Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål og begreber m.v.
Kapitel 2 Resultatmål
Kapitel 3 Fokusmål
Kapitel 4 Udvælgelse af kommuner til skærpet tilsyn
Kapitel 5 Virkningerne af skærpet tilsyn
Kapitel 6 Ophør af skærpet tilsyn
Kapitel 7 Forlængelse af genopretningsperiode
Kapitel 8 Kommunen sættes under administration
Kapitel 9 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats

I medfør af § 22 a og § 22 f i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., som ændret ved lov nr. 551 af 7. maj 2019, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Formål og begreber m.v.

Målgruppe

§ 1. En kommune, der har en højere andel personer på offentlig forsørgelse end forventet på baggrund af kommunens rammevilkår, og som ikke lever op til fastsatte fokusmål, bliver omfattet af skærpet tilsyn, jf. kapitel 3 a i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Årlig opgørelse af resultater og indsatser

§ 2. Beskæftigelsesministeriet foretager én gang årligt en opgørelse af kommunernes resultater og beskæftigelsesindsats, der lægges til grund ved afgørelsen af, om resultatmål og fokusmål m.v. efter denne bekendtgørelse er opfyldt.

Stk. 2. Opgørelsen foretages på baggrund af målinger af kommunernes resultater og indsatser som opgjort på jobindsats, jf. § 38 a i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Opgørelsen vedrører:

1) Arbejdsløshedsdagpenge, jf. §§ 52 a og 52 e og § 55, stk. 1 og 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

2) Sygedagpenge efter lov om sygedagpenge.

3) Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse, jf. § 22 i lov om aktiv socialpolitik.

4) Uddannelseshjælp, jf. § 23 i lov om aktiv socialpolitik.

5) Kontanthjælp, jf. §§ 25 og 27 a i lov om aktiv socialpolitik.

6) Revalideringsydelse, jf. § 52 i lov om aktiv socialpolitik.

7) Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb eller jobafklaring, jf. §§ 68 og 69 j i lov om aktiv socialpolitik.

8) Ledighedsydelse, jf. § 74 a, stk. 2 og 3, og §§ 74 e, 74 f og 74 h i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 3. Opgørelsen af beskæftigelsesindsatsen omfatter data vedrørende målinger for perioden 1. januar – 31. december og offentliggøres senest 1. april det følgende år.

Definitioner

§ 3. Ved samtaler forstås i denne bekendtgørelse individuelle jobsamtaler i kontaktforløbet, jf. §§ 31 og 32 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, samt sygeopfølgningssamtaler efter § 13 b i lov om sygedagpenge.

Stk. 2. Ved beskæftigelsesrettet tilbud forstås i denne bekendtgørelse et tilbud efter reglerne i kapitel 11-14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3. Ved forventet ydelsesgrad forstås i denne bekendtgørelse den gennemsnitlige andel borgere på tværs af ydelsesgrupper i kommunen, der ud fra kommunens rammevilkår kan forventes at have modtaget offentlige forsørgelsesydelser, jf. § 2, stk. 2, i løbet af året.

Stk. 4. Ved faktisk ydelsesgrad forstås i denne bekendtgørelse den faktiske andel borgere i kommunen, der har modtaget offentlige forsørgelsesydelser, jf. § 2, stk. 2, i løbet af året.

Kapitel 2

Resultatmål

§ 4. Som resultatmål, jf. § 22 a lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., fastsættes, at kommunens faktiske ydelsesgrad ikke må overstige kommunens forventede samlede ydelsesgrad.

Kapitel 3

Fokusmål

§ 5. Som mål for en kommunes beskæftigelsesindsats (fokusmål), jf. § 22 a i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., fastsættes:

1) Den gennemsnitlige andel personer i den samlede gruppe af ydelsesmodtagere, jf. § 2, stk. 2, som har haft et ydelsesforløb med en samlet varighed på mindst 12 måneder, og som i de seneste 12 måneder af ydelsesforløbet ikke har modtaget mindst et beskæftigelsesrettet tilbud eller haft mindst 6 ugers ordinær beskæftigelse beregnet som 225 timer, skal være mindre end 20 pct.

