Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0119
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper1)

I medfør af § 27, stk. 2, § 29, § 30, § 33, § 34, stk. 1, § 44, stk. 1, § 67 og § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 1 af 2. januar 2019, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 1, og § 10, stk. 1, nr. 1 og 4, i bekendtgørelse nr. 1614 af 18. december 2018 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse vedrører bekæmpelse af:

1) fåre- og gedepest, og

2) fåre- og gedekopper.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Modtagelige arter: Får og geder.

2) Husdyrbrug: Enhver lokaliltet, ejendom, konstruktion, eller i tilfælde af frilandsproduktion ethvert område, hvor der holdes dyr eller opbevares avlsmateriale midlertidigt eller permanent, undtagen:

a) husstande, hvor der udelukkende holdes selskabsdyr, eller

b) dyrlægepraksis eller -klinik.

3) Ejer eller bruger: Den eller de fysiske eller juridiske personer, der ejer ét eller flere dyr af modtagelige arter eller har til opgave at passe det eller dem, mod eller uden vederlag.

4) Beskyttelseszone: En zone med en radius på 3 km omkring hver smittet bedrift.

5) Overvågningszone: En zone med en radius på mindst 10 km omkring hver smittet husdyrbrug.

6) Avlsmateriale: Sæd, oocytter og embryoner fra modtagelige arter.

Anmeldelse

§ 3. Ejere eller brugere af dyr af modtagelige arter skal ved mistanke om eller bekræftelse af en af de i § 1 nævnte sygdomme på husdyrbruget straks tilkalde en dyrlæge.

Stk. 2. Tilkaldes en dyrlæge på grund af mistanke om de i § 1 nævnte sygdomme, jf. stk. 1, eller får en dyrlæge i øvrigt i forbindelse med sit arbejde mistanke om forekomst af de i § 1 nævnte sygdomme, skal dyrlægen snarest muligt foretage en undersøgelse af det mistænkte dyr.

Stk. 3. Hvis dyrlægen efter undersøgelsen ikke kan afkræfte mistanken om de i § 1 nævnte sygdomme, skal dyrlægen straks underrette Fødevarestyrelsen om mistanken.

Stk. 4. Den, der får mistanke om forekomst af en af de i § 1 nævnte sygdomme hos vildtlevende dyr af modtagelige arter, skal straks anmelde det til Fødevarestyrelsen.

§ 4. Tilkaldelse af en dyrlæge på grund af mistanke om fåre- og gedepest, jf. § 3, stk. 1, skal ske, såfremt der hos dyr af modtagelige arter påvises feber, nedstemthed, læsioner i mund- og næsehulen samt et eller flere af følgende symptomer eller obduktionsfund: øjen- og næseflåd, hoste, diarre, dehydrering, høj dødelighed, aborter, hævede lymfeknuder eller nekroser og blodfyldninger i mave- tarmsystemet og luftvejene.

§ 5. Tilkaldelse af en dyrlæge på grund af mistanke om fåre- og gedekopper, jf. § 3, stk. 1, skal ske, såfremt der hos dyr af modtagelige arter påvises feber, hævede øjenlåg, øjenbetændelse og udbredte hudlæsioner fortrinsvis på mule, ører og mindre behårede områder.

Mistanke

§ 6. Ejeren eller brugeren skal ved mistanke om smitte med en af de i § 1 nævnte sygdomme, indtil det offentlige tilsyn er iværksat, jf. § 7, påse, at ingen dyr af modtagelige arter flyttes til eller fra husdyrbruget.

§ 7. Et husdyrbrug, hvor der forefindes dyr af modtagelige arter, der mistænkes for at være smittet med en af de i § 1 nævnte sygdomme, pålægges af Fødevarestyrelsen et offentligt tilsyn. Det offentlige tilsyn omfatter, at:

1) Ejeren eller brugeren skal lade foretage en optælling over bestanden af dyr af modtagelige arter på husdyrbruget. For hver art angives, hvor mange der allerede er døde eller mistænkes for at være smittede.

