Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Oversigt over smitsomme sygdomme
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr og anmeldepligt af sygdommene

I medfør af § 25, § 29 og § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 1 af 2. januar 2019, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 10, stk. 1, nr. 1 og 4, i bekendtgørelse nr. 1614 af 18. december 2018 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

§ 1. Denne bekendtgørelse lister de smitsomme husdyrsygdomme, der er af væsentlig samfundsøkonomisk og produktionsmæssig betydning. Bekendtgørelsen finder anvendelse på dyrlægers og laboratorieansattes anmeldepligt af disse sygdomme.

§ 2. Liste 1-4 over smitsomme husdyrssygdomme, der er nævnt i § 25 i lov om hold af dyr, fastsættes som angivet i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 3. Dyrlæger og ansatte på diagnostiske laboratorier skal ved mistanke om en af de på liste 1 nævnte sygdomme straks kontakte Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. En dyrlæge skal ved mistanke om en sygdom på liste 1 blive på husdyrbruget, indtil Fødevarestyrelsen ankommer, medmindre der foreligger anden aftale med Fødevarestyrelsen.

Stk. 3. Dyrlægen må ikke i 48 timer efter det seneste besøg på et husdyrbrug med mistanke om en på liste 1 nævnt sygdom have direkte eller indirekte kontakt med dyr, der kan smittes af den mistænkte sygdom, medmindre mistanken i mellemtiden er afkræftet eller andet er aftalt med Fødevarestyrelsen, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Dyrlægen kan arbejde på en klinik uden kontakt med dyr af modtagelige arter, hvis dette skriftligt er godkendt af Fødevarestyrelsen.

§ 4. Dyrlæger skal, medmindre andet er aftalt med Fødevarestyrelsen ved mistanke om forekomst af en husdyrsygdom, som nævnt på liste 2, udtage og indsende materiale til undersøgelse på det nationale referencelaboratorium eller et officielt laboratorium, der af Fødevarestyrelsen er udpeget til at foretage den pågældende analyse.

Stk. 2. Dyrlæger og ansatte på diagnostiske laboratorier skal ved påvisning af en af de på liste 2 nævnte sygdomme kontakte Fødevarestyrelsen.

§ 5. Med bøde straffes den, der:

1) undlader at kontakte Fødevarestyrelsen efter § 3, stk. 1, eller § 4, stk. 2,

2) overtræder § 3, stk. 2-3, eller § 4, stk. 1, eller

3) uden godkendelse fra Fødevarestyrelsen udøver arbejde efter § 3, stk. 4.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 532 af 25. maj 2018 om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr og anmeldepligt af sygdommene ophæves.

Fødevarestyrelsen , den 11. december 2019

Hanne Larsen

/ Sofie Matilde Overby


Bilag 1

Oversigt over smitsomme sygdomme

Liste 1

Indberetning

Listen omfatter sygdomme, hvor en dyrlæge skal tilkaldes, i henhold til § 27, stk. 1, i lov om hold af dyr og som dyrlægen straks skal indberette mistanke om til Fødevarestyrelsen i henhold til lovens § 28, stk. 2, jf. § 25.

Sygdomme hos flere dyrearter

Aujeszkys sygdom

bluetongue

brucellose (Brucella abortus, B. melitensis og B. suis)

japansk hjernebetændelse

miltbrand

mund- og klovesyge

Nipah-virus-hjernebetændelse

rabies hos andre dyr end flagermus

Rift Valley-feber

transmissibel spongiform encephalopati (TSE), herunder bovin spongiform encephalopati (BSE).

infektion med Mycobacterium tuberculosis-kompleks (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis)

vesikulær stomatitis

vestnilfeber

Sygdomme hos hjortedyr

chronic wasting disease (CWD)

epizootisk hæmoragi

Sygdomme hos kvæg

enzootisk kvægleukose

infektiøs bovin rhinotracheitis/infektiøs pustuløs vulvovaginitis

kvægpest

lumpy skin disease

oksens ondartede lungesyge

Sygdomme hos svin

afrikansk svinepest

klassisk svinepest

smitsomt blæreudslæt hos svin

Sygdomme hos får og geder

fåre- og gedekopper

fåre- og gedepest

scrapie (klassisk og atypisk)

