Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0088
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Opdeling af sundhedsstatus for akvakulturzoner og -segmenter i kategorierne I-V
Bilag 2 Sygdomme opført på lister
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af visse smitsomme sygdomme hos akvatiske organismer1)

I medfør af § 4, stk. 1, § 5, § 25, § 27, stk. 2, § 29, § 30, stk. 1, 3 og 4, § 33, § 34, § 35, § 37, § 44, stk. 1, § 45, stk. 2, § 47, § 53, stk. 1, § 58, stk. 1, § 67 og § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 1 af 2. januar 2019, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 1, og § 10, stk. 1, nr. 1 og 4, i bekendtgørelse nr. 1614 af 18. december 2018 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse vedrører overvågning og bekæmpelse af eksotiske, jf. bilag 2, del I, ikke-eksotiske, jf. bilag 2, del II og nye sygdomme hos akvatiske organismer.

§ 2. Denne bekendtgørelse finder ikke anvendelse på:

1) akvatiske pryddyr, der opdrættes i ikke-kommercielle akvarier,

2) vildtlevende akvatiske organismer, der høstes eller fanges for direkte at indgå i fødevarekæden, eller

3) akvatiske organismer, der fanges med henblik på fremstilling af fiskemel, fiskefoder, fiske olie og lignende produkter.

Stk. 2. § 4 og kapitel 4 finder ikke anvendelse på akvatiske pryddyr, der holdes hos dyrehandlere, i havecentre, havedamme, kommercielle akvarier eller grossister, og hvor der ikke er nogen direkte forbindelse mellem akvatiske pryddyr og naturlige vandområder.

Definitioner

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Eksotiske sygdomme: Enhver sygdom opført i bilag 2, del I.

2) Ikke-eksotiske sygdomme: Enhver sygdom opført i bilag 2, del II.

3) Ny sygdom:

a) En alvorlig sygdom, som er identificeret for nylig, uanset om årsagen til den er fastslået eller ej, og som kan spredes inden for og mellem populationer, f.eks. ved handel med akvatiske organismer og/eller produkter fra akvatiske organismer, eller

b) en allerede opført sygdom, som er identificeret hos en ny værtsart, der endnu ikke er opført som en modtagelig art som nævnt i bilag 2.

4) Akvakulturdyr: Enhver akvatisk organisme, uanset dets udviklingstrin, herunder æg og sæd/mælke, der opdrættes på et akvakulturbrug eller i et område med opdræt af bløddyr, herunder akvatiske organismer, der har været vildtlevende og påtænkes anvendt på et akvakulturbrug eller i et område med opdræt af bløddyr.

5) Akvatiske organismer:

a) fisk, der tilhører overklassen Agnatha og klasserne Chondrichtyes og Osteichtyes,

b) bløddyr, der tilhører rækken Mollusca, og

c) krebsdyr, der tilhører underrækken Crustacea.

6) Akvatiske pryddyr: Akvatiske organismer, der udelukkende holdes, opdrættes eller markedsføres til prydformål.

7) Akvakultur: Hold, opdræt eller dyrkning af akvatiske organismer, hvor der anvendes metoder, der skal øge produktionen af de pågældende organismer ud over, hvad det naturlige miljø giver mulighed for, og hvor organismerne forbliver en eller flere fysiske eller juridiske personers ejendom i alle opdrætnings- eller dyrkningsfaserne, indtil de er høstet.

8) Akvakulturbrug: Ethvert sted, fysisk afgrænset område eller anlæg, der drives af en akvakulturvirksomhed, og hvor der opdrættes akvakulturdyr med henblik på omsætning, med undtagelse af steder, områder eller anlæg, hvor vildtlevende akvatiske organismer, der er høstet eller fanget med henblik på konsum, midlertidigt holdes fodertomme, mens de venter på at blive slagtet.

9) Andre anlæg med akvatiske organismer: Andre anlæg end akvakulturbrug, hvor der holdes akvatiske organismer uden omsætning for øje og lystfiskersøer (put-and-tak fiskeri).

10) Akvakulturvirksomhed: Ethvert offentligt eller privat foretagende, som med eller uden gevinst for øje udfører en hvilken som helst aktivitet i forbindelse med opdræt, hold eller dyrkning af akvakulturdyr.

