystofteFonden til certificering.

Stk. 2. Anmeldelsen skal indsendes skriftligt til TystofteFonden og kan kun indsendes af en registreret virksomhed. Anmeldelsen skal angive, i hvilken kategori partiet ønskes certificeret, jf. § 18, hvilke avlspartier eller certificerede partier, der indgår i det anmeldte parti, og med hvilke mængder.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 og § 25 gælder tilsvarende for et parti, der er avlet i en medlemsstat af Den Europæiske Union og stammer direkte fra

1) basisfrø eller certificeret frø 1. generation, der er certificeret i en medlemsstat af Den Europæiske Union, eller i en stat, der ikke er medlem af Den Europæiske Union, men hvis produktion af frø er godkendt som ligestillet med produktionen af frø i en medlemsstat, eller

2) en krydsning af basisfrø, der er certificeret i en medlemsstat, (hybridsorter).

Stk. 4. Avl der anmeldes til certificering efter stk. 3 skal være mærket efter bestemmelserne i bilag 4, del V, afsnit A, og være ledsaget af et officielt følgedokument, der indeholder de oplysninger, der er anført i bilag 4, del V, afsnit B.

§ 18. TystofteFonden certificerer et parti, der overholder kvalitetsnormerne i bilag 2. Partiet certificeres som præ-basisfrø, hvis det

1) på sortsejerens eller dennes repræsentants ansvar er avlet på forædlermateriale, hvorved forstås frø af en forædlet sort, der benyttes til vedligeholdelse af sorten eller til avl af præ-basisfrø,

2) er bestemt til avl af præ-basisfrø, basisfrø eller certificeret frø, og

3) opfylder betingelserne for certificering som basisfrø.

Stk. 2. TystofteFonden certificerer et parti, som basisfrø, hvis det

1) på sortsejerens eller dennes repræsentants ansvar er avlet på præ-basisfrø eller på forædlermateriale der opfylder betingelserne for certificering som basisfrø, og

2) er bestemt til avl af certificeret frø.

Stk. 3. TystofteFonden certificerer et parti, som certificeret frø 1. eller 2. generation, hvis det

1) er avlet på basisfrø eller på sortsejerens eller dennes repræsentants ansvar på præ-basisfrø, der opfylder betingelserne for certificering som basisfrø, og

2) overvejende er bestemt til avl af grønsager.

Stk. 4. Uanset stk. 1 og stk. 2, kan TystofteFonden certificere et parti frø som præ-basis- eller basisfrø, selv om det ikke overholder normen i bilag 2 for spireevne, jf. dog § 24, stk. 1.

§ 19. Certificeres et parti ikke, skal alle mærkesedler fjernes fra partiet og overgives til prøvetageren.

OECD certificering

§ 20. Uanset §§ 12–19 kan TystofteFonden efter skriftlig ansøgning certificere et parti grønsagsfrø efter de regler for certificering af grønsagsfrø, der sælges internationalt, der er fastsat af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), hvis partiet skal udføres til en stat, der ikke er medlem af Den Europæiske Union.

Salg

§ 21. Et parti må først sælges, når det er certificeret.

Stk. 2. Et parti skal sælges i mærkede og forseglede pakninger.

Stk. 3. Et parti må sælges, før resultatet af kontroldyrkningen foreligger, jf. § 16, stk. 1. Godkendes partiet ikke ved kontroldyrkningen, må eventuelle restpartier ikke sælges som frø til såning.

§ 22. TystofteFonden kan tillade, at et parti, der er anmeldt til certificering, sælges som præ-basisfrø, basisfrø eller certificeret frø, før resultatet for spireevne foreligger, forudsat at

1) salg kun sker til første led i handelskæden,

2) der foreligger et foreløbigt analysebevis,

3) virksomheden har meddelt TystofteFonden køberens navn, og

4) virksomheden i en tillægsmærkning har anført oplysningerne i bilag 4, del IV, afsnit B.

§ 23. Uanset § 21, må et parti fra et areal, der er godkendt ved avlskontrol, jf. §§ 10-11, sælges som ikke endeligt certificeret frø til en medlemsstat af Den Europæiske Union med henblik på endelig certificering i denne stat. Partiet skal være mærket med oplysningerne i bilag 4, del V, afsnit A, og skal være ledsaget af et officielt dokument, der indeholder oplysningerne i bilag 4, del V, afsnit B.

§ 24. Ved salg af et parti præ-basis- eller basisfrø, der ikke overholder normen i bilag 2 for spireevne, jf. § 18, stk. 2, og ved salg efter § 22, skal sælger oplyse den konstaterede spireevne ved en tillægsmærkning, jf. bilag 4, del IV, afsnit B.

Stk. 2. Ved salg af et parti af en genetisk modificeret sort skal oplysning herom fremgå klart af salgskataloger m.v.

§ 25. Et parti, der er produceret i udlandet, kan sælges, hvis bestemmelserne i stk. 2-4 er opfyldt.

Stk. 2. Sorten skal være optaget på den danske sortsliste eller på Den Europæiske Unions fælles sortsliste, og partiet skal være certificeret

1) i en medlemsstat af Den Europæiske Union, eller

2) i en stat, hvis produktion af frø ved beslutning af Rådet for Den Europæiske Union er godkendt som ligestillet med produktion af frø i en medlemsstat.

Stk. 3. Hvis partiet er produceret i en ligestillet stat, skal det

1) være mærket efter OECD-reglerne, jf. § 20, og være ledsaget af et officielt OECD-certifikat,

2) være ledsaget af et originalt ISTA-analysebevis eller, for frø fra USA og Canada, et officielt AOSA-analysebevis eller en kopi af analysebeviset,

3) på hver pakning være forsynet med en officiel erklæring om, at partiet opfylder EU-reglerne og –standarderne,

4) hvis partiet er kemisk behandlet, oplyses på den officielle mærkeseddel eller ved anden mærkning samt indeni eller udenpå pakningen, og

5) hvis partiet er genetisk modificeret, oplyses på alle mærkater og dokumenter, der vedrører partiet.

Stk. 4. Indføres partiet til videre fremavl gælder § 16, stk. 1 og 3, tilsvarende.

Stk. 5. Et parti med en samlet vægt på over to kilo, der føres ind i landet fra en ligestillet stat med henblik på salg, skal anmeldes til TystofteFonden. Ikke endeligt certificeret frø skal, udover et OECD-certifikat være ledsaget af et officielt følgedokument, der indeholder oplysninger i bilag 4, del IX.

§ 26. Uanset § 21, stk. 1, må et parti bestemt til anvendelse som grønsagsfrø sælges ucertificeret i små mængder til forsøg, videnskabelige formål og forædling.

Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 til salg af frø af en genetisk modificeret sort meddeles kun, hvis der på grundlag af en officiel miljørisikovurdering er truffet alle hensigtsmæssige foranstaltninger for at undgå skadelige indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet.

Stk. 3. Grønsagsfrø, der sælges efter stk. 1, skal være mærket med oplysningerne i bilag 4, del VII, afsnit C.

§ 27. Uanset § 21, stk. 1, kan mindre mængder af sorter, der er under afprøvning for optagelse på sortsliste, godkendes til salg, hvis de opfylder de øvrige betingelser i bilag 6. Godkendelser gives med det formål at opnå viden gennem praktiske erfaringer med dyrkning.

Stk. 2. Partier, jf. stk. 1, skal være mærket som anført i bilag 4, del VII, afsnit B.

Kapitel 4

Fælles bestemmelser for standardfrø og certificeret frø

Småpakninger

§ 28. Partier af certificeret frø, standardfrø og frø af sorter, der er under afprøvning for optagelse på sortsliste, godkendt efter § 3, stk. 2 og § 27, må efter skriftlig anmeldelse til TystofteFonden udportioneres og sælges i småpakninger. Anmeldelsen skal angive, hvornår udportioneringen indledes og forventes afsluttet med angivelse af partiets art, sort, herunder om sorten er genetisk modificeret, mængde og referencenummer. Anmeldelsen skal være ledsaget af en mærkeseddel fra partiet eller en kopi heraf.

Stk. 2. Standardfrø af sorter af samme art må blandes og sælges i småpakninger.