Q-feber

Sygdomme hos heste

afrikansk hestepest

equin infektiøs anæmi (EIA)

hesteencephalomyelitis (østlig og vestlig)

ondartet beskelersyge (dourine)

snive

venezuelansk hesteencephalomyelitis

Sygdomme hos fjerkræ og andre fugle

højpatogen aviær influenza

hønsetyfus (Salmonella gallinarum pullorum eller Salmonella gallinarum gallinarum)

infektion med paramyxovirus 1(PMV-1) hos duer

lavpatogen aviær influenza H5 eller H7

Newcastle disease (ND)

ornitose (papegøjesyge)

Sygdomme hos pelsdyr og kaniner

transmissibel minkencephalopati (TME)

Sygdomme hos akvakulturdyr

epizootisk hæmatopoietisk nekrose (EHN)

epizootisk ulcerativt syndrom (EUS)

forårsviræmi hos karper

infektion med Bonamia exitiosa

infektion med Marteilia refringens

infektion med Microcytos mackini

infektion med Perkinsus marinus

infektion med Perkinsus olseni

infektion med Salmonid alphavirus (SAV)

infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN)

infektion med infektiøs lakseanæmi-virus

infektion med Taura-syndrom-virus

viral hæmoragisk septikæmi (VHS)

infektion med white spot syndrome-virus

infektion med yellow head disease-virus

______________________________________________________________________

Liste 2

Indberetning

Listen omfatter sygdomme, hvor en dyrlæge skal tilkaldes, i henhold til § 27, stk. 1, i lov om hold af dyr og som ved konstatering skal indberettes af dyrlægen til Fødevarestyrelsen i henhold til lovens § 28, stk. 3, jf. § 25.

Sygdomme hos flere dyrearter

infektion med rævens dværgbændelorm (Echinococcus multilocularis)

infektion med hundens dværgbændelorm (Echinococcus granulosus)

leptospirose hos kvæg eller svin

salmonellose

trikinose

tularæmi

Sygdomme hos kvæg

bovin virusdiarré (BVD)

Sygdomme hos svin

cysticerkose hos svin

overførbar gastroenteritis

porcin epidemisk diarré (PED)

porcin reproduktions- og respirationssygdom (PRRS)

smitsom svinelammelse

Sygdomme hos får og geder

caprin arthritis/encephalitis

maedi-visna

Sygdomme hos heste

equin viral arteritis (EVA)

kontagiøs equin metritis

Sygdomme hos fjerkræ og andre fugle

fjerkrækolera

infektion med Mycoplasma gallisepticum

infektion med Mycoplasma melagridis

infektiøs laryngotracheitis (ILT)

Sygdomme hos pelsdyr og kaniner

plasmacytose

viral hæmoragisk sygdom hos kaniner

Sygdomme hos flagermus

rabies

Sygdomme hos akvakulturdyr

bakteriel nyresyge

infektion med Bonamia ostreae

infektiøs pankreasnekrose (IPN)

koi-herpesvirus-sygdom (KHV)

lakselus (Lepeophtheirus salmonis)

Sygdomme hos padder

infektion med Batrachochytrium dendrobatidis

infektion med ranavirus

______________________________________________________________________

Liste 3

Oversigt over smitsomme sygdomme

Bekæmpelse

Listen omfatter sygdomme af væsentlig samfundsøkonomisk betydning, som kan bekæmpes efter § 30 i lov om hold af dyr.

