Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser

I medfør af § 43, stk. 3, § 44, stk. 2, og § 72, stk. 2, i lov om de gymnasiale uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 611 af 28. maj 2019, fastsættes efter bemyndigelse:

Studie- og ordensregler

§ 1. Institutionen fastsætter sine studie- og ordensregler, jf. lovens § 43, for den eller de gymnasiale uddannelser, som institutionen udbyder, inklusive de tilhørende prøver, så reglerne medvirker til at opfylde uddannelsesformålene og bidrager til et godt undervisningsmiljø og god trivsel for eleverne.

Stk. 2. Institutionens studie- og ordensregler gælder for eleverne. De gælder tillige for følgende persongrupper med de fravigelser, der er begrundet i deres særlige forhold:

1) Hf-enkeltfagskursister, jf. lovens § 41, og kursister, jf. lovens § 45, stk. 3.

2) Selvstuderende ved deres deltagelse i vejledningsaktiviteter m.v., herunder laboratoriekurser, som institutionen afholder efter bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser.

3) Kursister i gymnasial supplering, jf. lovens § 65.

Stk. 3. De studie- og ordensregler, som institutionen fastsætter efter bekendtgørelsen, omfatter alene en eventuel kostafdeling, i den udstrækning der er tale om forhold, som ellers ville være omfattet af institutionens studie- og ordensregler for den eller de gymnasiale uddannelser, som institutionen udbyder.

Stk. 4. Institutionen fastsætter sine studie- og ordensregler efter høring af elevrådet og et eventuelt pædagogisk råd og på baggrund af mindst én behandling på et møde i institutionens bestyrelse. Institutionen offentliggør sine studie- og ordensregler på sin hjemmeside på en let tilgængelig måde.

Stk. 5. Institutionen informerer eleverne om studie- og ordensreglerne, så alle elever under hele deres uddannelse er informeret om reglerne på en måde, som i forhold til de lokale forhold bedst bidrager til, at eleverne er opmærksomme på vigtigheden af, at de overholder reglerne.

§ 2. Institutionen fastsætter sine studie- og ordensregler, så de omfatter følgende:

1) Institutionens nærmere regler (studieregler) om elevernes studiemæssige forhold i relation til deres uddannelse, herunder mødepligten, pligten til aktiv deltagelse i undervisningen og regler om og procedurer for institutionens indgriben over for elevers fravær og forsømmelser, jf. blandt andet § 8.

2) Institutionens nærmere regler (ordensregler) om orden og samvær i forbindelse med undervisningen, på institutionen og uden for institutionen, herunder i elevernes fritid, jf. § 4, stk. 2. Institutionen fastsætter endvidere sine nærmere regler om procedurer for institutionens håndtering af elevers overtrædelse af disse regler, jf. blandt andet § 8.

Stk. 2. Institutionen fastsætter sine studie- og ordensregler, så de danner grundlag for en målrettet indsats for at imødegå snyd og lignende, jf. § 3, nr. 1, litra e, herunder med skriftligt arbejde og ved prøverne.

Stk. 3. Uanset det konkrete indhold af institutionens studieregler indebærer de som minimum, at eleverne skal opfylde de forpligtelser, som de efter loven og regler, som er fastsat i medfør af loven, er underlagt i relation til deres uddannelse, herunder mødepligten og pligten til aktiv deltagelse i undervisningen.

Stk. 4. Institutionens ordensregler indebærer endvidere uanset deres konkrete indhold, at eleverne som minimum skal overholde almene normer for god orden og godt samvær for elever på en uddannelsesinstitution, hvor der er respektfulde relationer mellem eleverne indbyrdes og mellem eleverne og institutionens bestyrelsesmedlemmer, ledere, lærere og andre ansatte. Reglerne indebærer endvidere uanset deres konkrete indhold en pligt for eleverne til umiddelbart og loyalt at efterfølge de konkrete anvisninger, som institutionen giver dem for at opretholde eller genoprette god orden på institutionen, uanset om disse gives mundtligt eller skriftligt.