11) Lystfiskersøer (put-and-take fiskeri): Damme eller anlæg, hvor populationen af akvatiske organismer opretholdes alene med henblik på lystfiskeri ved udsætning af akvakulturdyr, og fisk i lystfiskersøer må ikke fodres.

12) Bruger: Enhver fysisk eller juridisk person, som midlertidigt eller permanent har ansvaret for et akvakulturbrug.

13) Opdræt: Opdræt af akvakulturdyr på et akvakulturbrug eller i et område med opdræt af bløddyr.

14) Omsætning: Salg eller anden overførsel, som finder sted mod eller uden vederlag, samt enhver form for flytning af akvakulturdyr.

15) Øget dødelighed: Dødelighed, hvis årsag er ukendt, og som ligger markant over det niveau, der anses for normalt for det pågældende akvakulturbrug eller område med opdræt af bløddyr under de fremherskende forhold.

16) Kategori: Opdeling af akvakulturbrug, -zoner og -segmenter i grupper (kategori I til V) alt efter sundhedsstatus i det pågældende område.

17) Akvakulturzone: Et klart defineret geografisk område med et homogent hydrologisk system, som omfatter en del af et afvandingsområde fra vandløbenes kilder til en naturlig eller kunstig forhindring, der standser vandlevende dyrs vandring opstrøms fra de lavere liggende dele af afvandingsområdet, et helt afvandingsområde, inkl. deres udmunding i havet, idet afvandingsområderne er epidemiologisk forbundet via udmundingsområdet.

18) Akvakultursegment: Et eller flere akvakulturbrug tilhørende samme biosikkerhedssystem og med en population af akvatiske organismer med en særlig sundhedsstatus med hensyn til en given sygdom.

19) Afspærringszone: Et afspærringsområde omkring et inficeret akvakulturbrug, hvor der anvendes sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger med henblik på at hindre spredning af sygdom.

20) Frivand: Søterritoriet, vandløb, grøfter, kanaler, søer, mergelgrave, damme, tørvegrave og kunstigt anlagt vandhuller, lystfiskersøer og lignende.

21) Forordningen om animalske biprodukter: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum.

Kategorisering af sundhedsstatus

§ 4. Fødevarestyrelsen kan kategorisere Danmarks territorier og akvakulturbrug efter sundhedsstatus i kategorierne I til V i henhold til retningslinjerne i bilag 1, for de ikke-eksotiske sygdomme opført på bilag 2, del II.

Stk. 2. Samtlige akvakulturbrug i en akvakulturzone eller -segment skal have opnået en given sundhedsstatus før akvakulturzonen eller -segmentet kan opnå denne status.

Stk. 3. Oversigt over Danmarks kategorisering offentliggøres på Fødevarestyrelsens hjemmeside (www.fvst.dk) og i Det Centrale Husdyrsbrug Register.

Sygdomsanmeldelse ved mistanke

§ 5. Den, som i sin varetægt har akvatiske organismer, som er mistænkt for at være smittet med en eller flere af de i § 1 nævnte sygdomme, skal tilkalde en dyrlæge.

Stk. 2. Den ansvarlige for akvatiske organismer af modtagelige arter, jf. bilag 2, i søer, damme eller andre anlæg med akvatiske organismer, der er beregnet til lystfiskersøer, eller hvor der holdes koldtvandsarter af prydfisk, som er mistænkt for at være smittet med en eller flere af de i § 1 nævnte sygdomme, skal tilkalde en dyrlæge.

Stk. 3. Ejeren eller brugeren af en virksomhed, der forarbejder akvakulturdyr med henblik på konsum, skal ved mistanke om forekomst af en eller flere af de i § 1 nævnte sygdomme, foretage anmeldelse til Fødevarestyrelsen med oplysning om akvakulturdyrenes oprindelse. Anmeldelse skal ikke foretages, hvis akvakulturdyrene kommer fra et akvakulturbrug eller et område, der officielt vides at være inficeret med den pågældende sygdom.