Stk. 3. TystofteFonden udtager småpakninger til stikprøvekontrol med, at udportionerede partier overholder kvalitetsnormerne i bilag 2.

Stk. 4. Småpakninger skal være mærket efter bestemmelserne i bilag 4, del II, III eller VI, og nettovægten af pakningerne må ikke overstige de vægtgrænser, der er anført i bilag 2. Mærkningen skal være anført på en leverandøretiket eller være trykt eller stemplet på pakningen. Er pakningen gennemsigtig, kan etiketten anbringes inde i pakningen.

Stk. 5. Småpakninger skal være lukket således, at lukningen ødelægges ved åbning af pakningen og ikke kan genanvendes. Åbning af småpakninger med certificeret frø med henblik på ompakning og ny lukning må kun ske under TystofteFondens kontrol.

Bejdsning

§ 29. Ved kemisk behandling (bejdsning) af grønsagsfrø skal oplysning om bejdsning og bejdsemiddel angives på den officielle mærkeseddel, jf. bilag 4, del VII, afsnit B, eller på en leverandøretiket.

Stk. 2. Bejdses et parti, skal der udtages nye prøver af partiet til undersøgelse af, om partiet stadig overholder normen i bilag 2 for spireevne. § 12 og § 18, stk. 2, gælder tilsvarende.

Kapitel 5

Produktion og handel med bevaringssorter

§ 30. Produktion og handel med sorter der er optaget på sortslisten som »bevaringssort« må kun finde sted i oprindelsesregionen.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 1, § 2 og § 29, finder tilsvarende anvendelse for bevaringssorter.

Stk. 3. Hvis produktion af en bevaringssort som følge af et specifikt dyrkningsmæssigt problem, ikke kan finde sted her i landet, kan Landbrugsstyrelsen godkende supplerende regioner til produktion af frø. Bevaringssorter produceret i sådanne supplerende regioner kan dog udelukkende anvendes i oprindelsesregionen.

§ 31. Virksomheder der producerer bevaringssorter, skal inden begyndelsen af hver produktionssæson indberette oplysninger om størrelsen og beliggenheden af produktionsarealet, samt den mængde frø, der forventes at kunne blive bragt i handel, til TystofteFonden. Indberetningen skal indgives senest 1. januar for vårafgrøder og senest 1. juli for vinterafgrøder.

Stk. 2. TystofteFonden meddeler på grundlag af de i stk. 1 anførte indberetninger, den mængde frø af bevaringssorten virksomheden må bringe i handel i den efterfølgende sæson. Den samlede mængde frø, der bringes i handel af hver bevaringssort må ikke overstige den mængde frø, der skal til for at producere grønsager på et antal hektar, der er anført i bilag 7, del I.

§ 32. Et parti af en bevaringssort må sælges som »bevaringssort« uden forudgående officiel godkendelse.

Stk. 2. Partiet kan godkendes som standardfrø hvis det overholder EU-kvalitetsnormerne som nævnt i bilag 2. Partiet skal være tilstrækkelig ensartet, og partiets vægt må ikke overstige vægtgrænsen i bilag 2 med mere end 5 pct.

Stk. 3. Partiet kan godkendes som certificeret frø forudsat det overholder EU-kvalitetsnormer i bilag 2, samt avlsnormene i bilag 3, undtagen kravet til mindste sortsrenhed i bilag 3, del I, nr. 1. Partiet skal være tilstrækkeligt ensartet og partiets vægt må ikke overstige vægtgrænsen i bilag 2 med mere end 5 pct.

§ 33. Bevaringssorter må kun bringes i handlen i lukkede pakninger eller beholdere og være forseglet således, at forseglingen ødelægges ved åbning, og ikke kan anvendes igen. Pakningen skal være mærket efter bestemmelserne i bilag 7, del II.

§ 34. Virksomheden skal foranledige, at der udtages en prøve af partiet til undersøgelse af, om partiet overholder kvalitetsnormerne jf. bilag 2. Prøven udtages og undersøges af virksomheden. Virksomheden kan anmode TystofteFonden om at udtage prøven. Omkostningerne til prøvetagning og analyse afholdes af virksomheden.

Stk. 2. Prøven udtages efter bestemmelserne i ”Instruks til virksomheder og prøvetagere i prøvetagning, forsegling og mærkning af frø”og skal undersøges i overensstemmelse med gældende internationale metoder og TystofteFondens anvisninger.

Stk. 3. Virksomheden skal efter anmodning fra TystofteFonden fremsende kopi af analysebeviset. Prøven skal opbevares i mindst to år til brug for eventuel kontrol.

Stk. 4. Virksomhederne skal senest 14 dage efter lukning af et parti af en bevaringssort anmelde det til TystofteFonden med oplysning om art, sort, mængde, referencenummer og datoen for lukning af partiet, der ikke må være senere end den seneste dato for undersøgelse af partiet for spireevne.

§ 35. TystofteFonden kontrollerer om partiet overholder kvalitetsnormerne i bilag 2, og om partiet er tilstrækkeligt sortsægte og sortsrent.

Stk. 2. Den virksomhed, der har anmeldt partiet, jf. § 34, stk. 4, afholder alle omkostninger forbundet med kontrollen.

§ 36. Virksomhederne skal senest den 1. september indberette hvilken mængde frø af hver bevaringssort der er bragt i handel i den afsluttede produktionssæson.

Kapitel 6

Handel med hobbysorter

§ 37. Handel med sorter, der er optaget på sortslisten som »hobbysort«, må finde sted i små pakninger, der ikke overstiger den maksimale nettovægt, der er fastsat for hver sort i bilag 7, del III.

Stk. 2. Hobbysorter må kun bringes i handlen i lukkede pakninger eller beholdere og være forseglet således, at forseglingen ødelægges ved åbning, og ikke kan anvendes igen. Pakningen skal være mærket efter bestemmelserne i bilag 7, del IV.

Stk. 3. Bestemmelserne i §§ 1-2 og § 29, finder tilsvarende anvendelse for hobbysorter.

§ 38. Et parti må sælges som »hobbysort« uden forudgående officiel godkendelse.

Stk. 2. Partiet kan godkendes som standardfrø, hvis det overholder EU-kvalitetsnormerne i bilag 2. Partiet skal være tilstrækkeligt ensartet og partiets vægt må ikke overstige vægtgrænsen i bilag 2 med mere end 5 pct.

§ 39. Virksomheden skal foranledige, at der udtages en prøve af partiet til undersøgelse af, om partiet overholder kvalitetsnormerne jf. bilag 2. Prøven udtages og undersøges af virksomheden. Virksomheden kan anmode TystofteFonden om at udtage prøven. Omkostningerne til prøvetagning og analyse afholdes af virksomheden.

Stk. 2. Prøven skal udtages efter bestemmelserne i ”Instruks til virksomheder og prøvetagere i prøvetagning, forsegling og mærkning af frø”og skal undersøges i overensstemmelse med gældende internationale metoder og TystofteFondens anvisninger.

Stk. 3. Virksomheden skal efter anmodning fra TystofteFonden fremsende kopi af analysebeviset. Prøven skal opbevares i mindst to år til brug for eventuel kontrol.

Stk. 4. Virksomhederne skal senest 14 dage efter lukning af et parti af en hobbysort anmelde det til TystofteFonden med oplysning om art, sort, mængde, referencenummer og datoen for lukning af partiet, der ikke må være senere end den seneste dato for undersøgelse af partiet for spireevne.

§ 40. TystofteFonden kontrollerer om partiet overholder kvalitetsnormerne i bilag 2, og om partiet er tilstrækkeligt sortsægte og sortsrent.

Stk. 2. Den virksomhed, der har anmeldt partiet, jf. § 39, stk. 4, afholder alle omkostninger forbundet med kontrollen.

§ 41. Virksomhederne skal senest den 1. september indberette hvilken mængde frø af hver hobbysort der er bragt i handel i den afsluttede produktionssæson.

Kapitel 7

Officielle analyser

§ 42. Undersøgelser af prøver omfattet af bekendtgørelsen kan foretages

1) af et frøanalyselaboratorium, der er autoriseret hertil af TystofteFonden efter bestemmelserne i bilag 5, del III,

2) som en officiel undersøgelse i en anden medlemsstat af Den Europæiske Union, eller

3) som en undersøgelse udført under officiel kontrol i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union.