§ 3. Institutionen kan blandt andet fastsætte nærmere studieregler, jf. § 2, stk. 1, nr. 1, og stk. 3, om følgende:

1) Almindelige normer, som eleverne blandt andet efter loven og regler, som er fastsat i medfør af loven, er underlagt i relation til deres uddannelse, herunder om følgende:

a) Eleverne skal møde frem til og deltage aktivt i den del af undervisningen, som kræver deres fysiske tilstedeværelse. Det gælder, uanset om undervisningen foregår på eller uden for institutionens område, herunder ved ekskursioner m.v. efter lovens § 60.

b) Eleverne skal deltage aktivt i anden undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning.

c) Eleverne skal rettidigt aflevere deres skriftlige besvarelser af opgaver uden snyd eller lignende uretmæssig adfærd, jf. litra e.

d) Eleverne skal deltage fuldt ud i terminsprøver, årsprøver og andre interne prøver og lignende.

e) Eleverne skal undlade snyd og lignende uretmæssig adfærd, som kan forhindre eller modvirke, at de selv eller andre elever fuldfører deres uddannelse, herunder ved at aflægge de nødvendige prøver, i overensstemmelse med uddannelsesformålene.

2) Særlige normer om elevernes studiemæssige forhold i relation til deres uddannelse, herunder om følgende:

a) Institutionen kan efter anmodning og en konkret vurdering fritage en elev for dele af undervisningen i et eller flere fag, når eleven på grund af sit handicap eller på grund af funktionsnedsættelse ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i faget eller fagene, eventuelt ved tilbud efter loven om specialundervisning, specialpædagogisk bistand eller sygeundervisning. Det samme gælder for en elev, der af andre grunde midlertidigt ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i et eller flere fag.

b) Institutionen kan anmode eleven om en lægeerklæring som dokumentation for en anmodning om fritagelse efter en studieregel fastsat efter litra a eller efter § 51, stk. 2, i bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser. Det samme gælder, når der er behov for en lægeerklæring som anden relevant dokumentation, f.eks. for sygdom. Institutionen kan fastsætte en regel om, at eleven selv afholder udgiften til lægeerklæringen.

§ 4. Institutionen kan blandt andet fastsætte ordensregler, jf. § 2, stk. 1, nr. 2, og stk. 4, om følgende:

1) Almindelige normer for orden og samvær, herunder om følgende:

a) Brug af institutionens undervisningssprog som det almindelige, fælles sprog i et samvær, der inkluderer alle respektfuldt.

b) Samvær og adfærd uden støj, larm og lignende.

c) Elevernes brug af institutionens lokaler, arealer, faciliteter og inventar, herunder om krav til individuel og fælles oprydning.

2) Særlige normer for orden og samvær om blandt andet følgende:

a) Elevbeklædning, i det omfang dette er pædagogisk eller sikkerhedsmæssigt begrundet.

b) Mobning.

c) Voldelig og truende adfærd.

d) Rygning, indtagelse, besiddelse m.v. af alkohol og andre rusmidler, samt negative virkninger heraf på ordenen og samværet. Institutionen kan i sine studie- og ordensregler fastsætte regler om, at institutionen kan anmode en elev om frivilligt at medvirke til en test for alkohol og andre rusmidler.

e) Lyd- og billedoptagelser, herunder videreformidling (deling) heraf, af en andens private forhold eller i øvrigt af en anden under omstændigheder, hvor den anden åbenbart kan forlange sig unddraget fra sådanne optagelser og videreformidling heraf. Det gælder navnlig optagelser med et indhold, der kan krænke blufærdigheden eller andres personlige integritet.

f) Religiøs forkyndelse, gudsdyrkelse og lignende.

g) Tilskyndelse eller påvirkning til ekstreme eller fundamentalistiske holdninger og adfærd i strid med uddannelsesformålene eller anden adfærd, der kan fremme sådanne holdninger og sådan adfærd, herunder fremme social kontrol af andre elever i strid med uddannelsesformålene.

Stk. 2. Institutionen kan fastsætte sine ordensregler, så de også omfatter elevernes adfærd uden for institutionen, herunder i deres fritid. Elevernes adfærd i deres fritid kan dog kun være omfattet af ordensreglerne, når deres adfærd, for eksempel deres digitale adfærd på blandt andet sociale medier, har haft direkte indflydelse på undervisningsmiljøet, herunder ordenen og samværet på institutionen.

§ 5. Institutionen kan mundtligt eller skriftligt give eleven en pædagogisk tilrettevisning i tilfælde af en eller flere overtrædelser af studie- og ordensreglerne, herunder ved prøver, af mindre alvorlig karakter.

Stk. 2. Institutionen kan i andre tilfælde af en eller flere overtrædelser af studie- og ordensreglerne, herunder ved prøver, give eleven en skriftlig advarsel. En advarsel bortfalder normalt ved skoleårets udløb eller, hvis institutionen har fastsat dette i studie- og ordensreglerne, efter et år. En advarsel over for en elev, der har begået, medvirket eller tilskyndet til snyd og lignende uretmæssig adfærd, jf. § 3, nr. 1, litra e, bortfalder dog normalt ikke.

