Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om størrelsen af gebyrer på det familieretlige område i 2020

I medfør af § 13, stk. 4, 2. pkt., og § 39, stk. 1, 3. pkt., i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 771 af 7. august 2019, § 17 a, stk. 1, 2. pkt., i lov om børns forsørgelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 773 af 7. august 2019, og § 25 a, stk. 1, 2. pkt., i navneloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 7. august 2019, fastsættes:

Gebyr i sager om prøvelse af ægteskabsbetingelser

§ 1. Gebyret for ansøgning om prøvelse af ægteskabsbetingelserne, jf. § 13, stk. 4, jf. stk. 3, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, fastsættes til 1.650 kr.

Gebyr i sager om separation og skilsmisse

§ 2. Gebyret for anmodning om separation og skilsmisse, jf. § 39, stk. 1 og 2, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, fastsættes til 650 kr.

Stk. 2. Gebyret for afholdelse af vilkårsforhandling, jf. § 39, stk. 1 og 2, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, fastsættes til 1.630 kr.

Gebyr i sager om ændring af børnebidrag

§ 3. Gebyret for ansøgning om ændring af børnebidrag, jf. § 17 a, stk. 1 og 4, i lov om børns forsørgelse, fastsættes til 2.800 kr.

Gebyr i sager om navneændring

§ 4. I medfør af § 25 a, stk. 1, 2. pkt., i navneloven reguleres gebyret i § 25 a, stk. 1, 1. pkt., i navneloven en gang årligt den 1. januar med pris- og lønudviklingen.

Stk. 2. Satsen for det generelle pris- og lønindeks for finansåret 2020 udgør 1,7 pct.

Stk. 3. Gebyret for ansøgning om navneændring, jf. § 25 a, stk. 1, i navneloven, udgør 505 kr.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. § 1, § 2, stk. 1, § 3 og § 4, stk. 3, finder ikke anvendelse på anmodninger og ansøgninger, der er indgivet før bekendtgørelsens ikrafttræden. For sådanne anmodninger og ansøgninger betales det gebyr, der var fastsat i de regler, der var gældende på det tidspunkt, hvor anmodningen og ansøgningen blev indgivet.

Stk. 3. § 2, stk. 2, finder ikke anvendelse i sager, hvor en ægtefælle før bekendtgørelsens ikrafttræden efter § 38, stk. 1, nr. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning har anmodet om vilkårsforhandling, eller hvor Familieretshuset før bekendtgørelsens ikrafttræden efter § 38, stk. 1, nr. 2, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning har indkaldt ægtefællerne til vilkårsforhandling. For afholdelse af vilkårsforhandling efter 1. pkt. betales det gebyr, der var fastsat i de regler, der var gældende på det tidspunkt, hvor anmodningen blev indgivet, henholdsvis hvor ægtefællerne blev indkaldt til vilkårsforhandling.

Stk. 4. Bekendtgørelse nr. 1598 af 14. december 2018 om størrelsen af gebyrer på det familieretlige område i 2019 ophæves.

Social- og Indenrigsministeriet, den 17. december 2019

Malene Vestergaard

/ Carina Fogt-Nielsen