2) Den gennemsnitlige andel personer i den samlede gruppe af ydelsesmodtagere, jf. § 2, stk. 2, som har haft et ydelsesforløb med en samlet varighed på mindst 12 måneder, og som i de seneste 12 måneder af ydelsesforløbet har modtaget færre end 4 samtaler, skal være mindre end 20 pct.

Kapitel 4

Udvælgelse af kommuner til skærpet tilsyn

§ 6. En kommune bliver omfattet af skærpet tilsyn, hvis kommunens faktiske ydelsesgrad overstiger kommunens forventede ydelsesgrad, og de i § 5 nævnte fokusmål ikke er opfyldt ved den årlige opgørelse af kommunernes indsats, jf. § 2, stk. 1.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeriet sender hvert år inden udgangen af april meddelelse til kommuner, der omfattes af det skærpede tilsyn, og om kravene til kommunen som følge heraf, jf. §§ 7-10.

Kapitel 5

Virkningerne af skærpet tilsyn

§ 7. Kommunen skal senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelse om skærpet tilsyn, jf. § 6, stk. 2, skriftligt redegøre over for Beskæftigelsesministeriet, hvordan kommunen vil sikre, at kommunen fremover lever op til fokusmålene, jf. § 5. Redegørelsen skal indeholde oplysning om initiativer, kommunen har iværksat eller påtænker at iværksætte for at forbedre indsatsen, samt en genopretningsplan med centrale milepæle, herunder angivelse af, hvornår kommunen forventer at leve op til fokusmålene. Beskæftigelsesministeriet kan fastsætte generelle retningslinjer om redegørelsen og rapporteringsgrundlaget, herunder afrapporteringens indhold, form, detaljeringsniveau og skematik.

§ 8. En kommune, som er omfattet af skærpet tilsyn, skal få foretaget en uvildig gennemgang af sager vedrørende personer i hver af de i § 2, stk. 2, nævnte ydelsesgrupper, hvor fokusmålene i § 5 ikke var opfyldt ved den årlige opgørelse, der dannede grundlag for, at kommunen blev omfattet af skærpet tilsyn, jf. § 6.

Stk. 2. Sagsgennemgangen skal omfatte 15 pct. af sagerne i hver ydelsesgruppe, hvor fokusmålene ikke var opfyldt, dog minimum 20 sager fra hver ydelsesgruppe og højst 300 sager i alt. Sagerne udtages tilfældigt, dog således, at der så vidt muligt skal indgå både sager, hvor fokusmålenes minimumskrav ikke var opfyldt, og sager, hvor minimumskravene var opfyldt. Hvis der er mindre end 20 sager i ydelsesgruppen, udtages samtlige sager til sagsgennemgangen.

Stk. 3. Sagsgennemgangen skal belyse årsagerne til, at kommunens indsats ikke lever op til minimumskravene, herunder eventuelle organisatoriske, ledelsesmæssige og administrative forhold i kommunen, der vurderes at være medvirkende årsag til den mangelfulde indsats. Beskæftigelsesministeriet kan fastsætte generelle retningslinjer om datagrundlaget for sagsgennemgangen og rapporteringsgrundlaget, herunder afrapporteringens indhold, form, detaljeringsniveau og skematik.

Stk. 4. Resultatet af sagsgennemgangen skal vedlægges kommunens redegørelse til Beskæftigelsesministeriet, jf. § 7.

§ 9. Beskæftigelsesministeren kan indkalde kommunen til et møde for at drøfte kommunens initiativer og indsats på baggrund af den afgivne redegørelse, jf. § 7, herunder eventuelle særlige udfordringer for kommunen. Mødet indkaldes med mindst en uges varsel.

§ 10. Efter kommunens afgivelse af redegørelsen, jf. § 7, afholder Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering et møde med kommunen og yder faglig bistand.

