Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet

I medfør af § 89, stk. 2, 2. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1324 af 21. november 2018, § 15, stk. 2, 3. pkt., og stk. 4, i lov om godkendelse og syn af køretøjer, jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 24. september 2012, § 10 i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, som ændret ved lov nr. 735 af 8. juni 2018, § 18, stk. 1, nr. 6, i lov om buskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1050 af 12. november 2012, og § 33, stk. 4, i taxiloven, lov nr. 1538 af 19. december 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 3, stk. 1, og §§ 5-8 i bekendtgørelse nr. 1520 af 13. december 2019 om Færdselsstyrelsens opgaver, beføjelser og klageadgang:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter for syn, omsyn, udstedelse af legitimationskort til personer, der har gennemført uddannelse i at regulere færdsel i forbindelse med særtransporter, udstedelse af chaufføruddannelsesbevis til førere af lastbiler og busser, udstedelse af varebilschaufføruddannelsesbevis til førere af varebiler, udstedelse af chaufførkort til førere af biler til erhvervsmæssig persontransport, udstedelse af tilladelse til erhvervsmæssig persontransport i biler, behandling af ansøgning om og udstedelse af tilladelse til at udføre godskørsel for fremmed regning i varebiler, behandling af ansøgning om og udstedelse af tilladelse til at drive kørselskontor samt godkendelse af uddannelsessteder, kurser og udbydere heraf.

Betaling af gebyrer og afgifter

§ 2. For hvert syn og omsyn betaler synsvirksomheder og omsynsvirksomheder et fast gebyr på 21 kr. til Færdselsstyrelsen, jf. lov om godkendelse og syn af køretøjer.

§ 3. For udstedelse, fornyelse og erstatning af legitimationskort til personer, der har gennemført uddannelse i at regulere færdsel i forbindelse med gennemførelse af særtransporter, jf. bekendtgørelse om visse personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter, betales et gebyr på 140 kr. til Færdselsstyrelsen.

§ 4. For udstedelse, fornyelse, udskiftning og erstatning af et chaufføruddannelsesbevis til gods- eller bustransport samt varebilschaufføruddannelsesbevis, jf. bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport, betales følgende gebyrer til Færdselsstyrelsen:

1) For chaufføruddannelsesbevis betales et gebyr på 140 kr.

2) For varebilschaufføruddannelsesbevis betales et gebyr på 550 kr.

§ 5. For udstedelse, fornyelse og erstatning af et chaufførkort, jf. taxiloven, betales et gebyr på 800 kr. til Færdselsstyrelsen.

§ 6. For behandling af ansøgning om og udstedelse af tilladelse til erhvervsmæssig persontransport i biler betaler virksomhederne en afgift til Færdselsstyrelsen på 614 kr. pr. tilladelse med gyldighed på op til 5 år og 1.228 kr. pr. tilladelse med gyldighed over 5 år, jf. taxiloven.

Stk. 2. Færdselsstyrelsen kan opkræve de i stk. 1 nævnte afgifter på ansøgningstidspunktet. Det opkrævede beløb tilbagebetales, hvis ansøgningen ikke imødekommes.

§ 7. For behandling af ansøgning om og udstedelse, ændring og fornyelse af tilladelse til at udføre godskørsel for fremmed regning i varebiler, jf. lov om godskørsel § 1, stk. 2, betaler virksomhederne et gebyr til Færdselsstyrelsen på 1.400 kr. pr. udstedelse.

§ 8. For følgende opgaver betales, jf. taxiloven og lov om godskørsel, et gebyr efter regning til Færdselsstyrelsen:

1) Behandling af ansøgning om og udstedelse af tilladelse til at drive kørselskontor, der sælger erhvervsmæssig persontransport i biler.

2) Godkendelse af uddannelsessteder, der udbyder kurser for chauffører vedrørende udførelse af erhvervsmæssig persontransport i biler.

3) Godkendelse af uddannelser for varebilschauffører og kurser for varebilsvognmænd og udbydere heraf.

Stk. 2. Timesatsen for ydelser efter stk. 1 er 800 kr.

Stk. 3. Ved afbrydelse af sagsbehandlingen betales et beløb for det allerede udførte arbejde.

§ 9. Udebliver betaling af gebyrer og afgifter efter sidste rettidige indbetalingsdag, kan Færdselsstyrelsen opkræve et ekspeditionsgebyr på 100 kr. for hver rykkerskrivelse. Der tillægges renter i overensstemmelse med rentelovens § 5.

Klageadgang

§ 10. Afgørelser truffet af Færdselsstyrelsen efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for transportministeren eller anden administrativ myndighed, jf. bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens opgaver, beføjelser og klageadgang.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1241 af 24. oktober 2018 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet ophæves.

§ 12. For ydelser, jf. §§ 3, 4 og 6, der er under behandling i Færdselsstyrelsen på bekendtgørelsens ikrafttrædelsestidspunkt, betales et gebyr eller en afgift efter den sats, som er gældende på ansøgningstidspunktet.

Færdselsstyrelsen, den 12. december 2019

Stefan Søsted

/ Kasper Bruun Graversen