§ 6. Institutionen fastsætter i sine studie- og ordensregler, hvilken eller hvilke af følgende andre sanktioner end skriftlige advarsler institutionen kan træffe afgørelse om at iværksætte over for elever, der har overtrådt studie- og ordensreglerne, herunder ved prøver:

1) Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer eller aktiviteter.

2) Midlertidig udelukkelse fra undervisning i indtil 10 skoledage. Institutionen registrerer elevens fravær under udelukkelsen som fravær.

3) Forbud mod, at eleven i en nærmere bestemt periode medbringer og anvender nærmere bestemte private genstande eller typer af genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel, under sit ophold på institutionen og i undervisningen, når og i den udstrækning dette er ordensmæssigt eller pædagogisk begrundet.

4) Tilbageholdelse i normalt højst et døgn af en eller flere af elevens private genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel. Institutionens iværksættelse af en tilbageholdelse forudsætter, at eleven afleverer genstanden til institutionen. Eleven er forpligtet til umiddelbart at aflevere den eller de genstande, som institutionen har besluttet at tilbageholde, til institutionen. Hvis eleven ikke opfylder denne forpligtelse, kan institutionen træffe beslutning om at iværksætte en relevant sanktion herfor. Dette fritager dog ikke eleven fra pligten til at aflevere genstanden. Institutionen kan fastsætte i studie- og ordensreglerne, at en tilbageholdelse af praktiske eller pædagogiske grunde kan opretholdes ud over det tidspunkt, hvor institutionens tilbud ophører, jf. lovens § 43, stk. 3, 2. pkt.

5) Henvisning af en elev i uddannelsen til teknisk, merkantil eller almen studentereksamen til at aflægge prøve i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år, uanset om eleven bliver udtrukket til at aflægge prøve i faget eller fagene, jf. lovens § 45, stk. 2. Dette gælder navnlig ved alvorlig eller gentagen snyd eller lignende uretmæssig adfærd, jf. § 3, nr. 1, litra e.

6) Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis institutionen træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin.

7) Bortvisning fra institutionen eller en afdeling af institutionen og overflytning til en anden institution eller en afdeling af institutionen med henblik på, at eleven gennemfører sin uddannelse dér. Overflytning til en anden institution sker efter forudgående aftale mellem den afgivende og den modtagende institution. Hvis eleven har tilsagn om overflytning til en anden bestemt institution, som eleven ønsker at overflytte til, hvis eleven bliver bortvist fra sin institution, træffer den afgivende institution beslutning om overflytning af eleven til denne institution. Institutionen kan kun træffe beslutning om denne sanktion, hvis den ikke tidligere i elevens gymnasiale uddannelsesforløb er anvendt over for eleven.

8) Bortvisning (udskrivning) fra uddannelsen.

Stk. 2. Institutionen kan i sine studie- og ordensregler fastsætte, at institutionen også kan iværksætte sanktioner i henhold til sine studie- og ordensregler i anledning af elevadfærd, der er nævnt i § 4, stk. 2.

Stk. 3. Institutionen kan i sine studie- og ordensregler fastsætte, at den som en foreløbig foranstaltning i følgende situationer kan beslutte, at eleven midlertidigt, blandt andet mens en sag undersøges nærmere, ikke må være til stede på institutionen eller i undervisningen (midlertidig hjemsendelse) eller kun må være til stede på institutionen i et nærmere bestemt omfang (midlertidig begrænset adgang til institutionen):

1) Situationer, hvor institutionen anser det for påkrævet af hensyn til den almindelige retsbevidsthed på institutionen om overholdelsen af institutionens studie- og ordensregler, for eksempel hvor det er anmeldt til politiet, at en elev har foretaget en voldelig, truende eller i øvrigt ulovlig handling, som kan have direkte betydning for ordenen og samværet på institutionen, og som i givet fald vil kunne medføre en bortvisning, jf. stk. 1, nr. 7-8.

2) Situationer, hvor institutionen anser det for påkrævet for umiddelbart at opretholde ordenen og samværet på institutionen og andre elevers og ansattes deltagelse i undervisningen.

§ 7. Institutionen kan i sine studie- og ordensregler fastsætte en regel om, at institutionen, når den træffer afgørelse om en sanktion, kan gøre iværksættelsen af sanktionen betinget af, at eleven ikke igen overtræder institutionens studie- og ordensregler, eventuelt i en nærmere fastsat periode.