Stk. 4. Transportører, ansatte ved laboratorier og andre fagfolk som i erhvervsmæssig øjemed kommer i kontakt med akvatiske organismer skal straks foretage anmeldelse til Fødevarestyrelsen ved mistanke om forekomst af en eller flere af de i § 1 nævnte sygdomme. Anmeldelse skal ikke foretages, hvis akvakulturdyr kommer fra et akvakulturbrug eller et område, der officielt vides at være inficeret med den pågældende sygdom.

§ 6. Ejeren eller brugeren af akvakulturbrug eller andre anlæg med akvatiske organismer skal, hvis der registreres en øget dødelighed hos de akvatiske organismer, straks tilkalde en dyrlæge eller indberette dette til Fødevarestyrelsen.

Offentligt tilsyn

§ 7. Ved mistanke om en sygdom, som nævnt i § 1, pålægger Fødevarestyrelsen akvakulturbruget og andre anlæg med akvatiske organismer et offentligt tilsyn. Det offentlige tilsyn indebærer, at ejeren eller brugeren af akvakulturbruget skal opfylde følgende krav:

1) Der skal foretages en opgørelse af bestanden af alle arter inden for hver produktionstype af akvatiske organismer. For hver art og aldersgruppe skal der registreres, hvor mange akvatiske organismer, der allerede er døde, smittet eller mistænkt for at være smittet. Ejeren eller brugeren skal løbende ajourføre opgørelsen, så det fremgår, om der sker en ændring i populationen eller ny dødelighed i den periode, hvor der foreligger mistanke.

2) Levende akvatiske organismer, æg eller sæd må ikke føres til eller fra akvakulturbruget uden tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

3) Døde akvatiske organismer eller slagteaffald må kun bortskaffes efter Fødevarestyrelsens anvisninger, jf. forordningen om animalske biprodukter.

4) Foder, redskaber, genstande eller andre materialer, f.eks. affald, der kan tænkes at overføre sygdommen, må kun føres til eller fra akvakulturbruget med tilladelse fra Fødevarestyrelsen. Såfremt tilladelsen gives, fastsætter Fødevarestyrelsen de foranstaltninger, der er nødvendige for at undgå smittespredning.

5) Færdsel til og fra akvakulturbruget af mennesker, køretøjer eller transportmidler m.v. må kun finde sted efter tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

6) Køretøjer eller transportmidler, der efter tilladelse fra Fødevarestyrelsen forlader akvakulturbruget, jf. nr. 5, skal efterkomme de foranstaltninger Fødevarestyrelsen fastsætter for at undgå smittespredning, inden de forlader akvakulturbruget.

7) Den ansvarlige for akvakulturbruget skal lade Fødevarestyrelsen foretage en epidemiologisk undersøgelse, jf. § 8, samt udtage prøver til laboratorieundersøgelser på det nationale referencelaboratorium eller et officielt laboratorium, der af Fødevarestyrelsen er udpeget til at foretage den pågældende analyse.

Stk. 2. Oplysningerne, som er nævnt i stk. 1, nr. 1, skal opbevares i mindst fem år, og skal på anmodning forevises Fødevarestyrelsen.

Stk. 3. Foranstaltninger fastsat i medfør af stk. 1 ophæves først, når mistanke om sygdom er afkræftet.

§ 8. En epidemiologisk undersøgelse, foretaget i medfør af denne bekendtgørelse, omfatter angivelse af:

1) det tidsrum, hvori det er sandsynligt, at sygdommen har været til stede på akvakulturbruget,

2) oplysninger om den mulige kilde til sygdommen på akvakulturbruget og identifikation af andre akvakulturbrug og andre anlæg med akvatiske organismer, som kan være smittet,

3) oplysninger om akvatiske organismer, æg, sæd, køretøjer, materiale eller personer, der kan have overført smitstoffer til eller fra de pågældende akvakulturbrug, og

4) oplysninger om eventuelle forekomster af sygdomsbærere og disses udbredelse.