2) Ejeren eller brugeren skal lade foretage en optælling af dyr af modtagelige arter, der fødes og dør på husdyrbruget, i den periode hvor der foreligger mistanke. Optællingerne skal ajourføres dagligt.

3) Ejeren eller brugeren skal påse, at alle dyr af modtagelige arter holdes i deres stalde eller lukkes inde andetsteds, hvor de er isoleret.

4) Flytning af dyr af modtagelige arter til eller fra husdyrbruget ikke er tilladt.

5) Til- eller fraførelse af andre dyr end dyr af modtagelige arter kun må ske med tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

6) Færdsel til eller fra husdyrbruget af mennesker, køretøjer eller transportmidler m.v. kun må finde sted med tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

7) Det ikke er tilladt at flytte kød- eller dyrekroppe, avlsmateriale, foder, redskaber, materialer, gødning, gylle, strøelse eller affald fra husdyrbruget, medmindre der foreligger tilladelse hertil fra Fødevarestyrelsen.

8) Ejeren eller brugeren skal lade husdyrbruget deltage i en epidemiologisk undersøgelse i henhold til § 12.

9) Ejeren eller brugeren skal iværksætte skadedyrsbekæmpelse, såfremt Fødevarestyrelsen finder det nødvendigt. Bekæmpelsen skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisning.

10) Ejer eller bruger af husdyrbruget skal lade udtage prøver til laboratorieundersøgelse efter Fødevarestyrelsens anvisning.

Stk. 2. Ejeren eller brugeren skal sørge for, at der sker desinfektion ved ind- og udgange til de stalde, hvori dyr af modtagelige arter opholder sig, og ved husdyrbrugets ind- og udgange. Desinfektion skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisning. Personer, der skal ind på eller forlader husdyrbruget, skal, efter Fødevarestyrelsens anvisning, træffe foranstaltninger til at mindske af risiko for spredning af sygdommen.

Stk. 3. De i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte oplysninger skal opbevares i mindst fem år og skal på anmodning forevises Fødevarestyrelsen.

Stk. 4. Ejeren eller brugeren skal, indtil det offentlige tilsyn er iværksat, selv påse, at de i stk. 1 nævnte foranstaltninger følges.

Stk. 5. Tilsynet ophæves af Fødevarestyrelsen, når mistanken om de i § 1 nævnte sygdomme på husdyrbruget er afkræftet.

§ 8. Foranstaltningerne i § 7 finder ligeledes anvendelse på husdyrbrug, hvis geografiske beliggenhed eller kontakt med det mistænkte husdyrbrug giver Fødevarestyrelsen anledning til mistanke om en eventuel smittespredning.

Bekæmpelse

§ 9. Et husdyrbrug skal anses for værende smittet med en af de i § 1 nævnte sygdomme, når det nationale referencelaboratorium eller et officielt laboratorium, der af Fødevarestyrelsen er udpeget til at foretage den pågældende analyse, har påvist det pågældende virus i materiale fra dyr af modtagelige arter på husdyrbruget. I tilfælde af en epidemi kan Fødevarestyrelsen anse et husdyrbrug for værende smittet alene på grundlag af kliniske symptomer eller epidemiologiske resultater.

§ 10. Et husdyrbrug, som anses for værende smittet med en af de i § 1 nævnte sygdomme, pålægges af Fødevarestyrelsen et offentligt tilsyn, der omfatter følgende:

1) Ejeren eller brugeren skal lade samtlige dyr af modtagelige arter på husdyrbruget aflive og destrueres efter Fødevarestyrelsens anvisning.

2) Ejeren eller brugeren skal lade døde og aflivede dyr af modtagelige arter destruere, bortskaffe, brænde eller nedgrave efter Fødevarestyrelsens anvisning.

3) Affald såsom foder, strøelse, gødning og gylle, som kan være inficeret, skal destrueres eller behandles efter Fødevarestyrelsens anvisning.

