Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Tarif for medlem født i perioden fra 1. juli 1954 til 31. december 1967
Bilag 2 Tarif for medlem født i perioden fra 1. januar 1968 til 31. december 2004
Bilag 3 Tarif for indbetalte bidrag for medlemmer efter opnået pensionsalder
Bilag 4 Tarif ved udskydelse af udbetaling af pension
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om garantibidrag, tarif og kapitaliseringsgrænse i 2020 i Arbejdsmarkedets Tillægspension

I medfør af § 8 c, stk. 2 og 3, og § 9 a, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. oktober 2014, som ændret ved lov nr. 442 af 8. maj 2018, fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension og efter forhandling med Finanstilsynet:

Garantibidrag

§ 1. Efter fradrag af et beløb til finansiering af dødsfaldsydelser, jf. § 16 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, opdeles bidraget i et garantibidrag og et bonusbidrag, jf. § 8 c, stk. 3, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. I 2020 udgør garantibidraget 80 pct.

Stk. 2. I 2020 fratrækkes der 140 kr. til finansiering af dødsfaldsydelsen efter lovens § 14 b og 60 kr. til finansiering af dødsfaldsydelsen efter lovens § 14 e.

Tarif

§ 2. Fastsættelse af tariffen for bidrag vedrørende 2020 sker i henhold til bekendtgørelse om fastsættelse af maksimalt garantibidrag og tarif i Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. Ved fastsættelse af tariffen for 2020 er anvendt en markedsværdibaseret optjeningsrente. Den markedsværdibaserede optjeningsrente er fastlagt som en markedsrentekurve pr. 30. september 2019. Markedsrentekurven er bestemt som en nulkuponrentestruktur.

Stk. 3. Markedsrentekurven, jf. stk. 2, og de aktuarmæssige formler for fastsættelse af tariffen for 2020 fremgår af ATP’s Pensions- og hensættelsesgrundlag, som er tilgængeligt på www.borger.dk.

Stk. 4. For hver 100 kr. i garantibidrag vedrørende 2020 optjener medlemmer født i perioden fra 1. juli 1954 til 31. december 1967 årlig livsvarig pension, som det fremgår af bilag 1.

Stk. 5. For hver 100 kr. i garantibidrag vedrørende 2020 optjener medlemmer født i perioden fra 1. januar 1968 til 31. december 2004 årlig livsvarig pension baseret på forrentning frem til 2035, som det fremgår af bilag 2.

Stk. 6. I år 2035 opskrives den i stk. 5 anførte pensionsret med forrentning for en ny periode. En tidsbegrænset periode vil blive efterfulgt af endnu en periode. Ved sidste opskrivning inden opnået pensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension, er forrentningsperioden livslang. Ved opskrivninger af pensionsretten anvendes den rente, som fastsættes i ATP’s Pensions- og hensættelsesgrundlag.

Tarif for indbetalte bidrag for medlemmer efter opnået pensionsalder

§ 3. For medlemmer, hvor der sker indbetaling i 2020 efter opnået pensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension, vil der for hver 100 kr. i garantibidrag erhverves årlig livsvarig pensionsret, som det fremgår af bilag 3.

Tarif ved udskydelse af udbetaling af pension

§ 4. Medlemmer, der udskyder udbetalingen af pensionen til udover opnået pensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension, får forhøjet den årlige pension for hver måned, udbetalingen af pensionen udskydes. I 2020 forhøjes den årlige pension for hver 100 kr. i årlig pension til de beløb, som fremgår af bilag 4.

Kapitaliseringsgrænse

§ 5. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension har for medlemmer, der bliver pensioneret i 2020, jf. § 9, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, fastsat følgende grænse for, om pensionen udbetales som en løbende månedlig pension eller som et kapitaliseret engangsbeløb:

1) Hvis den årlige pension med tillæg af bonuspension er beregnet til 3.050 kr. eller derunder, udbetales der et engangsbeløb beregnet som kapitalværdien af alle de fremtidige egenpensionsrettigheder.

2) Hvis den årlige pension med tillæg af bonuspension er beregnet til over kr. 3.050 kr., udbetales den i månedlige rater.

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020 og anvendes for bidrag, der vedrører 2020.

Stk. 2. Kapitaliseringsgrænsen, jf. § 5, finder anvendelse for medlemmer, der bliver pensioneret i 2020.

Beskæftigelsesministeriet, den 13. december 2019

Peter Hummelgaard

/ Lasse Bank


Bilag 1

Tarif for medlem født i perioden fra 1. juli 1954 til 31. december 1967

Tarif for bidrag vedrørende 2020 efter § 2, stk. 4, udgør:

Medlem født
Pensionsret v/ pensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension
01.07.1954 – 31.12.1954
4,70 kr.
01.01.1955 – 30.06.1955
4,81 kr.
01.07.1955 – 31.12.1955
4,94 kr.
1956
4,95 kr.
1957
4,96 kr.
1958
4,97 kr.
1959
4,98 kr.
1960
4,99 kr.
1961
5,01 kr.
1962
5,03 kr.
1963
5,30 kr.
1964
5,33 kr.
1965
5,37 kr.
1966
5,41 kr.
1967
5,47 kr.