Stk. 2. Institutionen kan fastsætte nærmere vilkår for en betinget sanktion, som er pædagogisk begrundet, for eksempel:

1) Inden en nærmere frist udbedrer eleven skadevirkningerne som følge af elevens overtrædelse af studie- og ordensreglerne.

2) Inden en nærmere frist gennemfører eleven på en tilfredsstillende måde nærmere bestemte aktiviteter og lignende, som er egnede til at forebygge, at eleven gentager den skete eller andre relevante overtrædelser af studie- og ordensreglerne, eller egnede til, at eleven og eventuelt forurettede elever, ansatte eller andre gennem mægling bliver forligt eller forsonet.

§ 8. Når institutionen træffer en afgørelse om iværksættelse af en sanktion i medfør af institutionens studie- og ordensregler, jf. § 5, stk. 2, og § 6, gælder følgende regler, uanset om institutionen ikke er en del af den offentlige forvaltning:

1) Bestemmelserne i forvaltningsloven, herunder bestemmelserne om habilitet, partshøring, begrundelse og klagevejledning, jf. § 13. For elever, der er undergivet forældremyndighed, inddrager, informerer og partshører institutionen forældremyndighedens indehaver særskilt ved sagens indledning, behandling og afgørelse.

2) Institutionen træffer sin afgørelse på et retligt grundlag og med et indhold, der er sagligt, herunder med en sanktion, der er rimelig og relevant i forhold til den eller de konkrete overtrædelser af institutionens studie- og ordensregler.

3) Forud for en sanktion efter § 6, stk. 1, nr. 2 og 5-8, har institutionen givet eleven en skriftlig advarsel om, at institutionen ved gentagen overtrædelse af studie- og ordensreglerne, enten generelt eller specifikt i forhold til nærmere regler i studie- og ordensreglerne, vil kunne iværksætte en sanktion efter § 6, stk. 1, nr. 2 og 5-8, eller efter en eller flere af disse regler. I særligt alvorlige tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan institutionen dog iværksætte sanktionen uden forudgående skriftlig advarsel.

4) Institutionen træffer så vidt muligt en afgørelse om iværksættelse af en sanktion, der er nævnt i § 6, stk. 1, nr. 5-6, senest en måned før offentliggørelsen af den årlige plan for prøvernes afholdelse. Iværksætter institutionen den sanktion, der er nævnt § 6, stk. 1, nr. 5, giver institutionen ikke afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) i faget eller fagene, og allerede givne afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) i faget eller fagene bortfalder.

§ 9. Institutionen registrerer digitalt og i overensstemmelse med persondatalovgivningen elevens deltagelse i undervisningen, herunder aflevering af skriftlige opgaver og deltagelse i elevrådsmøder og møder i faste råd, jf. § 10, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 84 af 30. januar 2013 om elevråd ved institutioner for almengymnasial uddannelse, almen voksenuddannelse eller erhvervsrettet uddannelse samt private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen. Dette gælder også fravær efter § 10, stk. 2-3.

§ 10. Eleven har regelmæssigt efter nærmere regler fastsat af institutionen mulighed for at kontrollere og digitalt at afgive bemærkninger til registreringen af sin egen deltagelse i undervisningen, herunder om årsagen til eventuelt fravær, for eksempel sygdom.

Stk. 2. Institutionen giver særskilt mulighed for, at eleven til en registrering af fravær digitalt kan oplyse, om fraværet er begrundet i elevens opfyldelse af sine forpligtelser efter lovgivningen, for eksempel deltagelse i Forsvarets Dag eller varetagelse af et borgerligt ombud.

Stk. 3. Institutionen giver endvidere særskilt mulighed for, at eleven til registreringer af fravær digitalt kan oplyse, at fraværet er begrundet i deltagelse i elevdemokratiske møder og lignende, der ikke er sidestillet med undervisning, jf. § 10, stk. 2, i den bekendtgørelse, der er nævnt i § 9.

§ 11. Institutionen reagerer så hurtigt som muligt og på passende måde på elevens fravær og manglende rettidige aflevering af skriftlige opgaver med henblik på at undgå yderligere fravær og manglende rettidig aflevering af skriftlige opgaver.

Stk. 2. Institutionen kan kun træffe en afgørelse om iværksættelse af en sanktion efter § 6, stk. 1, nr. 5-8, der er begrundet i en elevs fravær fra undervisningen, hvis den del af elevens fravær, der ikke er begrundet i forhold, som er nævnt i § 10, stk. 2 og 3, kan begrunde sanktionen. Dette gælder dog ikke, i det omfang elevens fravær begrundet i forhold, der er nævnt i stk. § 10, stk. 3, overstiger, hvad der efter institutionens vurdering kan anses for rimeligt.