Kapitel 8

Administrative bestemmelser

§ 43. Landbrugsstyrelsen kan efter ansøgning tillade salg af et parti, der ikke opfylder betingelserne i denne bekendtgørelse, hvis det er nødvendigt for at overvinde forbigående vanskeligheder med forsyningen med frø.

§ 44. TystofteFonden fører kontrol med, at reglerne i bekendtgørelsen overholdes.

Stk. 2. TystofteFonden offentliggør kontrol- og analyseresultater.

Strafbestemmelser

§ 45. Overtrædelse af § 1, stk. 1, § 2, stk. 1, stk. 2, 1. led, og stk. 3, § 3, § 4, § 6, § 9, § 12, stk. 3, §§ 14-17, § 19, §§ 21-40 og § 42 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 46. En autorisation meddelt i medfør af bilag 5, jf. § 11, stk. 1 og § 12, stk. 2 og 3 kan fratages, hvis det konstateres, at

1) en eller flere af de betingelser der fremgår af bilag 5, del I-III, ikke er opfyldt, eller

2) virksomheden trods påkrav herom har undladt at betale skyldige kontrolgebyrer.

Ikrafttræden m.v.

§ 47. Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. december 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1421 af 30. november 2018 om grønsagsfrø ophæves.

Stk. 3 § 11 i bekendtgørelse nr. 1421 af 30. november 2018 om grønsagsfrø finder fortsat anvendelse til den 31. december 2019.

Stk. 4. Godkendelser, autorisationer og lignende, givet af Landbrugsstyrelsen før den 1. januar 2017 efter bekendtgørelse nr. 194/2016 eller tidligere bekendtgørelser, er at sidestille med godkendelser, autorisationer og lignende, der gives af TystofteFonden efter den 1. januar 2017 efter denne bekendtgørelse.

Landbrugsstyrelsen, den 11. december 2019

Jette Petersen

/ Kristine Riskær


Bilag 1

Bilagsfortegnelse

Bilag 1
Bilagsfortegnelse
Bilag 2
Arter omfattet af bekendtgørelsen, kvalitetsnormer og største partistørrelse
Bilag 3
Avlsnormer
Bilag 4
Mærkning
Bilag 5
Autorisation
Bilag 6
Salg af sorter, der er under afprøvning for optagelse på sortsliste
Bilag 7
Særligt om bevaringssorter og hobbysorter
Bilag 8
Betingelser for resultat af kontroldyrkning i udlandet
Bilag 9
Tredjelande, samt myndigheder og arter i de pågældende tredjelande, der er ligestillet med medlemsstater


Bilag 2

Arter omfattet af bekendtgørelsen, kvalitetsnormer og største partistørrelse

I. Almindelige betingelser

   
1)
Frøet skal være tilstrækkeligt sortsægte og sortsrent.
2)
Sygdomme og skadegørere, der nedsætter frøets brugsværdi, må kun forekomme i den mindst mulige udstrækning.
   

II. Normer for renhed, indhold af frø af andre plantearter og spireevne samt for partistørrelse

Arter
Videnskabeligt navn er anført i kursiv, jf. bilag 4
Mindste
renhed (vægtpct.)
Største indhold af frø af andre plantearter (vægtpct.)
Mindste
spireevne
(pct. af rene frø)
Største
partistørrelse
(kg)
Allium cepa L.
- Cepa gruppen (Kepaløg)
- Aggregatum gruppen
(Skalotteløg)
97
0,5
70
10.000
Allium fistulosum L. (Pibeløg)
- alle sorter
97
0,5
65
10.000
Allium porrum L. (Porre)
- alle sorter
97
0,5
65
10.000
Allium sativum L. (Hvidløg)
- alle sorter
97
0,5
65
10.000
Allium schoenoprasum L. (Purløg)
- alle sorter
97
0,5
65
10.000
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (Havekørvel)
- alle sorter
96
1
70
10.000
Apium graveolens L.
- Gruppen bladselleri
- Gruppen knoldselleri
97
1
70
10.000
Asparagus officinalis L. (Almindelig asparges)
- alle sorter
96
0,5
70
20.000
Beta vulgaris L.
- Gruppen rødbede
97
0,5
50
(frønøgler)
20.000
Beta vulgaris L.
- Gruppen andre end rødbede (dvs. bladbede)
97
0,5
70
(frønøgler)
20.000
Brassica oleracea L.
- Gruppen blomkål
97
1
70
10.000
Brassica oleracea L.
Gruppen andre end blomkål (dvs. grønlål, broccoli, rosenkål, savojkål, hvidkål/spidskål, rødkål, palmekål, ribbekål (portugisisk kål) og knudekål)
97
1
75
10.000
Brassica rapa L.
- Gruppen kinakål
97
1
75
10.000
Brassica rapa L.
- Gruppen majroe
97
1
80
10.000
Capsicum annuum L. (Spansk peber, herunder chilipeber og sød peber)
- alle sorter
97
0,5
65
10.000
Cichorium endivia L. (Endivie, herunder kruset endivie og bredbladet endivie)
- alle sorter
95
1
65
10.000
Cichorium intybus L.
- Gruppen witloof-cikorie (julesalat)
- Gruppen bredbladet cikorie (italiensk cikorie)
95
1,5
65
10.000
Cichorium intybus L. (partim)
- Gruppen cikorierod
97
1
80
10.000
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (Vandmelon)
- alle sorter
98
0,1
75
20.000
Cucumis melo L. (Melon)
- alle sorter
98
0,1
75
10.000
Cucumis sativus L. (Almindelig agurk, herunder drueagurk)
- Gruppen almindelig agurk
- Gruppen drueagurk
98
0,1
80
10.000
Cucurbita maxima Duchesne
(Centnergræskar)
- alle sorter
98
0,1
80
20.000
Cucurbita pepo L. (Mandelgræskar, herunder moden græskar og UFO-squash, eller courgette, herunder umoden UFO squash)
- alle sorter
98
0,1
75
20.000
Cynara cardunculus L.
- Gruppen artiskok
- Gruppen kardon
96
0,5
65
10.000
Daucus carota L. (Have- og fodergulerod)
- alle sorter
95
1
65
10.000
Foeniculum vulgare Mill.
(Almindelig fennikel)
- alle sorter
96
1
70
10.000
Lactuca sativa L. (Havesalat)
- alle sorter
95
0,5
75
10.000
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex. A. W. Hill
- Gruppen bladpersille
- Gruppen rodpersille
97
1
65
10.000
Phaseolus coccineus L. (Pralbønne)
- alle sorter
98
0,1
80
30.000
Phaseolus vulgaris L.
- Gruppen buskbønne
- Gruppen stangbønne
98
0,1
75
30.000
Pisum sativum L.
- Gruppen skalært
- Gruppen marvært
- Gruppen sukkerært
98
0,1
80
30.000
Raphanus sativus L.
- Gruppen radise
- Gruppen ræddike
97
1
70
10.000
Rheum rhabarbarum L. (Haverabarber)
- alle sorter
97
0,5
70
10.000
Scorzonera hispanica L. (Haveskorzoner)
- alle sorter
95
1
70
10.000
Solanum lycopersicum L. (Tomat)
- alle sorter
97
0,5
75
10.000
Solanum melongena L.
(Aubergine eller ægplante)
- alle sorter
96
0,5
65
10.000
Spinacia oleracea L. (Spinat)
- alle sorter
97
1
75
10.000
Valerianella locusta (L.) Laterr. (Tandfri vårsalat)
- alle sorter
95
1
65
10.000
Vicia faba L. (Valsk bønne)
- alle sorter
98
0,1
80
30.000
Zea mays L.
- Gruppen sukkermajs
- Gruppen perlemajs (popkorn)
98
0,1
85 1)
20.000
1) Med hensyn til sorter af Zea mays (sukkermajs – »super sweet«) nedsættes kravet til mindste spireevne til 80 pct. af rene frø. Den officielle etiket eller leverandøretiketten skal være forsynet med påskriften »mindste spireevne 80 pct.«.

