Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Opgaver
Kapitel 2 Beføjelser
Kapitel 3 Klageadgang
Kapitel 4 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens opgaver, beføjelser og klageadgang

I medfør af § 134 a, stk. 1, 2 og 4, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1324 af 21. november 2018, som ændret ved lov nr. 1521 af 18. december 2018, § 72 i færdselslov for Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 26. oktober 2009, § 12 i lov om godkendelse og syn af køretøjer, jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 24. september 2012, og § 2 a, stk. 1, og § 18, stk. 1, nr. 12, i lov om buskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1050 af 12. november 2012, som ændret ved lov nr. 746 af 1. juni 2015, § 8, stk. 1 og 2, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, § 34 i taxiloven, lov nr. 1538 af 19. december 2017, § 31 i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes:

Kapitel 1

Opgaver

§ 1. Færdselsstyrelsen er en styrelse under Transport- og Boligministeriet.

§ 2. Færdselsstyrelsen varetager følgende opgaver:

1) Regulering og tilsyn på færdselsområdet vedrørende sikkerhed og køretøjers indretning og udstyr samt bæredygtige transportløsninger.

2) Behandling af klagesager, udstedelse af tilladelser og autorisationer samt anden konkret sagsbehandling på færdselsområdet.

3) Godkendelse af køretøjer samt regulering og tilsyn i forbindelse med syns- og omsynsvirksomheders syn henholdsvis omsyn af køretøjer.

4) Udstedelse af tilladelse til buskørsel og rutekørsel samt regulering og tilsyn i forbindelse hermed.

5) Udstedelse af tilladelse til godskørsel samt regulering og tilsyn i forbindelse hermed.

6) Udstedelse af tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, tilladelse til at drive kørselskontor og chaufførkort samt regulering og tilsyn i forbindelse hermed.

7) Regulering vedrørende infrastruktur til transmission af alternative drivmidler samt tilsyn i forbindelse hermed.

8) Regulering og tilsyn på køre- og hviletidsområdet.

Kapitel 2

Beføjelser

Beføjelser efter færdselsloven

§ 3. Transportministerens beføjelser i færdselslovens § 3, stk. 2, § 5, stk. 5, § 7, stk. 1, § 28, stk. 4, § 31, stk. 2, § 32, stk. 3, § 33 a, stk. 2, § 34, § 35, stk. 1, 2 og 4, § 37, stk. 3, 5 og 7, § 43, stk. 8-12, § 50, stk. 2 og 3, § 51, stk. 8, 56, stk. 5, § 56 b, § 57, § 59, stk. 2 og 3, § 59 a, stk. 1 og 3, § 60 e, § 61, § 63, stk. 5, § 64, stk. 5, § 66, stk. 2 og 6, § 68, § 68 a, stk. 2-4, §§ 68 d-e, § 68 f, stk. 1 og 2, §§ 68 g- 69, § 70, stk. 3 og 4, § 70 a, § 79, § 80, stk. 3 og 4, § 80 a, stk. 5 og 6, § 80 b, stk. 3, § 81, stk. 5, § 81 a, § 82, stk. 4-7, § 83, § 84, stk. 1, § 85, stk. 1, § 86, stk. 2, § 86 a, stk. 1-4 , § 88 a, stk. 1, § 89, stk. 2 og 3, § 92 h, stk. 6, § 105, stk. 3, § 118 c, stk. 9, § 124 i, § 124 q, § 132 a, stk. 5-6 og 11-12 og § 134 d, stk. 2, udøves af Færdselsstyrelsen.

Stk. 2. De regler, som Færdselsstyrelsen fastsætter efter færdselslovens § 68, stk. 1, kan fastsættes som Detailforskrifter for Køretøjer (DfK).

Stk. 3. Transportministerens beføjelse efter § 8, stk. 6 i bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane, udøves af Færdselsstyrelsen.

Beføjelser efter færdselslov for Grønland

§ 4. Transportministerens beføjelser i § 2, stk. 2, § 4, § 6, stk. 2, § 7, stk. 2, §§ 14-15, § 16, stk. 4, § 19, § 21, § 38, stk. 4, § 40 a, stk. 2, § 43 og § 49, stk. 3, i færdselslov for Grønland, udøves af Færdselsstyrelsen.

Beføjelser efter lov om godkendelse og syn af køretøjer

§ 5. Transportministerens beføjelser i § 10 a og § 15, stk. 2, i lov om godkendelse og syn af køretøjer, udøves af Færdselsstyrelsen. Færdselsstyrelsen varetager desuden opgaver, der er tillagt styrelsen i lov om godkendelse og syn af køretøjer.