Nægtelse af oprykning til næste klassetrin

§ 12. Institutionen tager ved skoleårets afslutning stilling til, om en elev skal nægtes oprykning til næste klassetrin, jf. lovens § 44, stk. 1.

Stk. 2. Institutionen beregner det karaktergennemsnit, der efter lovens § 44, stk. 1, 2. pkt., skal være under 2,0, som et uvægtet gennemsnit af de karakterer, der i det pågældende skoleår er opnået i officielle prøver til eksamen, samt interne prøver ved afslutningen af det pågældende skoleår. I uddannelserne til studentereksamen medregner institutionen elevens standpunktskarakterer ved skoleårets afslutning samt på første skoleår karaktererne i de afsluttende, interne prøver i de forløb, der er nævnt i lovens § 21, stk. 3.

Stk. 3. Institutionen kan på grundlag af en faglig vurdering træffe afgørelse om, at eleven kan gå det klassetrin om, som eleven senest har gennemført. Det er en forudsætning for en afgørelse efter 1. pkt., at eleven ikke derved bliver mere end 2 år længere om at fuldføre sin uddannelse, end den er tilrettelagt til at vare, jf. lovens § 2, stk. 1 og 3, og §§ 61-63, og at eleven ikke tidligere er nægtet oprykning til samme klassetrin. Hvis institutionen ikke træffer afgørelse om at lade eleven gå klassetrinnet om, udskriver institutionen eleven fra uddannelsen. Institutionen træffer afgørelse efter 1. eller 3. pkt. samtidig med afgørelsen om at nægte eleven oprykning til næste klassetrin.

Klage

§ 13. En klage efter lovens § 72 over en afgørelse efter bekendtgørelsen eller institutionens studie- og ordensregler skal stiles til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og sendes til institutionen. Klagen skal være modtaget af institutionen senest 10 dage, inklusive dage uden undervisning, efter, at eleven har modtaget den afgørelse, som eleven klager over. For en klage over en afgørelse efter institutionens studie- og ordensregler om en sanktion efter bekendtgørelsens § 5, stk. 2, eller § 6, stk. 1, nr. 1-3, er fristen dog 5 dage, inklusive dage uden undervisning.

Stk. 2. Hvis institutionen ikke på baggrund af klagen imødekommer den fuldt ud, og eleven ikke har trukket sin klage tilbage, udarbejder institutionen sine eventuelle bemærkninger til klagen. Institutionen sender disse bemærkninger til eleven, så de er modtaget af eleven senest 7 dage, inklusive dage uden undervisning, efter, at institutionen har modtaget klagen. Eleven skal herefter have haft lejlighed til med en frist på 5 dage, inklusive dage uden undervisning, at fremkomme med sine eventuelle bemærkninger til institutionens bemærkninger til klagen. Sammen med klagen og sine eventuelle bemærkninger sender institutionen elevens eventuelle bemærkninger til styrelsen hurtigst muligt og senest 4 dage, inklusive dage uden undervisning, efter, at institutionen har modtaget dem eller efter udløbet af elevens frist for at fremkomme med sine eventuelle bemærkninger.

Stk. 3. Adgangen til at klage over en bortvisning, jf. § 6, stk. 1, nr. 8, er ikke begrænset til retlige spørgsmål.

Stk. 4. Klage over en sanktion har ikke opsættende virkning, medmindre institutionen henholdsvis styrelsen i ganske særlige tilfælde, navnlig hvor der er en væsentlig begrundet forventning om, at den påklagede afgørelse vil blive ophævet, træffer beslutning herom.

Ikrafttræden og overgangsregler

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves:

1) Bekendtgørelse nr. 1077 af 13. september 2017 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser ophæves.

2) Bekendtgørelse nr. 1212 af 11. oktober 2018 om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser.

Stk. 3. Reglerne i §§ 9 og 10 i bekendtgørelse nr. 1222 af 4. december 2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser finder fortsat anvendelse for elever og kursister, der ikke er omfattet af lov om de gymnasiale uddannelser, jf. lovens § 74, stk. 3 og 8. Det samme gælder § 14 i bekendtgørelsen, for så vidt angår klager om at nægte oprykning til næste klassetrin af en elev eller kursist, der er omfattet af 1. pkt.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 9. december 2019

Cathrine Lindberg Bak
Vicedirektør

/ Jens Refslund Poulsen