Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0073
 
32019L0692
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om undtagelser for større nye anlæg i naturgasinfrastrukturen1)

I medfør af § 22 a, stk. 3, § 41 a, stk. 1, i lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1127 af 5. september 2018, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Denne bekendtgørelses formål er at fastsætte regler om undtagelser for en bestemt periode fra visse bestemmelser i lov om naturgasforsyning for større nye anlæg i naturgasinfrastrukturen.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved større nye anlæg i gasinfrastrukturen:

1) transmissionsforbindelser, som krydser en grænse mellem medlemsstater med det formål at forbinde disse medlemsstaters nationale naturgastransmissionssystemer,

2) transmissionsforbindelser mellem en medlemsstat og et tredjeland med det formål at forbinde medlemsstatens nationale naturgastransmissionssystemer med tredjelandets,

3) LNG-faciliteter,

4) lagre, eller

5) markante kapacitetsforøgelser og ændringer i eksisterende infrastruktur, der muliggør udvikling af nye naturgasforsyningskilder.

§ 3. Undtagelse kan indrømmes, såfremt følgende betingelser er opfyldte, jf. dog § 4:

1) etableringen fremmer konkurrencen på naturgasmarkedet og øger forsyningssikkerheden,

2) risikoen i forbindelse med investeringen er så stor, at investeringen ikke ville finde sted, medmindre en undtagelse bliver indrømmet,

3) infrastrukturen er selskabsmæssigt adskilt fra det selskab, i hvis system infrastrukturen vil indgå, jf. § 22 a, stk. 2, i lov om naturgasforsyning,

4) der opkræves betaling af systembrugerne for benyttelse af infrastrukturen, og

5) der foreligger kapacitetsfordelingsprocedurer efter § 6.

§ 4. Undtagelse kan ikke indrømmes, hvis:

1) undtagelsen er til skade for konkurrencen på de relevante markeder, der sandsynligvis vil blive berørt af investeringen,

2) undtagelsen er til skade for, at det indre marked for naturgas fungerer effektivt,

3) undtagelsen er til skade for, at de berørte regulerede systemer fungerer effektivt, eller

4) undtagelsen er til skade for forsyningssikkerheden i Unionen.

§ 5. Forsyningstilsynet behandler og træffer afgørelse om undtagelse, jf. dog § 10. Forsyningstilsynet oversender uden ugrundet ophold en kopi af enhver ansøgning til Europa-Kommissionen.

Stk. 2. Ansøgning om undtagelse skal indeholde en detaljeret beskrivelse af projektet, samt en specificering af, om der søges om en hel eller delvis undtagelse fra de relevante bestemmelser, hvilke bestemmelser i lov om naturgasforsyning der søges undtagelse fra, og om ansøgningen omfatter hele eller dele af kapaciteten for større nye anlæg efter § 2.

§ 6. Forsyningstilsynet skal forinden en afgørelse træffes efter § 5, stk. 1, jf. dog § 10, sikre, at der foreligger betingelser for administration og fordeling af kapacitet, hvor alle potentielle systembrugere af anlægget har mulighed for at tilkendegive deres interesse i at indgå kapacitetsaftaler, inden kapaciteten i det nye anlæg fordeles, herunder til eget brug.

Stk. 2. Forsyningstilsynet skal forinden en afgørelse træffes efter § 5, stk. 1, forlange, at der foreligger betingelser for håndtering af kapacitetsbegrænsninger, der bevirker, at ubrugt kapacitet kan udbydes på markedet, og at der foreligger betingelser, der bevirker, at systembrugere af anlægget har ret til at afsætte deres aftalte kapacitet på det sekundære marked.

Stk. 3. Forsyningstilsynet skal forinden en afgørelse træffes efter § 5, stk. 1, træffe afgørelse om undtagelsen skal betinges af adgang for tredjepart til anlægget på ikkediskriminerende vilkår.

Stk. 4. Forsyningstilsynet skal efter stk. 3 og 4 navnlig tage hensyn til den ekstrakapacitet, der opbygges, eller ændringen af den eksisterende kapacitet, projektets tidshorisont og andre relevante nationale forhold.

§ 7. Forsyningstilsynet skal forinden en afgørelse træffes efter § 5, stk. 1, jf. dog § 10, høre regulerende myndigheder i de medlemsstater, hvis markeder sandsynligvis vil blive berørt af det større nye anlæg.

Stk. 2. Forsyningstilsynet skal forinden en afgørelse træffes efter § 5, stk. 1, høre regulerende myndigheder eller andre relevante myndigheder i tredjelandet, hvor transmissionsforbindelsen har sit udspring eller ender, forudsat transmissionsforbindelsen sammenkobles med Unionens gassystem og lov om naturgasforsyning finder anvendelse.

Stk. 3. Forsyningstilsynet er uanset stk. 2 ikke forpligtet til at afvente høringssvar i længere tid end rimeligt, højst tre måneder.