       

III. Småpakning – tilladte, største pakkestørrelser

     
1)
Haveært, slikært, sukkerært, havebønne og pralbønne
5 kg
2)
Alm. asparges, bladbede, centergræskar, havegulerod, havekørvel, haveskorzoner, kepaløg, majroe, mandelgræskar, radise, ræddike, rødbede, skalotteløg, spinat, tandfri vårsalat og vandmelon
500 g
3)
Andre arter
100 g
     
Et eventuelt indhold af granulerede pesticider, pilleringsmidler og andre faste tilsætningsstoffer medregnes ikke i de anførte vægtgrænser.
 
     


Bilag 3

Avlsnormer

I. Krav til bestanden

   
1)
Bestanden skal være tilstrækkelig sortsægte og sortsren.
2)
Arealets dyrkningstilstand og bestandens udviklingsniveau skal muliggøre en tilstrækkelig kontrol med sortens ægthed og renhed samt sundhedstilstand.
3)
Forekomsten af sygdomme og planteskadegørere, der nedsætter frøets nytteværdi, skal være begrænset til det mindst mulige.
   

II. Mindsteafstande

         
A.
Bladbede og rødbede
 
 
1)
Fra andre pollenkilder af slægten Beta, end nævnt i nr. 2 og 3
1000 m
 
2)
Fra pollenkilder af sorter af samme underarter, men af anden sortsgruppe, jf. E
 
   
a)
for basisfrø
1000 m
   
b)
for certificeret frø
600 m
 
3)
Fra pollenkilder af sorter af samme underarter og samme sortsgruppe, jf. E
 
   
a)
for basisfrø
600 m
   
b)
for certificeret frø
300 m
         
B.
Brassica-arter
 
 
1)
Til kilder af fremmed pollen, der kan fremkalde betydelig ødelæggelse i sorter af Brassica-arter
 
   
a)
for basisfrø
1000 m
   
b)
for certificeret frø
600 m
         
 
2)
Til andre kilder af fremmed pollen, der kan krydse med sorter af Brassica-arter
 
   
a)
for basisfrø
600 m
   
b)
for certificeret frø
300 m
         
C.
Cikorierod
 
 
1)
Fra andre arter af samme slægt eller underarter
 
 
2)
Fra en anden sort af cikorierod
1000 m
   
a)
for basisfrø
600 m
   
b)
for certificeret frø
300 m
         
D.
Andre arter
 
 
1)
Til kilder af fremmed pollen, der kan fremkalde betydelig ødelæggelse i sorter af fremmedbestøvende arter
 
   
a)
for basisfrø
500 m
   
b)
for certificeret frø
300 m
 
2)
Til andre kilder af fremmed pollen, der kan krydse med sorter af andre fremmedbestøvende arter
 
   
a)
for basisfrø
300 m
   
b)
for certificeret frø
100 m
         
 
TystofteFonden kan tillade fravigelse af kravene til mindsteafstande, hvis terrænforholdene eller andre særlige forhold må formodes at yde tilstrækkelig beskyttelse mod uønsket fremmedbestøvning.
 
         
E.
Sortsgrupper af bladbede og rødbede, jf. A, nr. 2 og 3
 
 
Er bestanden af en genetisk monogerm sort, betragtes multigerme sorter som sorter af en anden gruppe.
 
         
 
1)
Bladbede (grupper):
 
     
Kendetegn
 
   
a)
Hvid bladstilk og lysegrøn bladplade uden anthocyanin-farve.
 
   
b)
Hvid bladstilk og mellem- eller mørkegrøn bladplade uden anthocyanin-farve.
 
   
c)
Grøn bladstilk og mellem- eller mørkegrøn bladplade uden anthocyanin-farve.
 
   
d)
Lyserød bladstilk og mellem- eller mørkegrøn bladplade.
 
   
e)
Rød bladstilk og bladplade med anthocyanin-farve.
 
         
 
2)
Rødbede (grupper):
 
     
Kendetegn
 
   
a)
Med transversalt smalt ellipseformet eller transversalt ellipseformet længdesnit af roden og rødt eller hvidt rodkød.
 
   
b)
Med rundt eller bredt ellipseformet længdesnit af roden og hvidt rodkød.
 
   
c)
Med rundt eller bredt ellipseformet længdesnit af roden og gult rodkød.
 
   
d)
Med rundt eller bredt ellipseformet længdesnit af roden og rødt eller violet rodkød.
 
   
e)
Med smal aflang form af længdesnit af roden og rødt eller violet rodkød.
 
   
f)
Med smal omvendt trekantet form af længdesnit af roden og rødt eller violet rodkød.
 
         
         


Bilag 4

Mærkning

   
1)
Som officiel mærkeseddel skal anvendes en klæbemærkeseddel eller en påsyet mærkeseddel af ikke let afriveligt materiale, der skal fastgøres således, at den kun kan fjernes ved at bryde forseglingen. Der skal være trykt et tydeligt individuelt løbenummer på hver mærkeseddel. Mærkesedlen skal være godkendt af TystofteFonden.
2)
Sække med fortrykt mærkeseddel må anvendes, hvis mærkesedlen er godkendt af TystofteFonden. Sækkene skal være forsynet med et entydigt fortrykt sækkepartinummer (evt. ordrenummer). Under produktionen skal trykkes et tydeligt individuelt løbenummer på hver sæk.
3)
Mærkeseddel og andre følgedokumenter skal indeholde de nedenfor anførte oplysninger, der skal være trykt tydeligt, let læseligt, uudsletteligt og uden rettelser.
4)
Andre kvalitetsoplysninger, herunder 1.000-kornsvægt, må ikke anføres på den officielle mærkeseddel.
   

I. Standardfrø, dog ikke frø i småpakninger

   
1)
»EU-regler og –normer«.
2)
Navn og adresse på den leverandør, der er ansvarlig for etiketteringen, eller dennes identifikationsmærke.
3)
År for lukning eller seneste undersøgelse af spireevne.
4)
Art.
 
5)
Sort. For en genetisk modificeret sort: »(Genetisk modificeret)«, samt en entydig identifikations-kode jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1830/2003 (EF).
6)
Kategori.
 
7)
Partiets referencenummer.
8)
Angivet netto- eller bruttovægt (eller angivet antal frø).
9)
Andre oplysninger:
 
a)
Såfremt frøet er kemisk behandlet anføres det her, jf. § 29, stk. 1.
 
b)
Er der anvendt granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer til behandling af frøet, skal endvidere angives arten af tilsætningsstoffet samt det omtrentlige vægtforhold mellem vægten af de rene frø og den samlede vægt. For pilleret frø kan i stedet angives antallet af frø/frønøgler og anføres »Pilleret«.
     

II. Standardfrø, småpakninger

   
 
(Trykt eller stemplet tekst på pakningen)
1)
»EU-regler og -normer«.
2)
Navn og adresse eller identifikationsmærke for den virksomhed der er ansvarlig for udportioneringen.
3)
År for udportionering og lukning eller for seneste afprøvning af spireevne.
4)
Art.
5)
Sort. For en genetisk modificeret sort: »(Genetisk modificeret)«, samt en entydig identifikations-kode jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1830/2003 (EF).
6)
Kategori.
7)
Partiets referencenummer.
8)
Andre oplysninger:
Det skal anføres, hvis der er foretaget kemisk behandling af frøet. Hvis frøet er pilleret, skal anføres »Pilleret«.
   
III. Standardfrø, sortsblandinger i småpakninger
   
 
(Trykt eller stemplet på pakningen)

1)
»EU-regler og -normer«.
2)
Navn og adresse eller identifikationsmærke for den virksomhed, der er ansvarlig for udportioneringen.
3)
År for udportionering og lukning eller for seneste afprøvning af spireevne.
4)
Blandede sorter af [navnet på arten].
5)
Sorternes betegnelse. For en genetisk modificeret sort: »(Genetisk modificeret)«, samt en entydig identifikations-kode jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1830/2003 (EF).
6)
Sorternes blandingsforhold, udtrykt i nettovægt eller antal frø.
7)
Partiets referencenummer.
8)
Netto- eller bruttovægt eller antal frø.
9)
Andre oplysninger:
Det skal anføres, hvis der er foretaget kemisk behandling af frøet. Hvis frøet er pilleret, skal anføres »Pilleret«.
Ved vægtangivelse og ved anvendelse af granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffet angives arten af den kemiske behandling eller tilsætningsstoffet samt det omtrentlige forhold mellem vægten af frønøgler eller rene frø og den samlede vægt.
     