Sygdomme hos flere dyrearter

bluetongue

brucellose (Brucella abortus, B. melitensis og B. suis)

japansk hjernebetændelse

miltbrand

mund- og klovesyge

rabies hos andre dyr end flagermus

Rift Valley-feber

transmissibel spongiform encephalopati (TSE), herunder bovin spongiform encephalopati (BSE)

infektion med Mycobacterium tuberculosis-kompleks (M.bovis, M. caprae, M. tuberculosis)

vesikulær stomatitis

vestnilfeber

Sygdomme hos hjortedyr

chronic wasting disease (CWD)

epizootisk hæmoragi

Sygdomme hos kvæg

kvægpest

lumpy skin disease

oksens ondartede lungesyge

Sygdomme hos svin

afrikansk svinepest

klassisk svinepest

Nipah-virus-hjernebetændelse

smitsomt blæreudslæt hos svin

Sygdomme hos små drøvtyggere

fåre- og gedekopper

fåre- og gedepest

scrapie (klassisk og atypisk)

Q-feber

Sygdomme hos heste

afrikansk hestepest

snive

Sygdomme hos fjerkræ og andre fugle

højpatogen aviær influenza

lavpatogen aviær influenza H5 eller H7

Newcastle disease (ND)

Sygdomme hos akvakulturdyr

epizootisk hæmatopoietisk nekrose (EHN)

infektion med Bonamia exitiosa

infektion med Microcytos mackini

infektion med Perkinsus marinus

infektion med Perkinsus olseni

infektion med Taura-syndrom-virus

infektion med yellow head disease-virus

______________________________________________________________________

Liste 4

Oversigt over smitsomme sygdomme

Bekæmpelse

Listen omfatter sygdomme af produktionsmæssig betydning, som kan bekæmpes efter § 30 i lov om hold af dyr.

Sygdomme hos flere dyrearter

Aujeszkys sygdom

infektion med rævens dværgbændelorm (Echinococcus multilocularis)

infektion med hundens dværgbændelorm (Echinococcus granulosus)

leptospirose hos kvæg eller svin

salmonellose

trikinose

tularæmi

Sygdomme hos kvæg

bovin virusdiarré (BVD)

enzootisk kvægleukose

infektiøs bovin rhinotracheitis/infektiøs pustuløs vulvovaginitis

Sygdomme hos svin

cysticerkose hos svin

overførbar gastroenteritis

porcin epidemisk diarré (PED)

porcin reproduktions- og respirationssygdom (PRRS)

smitsom svinelammelse

Sygdomme hos små drøvtyggere

caprin arthritis/encephalitis

maedi-visna

Sygdomme hos heste

equin infektiøs anæmi (EIA)

equin viral arteritis (EVA)

hesteencephalomyelitis (østlig og vestlig)

kontagiøs equin metritis

ondartet beskelersyge (dourine)

venezuelansk hesteencephalomyelitis

Sygdomme hos fjerkræ og andre fugle

fjerkrækolera

hønsetyfus (Salmonella gallinarum pullorum eller Salmonella gallinarum gallinarum)

infektion med Mycoplasma gallisepticum

infektion med Mycoplasma melagridis

infektion med paramyxovirus 1 (PMV-1) hos duer

infektiøs laryngotracheitis (ILT)

ornitose (papegøjesyge)

Sygdomme hos pelsdyr og kaniner

plasmacytose

transmissibel minkencephalopati (TME)

viral hæmoragisk sygdom hos kaniner

Sygdomme hos flagermus

rabies

Sygdomme hos akvakulturdyr

bakteriel nyresyge

epizootisk ulcerativt syndrom (EUS)

forårsviræmi hos karper

infektion med Bonamia ostreae

infektion med Marteilia refringens

infektion med Salmonid alphavirus (SAV)

infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN)

infektion med HPR-deleteret infektiøs lakseanæmi-virus

infektiøs pankreasnekrose (IPN)

koi-herpesvirus-sygdom (KHV)

lakselus (Lepeophtheirus salmonis)

viral hæmoragisk septikæmi (VHS)

infektion med white spot syndrome-virus

Sygdomme hos padder

infektion med Batrachochytrium dendrobatidis

infektion med ranavirus