4) Ejeren eller brugeren skal påse, at sæd, embryoner og oocytter fra dyr af modtagelige arter, der opbevares på husdyrbruget, destrueres. Fødevarestyrelsen kan dog på nærmere fastsatte vilkår tillade, at produkterne anvendes.

5) Ejeren eller brugeren skal påse, at bygninger, der tjener som stalde for dyr af modtagelige arter, samt transportkøretøjer og andet materiel, der kan være inficeret, rengøres og desinficeres efter Fødevarestyrelsens anvisning.

Stk. 2. På et husdyrbrug, hvor der forefindes dyr af modtagelige arter, som anses for smittet med en af de i § 1 nævnte sygdomme, foretager Fødevarestyrelsen en epidemiologisk undersøgelse, jf. § 12.

Stk. 3. Sæd, embryoner og oocytter, der er opsamlet fra dyr af modtagelige arter på husdyrbruget i en periode, hvor smitten antages at have været på husdyrbruget, opspores af Fødevarestyrelsen, og skal af ejeren lade destruere efter Fødevarestyrelsens anvisninger.

Stk. 4. Genindsættelse af dyr på husdyrbruget må tidligst ske 21 dage efter, at Fødevarestyrelsen har godkendt den i stk. 1, nr. 5, nævnte rengøring og desinfektion.

§ 11. Foranstaltningerne i § 10 finder ligeledes anvendelse på andre husdyrbrug, såfremt disse husdyrbrugs beliggenhed eller kontakt med det smittede husdyrbrug giver Fødevarestyrelsen anledning til mistanke om smittespredning.

Epidemiologisk undersøgelse

§ 12. En epidemiologisk undersøgelse iværksat i medfør af denne bekendtgørelse omfatter følgende:

1) Det tidsrum, hvor der kan være forekommet en af de i § 1 nævnte sygdomme på husdyrbruget.

2) Oplysninger om mulig oprindelse af de i § 1 nævnte sygdomme på husdyrbruget samt identifikation af andre husdyrbrug, hvor der findes dyr af modtagelige arter, som kan være blevet smittede ad samme vej.

3) Oplysninger om flytninger af dyr af modtagelige arter fra eller til husdyrbruget, herunder fjernelse af døde dyr af modtagelige arter.

Oprettelse af zone

§ 13. Når der er konstateret en af de i § 1 nævnte sygdomme på et husdyrbrug opretter Fødevarestyrelsen en beskyttelseszone og en overvågningszone omkring husdyrbruget.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan udvide eller indskrænke zonerne.

Stk. 3. Zonerne ophæves af Fødevarestyrelsen.

Foranstaltninger i beskyttelseszonen

§ 14. I beskyttelseszonen er flytning af modtagelige arter forbudt, jf. dog §§ 15 og 16. Ejeren eller brugeren af besætningen skal:

1) informere Fødevarestyrelsen om husdyrbrugets nøjagtige beliggenhed samt om antal af dyr af modtagelige arter og andre dyrearter, der holdes på husdyrbruget,

2) på Fødevarestyrelsens anmodning lade dyrene underkaste en regelmæssig klinisk inspektion, og

3) på Fødevarestyrelsens anmodning lade udtage prøver af dyr af modtagelige arter med henblik på gennemførelse af en laboratoriemæssig undersøgelse for de i § 1 nævnte sygdomme.

§ 15. Inden for beskyttelseszonen er følgende ikke tilladt:

1) Flytte eller transportere dyr af modtagelige arter ad offentlig eller privat vej, bortset fra husdyrbrugenes interne forbindelsesveje, jf. dog § 16.

2) Fjerne køretøjer og materiel, som er anvendt inden for beskyttelseszonen til transport af dyr af modtagelige arter samt eventuelt forurenet materiale, fra et husdyrbrug eller fra et slagteri, der ligger i beskyttelseszonen, uden at disse er blevet rengjort og desinficeret efter Fødevarestyrelsens anvisning.

