Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om, hvorledes hidtidige arbejdsindtægter opgøres og reguleres m.v. efter § 73 g i lov om aktiv socialpolitik

I medfør af § 73 g, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 23. september 2019, som ændret ved lov nr. 551 af 7. maj 2019, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Den hidtidige arbejdsindtægt, der ligger til grund for nedsættelsen af revalideringsydelsen efter § 73 g, stk. 1, er den årsløn, der efter § 7 i lov om erstatningsansvar og § 24, stk. 1 og 2, i lov om arbejdsskadesikring er fastsat ved beregning af den løbende udbetaling af erstatning m.v. Er der tale om en årsløn fastsat efter § 24 i lov om arbejdsskadesikring, finder det i § 24, stk. 3, nævnte maksimum ikke anvendelse.

§ 2. Hvis der ikke er fastsat en årsløn efter § 1, beregnes årslønnen efter principperne i § 24, stk. 1 og 2, i lov om arbejdsskadesikring, dog således at beregning af årslønnen efter § 24, stk. 1, 1. pkt., sker som den samlede arbejdsfortjeneste i året forud for at revalideringen påbegyndes.

§ 3. Årslønnen reguleres hvert år efter principperne i § 25 i lov om arbejdsskadesikring.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. § 3 finder også anvendelse i sager, hvor årslønnen ikke er blevet reguleret efter den 1. december 2003 i medfør af bekendtgørelse nr. 920 af 20. november 2003 og bekendtgørelse nr. 1058 af 10. december 2003 om, hvorledes hidtidige arbejdsindtægter opgøres og reguleres m.v. efter § 59 i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 740 af 29. juni 2006 om, hvorledes hidtidige arbejdsindtægter opgøres og reguleres m.v. efter § 59 i lov om aktiv socialpolitik, ophæves.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 16. december 2019

Maria Schack Vindum

/ Peter Truels Nielsen