IV. Certificeret frø, dog ikke frø i småpakninger
     
A.
Officiel mærkeseddel
 
1)
»EU-regler og -normer«.
 
2)
»Landbrugsstyrelsen, Danmark«.
 
3)
Det officielle løbenummer.
 
4)
Forseglingsdato (måned og år).
 
5)
Partiets referencenummer.
 
6)
Art, videnskabelig betegnelse, kan angives i forkortet form og uden autornavn, og/eller under den almindelige betegnelse.
 
7)
Sort. For en genetisk modificeret sort: »(Genetisk modificeret)«, samt en entydig identifikations-kode jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1830/2003 (EF).
 
8)
Kategori.
 
9)
Avlsland.
 
10)
Angivet netto- eller bruttovægt (eller angivet antal rene frø).
 
11)
For frø af hybridsorter og indavlede linjer:
   
a)
For basisfrø, hvor den anvendte hybrid eller indavlede linje (komponent) er optaget på sortsliste: Komponentens navn med eller uden henvisning til den endelig sort.
For hybrider eller indavlede linjer, der udelukkende anvendes som komponenter i endelige sorter: »Komponent«.
   
b)
For basisfrø i andre tilfælde: Komponentens navn, der kan angives i kode, med eller uden henvisning til dens funktion (hanlig eller hunlig) og: »Komponent«.
   
c)
For certificeret frø: Sortsnavnet og: »Hybrid«.
 
12)
Andre oplysninger:
   
a)
Såfremt frøet er kemisk behandlet anføres det her, jf. § 29, stk. 1.
   
b)
Er der anvendt granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer til behandling af frøet, skal endvidere angives arten af tilsætningsstoffet og det omtrentlige vægtforhold mellem vægten af de rene frø og den samlede vægt. For pilleret frø kan i stedet angives antallet af frø / frønøgler og anføres: »Pilleret«
   
c)
Det kan anføres, hvis der er tale om præ-basisfrø eller basisfrø med lavere spireevne, jf. § 18, stk. 2.
       
B.
Tillægsmærkning om konstateret spireevne (leverandøretiket)
 
1)
Partiets referencenummer.
 
2)
Garanteret mindste spireevne.
 
3)
Leverandørens navn og adresse.
       

V. Ikke endeligt certificeret frø

   
A.
Mærkeseddel
 
1)
»Landbrugsstyrelsen, Danmark«, jf. § 23, eller navnet på den officielle kontrolmyndighed i avlslandet, § 17, stk. 3 og 4.
 
2)
Det officielle løbenummer.
 
3)
Art (videnskabelig betegnelse, kan angives i forkortet form og uden autornavn, og / eller under den almindelige betegnelse).
 
4)
Sort. For en genetisk modificeret sort: »(Genetisk modificeret)«, samt en entydig identifikations-kode jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1830/2003 (EF).
 
5)
Kategori.
 
6)
Markens eller partiets referencenummer.
 
7)
Angivet netto- eller bruttovægt.
 
8)
»Ikke endeligt certificeret«.
     
B.
Følgedokument
 
1)
»Landbrugsstyrelsen, Danmark«, jf. § 23, eller navnet på den officielle kontrolmyndighed i avlslandet, § 17, stk. 3 og 4.
 
2)
Det officielle løbenummer.
 
3)
Art (videnskabelig betegnelse, kan angives i forkortet form uden autornavn, og /eller under den almindelige betegnelse).
 
4)
Sort. For en genetisk modificeret sort: »(Genetisk modificeret)«, samt en entydig identifikations-kode jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1830/2003 (EF).
 
5)
Kategori.
 
6)
Referencenummer for udlægspartiet og navn på det eller de lande, der har certificeret udlægspartiet.
 
7)
Markens eller partiets referencenummer.
 
8)
Størrelsen af det areal, avlen er produceret på.
 
9)
Mængde og antal pakninger.
 
10)
Angivelse af, hvilke avlsnormer avlen har overholdt.
 
11)
Foreløbigt analyseresultat, hvis det foreligger.
 
12)
Andre oplysninger, jf. del III, afsnit A, nr. 11.
     
C.
Forsøg m.m. (leverandøretiket)
 
1)
Virksomhedens navn eller identifikationsmærke.
 
2)
Art.
 
3)
Sort. For genetisk modificeret sort: (Genetisk modificeret), samt en entydig identifikationskode, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1830/2003 (EF).
 
4)
Kun til forsøg / videnskabeligt formål / forædlingsformål.
 
5)
Andre oplysninger, jf. del I, nr. 9.
     

VI. Småpakninger af certificeret frø

   
 
(Trykt eller stemplet tekst på pakningen)
1)
»EU-regler og -normer«.
2)
Navn og adresse eller bomærke for den virksomhed, der er ansvarlig for udportioneringen.
3)
År for udportionering og lukning eller for seneste afprøvning af spireevne.
4)
Art.
5)
Sort. For en genetisk modificeret sort: »(Genetisk modificeret)«, samt en entydig identifikations-kode jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1830/2003 (EF).
6)
Kategori.
7)
Partiets referencenummer.
8)
Andre oplysninger:
Det skal anføres, hvis der er foretaget kemisk behandling af frøet. Hvis frøet er pilleret, skal anføres »Pilleret«.
   

VII. Særlig mærkning

   
A.
Forædlermateriale
 
Forædlermateriale til avl af præ-basisfrø skal være mærket med en officiel mærkeseddel.
     
B.
Sorter, der er under afprøvning for optagelse på sortslisten
 
1)
”Landbrugsstyrelsen, Danmark”
 
2)
Det officielle løbenummer.
 
3)
Partiets referencenummer.
 
4)
Forseglingsmåned og år.
 
5)
Art.
 
6)
Sortsbetegnelse (det godkendte sortsnavn, foreslået sortsnavn eller forædlerbetegnelse). For en genetisk modificeret sort: »Genetisk modificeret«, samt en entydig identifikations-kode jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1830/2003 (EF).
 
7)
Anmeldelsesnummer på ansøgningen om sortslisteoptagelse.
 
8)
»Sorten er endnu ikke på officiel liste«.
 
9)
Angivet netto- eller bruttovægt. Eller hvor det er relevant: Antal frønøgler eller antal rene frø.
 
10)
Hvis vægten er angivet, og der er anvendt granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer, skal arten af tilsætningsstoffet, samt det omtrentlige forhold mellem vægten af det rene frø eller eventuelt frønøgler og den samlede vægt angives.
 
11)
Såfremt frøet er kemisk behandlet anføres det her, jf. § 29, stk. 1.
     
C.
Forsøg m.m. (leverandøretiket)
 
1)
Virksomhedens navn eller identifikationsmærke.
 
2)
Art.
 
3)
Sort. For genetisk modificeret sort: »(Genetisk modificeret)«, samt en entydig¬identifikationskode, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1830/2003 (EF).
 
4)
»Kun til forsøg / videnskabeligt formål / forædlingsformål«.
 
5)
Andre oplysninger, jf. del I, nr. 9.
     

VIII. Mærkesedlens farve og dimensioner

     
A.
 
Farve
 
1)
Officiel mærkeseddel
 
   
Præ-basisfrø
hvid med violet diagonalstribe
   
Basisfrø
hvid
   
Certificeret frø
blå
   
Ikke endeligt certificeret frø
grå
       
 
2)
Leverandøretiket
 
   
Standardfrø
mørkegul
   
Certificeret frø
blå
   
Frø der er under afprøvning for optagelse på sortsliste
orange
       
B.
Dimensioner, dog ikke småpakninger: Mindst 110 x 67 mm.
 
       

IX. Frø fra en ligestillet stat
Følgedokument
   
1)
Officielt referencenummer for det parti, som frøet er avlet på samt navn på det land, der har godkendt partiet.
2)
Sort. For en genetisk modificeret sort: »(Genetisk modificeret)«.
3)
Areal, som frøet er avlet på, ha.
4)
Mængde.
5)
Erklæring om, at kravene til OECD-certificering var opfyldt ved markbesigtigelsen af avlsarealet.