Stk. 2. Fremgår det af den epidemiologiske undersøgelse, at sygdommen kan være indført fra en anden akvakulturzone eller -segment, et andet kystområde, overført til en anden akvakulturzone eller -segment eller et andet kystområde som følge af kontakt med akvatiske organismer, æg, sæd, dyr, køretøjer, personer eller på nogen anden måde, skal akvakulturbrugene i disse akvakulturzoner eller -segmenter og kystområder betragtes som akvakulturbrug under mistanke, og de i § 7 omhandlede foranstaltninger finder anvendelse. Såfremt sygdommen bekræftes finder de i § 13 omhandlede foranstaltninger anvendelse.

§ 9. Fødevarestyrelsen kan pålægge akvakulturbrug og andre anlæg med akvatiske organismer i akvakulturzonen omkring det mistænkte akvakulturbrug et offentligt tilsyn, jf. § 7.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan påbyde, at akvakulturbrug og andre anlæg med akvatiske organismer nævnt i stk. 1, skal underkastes undersøgelser for sygdommen. Undersøgelserne skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisninger.

§ 10. Offentligt tilsyn pålagt i henhold til § 7 ophæves af Fødevarestyrelsen, når mistanken er afkræftet.

Konstatering af smitte

§ 11. Akvatiske organismer i akvakulturbrug og andre anlæg med akvatiske organismer eller frivandsområder anses som smittet med en af de i § 1 nævnte sygdomme, når Fødevarestyrelsen på baggrund af kliniske tegn eller laboratoriemæssige undersøgelser foretaget på det nationale referencelaboratorium eller et officielt laboratorium, der af Fødevarestyrelsen er udpeget til at foretage den pågældende analyse, konkluderer, at de akvatiske organismer er inficeret med en af de i § 1 nævnte sygdomme.

§ 12. Efter konstatering af smitte med en af de i § 1 nævnte sygdomme, kategoriseres sundhedsstatussen i akvakulturbrug eller andre anlæg med akvatiske organismer, som kategori V (inficeret) for den pågældende sygdom.

Bekæmpelse

§ 13. Når et akvakulturbrug er konstateret smittet, jf. § 11, pålægger Fødevarestyrelsen akvakulturbruget et offentligt tilsyn. Det offentlige tilsyn kan, ud over foranstaltningerne nævnte i § 7, omfatte følgende foranstaltninger og restriktioner:

1) Alle akvakulturdyr skal fjernes efter en plan godkendt af Fødevarestyrelsen.

2) Alle opdrætsfaciliteter på akvakulturbruget skal tømmes for vand, rengøres og desinficeres efter Fødevarestyrelsens anvisninger.

3) Alle levende akvakulturdyr skal aflives og destrueres under Fødevarestyrelsens tilsyn i overensstemmelse med forordningen om animalske biprodukter, jf. dog stk. 2 og 3.

4) Udstyr og materialer, der kan være kontamineret efter fjernelse af akvakulturdyr, æg og sæd, skal hurtigst muligt renses og desinficeres i overensstemmelse med Fødevarestyrelsens instrukser, således at enhver risiko for, at smitstoffet spredes eller overlever, fjernes.

5) Den ansvarlige for akvakulturbruget skal lade Fødevarestyrelsen udtage prøver til laboratorieundersøgelser på det nationale referencelaboratorium, et officielt laboratorium, der af Fødevarestyrelsen er udpeget til at foretage den pågældende analyse, eller et andet af Fødevarestyrelsen hertil godkendt laboratorium.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan give tilladelse til aflivning med henblik på omsætning eller forarbejdning til konsum, såfremt der er tale om akvakulturdyr som:

1) har nået handelsstørrelse, og

2) som ikke viser nogen kliniske sygdomstegn.

Stk. 3. Ved konstatering af ikke-eksotiske sygdomme kan Fødevarestyrelsen tillade, at klinisk sunde akvakulturdyr når handelsstørrelsen inden de slagtes til konsum.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen foretager endvidere en epidemiologisk undersøgelse, jf. § 8.

§ 14. Genindsættelse af ny bestand i akvakulturbruget må kun ske efter skriftlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen, der gives efter:

1) kontrol af tilfredsstillende udført rengøring og desinfektion, og

2) efter en periode, som Fødevarestyrelsen fastsætter, som sikkerhed for at smitstoffet og andre eventuelle infektioner i afvandingsområdet er udryddet.

