Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om pilotprojektordning om satellitbaseret måling af plantevækst og efterafgrøder

I medfør af § 39 i lov nr. 338 af 2. april 2019 om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Landbrugsstyrelsen kan give tilsagn om deltagelse i en pilotprojektordning om satellitbaseret måling af plantevækst og efterafgrøder i planperioderne 2020/2021 og 2021/2022 (projektperioden).

Anvendelse og definitioner

§ 2. I pilotprojektordningen erstattes en virksomheds pligtige efterafgrødekrav og husdyrefterafgrødekrav i medfør af bekendtgørelse om næringsreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for den pågældende planperiode med overholdelsen af et af Landbrugsstyrelsen i tilsagnet fastsat NDVI-værdi for de arealer, som indgår i pilotprojektordningen.

Stk. 2. NDVI (Normal Difference Vegetation Index) er et vegetationsindeks, som blandt andet anvendes til at bestemme biomassen i afgrøder.

Stk. 3. NDVI-krav defineres som et krav om at opnå en given NDVI-værdi, der angives som gennemsnit for en bedrift jf. § 15.

Stk. 4. Planperiode: Perioden fra den 1. august til den 31. juli. Dyrkes afgrøder, der skal tilføres kvælstof eller fosfor efter den 31 juli, men inden den 30. september, og som skal høstes eller afgræsses inden den 31. december, forlænges planperioden til den 30. september.

§ 3. Tilsagn om deltagelse i pilotprojektordningen kan gives til virksomheder, der er omfattet af § 1 i bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2020/2021.

Stk. 2. En virksomheds arealer, hvor der skal etableres målrettede efterafgrøder eller udlægges miljøfokusområder jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v., kan ikke indgå i pilotprojektordningen.

Ansøgning

§ 4. Virksomheder kan ansøge om tilsagn til deltagelse i pilotprojektordningen ved anvendelse af det ansøgningsskema, som er tilgængeligt på Landbrugsstyrelsens hjemmeside. Ansøgningen skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest den 9. marts 2020.

Stk. 2. Alle ansøgninger om tilsagn, projektændringer efter denne bekendtgørelse, besvarelse af partshøringer og anden kommunikation med Landbrugsstyrelsen skal ske via e-Boks.

§ 5. Virksomheden skal i ansøgningsskemaet bl.a. angive hvilke marker, der skal indgå i pilotprojektordningen, og markerne skal fremgå af ansøgerens markkort i Internet Markkort (IMK) jf. § 23, stk. 1, nr. 1 i bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2020/2021. Virksomheden skal dokumentere, at de marker, virksomheden melder ind i pilotprojektordningen, fremgår af ansøgerens markkort i IMK pr. 31. juli 2020.

Stk. 2. En virksomhed skal tilmelde alle virksomhedens landbrugsarealer dog fratrukket arealer jf. § 3, stk. 2 og § 8, stk. 2.

Prioritering og afgørelse om tilsagn om deltagelse

§ 6. Landbrugsstyrelsen foretager en prioritering af de indkomne ansøgninger på baggrund af følgende kriterier, som er opstillet i den rækkefølge, hvorefter kriterierne vil blive prioriteret:

1) Virksomheder, hvor der foreligger satellitbilleder for de indmeldte marker for oktober måned i årene 2017, 2018 og 2019. Tilgængeligheden af satellitdata fra nogle år kan vægtes højere end ingen satellitdata.

2) Virksomhedens sammensætning af alternativer til pligtige og husdyrefterafgrøder i planperioden 2019/2020, hvor virksomheder, som i planperioden 2019/2020 ikke har anvendt alternativer til efterafgrøder med undtagelse af alternativet tidligt såede vinterafgrøder vil blive prioriteret højere end virksomheder, som har anvendt øvrige alternativer.

3) Oplysninger i ansøgningen om variation i sædskiftet, hvor flere afgrøder vil blive vægtet højere end færre.

Stk. 2. Ved overansøgning til pilotprojektordningen vil ansøgerne endvidere blive prioriteret ud fra følgende kriterier, som er opstillet i den rækkefølge, hvorefter kriterierne vil blive prioriteret:

1) Virksomhedens samlede areal i procent som er tilmeldt pilotprojektordningen, hvor en høj procentdel vægte højere end en lav procentdel.

2) Geografisk placering og bedriftens størrelse, hvor en større bedrift vægtes højere end en mindre bedrift.

Stk. 3. Landbrugsstyrelsen kan maksimalt give 10 virksomheder tilsagn om deltagelse i pilotprojektordningen om satellitbaseret måling af plantevækst og efterafgrøder.

Tilsagnshavers forpligtelser

§ 7. Virksomheden skal i andet år af pilotprojektordningen angive hvilke marker, der skal indgå i pilotprojektordningen for pågældende planperiode, og markerne skal fremgå af virksomhedens markkort i Internet Markkort (IMK) jf. § 23, stk. 1, nr. 1 i bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2020/2021. Virksomheden skal dokumentere, at de indmeldte marker fremgår af virksomhedens markkort i IMK pr. 31. juli 2021 og indsende markplan til Landbrugsstyrelsen pr. mail inden for den i tilsagnet fastsatte frist.