Bilag 5

Autorisation

I. Autorisation som markkontrollør

     
1)
Ansøgning om autorisation skal indsendes til TystofteFonden på et særligt skema, der rekvireres hos TystofteFonden.
2)
Ansøgeren skal have gennemgået en jordbrugsfaglig uddannelse, der sikrer, at ansøgeren kan foretage markkontrol på forsvarlig måde.
3)
Autorisation meddeles, når ansøgeren har gennemført TystofteFondens kursus for nye markkontrollører, og bestået eksamen.
4)
Markkontrolløren tildeles et autorisationsnummer, der skal anføres sammen med kontrollørens underskrift på besigtigelsesskemaer.
5)
Autorisationen udstedes som en generel autorisation til at foretage markbesigtigelser af arealer anmeldt af registrerede grønsagsfrøvirksomheder. Kontrollører ansat i en grønsagsfrøvirksomhed må kun besigtige arealer udlagt af denne virksomhed, med mindre TystofteFonden har givet tilladelse til andet.
6)
Opretholdelse af autorisationen forudsætter, at
 
a)
markkontrolløren gennemfører markbesigtigelser og foretager indberetning i overensstemmelse med anvisninger fra TystofteFonden,
 
b)
markkontrolløren regelmæssigt foretager besigtigelser,
 
c)
markkontrolløren deltager i et af TystofteFondens årlige møder for autoriserede markkontrollører mindst hvert femte år,
 
d)
der er tilfredsstillende overensstemmelse mellem besigtigelser foretaget af markkontrolløren og besigtigelser af samme arealer foretaget af TystofteFonden, og
 
e)
TystofteFonden holdes informeret om alle forhold, der har betydning for gennemførelse af besigtigelserne.
     

II. Autorisation som prøvetager

     
1)
Autorisation kan meddeles en person, der er
 
a)
uafhængig, eller
 
b)
ansat af en fysisk eller juridisk person, der ikke beskæftiger sig med produktion af, forarbejdning af eller handel med grønsagsfrø, eller
 
c)
ansat af en registreret grønsagsfrøvirksomhed.
2)
Ansøgningen om autorisation skal indsendes til TystofteFonden på et skema, der rekvireres hos TystofteFonden. Er ansøgeren ansat af en registreret virksomhed, skal ansøgningen indsendes af denne. Autorisation meddeles, når ansøgeren har bestået både TystofteFondens praktiske og teoretiske eksamen i prøvetagning.
3)
En prøvetager ansat af en registreret grønsagsfrøvirksomhed må kun udtage prøver af partier af grønsagsfrø, der er produceret af virksomheden, med mindre TystofteFonden har givet tilladelse til andet.
4)
Prøvetagning skal udføres efter gældende internationale regler og i overensstemmelse med ”Instruks til virksomheder og prøvetagere i prøvetagning, forsegling og mærkning af frø”.
5)
Opretholdelse af autorisationen forudsætter, at
 
a)
prøvetageren regelmæssigt udtager prøver,
 
b)
der er tilfredsstillende overensstemmelse mellem analyseresultaterne for prøver udtaget af prøvetageren og kontrolprøver af samme partier udtaget af TystofteFonden,
 
c)
prøvetageren skal gennemføre TystofteFondens førstkommende kursus i prøvetagning for nye prøvetagere, hvis autorisation jf. nr. 2) er givet på baggrund af praktisk og teoretisk eksamen uden deltagelse i kursus i prøvetagning for nye prøvetagere,
 
d)
prøvetageren mindst hvert andet år deltager i TystofteFondens efteruddannelseskursus eller i virksomhedens interne efteruddannelseskursus, jf. nr. 6,
 
e)
den autoriserede prøvetager ved TystofteFondens audit besøg findes at have udført prøvetagningsopgaverne tilfredsstillende og har fulgt op på eventuelle afvigelser og andre anvisninger fra TystofteFonden, og
 
f)
TystofteFonden holdes informeret om alle forhold, der har betydning for gennemførelsen af prøvetagningen.
6)
For prøvetagere ansat i virksomheder, der afholder interne efteruddannelseskurser om prøvetagningsemner for egne prøvetagere, vil deltagelse i TystofteFondens kurser ikke være obligatorisk, forudsat at virksomheden kan dokumentere, at der afholdes interne kurser og at den enkelte prøvetager deltager i disse efter samme regler som under nr. 5, litra d.
     

III. Autorisation af frøanalyselaboratorium

     
1)
Autorisation kan meddeles et laboratorium, der opfylder følgende krav:
 
a)
Laboratoriet skal være uafhængigt eller tilhøre en registreret grønsagsfrøvirksomhed.
 
b)
Laboratoriet skal have en ledende laborant, der er direkte ansvarlig for laboratoriets tekniske arbejde, og som har de nødvendige kvalifikationer til fagligt at lede et frøanalyselaboratorium.
 
c)
Laboratoriets laboranter skal have bestået eksamen i de analyser og de arter, som autorisationen omfatter, jf. litra e.
 
d)
Laboratoriet skal råde over lokaler og udstyr, som TystofteFonden kan godkende som tilfredsstillende til udførelse af de analyser, som autorisationen omfatter.
 
e)
Laboratoriet skal have et af TystofteFonden godkendt kvalitetsstyringssystem, der beskriver, hvorledes de autoriserede analyser gennemføres i virksomheden. Herudover skal procedure for udtagning af kontrolprøver samt procedurer for forberedelse og afholdelse af kurser og eksamen være beskrevet i kvalitetsstyringssystemet.
 
f)
Laboratoriets nationale analysebevis med Landbrugsstyrelsens logo skal godkendes af TystofteFonden på baggrund af Landbrugsstyrelsens anvisninger.
2)
Ansøgning om autorisation skal indsendes til TystofteFonden. Autorisation meddeles med virkning fra den dato, hvor TystofteFonden kan konstatere, at kravene i nr. 1 er opfyldt.
3)
Et laboratorium, der tilhører en registreret grønsagsfrøvirksomhed, må kun analysere partier af grønsagsfrø, der er produceret af virksomheden, med mindre andet er aftalt mellem virksomheden og TystofteFonden.
4)
Autoriserede analyser af grønsagsfrø skal udføres efter gældende internationale metoder og i overensstemmelse med TystofteFondens anvisninger. Resultaterne af de til certificering krævede analyser, skal umiddelbart efter analysernes afslutning indsendes til TystofteFonden til brug ved certificering og kontrol af de pågældende partier.
5)
Laboratoriet skal udtage 5 pct. af deres analyserede partier til kontrolanalyse. Kontrolanalyserne skal foretages som en officiel undersøgelse i en anden medlemsstat af Den Europæiske Union. Laboratoriet afholder alle omkostninger forbundet hermed.
6)
Opretholdelse af autorisation forudsætter, at
 
a)
laboratoriet til stadighed overholder kravene i nr. 1 og nr. 3-5,
 
b)
laboratoriets laboranter regelmæssigt foretager de analyser, som autorisationen omfatter,
 
c)
der er tilfredsstillende overensstemmelse mellem analyseresultaterne for prøver analyseret af laboratoriet og kontrolprøver af samme partier,
 
d)
laboratoriets analysebeviser ved TystofteFondens kontrol findes at være udfyldt tilfredsstillende,
 
e)
laboratoriet ved TystofteFondens auditbesøg findes at have udført analyseopgaverne tilfredsstillende,
 
f)
laboratoriet har igangsat og deltaget i ringanalyser med et tilfredsstillende resultat,
 
g)
laboratoriet ikke anvender underleverandører af analyser med mindre andet er aftalt med TystofteFonden,
 
h)
laboratoriet medvirker til opklaring af årsagen til uoverensstemmelser mellem resultater og følger op på afvigelser og andre anvisninger fra TystofteFonden, og
 
i)
TystofteFonden holdes informeret om alle forhold, der har betydning for de analyser, som laboratoriet er autoriseret til at udføre.
     
     


Bilag 6

Salg af sorter, der er under afprøvning for optagelse på sortsliste

 
TystofteFonden og andre EU-landes certificeringsorganer kan tillade handel med sorter, der endnu ikke er optaget på en officiel sortsliste. Tilladelser gives med det formål at opnå viden gennem praktiske erfaringer med dyrkning. Frøet må kun blive brugt til forsøg og afprøvning af nye sorter. Sortsejeren eller sortsejerens officielle repræsentant skal indsende ansøgning til certificeringsmyndigheden i det land, hvor sorten er under afprøvning for at blive optaget på sortsliste. Udsæden skal opfylde de almindelige regler for handel med standardfrø.
 

