Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1180 af 25. november 2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 8, § 10, § 18, § 21, § 26, § 39, § 47, stk. 1, 2 og 6, § 56, stk. 2-4, § 65, § 81, § 89, § 99, stk. 1, § 103, § 153, § 160, § 171, § 177, stk. 1, §§ 182-187, § 188, stk. 1, §§ 190 og 191 i lov nr. 548 af 7. maj 2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats, som ændret ved lov nr. 1557 af 27. december 2019, § 13, stk. 15, § 13 c og § 13 f, stk. 17, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 23. september 2019, som ændret ved lov nr. 551 af 7. maj 2019 og lov nr. 1558 af 27. december 2019, og § 52, nr. 1, i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen, som ændret ved lov nr. 551 af 7. maj 2019, og efter forhandling med børne- og undervisningsministeren og Beskæftigelsesrådet, fastsættes efter bemyndigelse:«

2. Efter § 12 indsættes:

»§ 12 a. For en person, der er omfattet af § 1, nr. 2-5 og 7-9, skal henvisning til et konkret job ske under hensyn til, at personen kan varetage jobbet. Under hensyn til rådighedsreglerne, jf. stk. 2, skal henvisningen til jobbet være i overensstemmelse med

1) den transporttid, personen må acceptere,

2) oplysninger om børnepasningsproblemer,

3) oplysninger om helbredsmæssig problemer m.v. i forhold til jobbet, og

4) andre rimelige grunde.

Stk. 2. Rådighedsreglerne fremgår af bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager overgangsydelse eller uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller kontanthjælp som jobparate og af bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp som aktivitetsparate.

Stk. 3. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis jobcenteret iværksætter særlige aktiviteter.«

3. Efter § 46 indsættes:

»§ 46 a. For en person, der er omfattet af § 1, nr. 2-5 og 7-9, skal jobcenterets indkaldelse til en jobsamtale ske under hensyn til, at personen kan møde til samtalen. Under hensyn til rådighedsreglerne, jf. stk. 2, skal indkaldelsen til samtalen være i overensstemmelse med

1) oplysninger om børnepasningsproblemer,

2) oplysninger om helbredsmæssig problemer m.v. i forhold til deltagelse i samtalen, og

3) andre rimelige grunde.

Stk. 2. Rådighedsreglerne fremgår af bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager overgangsydelse eller uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller kontanthjælp som jobparate og af bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp som aktivitetsparate.«

4. Efter § 57 indsættes:

»§ 57 a. For en person, der er omfattet af § 1, nr. 2-5 og 7-9, skal jobcenterets afgivelse af tilbud ske under hensyn til, at personen kan varetage tilbuddet. Under hensyn til rådighedsreglerne, jf. stk. 2, skal afgivelse af tilbuddet være i overensstemmelse med

1) den transporttid, personen må acceptere,

2) oplysninger om børnepasningsproblemer,

3) oplysninger om helbredsmæssig problemer m.v. i forhold til tilbuddet, og

4) andre rimelige grunde.

Stk. 2. Rådighedsreglerne fremgår af bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager overgangsydelse eller uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller kontanthjælp som jobparate og af bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp som aktivitetsparate.«

5. § 135 affattes således:

Ȥ 135. Er der planlagt en indsats for en person, der flytter til en anden opholdskommune, skal jobcenteret i den nye opholdskommune sammen med personen vurdere, om den planlagte indsats skal revideres.

Stk. 2. Har en person en aftale med et jobcenter om et konkret tilbud, bevarer personen så vidt muligt retten til tilbuddet, selv om personen flytter til en anden opholdskommune.

Stk. 3. Flytter en person, der er omfattet af § 1, nr. 10, til en anden opholdskommune, bevarer personen retten til et aftalt tilbud. Den planlagte indsats skal revideres, hvis dette er begrundet i personens situation, eller hvis der er væsentligt ændrede forudsætninger på arbejdsmarkedet, som gør en revision hensigtsmæssig.

Stk. 4. Gennemfører personen et konkret tilbud, der er aftalt med jobcenteret i fraflytningskommunen, skal udgifterne, der vedrører perioden efter fraflytningen, afholdes af jobcenteret i den nye opholdskommune, jf. dog reglerne om mellemkommunal refusion i kapitel 3 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 27. december 2019

Maria Schack Vindum

/ Christian Solgaard