Stk. 4. Ved vurdering af hvilke medlemsstater, der vil blive påvirket af det større nye anlæg, skal Forsyningstilsynet for så vidt muligt efterleve udtalelser og henstillinger fra ACER, jf. art. 2, litra b i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/942 af 5. juni 2019 om oprettelse af den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder, eller følge Europa-Kommissionens eventuelle retningslinjer udstedt i medfør af art. 36, stk. 10, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler for det indre marked for naturgas og om ophævelse af direktiv 2003/55/EF.

§ 8. Forsyningstilsynet skal forinden en afgørelse træffes efter § 5, stk. 1, jf. dog § 10, for at sikre en ensartet og konsistent anvendelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF med senere ændringer, høre Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet med henblik på overholdelse af direktivets art. 36, stk. 3 og 4, når:

1) der er tale om en transmissionsforbindelse til eller fra et tredjeland, og

2) transmissionsforbindelsen sammenkobles med Unionens gassystem inden for lov om naturgasforsynings anvendelsesområde.

Stk. 2. Forsyningstilsynet kan fastsætte en rimelig frist for høringssvar.

§ 9. Ved vurdering af forsyningssikkerhed omfattet af § 3, nr. 1, indhenter Forsyningstilsynet energi-, forsynings- og klimaministerens vurdering.

Stk. 2. Ved vurdering af forhold omfattet af § 4, nr. 1, skal Forsyningstilsynet for så vidt muligt efterleve eventuelle udtalelser og henstillinger fra ACER, jf. art. 2, litra b i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/942 af 5. juni 2019 om oprettelse af den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder, eller følge Europa-Kommissionens eventuelle retningslinjer herom udstedt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler for det indre marked for naturgas og om ophævelse af direktiv 2003/55/EF.

§ 10. Forsyningstilsynet træffer uanset §§ 5-9 ikke afgørelse i tilfælde, hvor ACER skal træffe afgørelse i henhold til art. 2, litra d, jf. art. 10, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/942 af 5. juni 2019 om oprettelse af den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder, jf. art. 36, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler for det indre marked for naturgas.

Stk. 2. Forsyningstilsynet træffer navnlig ikke afgørelse i tilfælde efter stk. 1, når det pågældende større nye anlæg strækker sig over et område der, foruden Danmark, berører andre medlemsstater og:

1) hvis de pågældende regulerende myndigheder, der berøres af det pågældende anlæg, ikke har kunnet nå til enighed om undtagelsen senest seks måneder efter, at der blev anmodet om en undtagelse over for den sidste af disse regulerende myndigheder, jf. dog stk. 3, eller

2) hvis Forsyningstilsynet og de øvrige berørte regulerende myndigheder i fællesskab har anmodet agenturet herom.

Stk. 3. Hvis Forsyningstilsynet og de øvrige berørte landes regulerende myndigheder er enige herom, kan de i fællesskab anmode ACER om, at tidsrummet i stk. 2, nr. 1, forlænges med højst tre måneder.

§ 11. Afgørelsen offentliggøres på Forsyningstilsynet hjemmeside.

Stk. 2. Forsyningstilsynet underretter både Europa-Kommissionen og ACER om sin afgørelse og alle oplysninger, der er relevante for den.

Stk. 3. I tilfælde omfattet af § 3, nr. 4, litra b, hvor Forsyningstilsynet samarbejder med andre regulerende myndigheder, og er blevet enige om en undtagelse inden for seks måneder efter sidste ansøgning til en af de involverede regulerende myndigheder, underrettes ACER.

Stk. 4. Oplysninger efter stk. 2 og 3 skal navnlig omfatte:

1) En detaljeret begrundelse for på hvilket grundlag Forsyningstilsynet har indrømmet eller afvist en undtagelse, herunder med henvisning til den eller de relevante numre i § 3, nr. 1-4 samt de finansielle oplysninger, der begrunder behovet for undtagelsen.

2) Den analyse, der er foretaget af konkurrencevirkningen og den effektive funktion af det indre marked for naturgas som følge af indrømmelsen af undtagelsen.

3) Begrundelsen for den periode, undtagelsen skal gælde, samt for andelen af den samlede kapacitet for den pågældende naturgasinfrastruktur, som har fået indrømmet undtagelsen.

4) Resultatet af høring af de berørte regulerende myndigheder såfremt undtagelsen har nødvendiggjort sådanne høringer.

5) Infrastrukturens bidrag til en diversificering af naturgasforsyningen.

Stk. 5. Forsyningstilsynet er forpligtet til inden for en måned at trække sin afgørelse om undtagelse tilbage eller ændre den, hvis Europa-Kommissionen træffer afgørelse herom.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1007 af 26. oktober 2011 om mulige tidsbegrænsede undtagelser fra visse bestemmelser i lov om naturgasforsyning for større anlæg i naturgasinfrastrukturen ophæves.

Energistyrelsen, den 16. december 2019

Martin Hansen

/ Jane Glindvad Kristensen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2019/692/EU af 17. april 2019 om ændring af direktiv 2009/73/EF om fælles regler for det indre marked for naturgas, EU-Tidende 2019, nr. L 117, side 1, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for naturgas og om ophævelse af direktiv 2003/55/EF, EU-Tidende 2009, nr. L 211, side 94.