3) Til- eller fraføre avlsmateriale fra et husdyrbrug uden Fødevarestyrelsens tilladelse.

Stk. 2. Ejeren eller brugeren skal iværksætte gnaver- og insektbekæmpelse, såfremt Fødevarestyrelsen finder det nødvendigt. Bekæmpelsen skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisning.

Stk. 3. Transittransport ad landevej eller med jernbane uden aflæsning eller ophold kan finde sted efter tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

§ 16. Fødevarestyrelsen kan dog på nærmere fastsatte vilkår tillade, at dyr af modtagelige arter fjernes fra husdyrbrug i beskyttelseszonen, såfremt de transporteres direkte til:

1) Et slagteri udpeget af Fødevarestyrelsen til nødslagtning.

2) Under særlige omstændigheder til et andet sted i beskyttelseszonen.

Foranstaltninger i overvågningszonen

§ 17. I overvågningszonen gælder bestemmelserne i § 14, stk. 1, nr. 1.

Stk. 2. Inden for overvågningszonen er det ikke tilladt, at:

1) Flytte og transportere dyr af modtagelige arter ad offentlig eller privat vej, bortset fra husdyrbrugenes interne forbindelsesveje, jf. dog § 18, medmindre de føres til græsning eller opstaldning. Dog kan Fødevarestyrelsen tillade, at dyr af modtagelige arter føres i transit ad vej eller jernbane uden aflæsning eller ophold.

2) Fjerne køretøjer og materiel, som er anvendt inden for overvågningszonen til transport af dyr af modtagelige arter samt eventuelt forurenet materiale, fra et husdyrbrug eller fra et slagteri, der ligger i overvågningszonen, uden at disse er blevet rengjort og desinficeret efter Fødevarestyrelsens anvisning.

3) Til- eller fraføre avlsmateriale fra dyr af modtagelige arter fra et husdyrbrug uden Fødevarestyrelsens tilladelse.

Stk. 3. Transport i henhold til stk. 2 må kun finde sted med Fødevarestyrelsens tilladelse.

Stk. 4. Ejeren eller brugeren af besætningen skal iværksætte gnaver- og insektbekæmpelse, såfremt Fødevarestyrelsen finder det nødvendigt. Bekæmpelsen skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisning.

§ 18. Fødevarestyrelsen kan dog på nærmere fastsatte vilkår tillade, at dyr af modtagelige arter fjernes fra husdyrbrug i overvågningszonen, såfremt de transporteres direkte til:

1) et slagteri udpeget af Fødevarestyrelsen til omgående slagtning eller

2) under særlige omstændigheder til et andet sted i overvågningszonen.

Vaccination

§ 19. Det er ikke tilladt at vaccinere mod de i § 1 nævnte sygdomme, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan ved udbrud af en af de i § 1 nævnte sygdomme påbyde vaccination af dyr af modtagelig arter.

Straf- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 20. Med bøde straffes den, der

1) overtræder §§ 3-6, § 7, stk. 1, nr. 1-4 eller 8, eller stk. 3-4, § 8, § 10, stk. 4, § 11, § 14, § 15, stk. 1, nr. 1, § 17, stk. 1, eller § 19, eller

2) tilsidesætter anvisninger eller vilkår fastsat i medfør af § 7, stk. 1, nr. 5-7 eller 9-10, eller stk. 2, § 10, stk. 1 eller 3, § 15, stk. 1, nr. 2-3, eller stk. 2-3, § 16, § 17, stk. 2 -4, eller § 18.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1328 af 26. november 2015 om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt fåre- og gedekopper ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 12. december 2019

P.D.V.
Hanne Larsen

/ Marianne Marer

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Rådets direktiv 92/119/EØF af 17. december 1992 om generelle fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af visse dyresygdomme samt om specifikke foranstaltninger vedrørende blæreudslæt hos svin, EU-Tidende 1993, nr. L 62, s. 69, som senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2018/136/EU af 25. januar 2018, EU-Tidende 2018, nr. L 24, s. 3.