I. Ansøgning til TystofteFonden

     
1)
TystofteFonden kan tillade handel med sorter, der er under afprøvning til optagelse på den officielle danske sortsliste. Ansøgningen for hver enkelt sort skal indsendes af sortsejeren eller sortsejerens officielle repræsentant. Ansøgningen skal indeholde oplysning om følgende:
 
a)
Ansøger.
 
b)
Vedligeholder.
 
c)
Sortskode (anmeldelsesnummer) for anmeldelse til afprøvning til optagelse på den danske sortsliste.
 
d)
Art.
 
e)
Sortsnavn eller forædlerbetegnelse.
 
f)
Hvis sorten er genetisk modificeret, skal det dokumenteres at sorten er godkendt efter Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2001/18/EF om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer og efter Europa-Parlamentet og Rådets forordning 1829/2003/EF om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer.
2)
Ansøgningen skal indsendes til TystofteFonden senest en måned før handel skal finde sted.
3)
Der er ingen maksimal tilladt mængde for grønsagsfrø.
4)
Tilladelsen er gyldig for en sæson og kan forlænges for en sæson ad gangen, hvis sortsejeren eller dennes officielle repræsentant søger om det.
5)
Tilladelsen for den enkelte sort ophører, når sorten bliver optaget på den danske sortsliste, den fælles EU-sortsliste, hvis sorten bliver afvist, eller anmelderen trækker ansøgningen om optagelse på sortsliste tilbage.
6)
Sortsejeren eller dennes officielle repræsentant skal underrette TystofteFonden, hvis en sort afvises eller afmeldes fra sortsafprøvningen.
7)
Grønsagsfrø skal opfylde de almindelige krav til standardfrø, bortset fra kravet om optagelse på sortsliste.
     

II. Øvrige krav

   
A.
Rapportering
 
1)
Sortsejeren eller dennes officielle repræsentant skal rapportere resultaterne af de udførte forsøg og afprøvninger til TystofteFonden.
Endvidere skal følgende oplyses:
   
a)
De mængder, der er solgt af hver sort, og
   
b)
hvilke lande udsæden er solgt til.
 
2)
Oplysningerne skal indsendes til TystofteFonden senest den 1. december efter hver sæson.


Bilag 7

Særligt om bevaringssorter og hobbysorter

I. Oversigt over det maksimale antal hektarer til grønsagsproduktion pr. bevaringssort:

   
Botanisk betegnelse
Antal hektarer
Allium cepa L. — Cepa gruppe
40
Brassica oleracea L.
 
Brassica rapa L.
 
Capsicum annuum L.
 
Cichorium intybus L.
 
Cucumis melo L.
 
Cucurbita maxima Duchesne
 
Cynara cardunculus L.
 
Daucus carota L.
 
Lactuca sativa L.
 
Phaseolus vulgaris L.
 
Pisum sativum L.
 
Solanum lycopersicum L.
 
Vicia faba L.
 
Allium cepa L. — Aggregatum gruppe
20
Allium porrum L.
 
Allium sativum L.
 
Beta vulgaris L.
 
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai
 
Cucumis sativus L.
 
Cucurbita pepo L.
 
Foeniculum vulgare Mill.
 
Solanum melongena L.
 
Spinacia oleracea L.
 
Allium fistulosum L.
10
Allium schoenoprasum L.
 
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
 
Apium graveolens L.
 
Asparagus officinalis L.
 
Cichorium endivia L.
 
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill
 
Phaseolus coccineus L.
 
Raphanus sativus L.
 
Rheum rhabarbarum L.
 
Scorzonera hispanica L.
 
Valerianella locusta (L.) Laterr.
 
Zea mays L.
 
   

II. Lukning og mærkning af bevaringssorter

     
Lukning af pakning
1)
Pakningen skal være lukket med en leverandøretiket eller en forsegling.
     
Mærkning af pakning
Pakningen skal forsynes med en leverandøretiket eller med en påtrykt eller stemplet tekst med følgende oplysninger:
1)
Ordene: »EU-regler og normer«.
2)
Navn og adresse på den person, der er ansvarlig for påsætningen af etiketterne, eller dennes identifikationsmærke.
3)
År for lukning, eller, år for seneste prøvetagning med henblik på den seneste spireevneanalyse, udtrykt således: »Partiet lukket…« (år) eller »Prøve udtaget…« (år).
4)
Art.
 
5)
Sortsnavn.
6)
Ordene: »Certificeret frø af en bevaringssort« eller »Standardfrø af en bevaringssort«.
7)
Oprindelsesregion, samt følgende tekst: »Bevaringssort må kun forhandles i oprindelsesregionen«.
8)
Frøproduktionsregionen (kun hvis den er forskellig fra oprindelsesregion).
9)
Partiets referencenummer.
10)
Pakningens angivne netto- eller bruttovægt eller angivet antal frø.
11)
Andre oplysninger:
 
I tilfælde af vægtangivelse og af anvendelse af granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer angives her,
 
a)
arten af den kemiske behandling eller tilsætningsstoffet, samt
 
b)
det omtrentlige forhold mellem vægten af frønøgler eller rene frø og den samlede vægt.
     

III. Maksimal nettovægt pr. pakning af hobbysorter

   
Botanisk betegnelse
Gram
Phaseolus coccineus L.
250
Phaseolus vulgaris L.
 
Pisum sativum L.
 
Vicia faba L.
 
Spinacia oleracea L.
 
Zea mays L.
 
Allium cepa L. (cepa gruppe, Aggregatum gruppe)
25
Allium fistulosum L.
 
Allium porrum L.
 
Allium sativum L.
 
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
 
Beta vulgaris L.
 
Brassica rapa L.
 
Cucumis sativus L.
 
Cucurbita maxima Duchesne
 
Cucurbita pepo L.
 
Daucus carota L.
 
Lactuca sativa L.
 
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill
 
Raphanus sativus L.
 
Scorzonera hispanica L.
 
Valerianella locusta (L.) Laterr.
 
Allium schoenoprasum L.
5
Apium graveolens L.
 
Asparagus officinalis L.
 
Brassica oleracea L. (alle)
 
Capsicum annuum L.
 
Cichorium endivia L.
 
Cichorium intybus L.
 
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai
 
Cucumis melo L.
 
Cynara cardunculus L.
 
Foeniculum vulgare Mill.
 
Rheum rhabarbarum L.
 
Solanum lycopersicum L.
 
Solanum melongena L.
 
   

IV. Lukning og mærkning af hobbysorter

 
Lukning af pakning
1)
Pakningen skal være lukket med en leverandøretiket eller en forsegling.
   
Mærkning af pakning
Pakningen skal forsynes med en leverandøretiket eller med en påtrykt eller stemplet tekst med følgende oplysninger:
1)
Ordene: »EU-regler og normer«.
2)
Navn og adresse på den person, der er ansvarlig for påsætningen af etiketterne, eller dennes identifikationsmærke.
3)
år for lukning, eller, år for seneste prøvetagning med henblik på den seneste spireevneanalyse, udtrykt således: »Partiet lukket…« (år) eller »Prøve udtaget…« (år)
4)
Art.
5)
Sortsnavn.
6)
Ordene: »sort, der er udviklet med henblik på dyrkning under særlige forhold«.
7)
Partiets referencenummer.
8)
Pakningens angivne netto- eller bruttovægt eller angivet antal frø.
9)
Andre oplysninger:
 
I tilfælde af vægtangivelse og af anvendelse af granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer angives her,
 
a)
arten af den kemiske behandling eller tilsætningsstoffet, samt
 
b)
det omtrentlige forhold mellem vægten af frønøgler eller rene frø og den samlede vægt.
   


Bilag 8

Betingelser for resultat af kontroldyrkning

Der findes ikke et standardformat til at formidle kontroldyrkningsresultater. Som minimum skal erklæringen:

Klart angive hvilken myndighed, der har foretaget kontroldyrkningen.

Være udformet på dansk eller engelsk.

Klart angive hvilket parti, der er kontroldyrket.