Beføjelser efter lov om buskørsel

§ 6. Transportministerens beføjelser i § 1, stk. 2, § 2 a, stk. 2, § 9, stk. 4, § 12, stk. 3, § 13 a, stk. 3, § 13 b, stk. 2, § 18, stk. 1 og 3, § 18 a, § 18 b, § 20, § 20 a, stk. 5, og § 22 b i lov om buskørsel, udøves af Færdselsstyrelsen. Færdselsstyrelsen varetager desuden opgaver, der er tillagt styrelsen i lov om buskørsel, og opgaver, der følger af forordning nr. 1071/2009 og forordning nr. 1073/2009.

Beføjelser efter lov om godskørsel

§ 7. Transportministerens beføjelser i § 1, stk. 1 og 3, nr. 1 og 2, § 2, stk. 1-3, § 5, stk. 2 og 3, § 6, stk. 4-6, § 6 a, stk. 6 og 8, § 6 b, stk. 4, § 6 c, § 8, stk. 2-4, § 9, § 10, § 11, stk. 1, § 12, stk. 8, § 16 b, stk. 5, § 16 c, § 16 d og § 17 b, i lov om godskørsel, samt § 2, stk. 4. i lov nr. 735 af 8. juni 2018 om ændring af lov om godskørsel, udøves af Færdselsstyrelsen. Færdselsstyrelsen varetager desuden opgaver, der er tillagt styrelsen i lov om godskørsel, og opgaver, der følger af forordning nr. 1071/2009 og forordning nr. 1072/2009.

Beføjelser efter taxiloven

§ 8. Transportministerens beføjelser i § 2, stk. 2 og 3, § 3, stk. 2, 10 og 11, § 4, stk. 3, § 5, stk. 2 og 8, § 6, stk. 3 og 4, § 7, stk. 2 og 6, § 9, stk. 3, § 11, § 15, § 18, stk. 2-4, § 20, stk. 10-12, § 21, stk. 5, § 28, § 30, § 31, stk. 1, § 32, § 33, stk. 1 og 4, § 34, stk. 2, § 37, stk. 4, § 39, stk. 4 og 5, og § 41, stk. 3, i taxiloven, udøves af Færdselsstyrelsen. Færdselsstyrelsen varetager desuden opgaver, der er tillagt styrelsen i taxiloven.

Beføjelser efter lov om infrastruktur for alternative drivmidler

§ 9. Transportministerens beføjelser i § 2, i lov om infrastruktur for alternative drivmidler, udøves af Færdselsstyrelsen.

Beføjelser efter lov om trafikselskaber

§ 10. Transportministerens beføjelser i § 20, stk. 3, §§ 21-23, § 28 b og § 28 c, stk. 2, i lov om trafikselskaber, udøves af Færdselsstyrelsen.

Kapitel 3

Klageadgang

§ 11. Medmindre andet følger af bestemmelserne i §§ 12-18 kan Færdselsstyrelsens afgørelser påklages til transportministeren.

Klageadgang efter færdselsloven

§ 12. Afgørelser truffet af Færdselsstyrelsen efter § 3 i denne bekendtgørelse kan ikke påklages til transportministeren eller anden administrativ myndighed.

Klageadgang efter færdselslov for Grønland

§ 13. Afgørelser truffet af Færdselsstyrelsen efter § 4 i denne bekendtgørelse, kan ikke påklages til transportministeren eller anden administrativ myndighed.

Klageadgang efter lov om godkendelse og syn af køretøjer

§ 14. Afgørelser truffet af Færdselsstyrelsen efter § 5 i denne bekendtgørelse, kan ikke påklages til transportministeren eller anden administrativ myndighed.

Klageadgang efter lov om buskørsel

§ 15. Afgørelser truffet af Færdselsstyrelsen efter lov om buskørsel, bekendtgørelser fastsat i medfør heraf, forordning nr. 1071/2009 og forordning nr. 1073/2009, kan ikke påklages til transportministeren eller anden administrativ myndighed.

Klageadgang efter lov om godskørsel

§ 16. Afgørelser truffet af Færdselsstyrelsen efter lov om godskørsel, bekendtgørelser fastsat i medfør heraf, forordning nr. 1071/2009 og forordning nr. 1072/2009, kan ikke påklages til transportministeren eller anden administrativ myndighed.

Klageadgang efter taxiloven

§ 17. Afgørelser truffet af Færdselsstyrelsen efter taxiloven og bekendtgørelser, som Færdselsstyrelsen har fastsat i medfør heraf, jf. § 8 i denne bekendtgørelse, kan ikke påklages til transportministeren eller anden administrativ myndighed.

Klageadgang efter lov om trafikselskaber

§ 18. Afgørelser truffet af Færdselsstyrelsen efter § 10 i denne bekendtgørelse, kan ikke påklages til transportministeren eller anden administrativ myndighed.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Transport- og Boligministeriet, den 13. december 2019

Benny Engelbrecht

/ Lisa Pontoppidan Chahil