Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om pilotprojektordning om præcisionslandbrug

I medfør af § 39, stk. 1-3, i lov nr. 338 af 2. april 2019 om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Projektperioden for tilsagn om deltagelse i pilotprojekt om præcisionslandbrug i medfør af § 18, i bekendtgørelse nr. 1649 af 18. december 2017 om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag, er forlænget til planperioden 2020/2021.

Tilsagnshavers forpligtelser

§ 2. Virksomheder, der har fået tilsagn om deltagelse i en pilotprojektordning om præcisionslandbrug i planperioderne 2018/2019 og 2019/2020 i medfør af § 18 i bekendtgørelse nr. 1649 af 18. december 2017 om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag, skal opfylde betingelserne i stk. 2-5 i planperioden 2020/2021.

Stk. 2. Virksomhederne skal udføre og dokumentere følgende tiltag til forbedring af kvælstofudnyttelsen på virksomhedens arealer omfattet af en kvælstofnorm, jf. bilag 2, tabel 2, i den bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning, der gælder for planperioden 2020/2021:

1) Fastsættelse af kvælstofbehov for hver enkelt mark ud fra forfrugt, jordtype, dyrkningshistorie, forventet udbytte og værdi af afgrøden.

2) Kemiske analyse til bestemmelse af indhold af kvælstof i husdyrgødningen og anden organisk gødning for hver lagertank inden udspredning om foråret.

3) Spredning af kunstgødning med udstyr, der har sektionskontrol.

4) Positionsbestemt tildeling af kunstgødning inden for markerne for korn og raps på baggrund af plantesensorer eller satellit, og med en beregningsmetode for omfordeling af kvælstof.

Stk. 3. Deltagere i pilotprojektordningen skal foretage indberetninger ud over gødningsregnskabet for at dokumentere, at ordningens tiltag er udført. Følgende indberetninger skal foretages senest den 31. juli 2021 i planperioden 2020/2021:

1) Gødningsplan og opgørelse af faktisk tildelt kunstgødning samt husdyrgødning og anden organisk gødning på markniveau.

2) Dokumentation for beregningsmetode for kvælstofbehov.

3) Målinger der ligger til grund for tildelingen af kvælstof.

Stk. 4. For at kunne udføre effektberegninger af tiltagene i pilotordningen skal deltagerne senest den 1. oktober i det kalenderår, hvor planperioden starter indsende udbytter for korn og raps og proteinindhold i korn på markniveau.

Stk. 5. Al kommunikation med Landbrugsstyrelsen vedrørende projektets gennemførelse skal ske via e-Boks.

Omregning af krav om pligtige efterafgrøder i pilotprojektordningen

§ 3. Ved beregning af om en virksomheds efterafgrødekrav er opfyldt, erstatter 10 hektar med præcisionslandbrug 1 hektar pligtige efterafgrøder for virksomheder med tilførsel af mindre end 80 kg kvælstof pr. hektar i organisk gødning. For virksomheder med tilførsel af 80 kg kvælstof pr. hektar eller derover i organisk gødning, erstatter 8 hektar med præcisionslandbrug 1 hektar pligtige efterafgrøder.

§ 4. Pilotprojektordningen kan ikke anvendes som alternativ til etablering af husdyrefterafgrøder, jf. § 3, stk. 4 i bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2020/2021.

§ 5. Præcisionslandbrug som alternativ til efterafgrøder kan ikke overføres fra en planperiode til en senere planperiode.

Ophør af deltagelse i en pilotprojektordning på tilsagnshavers initiativ

§ 6. Virksomheden kan til enhver tid i perioden meddele, at den ønsker at udtræde af pilotprojektordningen. I dette tilfælde kan præcisionslandbrug ikke anvendes som alternativ til efterafgrøder for den pågældende planperiode og efterfølgende planperioder.

Ophør af deltagelse som følge af manglende overholdelse af tilsagnsbetingelserne

§ 7. Landbrugsstyrelsen kan framelde virksomheder pilotprojektordningen, hvis betingelserne i § 2, stk. 2-5 ikke overholdes. I dette tilfælde kan præcisionslandbrug ikke anvendes som alternativ til efterafgrøder.

Klageadgang

§ 8. Landbrugsstyrelsens afgørelser efter bekendtgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Ikrafttræden

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2020 og gælder til udgangen af planperioden 2020/2021.

Landbrugsstyrelsen, den 13. januar 2020

Jette Petersen

/ Sonja Canger