§ 15. Fødevarestyrelsen kan påbyde ejeren eller brugeren af akvatiske organismer i søer, damme eller andre anlæg med akvatiske organismer, der er beregnet til lystfiskeri, eller hvor der holdes prydfisk, som er mistænkt eller angrebet med en sygdom nævnt i § 1, foranstaltninger som nævnt i §§ 13-14 for at hindre smittespredningen.

§ 16. Fødevarestyrelsen ophæver det offentlige tilsyn pålagt i henhold til §§ 7 og 13, når foranstaltningerne i §§ 13-15 er gennemført.

Afspærringszone

§ 17. Når et akvakulturbrug konstateres smittet med en af de i § 1 nævnte sygdomme, opretter Fødevarestyrelsen en afspærringszone omkring det inficerede brug.

Stk. 2. Akvakulturbrug inden for afspærringszonen pålægges et offentligt tilsyn, jf. §§ 7 og 13.

Stk. 3. Inden for afspærringszonen må udsætning af akvatiske organismer til frivand, flytning af akvatiske organismer, indenfor, fra eller til afspærringszonen, kun ske efter tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

§ 18. Afspærringszonen kan tidligst ophæves, når der er gennemført laboratorieundersøgelser med negativt resultat for den pågældende sygdom på prøver udtaget i zonen.

§ 19. Under bekæmpelse af en ikke-eksotisk sygdom kategoriseres sundhedsstatussen i akvakulturzonen som kategori IV (udryddelsesprogram) for den pågældende sygdom, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Akvakulturbrug kan, når foranstaltningerne i §§ 7 og 13 er gennemført, kategoriseres som kategori II.

Risikobaseret overvågning

§ 20. Fødevarestyrelsen udarbejder retningslinjer for en risikobaseret dyresundhedsovervågning for smitsomme sygdomme hos akvatiske organismer.

Stk. 2. Retningslinjerne for den risikobaserede dyresundhedsovervågning offentliggøres på Fødevarestyrelsens hjemmeside (www.fvst.dk).

Stk. 3. Frekvensen af dyresundhedsovervågning fastsættes i henhold til de nævnte retningslinjer, jf. stk. 1.

§ 21. Fødevarestyrelsen sikrer, at der foretages en risikobaseret dyresundhedsovervågning af alle akvakulturbrug.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen udfører sundhedskontrolbesøg og kontrol af smitteforebyggende foranstaltninger (inspektioner) på akvakulturbrug, herunder foretages obduktion og udtagning af prøver til laboratoriemæssige undersøgelser.

Stk. 3. Efter tilladelse fra Fødevarestyrelsen kan sundhedskontrolbesøg foretages af den til akvakulturbruget tilknyttede dyrlæge.

Vaccination

§ 22. Det er ikke tilladt at vaccinere mod de i § 1 nævnte sygdomme, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan give tilladelse til vaccination mod de i § 1 nævnte sygdomme.

Udgifter og erstatning

§ 23. Udgifter til udførelse af foranstaltninger truffet i medfør af denne bekendtgørelse og erstatning afholdes efter reglerne i bekendtgørelse om erstatning og udgifter ved bekæmpelse og forebyggelse af husdyrsygdomme.

Stk. 2. Andre udgifter end de i stk. 1 nævnte, er Fødevarestyrelsen uvedkommende.

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 24. Med bøde straffes den, der

1) overtræder §§ 5-7, § 13, stk. 1, § 14, § 17, stk. 3, eller § 22, stk. 1, eller

2) tilsidesætter vilkår i henhold til § 22, stk. 2.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil to år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med fortsæt eller grov uagtsomhed og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på mennesker eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1324 af 26. november 2015 om overvågning og bekæmpelse af visse smitsomme sygdomme hos akvatiske organismer ophæves.

Fødevarestyelsen , den 12. december 2019

P.D.V.
Hanne Larsen

/ Marianne Marer


Bilag 1

Opdeling af sundhedsstatus for akvakulturzoner og -segmenter i kategorierne I-V

Opdeling af sundhedsstatus sker for hver af de ikke-eksotiske sygdomme.

