Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om gebyr for ydelser efter lov om CO2-kvoter

I medfør af § 5, stk. 3, nr. 3, § 30, stk. 2, og § 31, stk. 8, i lov om CO2-kvoter, jf. lovbekendtgørelse nr. 1605 af 14. december 2016, fastsættes:

§ 1. En driftsleder af en produktionsenhed eller en luftfartsoperatør af en af de luftfartsaktiviteter, der er omfattet af lov om CO2-kvoter og bekendtgørelse om CO2-kvoter, skal betale Energistyrelsens udgifter til følgende:

1) Udstedelse af tilladelse til udledning af drivhusgasser m.v. efter §§ 15 og 16 i lov om CO2-kvoter og §§ 10 og 11 i bekendtgørelse om CO2-kvoter.

2) Tildeling af kvoter til produktionsenhed efter § 19, stk. 1 og 2, i lov om CO2-kvoter og §§ 13 og 14 i bekendtgørelse om CO2-kvoter.

3) Tildeling af luftfartskvoter til luftfartsoperatør efter § 19, stk. 1 og 2, i lov om CO2-kvoter og § 14 i bekendtgørelse om CO2-kvoter og bilag 1 hertil.

4) Behandling og afgørelse af sager vedrørende overvågning, verifikation og rapportering efter §§ 15-17 i bekendtgørelse om CO2-kvoter.

5) Fastsættelse af produktionsenhedens eller luftfartsaktivitetens drivhusgasudledning, herunder omkostninger til Energistyrelsens indledende arbejde og eventuel sagkyndig bistand efter § 17, stk. 4, i bekendtgørelse om CO2-kvoter.

6) Afgørelse om afgiftsbetaling efter § 28 i lov om CO2-kvoter.

7) Tilsyn efter § 29, stk. 1, i lov om CO2-kvoter.

8) Administration af gebyropkrævning efter § 30, stk. 1, i lov om CO2-kvoter.

Stk. 2. Produktionsenhed eller luftfartsoperatør, der ikke tildeles kvoter i et kalenderår, er undtaget for betaling af gebyr efter § 2, jf. dog § 2, stk. 2.

Opkrævning, opgørelse m.v. af gebyr

§ 2. Den årlige gebyrsats for Energistyrelsens udgifter i medfør af § 1, stk. 1, nr. 1-2, 4 og 6-8, der baseres på kategorisering af produktionsenheder i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 601/2012 af 21. juni 2012 om overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og de til enhver tid af Kommissionen foretagne ændringer heraf, og som for hver produktionsenhed betales, er følgende:

1) 30.271 kr. for produktionsenhed med lille emissionsmængde (kategori A-lav).

2) 49.645 kr. for produktionsenhed i kategori A.

3) 69.018 kr. for produktionsenhed i kategori B.

4) 88.392 kr. for produktionsenhed i kategori C.

Stk. 2. Den årlige gebyrsats for Energistyrelsens udgifter i medfør af § 1, stk. 1, nr. 2 og 7-8, er 6.054 kr. for en produktionsenhed, som i et år ikke tildeles kvoter som følge af delvis indstilling af drift.

Stk. 3. Den årlige gebyrsats for Energistyrelsens udgifter i medfør af § 1, stk. 1, nr. 1, 3-4 og 6-8, der baseres på kategorisering af luftfartøjsoperatører i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 601/2012 af 21. juni 2012 om overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og de til enhver tid af Kommissionen foretagne ændringer heraf, og som for hver luftfartsoperatør betales, er følgende:

1) 30.271 kr. for luftfartøjsoperatør med små emissionsmængder svarende størrelsesmæssigt til § 2, stk. 1, nr. 1.

2) 69.018 kr. for luftfartøjsoperatør, der ikke er omfattet af nr. 1.

Stk. 4. Hvis der er en uoverensstemmelse mellem en produktionsenheds eller luftfartsoperatørs kategorisering, jf. stk. 1og 3, og de faktiske emissionsmængder pr. 1. juli i gebyråret, så er det de faktiske emissionsmængder ifølge seneste verificerede udledningsrapport, der lægges til grund for gebyrfastsættelsen.

Stk. 5. Der betales ikke moms af gebyret i stk. 1-3.

§ 3. Energistyrelsen opkræver gebyr efter § 2 hos de enkelte driftsledere og luftfartsoperatører én gang årligt i tredje kvartal af det år, som beløbet opkræves for, gennem Erhvervsstyrelsens fælles gebyropkrævning for driftsledere og luftfartsoperatører. Hos den nytilkomne produktionsenhed og luftfartsoperatør opkræves gebyret senest i tredje kvartal af det år, som følger efter det år, som beløbet opkræves for, hvor produktionsenheden eller luftfartsoperatøren blev omfattet af lov om CO2-kvoter.

Stk. 2. For gebyrets opkrævning, herunder tidspunkt for gebyrets forfald til betaling, betalingens form, rykkergebyrer og inkasso, gælder Erhvervsstyrelsens til enhver tid gældende regler for kontogebyrer, jf. bekendtgørelse om EU’s CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register.

Gebyr efter § 17, stk. 4, i bekendtgørelse om CO2 -kvoter

§ 4. En driftsleder eller luftfartsoperatør opkræves et gebyr efter regning for Energistyrelsens sagsbehandling med fastsættelse af produktionsenhedens eller luftfartstøjets drivhusgasudledning, jf. 17, stk. 4, i bekendtgørelse om CO2-kvoter. Gebyret beregnes på grundlag af Energistyrelsens timeforbrug til udførelse af opgaven ganget med den timesats, der er fastsat efter stk. 2. Hertil lægges styrelsens eventuelle omkostninger til sagkyndig bistand.

Stk. 2. Timesatsen fastsættes på grundlag af gennemsnitlige lønudgifter tillagt generelle fællesomkostninger i Energistyrelsen i det forudgående regnskabsår. Timesatsen reguleres én gang årligt.

Stk. 3. Der betales ikke moms af gebyret efter stk. 1.

Stk. 4. Udebliver betaling af gebyrer efter stk. 1 efter sidste rettidige indbetalingsdag, kan Energistyrelsen opkræve opkræve renter og rykkergebyr efter rentelovens bestemmelser.

Klageadgang

§ 5. Afgørelser truffet i henhold til denne bekendtgørelse kan inden 4 uger indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 31, stk. 1 og 5, i lov om CO2-kvoter.

Stk. 2. Afgørelser truffet i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for klima-, energi- og forsyningsministeren.

Ikrafttræden m.v.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020 og får virkning for gebyropkrævninger efter denne dato.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 521 af 29. april 2019 om gebyr for ydelser efter lov om CO2-kvoter ophæves.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, den 13. december 2019

Dan Jørgensen

/ Stig Uffe Pedersen