Bilag 2

Tarif for medlem født i perioden fra 1. januar 1968 til 31. december 2004

Tarif for bidrag vedrørende 2020 efter § 2, stk. 5, udgør:

Medlem født
Pensionsret v/ pensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension
1968
4,97 kr.
1969
4,94 kr.
1970
4,91 kr.
1971
4,88 kr.
1972
4,85 kr.
1973
4,82 kr.
1974
4,79 kr.
1975
4,75 kr.
1976
4,72 kr.
1977
4,69 kr.
1978
4,66 kr.
1979
4,63 kr.
1980
4,60 kr.
1981
4,57 kr.
1982
4,54 kr.
1983
4,51 kr.
1984
4,48 kr.
1985
4,45 kr.
1986
4,42 kr.
1987
4,39 kr.
1988
4,36 kr.
1989
4,33 kr.
1990
4,31 kr.
1991
4,28 kr.
1992
4,25 kr.
1993
4,23 kr.
1994
4,20 kr.
1995
4,18 kr.
1996
4,15 kr.
1997
4,13 kr.
1998
4,10 kr.
1999
4,08 kr.
2000
4,06 kr.
2001
4,03 kr.
2002
4,01 kr.
2003
3,99 kr.
2004
3,97 kr.


Bilag 3

Tarif for indbetalte bidrag for medlemmer efter opnået pensionsalder

Tarif for bidrag vedrørende 2020 efter § 3 udgør:

Medlem født
Pensionsret
1920 eller før
59,84 kr.
1921
55,32 kr.
1922
50,63 kr.
1923
46,15 kr.
1924
41,98 kr.
1925
38,16 kr.
1926
34,69 kr.
1927
31,54 kr.
1928
28,71 kr.
1929
26,16 kr.
1930
23,87 kr.
1931
21,81 kr.
1932
19,96 kr.
1933
18,30 kr.
1934
16,81 kr.
1935
15,47 kr.
1936
14,26 kr.
1937
13,18 kr.
1938
12,20 kr.
1939
11,32 kr.
1940
10,53 kr.
1941
9,82 kr.
1942
9,18 kr.
1943
8,60 kr.
1944
8,09 kr.
1945
7,62 kr.
1946
7,19 kr.
1947
6,80 kr.
1948
6,44 kr.
1949
6,11 kr.
1950
5,81 kr.
1951
5,53 kr.
1952
5,27 kr.
1953
5,03 kr.
01.01.1954 – 30.06.1954
4,87 kr.
01.07.1954 – 31.12.1954
4,76 kr.


Bilag 4

Tarif ved udskydelse af udbetaling af pension

Tarif ved udskydelse af udbetaling af pension 2020 efter § 4 udgør:

Antal måneder pensionen er udskudt
Medlem født i
1945
Medlem født i 1946
Medlem født i 1947
Medlem født i 1948
Medlem født i 1949
1
100,64 kr.
100,60 kr.
100,57 kr.
100,54 kr.
100,51 kr.
2
101,27 kr.
101,20 kr.
101,14 kr.
101,08 kr.
101,02 kr.
3
101,92 kr.
101,81 kr.
101,71 kr.
101,62 kr.
101,54 kr.
4
102,56 kr.
102,42 kr.
102,29 kr.
102,16 kr.
102,05 kr.
5
103,22 kr.
103,03 kr.
102,87 kr.
102,71 kr.
102,57 kr.
6
103,87 kr.
103,65 kr.
103,45 kr.
103,26 kr.
103,09 kr.
7
104,53 kr.
104,27 kr.
104,03 kr.
103,82 kr.
103,62 kr.
8
105,19 kr.
104,90 kr.
104,62 kr.
104,37 kr.
104,15 kr.
9
105,86 kr.
105,52 kr.
105,22 kr.
104,93 kr.
104,68 kr.
10
106,53 kr.
106,16 kr.
105,81 kr.
105,50 kr.
105,21 kr.
11
107,21 kr.
106,79 kr.
106,41 kr.
106,06 kr.
105,75 kr.
12
107,89 kr.
107,43 kr.
107,02 kr.
106,63 kr.
106,28 kr.

Medlem født i 1950
Medlem født i 1951
Medlem født i 1952
Medlem født i 1953
Medlem født i 1. halvår 1954
Medlem født i 2. halvår 1954
100,48 kr.
100,46 kr.
100,44 kr.
100,42 kr.
100,41 kr.
100,40 kr.
100,97 kr.
100,92 kr.
100,88 kr.
100,84 kr.
100,81 kr.
100,79 kr.
101,46 kr.
101,39 kr.
101,32 kr.
101,26 kr.
101,22 kr.
101,19 kr.
101,95 kr.
101,86 kr.
101,77 kr.
101,69 kr.
101,63 kr.
101,60 kr.
102,44 kr.
102,33 kr.
102,22 kr.
102,11 kr.
102,05 kr.
102,00 kr.
102,94 kr.
102,80 kr.
102,66 kr.
102,54 kr.
102,46 kr.
 
103,44 kr.
103,27 kr.
103,11 kr.
102,97 kr.
102,88 kr.
 
103,94 kr.
103,75 kr.
103,57 kr.
103,40 kr.
103,29 kr.
 
104,44 kr.
104,22 kr.
104,02 kr.
103,84 kr.
103,71 kr.
 
104,95 kr.
104,71 kr.
104,48 kr.
104,27 kr.
104,13 kr.
 
105,46 kr.
105,19 kr.
104,94 kr.
104,71 kr.
104,56 kr.
 
105,97 kr.
105,67 kr.
105,40 kr.
105,15 kr.
104,98 kr.