Kategori
Sundhedsstatus
I
Sygdomsfri
II
Overvågningsprogram
III
Udefineret
IV
Udryddelsesprogram
V
Inficeret


Bilag 2

Sygdomme opført på lister

Del I

Eksotiske sygdomme

 
Sygdomme
Modtagelige arter
Fisk
Epizootisk hæmatopoietisk nekrose
Regnbueørred (Oncorhynchus mykiss) og almindelig aborre (Perca fluviatilis)
Bløddyr
Infektion med Bonamia exitiosa
Australsk mudderøsters (Ostrea angasi) og chilensk østers (Ostrea chilensis)
 
Infektion med Perkinsus marinus
Stillehavsøsters ( Crassostrea gigas ) og amerikansk østers ( C. virginica)
 
Infektion med Microcytos mackini
Stillehavsøsters ( Crassostrea gigas ), amerikansk østers ( C. virginica), stillehavsøsters (Ostrea conchaphila) og europæisk østers (Ostrea edulis)
Krebsdyr
Taura-syndrom
Nordlig hvidreje (Penaeus setiferus), blå reje (Penaeus stylirostris) og mellemamerikansk reje (Penaeus vannamei)
 
Yellowhead
Aztekereje (Penaeus aztecus), nordlig rosenreje (Penaeus duorarum), kurumareje (Penaeus japonicus), sort tigerreje (Penaeus monodon), nordlig hvid reje (Penaeus setiferus), blå reje (Penaeus stylirostris) og mellemamerikansk reje (Penaeus vannamei)

Del II

Ikke-eksotiske sygdomme

 
Sygdomme
Modtagelige arter
Fisk
Egtvedsyge (VHS)
Sild ( Clupea spp. ), heltfamilien ( Coregonus sp. ), gedde ( Esox lucius ), kuller ( Gadus aeglefinus ), stillehavstorsk ( G. macrocephalus ), atlantisk torsk ( G. morhua ), stillehavslaksearter ( Oncorhynchus spp. ), regnbueørred ( O. mykiss), femtrådet havkvabbe (Onos mustelus), havørred (Salmo trutta), pighvar (Scophthalmus maximus), brisling (Sprattus sprattus), stalling (Thymallus thymallus) og olivengrøn hvarre (Paralichthys olivaceus)
 
Infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN)
Ketalaks ( Oncorhunchus keta ), sølvlaks ( O. kisutch ), kirsebærlaks ( O. masou ), regnbueørred ( O. mykiss ), sockeyelaks ( O. nerka ), pukkellaks ( O. rhodurus ), kongelaks ( O. tshawytscha) og atlantisk laks (Salmo salar)
 
Koi-herpesvirus-sygdom (KHV)
Almindelig karpe og koikarpe (Cyprinus carpio)
 
Infektiøs lakseanæmi (ISA): infektion med genotypen HPR-deleteret virus af slægten Isavirus (ISAV)
Regnbueørred ( Oncorhynchus mykiss ), atlantisk laks ( Salmo salar ) og havørred ( S. trutta)
Bløddyr
Infektion med Marteilia refringens
Australsk mudderøsters ( Ostrea angasi ), chilensk østers ( O. chilensis ), europæisk østers ( O. edulis ), argentinsk østers ( O. puelchana ), blåmusling ( Mytilus edulis ) og middelhavsblåmusling ( M. galloprovincialis)
 
Infektion med Bonamia ostreae
Australsk mudderøsters ( Ostrea angasi ), chilensk østers ( O. chilensis ), stillehavsøsters ( O. conchaphila ), asiatisk østers ( O. denselammellosa ) europæisk østers ( O. edulis ) og argentinsk østers ( O. puelchana)
Krebsdyr
White spot disease
Alle krebsdyr af Decapodaordenen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Rådets direktiv 2006/88/EF af 24. oktober 2006 om dyresundhedsbestemmelser for akvakulturdyr og produkter deraf og om forebyggelse og bekæmpelse af visse sygdomme hos vanddyr, EU-Tidende 2006, nr. L 328, s. 14, som senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/22/EU af 13. februar 2014, EU-Tidende 2014, nr. L 44, s. 45.