Indeholde teksten "The sample(s) has/have been found true to type and meet(s) the EU-norms for varietal purity. The post control has been carried out according to the OECD Rules and the guidelines for control plot testing."

Hvis partiet ikke opfylder kravet til sortsægthed og/eller sortsrenhed, skal det fremgå, hvor mange afvigende planter der er registreret, samt hvor mange planter eller eventuelt m2, der er undersøgt.


Bilag 9

Tredjelande, samt myndigheder og arter i de pågældende tredjelande, der er ligestillet med medlemsstater1)

Land (1)
Myndighed
Arter omhandlet i følgende direktiver
1
2
3
AR
Instituto Nacional de Semillas (INASE) Av. Paseo Colón 922, 3 Piso 1063 BUENOS AIRES
Foderplanter (66/401/EØF)
Sædekorn (66/402/EØF)
Olie- og spindplanter (2002/57/EF)
AU
Australian Seeds Authority LTD. P. O. BOX 187 LINDFIELD, NSW 2070
Foderplanter (66/401/EØF)
Sædekorn (66/402/EØF)
Olie- og spindplanter (2002/57/EF)
BR
Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply, Esplanada dos Ministérios, bloco D
70.043-900 Brasilia-DF
Foderplanter (66/401/EØF)
Sædekorn (66/402/EØF)
CA
Canadian Food Inspection Agency, Seed Section, Plant Health & Biosecurity Directorate 59 Camelot Drive, Room 250, OTTAWA, ON K1A 0Y9
Foderplanter (66/401/EØF)
Sædekorn (66/402/EØF)
Olie- og spindplanter (2002/57/EF)
CL
Ministerio de Agricultura Servicio Agricola y Ganadero, División de Semillas Casilla 1167, Paseo Bulnes 140 — SANTIAGO DE CHILE
Bederoefrø (2002/54/EF)
Foderplanter (66/401/EØF)
Sædekorn (66/402/EØF)
Olie- og spindplanter (2002/57/EF)
IL
Ministry og Agriculture & Rural
Development Plant Protection and Inspection Services P. O. BOX 78,
BEIT-DAGAN 50250
Foderplanter (66/401/EØF)
Sædekorn (66/402/EØF)
Olie- og spindplanter (2002/57/EF)
MA
D. P. V. C. T. R. F. Service de Contrôle des Semences et Plants, B. P. 1308 RABAT
Foderplanter (66/401/EØF)
Sædekorn (66/402/EØF)
Olie- og spindplanter (2002/57/EF)
MD
National Agency for Food Safety (ANSA), str. Mihail Kogălniceanu 63,
MD-2009, Chisinau
Foderplanter (66/401/EØF)
Sædekorn (66/402/EØF)
Olie- og spindplanter (2002/57/EF)
NZ
Ministry for Primary Industries, 25 »The Terrace« P. O. BOX 2526 6140 WELLINGTON
Bederoefrø (2002/54/EF)
Foderplanter (66/401/EØF)
Sædekorn (66/402/EØF)
Olie- og spindplanter (2002/57/EF)
RS
Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management Plant Protection Directorate Omladinskih brigada 1, 11070 NOVI BEOGRAD
Landbrugsministeriet har bemyndiget de følgende institutioner til at udstede OECD-certifikater: National Laboratory for Seed Testing Maksima Gorkog 30 – 21000 NOVI SAD
Maize Research Institute »ZEMUN POLJE« Slobodana Bajica 1 11080 ZEMUN, BEOGRAD
Bederoefrø (2002/54/EF)
Foderplanter (66/401/EØF)
Sædekorn (66/402/EØF)
Olie- og spindplanter (2002/57/EF)
TR
Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Variety Registration and Seed Certification Centre Gayret mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvari No:62 P. O. BOX: 30, 06172 Yenimahalle/ANKARA
Bederoefrø (2002/54/EF)
Foderplanter (66/401/EØF)
Sædekorn (66/402/EØF)
Olie- og spindplanter (2002/57/EF)
US
USDA — Agricultural Marketing Service Seed Regulatory & Testing Branch 801 Summit Crossing, Suite C, GASTONIA NC 28054
Bederoefrø (2002/54/EF)
Foderplanter (66/401/EØF)
Sædekorn (66/402/EØF)
Olie- og spindplanter (2002/57/EF)
UY
Instituto Nacional de Semillas (INASE) Cno. Bertolotti s/n y Ruta 8 km 29 91001 PANDO — CANELONES
Foderplanter (66/401/EØF)
Sædekorn (66/402/EØF)
Olie- og spindplanter (2002/57/EF)
ZA
National Department of Agriculture, c/o S. A. N. S. O. R. Lynnwood Ridge, P. O. BOX 72981, 0040 PRETORIA
Foderplanter (66/401/EØF)
Sædekorn (66/402/EØF — kun for Zea mays og Sorghum spp.)
Olie- og spindplanter (2002/57/EF)
 
(1) AR — Argentina, AU — Australien, BR – Brasilien, CA — Canada, CL — Chile, IL — Israel, MA — Marokko, MD – Moldova, NZ — New Zealand, RS — Serbien, TR — Tyrkiet, US — USA, UY — Uruguay, ZA — Sydafrika.
1) Der henvises til Rådets beslutning 2003/17/EF med senere ændringer.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 2002/55/EF af 13. juni 2002 om handel med grøntsagsfrø, EF-Tidende 2002, nr. L 193, side 33, som senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2019/990 af 17. juni 2019 om ændring af listen over slægter og arter i artikel 2, stk. 1, litra b), i Rådets direktiv 2002/55/EF, i bilag II til Rådets direktiv 2008/72/EF og i bilaget til Kommissionens direktiv 93/61/EØF, EU-Tidende 2019, nr. L 160, side 14, Kommissionens afgørelse 2011/180/EU af 23. marts 2011 om gennemførelse af Rådets direktiv 2002/55/EF for så vidt angår betingelserne for markedsføring af småpakninger med blandinger af standardfrø af forskellige grøntsagssorter tilhørende samme art, EU-Tidende 2011, nr. L 78, side 55, dele af Kommissionens direktiv 2009/145/EF af 26. november 2009 om visse undtagelser med henblik på godkendelse af grøntsagslandracer og -sorter, der traditionelt har været dyrket i særlige områder og regioner og er truet af genetisk erosion, og af grøntsagssorter, der er uden egentlig kommerciel produktionsværdi, men som er udviklet med henblik på dyrkning under særlige forhold, og om handel med frø af de pågældende landracer og sorter, EU-Tidende 2009, nr. L 312, side 44, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2013/45/EU af 7. august 2013 om ændring af Rådets direktiv 2002/55/EF og 2008/72/EF og Kommissionens direktiv 2009/145/EF for så vidt angår den botaniske betegnelse for tomat, EU-Tidende 2013, nr. L 213, side 20, Rådets beslutning 2003/17/EF af 16. december 2002 om ligestilling af markinspektioner af afgrøder til formering af udsæd i tredjelande og om ligestilling af frø produceret i tredjelande, EF-tidende 2003, nr. L 8, side 10, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) nr. 2018/1674 af 23. oktober 2018 om ændring af Rådets beslutning 2003/17/EF, for så vidt angår ligestillingen af markinspektioner, der gennemføres i Den Føderative Republik Brasilien af afgrøder til formering af frø af foderplanter og afgrøder til formering af sædekorn, og ligestillingen af frø af foderplanter og sædekorn, der er produceret i Den Føderative Republik Brasilien, og for så vidt angår ligestillingen af markinspektioner, der gennemføres i Republikken Moldova af afgrøder til formering af sædekorn, afgrøder til formering af grøntsagsfrø og afgrøder til formering af frø af olie- og spindplanter, og ligestillingen af sædekorn, grøntsagsfrø og frø af olie- og spindplanter, der er produceret i Republikken Moldova, EU-tidende 2018, nr. L 284, side 31, og Kommissionens direktiv 89/14/EØF om fastlæggelse af de sortsgrupper af bladbeder og rødbeder, der er omhandlet i de betingelser for isolering af bestanden, som er fastsat i bilag I til Rådets direktiv 70/458/EØF om handel med grønsagsfrø, EU-Tidende 1989, nr. L 8, side 9.