Kapitel 6

Ophør af skærpet tilsyn

§ 11. Har en kommune, som er omfattet af skærpet tilsyn, ved den førstkommende næste årlige opgørelse af kommunernes beskæftigelsesindsats, jf. § 2, forbedret indsatsen tilstrækkeligt til, at kommunen lever op til fokusmålene i § 5, meddeler Beskæftigelsesministeriet, at kommunen ikke længere er omfattet af skærpet tilsyn.

Kapitel 7

Forlængelse af genopretningsperiode

§ 12. Hvis en kommune, som er omfattet af skærpet tilsyn, ved den førstkommende næste årlige opgørelse af kommunernes beskæftigelsesindsats, jf. § 2, ikke lever fuldt ud op til fokusmålene i § 5, men har opnået mindst halvdelen af den påkrævede fremgang i indsatsen, meddeler Beskæftigelsesministeriet, at kommunen får forlænget genopretningsperioden med yderligere 12 måneder til at forbedre indsatsen og leve op til fokusmålene. Lever kommunen derefter op til fokusmålene ved den næste årlige opgørelse, jf. § 2, meddeler Beskæftigelsesministeriet, at kommunen ikke længere er omfattet af skærpet tilsyn.

Kapitel 8

Kommunen sættes under administration

§ 13. Hvis en kommune, som er omfattet af skærpet tilsyn, ikke lever op til fokusmålene ved den førstkommende næste årlige opgørelse af kommunernes indsatser og kommunen ikke har forbedret indsatsen tilstrækkeligt til få forlænget genopretningsperioden efter § 12, eller lever kommunen fortsat ikke op til fokusmålene efter udløbet af en forlænget genopretningsperiode, meddeler Beskæftigelsesministeriet den pågældende kommune, at:

1) Jobcenteret med virkning fra den efterfølgende måned skal give mindst 1 beskæftigelsesrettet tilbud og 4 samtaler årligt til mindst 80 pct. af den samlede gruppe af ydelsesmodtagere, jf. § 2, stk. 2., som har haft et ydelsesforløb med en samlet varighed på mindst 12 måneder.

2) kommunen skal hvert år få foretaget en uvildig gennemgang af sager for de ydelsesgrupper, jf. § 2, stk. 2, hvor kommunen fortsat ikke lever op til de fastsatte fokusmål. Sagsgennemgangen skal omfatte alle sager, hvor fokusmålenes minimumskrav til indsats, jf. § 5, ikke er opfyldt ved udgangen af december måned i opgørelsesåret. Sagsgennemgangen skal belyse årsagerne til, at kommunens indsats ikke lever op til minimumskravene, herunder eventuelle organisatoriske, ledelsesmæssige og administrative forhold i kommunen, der vurderes at være medvirkende årsag til den mangelfulde indsats. Beskæftigelsesministeriet kan fastsætte generelle retningslinjer om datagrundlaget for sagsgennemgangen og rapporteringsgrundlaget, herunder afrapporteringens indhold, form, detaljeringsniveau og skematik.

Stk. 2. Kommunen skal senest 3 måneder efter modtagelsen af den i stk. 1 nævnte meddelelse sende resultatet af sagsgennemgangen, jf. stk. 1, nr. 2, til Beskæftigelsesministeriet sammen med oplysning om, hvilke initiativer, kommunen har iværksat eller påtænker at iværksætte for at forbedre indsatsen.

§ 14. Det særlige krav om samtaler og tilbud, jf. § 13, stk. 1, nr. 1, og forpligtelsen til at få foretaget en uvildig sagsgennemgang, jf. § 13, stk. 1, nr. 2, ophører, når det ved den årlige opgørelse af kommunernes beskæftigelsesindsats, jf. § 2, stk. 3, kan konstateres, at kommunen lever op til fokusmålene, jf. § 5. Beskæftigelsesministeriet giver kommunen meddelelse herom inden udgangen af april.

Kapitel 9

Ikrafttræden

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 16. december 2019

Maria Schack Vindum

/ Nicolas Johansen