§ 8. I projektperioden skal de samlede arealer, som er indmeldt i pilotprojektordningen, opfylde et fastsat krav om en gennemsnitlig NDVI-værdi på 0,5 (NDVI-krav) beregnet som et gennemsnit for den enkelte bedrift. I projektperioden kan følgende alternativer til pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder ikke indgå i de tilmeldte arealer: mellemafgrøder og reduceret kvælstofkvote.

Stk. 2. Alle afgrøder med undtagelse af majs, vinterraps, permanent græs, græs i omdrift, bælgplanter, herunder kløvergræs, og efterafgrøder med bælgplanter kan indgå i pilotprojektordningen. Yderligere kan ukrudt og spildkorn indgå i pilotprojektordningen.

§ 9. Tilsagnshaver skal stille data til rådighed vedr. dyrkningsforhold på de indmeldte marker for tre planperioder forud for start af pilotprojektet og i løbet af pilotprojektperioden. Det gælder bl.a. oplysninger om arter og eventuelt blandingsforhold ved efterafgrøder, så- og høsttidspunkt for hovedafgrøder, så- og destruktionstidspunkt for efterafgrøder, herunder metode (kemisk/jordbearbejdning), destruktionstidspunkt og metode for ukrudt/spildkorn dvs. tidspunkt for kemisk nedsivning, harvning, pløjning samt tilførsel af organisk og uorganisk gødning i efteråret til brug for bl.a. vurdering af sammenhæng mellem afgrødens dyrkningsbetingelser og NDVI-niveauet.

§ 10. Tilsagnshaver skal acceptere, at der i forbindelse med pilotprojektet udføres kontrol og overvågning jf. §§ 13-14.

Stk. 2. Tilsagnshaver skal desuden acceptere, at Landbrugsstyrelsen anvender virksomhedens indberettede gødningsplan og opgørelse i pilotprojektet.

§ 11. Tilsagnshaver skal underrette Landbrugsstyrelsen snaret muligt, hvis det ikke er muligt at opfylde et eller flere af tilsagnsbetingelserne.

§ 12. For at kunne udføre effektberegninger af tiltagene i pilotordningen skal deltagerne senest den 1. oktober i det kalenderår, hvor den pågældende planperiode begynder, indsende den pågældende planperiode indsende udbytter for afgrøder og proteinindhold i korn på markniveau.

Kontrol og overvågning med pilotprojektet

§ 13. Der gennemføres analyser af, hvordan tilsagnshaver opfylder NDVI-kravet om efteråret, herunder udtagning af planteklip og jordprøver til måling af mineralsk kvælstof i jord (N-min) på arealerne. Der udarbejdes en 4-årig NDVI-reference for indmeldte marker. Prøvetagning og analyser vil blive udført af Aarhus Universitet eller en af Landbrugsstyrelsen udpeget tredjemand.

§ 14. Der foretages droneflyvninger af de indmeldte marker i perioden mellem 15. oktober og 31. oktober i projektperioden. Droneoverflyvninger vil blive udført af Aarhus Universitet eller en af Landbrugsstyrelsen udpeget tredjemand.

Omregning af krav om pligtige efterafgrøder i pilotprojektordningen

§ 15. Ved beregning af om en virksomheds pligtige og husdyrefterafgrødekrav er opfyldt, omregnes efterafgrødekravet til et krav om, at virksomheden skal opnå en gennemsnitlig NDVI-værdi på 0,5 eller derover.

§ 16. Opnåelse af NDVI-kravet som alternativ til efterafgrøder kan ikke overføres fra en planperiode til en senere planperiode.

Ophør af deltagelse i en pilotprojektordning på tilsagnshavers initiativ

§ 17. Virksomheden kan til enhver tid i perioden meddele, at den ønsker at udtræde af en pilotprojektordning. I dette tilfælde kan opfyldelsen af NDVI-kravet i tilsagn om deltagelse i pilotprojektordningen ikke anvendes som alternativ til efterafgrøder for planperioden og efterfølgende planperioder.

Ophør af deltagelse som følge af manglende overholdelse af tilsagnsbetingelserne

§ 18. Landbrugsstyrelsen kan framelde virksomheder en pilotprojektordning, hvis tilsagnsbetingelserne i jf. §§ 7-16 ikke opfyldes. I dette tilfælde kan opfyldelse af NDVI-kravet som fastsat i tilsagn om deltagelse i pilotprojektordningen ikke anvendes som alternativ til efterafgrøder.

Klageadgang

§ 19. Landbrugsstyrelsens afgørelser efter bekendtgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Ikrafttræden

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. februar 2020 og gælder for projektperioden, som udgøres af planperioderne 2020/2021 og 2021/2022.

Landbrugsstyrelsen, den 13. januar 2020

Jette Petersen

/ Sonja Canger